Komunikaty

Komunikat dotyczący zajęć z wychowania fizycznego.


Uwaga studenci!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)

Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy składać razem z podaniem o powtarzanie ostatniego semestru.

Aktualne przepisy dotyczące opłat za studia


Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".

Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".

Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.


Informacja dla studentów

Począwszy od roku akademickiego 2015/2016 studenci semestru 1 i 3 studiów I stopnia, oraz studenci semestru 1, 2, 3 studiów II stopnia zapisują się w ramach przypisanych przedmiotów do grup zajęciowych za pośrednictwem systemu USOS-web. (instrukcja)

Nie zapisanie się w wyznaczonym terminie do grupy zajęciowej spowoduje brak możliwości uczęszczania na przedmiot.
Zapisów do grup zajęciowych należy dokonywać z rozwagą, deklaracja składana jest w terminie określonym przez Dziekana i jest warunkiem możliwości uczestnictwa
w zajęciach oraz ich zaliczenia.

Deklaracja traktowana jest jako zobowiązanie uczestnictwa w zajęciach i jest podstawą do stwierdzenia ewentualnego ich powtarzania.

Uruchomienie zapisów do grup zajęciowych planowane jest na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w następujących terminach:
15 – 18 wrzesień – studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia (I tura),
15  18 wrzesień – pozostali studenci, którzy uzyskali rejestrację na kolejny semestr,
19 – 21 wrzesień – termin dodatkowy dla tych studentów, którzy z różnych powodów nie mogli zapisać się na zajęcia w I terminie (II tura),
22 – 25 wrzesień – zapisy na tzw. warunki tam, gdzie będą wolne miejsca (III tura),
26 – 29 wrzesień - zapisy dodatkowe dla tych studentów, którzy nie zrobili tego wcześniej (IV tura),

Wszelkie odwołania od wyników zapisów należy składać wyłącznie w trakcie pierwszego miesiąca danego semestru, po upływie tego terminu odwołania nie będą rozpatrywane.

 


UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

  • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
  • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
  • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta  przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.


Informacja dla studentów 1 semestrów studiów I i II stopnia

1. Studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia są rejestrowani w systemie elektronicznym USOS
2. Studentów zarejestrowanych w systemie USOS nie obowiązują karty okresowych osiągnięć studenta (karty ocen), wpisy są dokonywane tylko do indeksu i do systemu USOS
3. Informacje dotyczące osiągnięć np. uzyskanych ocen są dostępne w systemie USOSWeb
4. Dostęp do systemu USOS jest możliwy po zalogowaniu się, za pomocą osobistego hasła USOS (takie jak przy rekrutacji), na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl
5. W przypadku braku hasła student proszony jest o kontakt z dziekanatem.
6. Hasła do systemu USOS są przekazywane do rąk własnych, lub na podstawie upoważnienia notarialnego. Wynika to z konieczności zapewnienia tajności oraz z uprawnień wiążących się z używaniem hasła.

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator