SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zapisy – rejestracja kandydatów

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia będą przyjmowane od 02 do 29 sierpnia 2016 r.

oraz do czasu zamknięcia zapisów w ewentualnym terminie dodatkowym.

Zapisy – rejestracja kandydatów

 • Wszyscy kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji.
 • Na początku rejestracji należy podać swoje dane osobowe i adres oraz wybrać kierunek studiów i wydział (listę). Bardzo pomocne w dalszych kontaktach, a więc korzystne dla kandydata, jest podanie również adresu e-mailowego i numeru telefonu. Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu o długości minimum 6 znaków. Hasło to trzeba koniecznie sobie zapisać, gdyż będzie ono potrzebne w dalszym ciągu akcji przyjęć.
 • Przed wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego, dla potwierdzenia jego autentyczności, należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację liter i cyfr (Captha). Po wysłaniu zgłoszenia, system założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR). Od tej chwili kandydat, łącząc się z portalem „zapisy”, może przeglądać swoje konto podając swój numer i hasło dostępu.
 • Strona konta IKR, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzenie oraz korektę danych wprowadzonych przy rejestracji, przeczytanie aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata oraz, jeżeli nie kontynuuje on studiów w PW bez przerwy, załadowanie cyfrowego zapisu zdjęcia, przeznaczonego do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), w postaci pliku JPG. Zdjęcie elektroniczne musi być kolorowe spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego.
 • Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, przeznaczonego do złożenia w komplecie dokumentów. Plik ten można dołączać przez cały czas trwania zapisów. Niedostarczenie zdjęcia cyfrowego w terminie rejestracji, lub dostarczenie zdjęcia niezgodnego z podanymi zasadami, spowoduje, że przyjęty kandydat nie otrzyma elektronicznej legitymacji studenckiej, uprawniającej między innymi do ulg komunikacyjnych, w dniu rozpoczęcia studiów, ale dopiero w terminie późniejszym. W pierwszym komunikacie na IKR, pojawi się informacja zawierająca indywidualny numer konta bankowego, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną w podanej wysokości.
 • Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie, po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na IKR kandydata. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed południem następnego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowania zapisów.
 • Podany numer konta indywidualnego przeznaczony jest wyłącznie do dokonania wpłaty rekrutacyjnej. Opłaty za studia (czesne) kandydat wnosi, dopiero po zakwalifikowaniu, na numer konta podany w umowie zawieranej z dziekanem danego wydziału. Opłaty za indeks i legitymację studencką wnosi się, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu, na numery kont bankowych podawane przez dziekanaty poszczególnych wydziałów.
 • Dokonanie wpłaty po wyznaczonym terminie uniemożliwi wprowadzenie do komputerowego systemu rekrutacyjnego nawet wcześniej zarejestrowanych danych kandydata i tym samym wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

UWAGA: W ciągu ostatnich 3 dni roboczych trwania zapisów zaleca się dokonywanie opłaty rekrutacyjnej bezpośrednio w filii banku Pekao SA na terenie Politechniki w Warszawie, ul. Noakowskiego 20. Tylko taka wpłata zapewni terminowe dotarcie informacji do systemu komputerowego.

 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią opłaty pobrane od tych kandydatów, którzy aplikowali na studia, które nie zostały uruchomione. Wnioski o zwrot będą przyjmowane w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny zwrotu.

Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

Wymaganą dokumentację należy dostarczyć do dzie­kanatu. Należy złożyć następujące dokumenty:

 • CV/życiorys (jako potwierdzenie przygotowania do podjęcia studiów stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniające wykształcenie, za­trudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjac­kich (w zależności od wymagań na danym kierunku studiów) wraz z su­plementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 zdjęcia (wykonane według zasad jak do dowodu osobistego o wymia­rach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dodatkowe dokumenty i oświadczenia wymagane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną danego wydziału (spis dodatkowych dokumentów publikowany jest na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. Należy się z nim zapoznać przed składaniem dokumentów).

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgodność z oryginałem, przez pracowników Komisji Rekrutacyjnych. W tym celu składa­jący dokumenty kandydaci, muszą dostarczyć także, wraz z kserokopiami, ory­ginały wymaganych dokumentów. Oryginały zostaną zwrócone po potwierdze­niu (z wyjątkiem suplementu do dyplomu).
Zaleca się też posiadanie przy so­bie dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wynikłych np. z opóźnienia dotarcia na PW informacji o dokonanej wpłacie.
Absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy nie odebrali jeszcze dyplomu oraz matury, nie muszą składać kserokopii tych dokumentów.

Dokumenty należy składać:

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pok. 6 przy ul. Nowowiejskiej  20 w Warszawie.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator