SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Zapisy – rejestracja kandydatów

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia będą przyjmowane od 02 do 30 sierpnia 2018 r. oraz do czasu zamknięcia zapisów w ewentualnym terminie dodatkowym.

Wszyscy kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl

Na początku rejestracji należy podać swoje dane osobowe i adres oraz wybrać kierunek studiów i wydział czyli program kształcenia. Bardzo pomocne w dalszych kontaktach, a więc korzystne dla kandydata, jest podanie również adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu o długości minimum 6 znaków. Hasło to trzeba koniecznie sobie zapisać, gdyż będzie ono potrzebne w dalszym ciągu akcji przyjęć i w czasie studiowania.

Przed wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego, dla potwierdzenia jego autentyczności, należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację liter i cyfr (Captha). Na zakończenie rejestracji kandydat otrzymuje indywidualny numer kandydata - wygenerowany dla danego zgłoszenia i założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR). Od tej chwili kandydat, łącząc się z portalem „zapisy”, może przeglądać swoje konto podając swój numer i hasło dostępu.

Na założonym koncie IKR pojawi się komunikat zawierający indywidualny numer konta bankowego, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną w podanej wysokości. Strona konta IKR, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzenie oraz korektę danych wprowadzonych przy rejestracji, przeczytanie aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata oraz załadowanie cyfrowego zapisu zdjęcia, przeznaczonego do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), w postaci pliku JPG.

Zdjęcie cyfrowe musi być kolorowe, powinno spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego i być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, przeznaczonego do złożenia w komplecie dokumentów. Fotografia powinna mieć rozmiary nie mniejsze niż 300x375 pikseli.Plik ten można dołączać przez cały czas trwania zapisów. Niedostarczenie zdjęcia cyfrowego w terminie rejestracji, lub dostarczenie zdjęcia niezgodnego z podanymi zasadami, spowoduje, że przyjęty kandydat nie otrzyma, w dniu rozpoczęcia studiów, elektronicznej legitymacji studenckiej, uprawniającej między innymi do ulg komunikacyjnych.

Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na IKR kandydata. Wpłaty należy dokonać do ostatniego dnia zapisów. 

Podany numer indywidualnego konta bankowego przeznaczony jest wyłącznie do dokonania wpłaty rekrutacyjnej. Opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za legitymację studencką kandydat wnosi, dopiero po zakwalifikowaniu, na numer konta podany w umowie zawieranej z dziekanem danego wydziału. Ten numer konta, przeznaczony do regulowania wszelkich należności w PW, dostępny jest także w systemie USOS dla kandydatów, którym już przyznano numer albumu. 
Uwaga: Indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system USOS jest różny od konta przeznaczonego wyłącznie do jednorazowego wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. 

Dane personalne, oprócz nazwiska i numeru PESEL, oraz wybór programu kształcenia można korygować do dnia złożenia dokumentów. Po tym terminie edycja danych kandydata będzie zablokowana. Konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych danych ponosi kandydat.

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia będą przyjmowane w terminach.

Składanie dokumentów

Zarejestrowani kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty niezwłocznie po dokonaniu opłaty re­krutacyjnej. Zarejestrowani kandydaci nie będą indywidualnie wzywani do składania dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów będzie się odbywać w tych samych terminach co przyjmowanie zapisów oraz do południa następnego dnia roboczego po zakończeniu zapisów. W przypadku ogłoszenia przedłużenia za­pisów na któryś z programów, przedłużony zostaje termin składania doku­mentów na ten program.

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni. Wysokość opłaty zostanie podana na stronie internetowej PW oraz, po zarejestrowaniu się, komunikatem na indywidualnych stronach kandydatów.

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta, różny dla każdego zgłoszenia, nadawany przez system na końcu procedury rejestracyjnej. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do ostatniego dnia zapisów. 

W tytule przelewu należy podać nazwisko wraz z numerem kandydata. 

UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią opłaty pobrane od tych kandydatów aplikujących na studia, które nie zostały uruchomione. Wnioski o zwrot opłaty rekrutacyjnej będą przyjmowane do dnia 30 listopada. 

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednic­twem poczty lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z uzyskanym numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy również załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty lub jego skan. 

Wykaz dokumentów

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty wraz z kserokopią,
  • 2 zdjęcia (wykonane według zasad jak do dowodu osobistego o wymia­rach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

Dostarczone fotografie powinny odpowiadać fotografii elektronicznej załado­wanej przez IRK.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgod­ność z oryginałem, przez przyjmujących dokumenty pracowników Komisji Oryginały zostaną zwrócone po potwierdzeniu. Należy też mieć przy sobie do­wód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w celu wyjaśnienia ewentualnych wąt­pliwości wynikłych np. z opóźnienia dotarcia na PW informacji o dokonanej wpłacie.

Osoby posiadające świadectwa dojrzałości lub ich odpowiedniki uzyskane poza polskim systemem edukacyjnym powinny zapoznać się z informacjami na temat wymaganych dokumentów, które przedstawione są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej w części Kandydaci – Studia stacjonarne I stopnia i w publikacji „Zasady i organizacja przyjęć na studia stacjonarne 2017/2018”.

Miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać:

  • Dokumenty należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pok. 6 przy ul. Nowowiejskiej  20 w Warszawie.
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator