Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

  • zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
  • zostać zakwalifikowanym na studia w wyniku poddania się procedurze kwalifikacyjnej,
  • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
  • dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
  • złożyć ślubowanie studenckie.

Procedurę kwalifikacyjną przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) działające na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W procedurze tej kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi jedyne kryterium przy podejmowaniu przez WKR decyzji o przyjęciu na studia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

Rekrutacja 2018/2019 – składanie dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne:

-  świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,

-  dowód osobisty wraz z kserokopią,

-  2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Należy składać na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, w pok. 124 ( 1 piętro) w godzinach 9.00 – 15.00.

W przypadku kiedy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów, może zrobić to w jego imieniu pełnomocnik. Do ww. dokumentów należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ

Przyjęty kandydat musi wejść na stronę https://usosweb.usos.pw.edu.pl, zalogować się jak do systemu rekrutacyjnego - taki sam login oraz hasło. Opłata za legitymację wynosi 17 zł. Dowód wpłaty proszę przynieść na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019.

Osobom, które nie złożą zaświadczenia lekarskiego do 28.09.2018 nie zostaną wydane legitymacje.

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator