ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów należy złożyć przed rozpoczęciem zajęć.
Niezłożenie ww. zaświadczenia skutkować będzie nieotrzymaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.


Podział na grupy dziekańskie dla studentów 1 semestru studiów II stopnia


Uwaga nowi studenci (1 semestr MGR)!

Plan zajęć dla Państwa będzie dostępny w zakładce:
Studenci--->Plany zajęć.

Z uwagi na przedłużony termin rekrutacji, podział na grupy zostanie wywieszony po 15 września w gablotach informacyjnych na 1 piętrze w budynku Wydziału.

Deklaracja na przedmioty w USOSWEB dla nowo przyjętych studentów odbędzie się w terminie późniejszym. O czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail.


Opłata za elektroniczną legitymację studencką

Ww. opłatę należy dokonać na indywidualny numer bankowy widniejący na koncie USOSweb.

Logowanie do konta USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

UWAGA! Proszę co jakiś czas sprawdzać czy mają państwo już dostęp do swojego konta USOSweb"


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ 01.10.2016

Zapisy prowadzone są w systemie internetowym pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl

Termin podstawowy zapisów: 2 sierpnia - 29 sierpnia 2016

Termin podstawowy składania dokumentów: 2 sierpnia - 29 sierpnia 2016

Kandydaci, którzy uzyskają dyplom studiów I stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty rekrutacyjnej przed upływem terminu zamknięcia zapisów oraz złożyć pozostałe dokumenty w terminie. Zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu będą przyjmowane do 15 września 2016.

W niektórych przypadkach termin zapisów i składania dokumentów może zostać przedłużony. Informacja na ten temat będzie dostępna po zakończeniu terminu podstawowego.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procedury rekrutacyjnej opisano poniżej.


SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym (www.zapisy.pw.edu.pl) i dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska (pok. 110).

Dokumenty będą przyjmowane od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2016 w godzinach 9:15 - 15:00, pok. 110

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy nie odebrali jeszcze, dyplomu i zadeklarowali ten stan w trakcie rejestracji (kontynuacja studiów w PW) - składają:

  • aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dwie fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • podanie o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia (pobierz)

Pozostali kandydaci, w tym kandydaci spoza Wydziału Inżynierii Środowiska PW lub absolwenci WIŚ, którzy ukończyli studia i odebrali dokumenty z Działu Ewidencji Studentów PW muszą złożyć:

  • aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • 2 fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • podanie o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia (pobierz)

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów (świadectwo, dyplom, dow. os.) w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii przez Komisję Rekrutacyjną.

W podaniu o przyjęcie na studia należy zaznaczyć, czy kandydat posiada udokumentowaną znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż B2. Jeżeli tak, do dokumentów należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, a oryginał okazać przy składaniu dokumentów w celu potwierdzenia jego kopii.

Kandydaci spoza Wydziału Inżynierii Środowiska PW powinni złożyć dodatkowo dokument określający wynik studiów pierwszego stopnia (średnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) potwierdzony przez dziekanat studiów I stopnia (chyba, że informacja taka znajduje się w suplemencie lub zaświadczeniu o uzyskaniu dyplomu lub innym dokumencie składanym przez kandydata)

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować nierozpatrywanie zgłoszenia.

UWAGA:

Kandydaci spoza Wydziału Inżynierii Środowiska PW, którzy do zakończenia terminu zapisów internetowych nie będą mogli przedstawić dyplomu studiów I stopnia mogą dostarczyć zamiast dyplomu zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu potwierdzone okrągłą pieczęcią w dziekanacie Wydziału studiów I stopnia. W takim przypadku muszą dodatkowo wypełnić i podpisać odpowiednie zobowiązanie do dostarczenia oryginału dyplomu w określonym terminie pod rygorem skreślenia z listy studentów. Deklaracja do pobrania tutaj

Kandydaci, którzy będą przystępować do obrony pracy dyplomowej na studiach I stopnia na początku września 2016 lub z przyczyn technicznych nie są w stanie dostarczyć zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu do 29 sierpnia, mogą uzupełnić dokumenty złożone do dziekanatu o zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu w terminie do 15 września 2016. W takim przypadku pozostałe dokumenty wymienione powyżej MUSZĄ zostać złożone w terminie do 29 sierpnia, a do 15 września można jedynie uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc na danym kierunku lub specjalności, w procedurze rekrutacyjnej może zostać wzięta pod uwagę kolejność składania dokumentów. Oznacza to, że pierwszeństwo będą miały osoby, które złożą komplet dokumentów w terminie podstawowym (do 29 sierpnia 2016).

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NA STUDIACH II STOPNIA

Podstawą przyjęcia kandydata na daną specjalność jest deklaracja wyboru specjalności zawarta w podaniu na studia II stopnia.

Ostateczna liczba miejsc na poszczególne specjalności jest określana przez Dziekana Wydziału po zakończeniu rejestracji kandydatów na studia II stopnia w systemie zapisów internetowych i po terminie składania dokumentów.

W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc prowadzona jest procedura rekrutacyjna w trybie zróżnicowanym opisanym w zasadach przyjęć na studia (http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2/Zasady-przyjec/Szczegolowe-zasady-przyjec).

W pierwszej kolejności kandydat kwalifikowany jest na specjalność wskazaną jako pierwsza w podaniu na studia II stopnia. Jeżeli w wyniku procedury rekrutacyjnej nie zostanie przyjęty na tą specjalność, zostaje przeniesiony na specjalność wskazaną jako druga i ponownie przechodzi procedurę rekrutacyjną.

Procedura rekrutacyjna opiera się na ocenie różnic programowych lub w przypadku ich braku na porównaniu liczbowego wyniku studiów I stopnia w postaci średniej lub ocen z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na wszystkich kierunkach

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska będzie odbywała się w jednym terminie (sierpień-wrzesień), a nie jak do tej pory w dwóch terminach (sierpień-wrzesień, luty).

Jednocześnie liczba oferowanych miejsc dla kandydatów na studia II stopnia na Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska nie ulega zmianie i będzie wynosić:
- na kierunku Inżynieria Środowiska – 300 miejsc,
- na kierunku Ochrona Środowiska – 90 miejsc,
- na studiach anglojęzycznych Environmental Engineering – 30 miejsc.
 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr inż. Jarosław Chudzicki

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator