Komunikaty

Komunikat dotyczący zajęć z wychowania fizycznego.


UWAGA NOWI STUDENCI STUDIÓW II STOPNIA!

Poniżej została zamieszczona lista osób przyjętych na stacjonarne studia magisterskie z podziałem na specjalności i grupy (w przypadku COW). Plan zajęć jest dostępny w zakładce PLANY ZAJĘĆ.

Plany zajęć w USOSWEB, na indywidualnych kontach studenckich będą dostępne najszybciej jak to możliwe.

Prosimy o cierpliwość.

Lista osób przyjętych


ZAPISY  NA  WF

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: sobota 23.09.2017 godz. 15-21.

Studenci w podanym wyżej terminie  rejestrują się na semestr zimowy na    zajęcia z Wychowania Fizycznego, tak jak na inne przedmioty w USOSWebie. Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOSWeba). Przechodzi do zakładki dla Studenta. Wybiera z lewego menu rejestracje i wybiera rejestrację na Wychowanie Fizyczne. Wybiera dyscyplinę, na jaką chcę chodzić i zapisuje się.

UWAGA: przed dokonaniem ostatecznego zapisu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zawartymi w opisie dyscypliny informacjami oraz plikiem „Prezentacja” i planem zajęć na stronie Studium.

W terminie 3-9.10.2017 studenci, którzy nie zapisali  się w systemie USOS, zgłaszają się do SWFiS (ul .Waryńskiego 12a) w porze swoich zajęć wychowania fizycznego (zgodnie z planem zajęć) i zapisują na wybrane zajęcia u dyżurujących nauczycieli (na wolne miejsca pozostałe po zapisach w systemie USOS).

Od dnia 10.10.2017 niezapisani na zajęcia  wychowania fizycznego studenci zgłaszają się bezpośrednio na obiekty sportowe i zapisują u Prowadzących zajęcia.

Pomocy studentom udziela także sekretariat Studium w godz. 9.00-13.

Informacje na temat zajęć wychowania fizycznego i zapisów znajdują się na stronie www.swfis.pw.edu.pl.


Uwaga nowi studenci (1 semestr MGR)!

Plan zajęć dla Państwa będzie dostępny w zakładce:
Studenci--->Plany zajęć.

Z uwagi na przedłużony termin rekrutacji, podział na grupy zostanie wywieszony po 15 września w gablotach informacyjnych na 1 piętrze w budynku Wydziału.

Deklaracja na przedmioty w USOSWEB dla nowo przyjętych studentów odbędzie się w terminie późniejszym. O czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail.


Szanowni Studenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

W związku z przywróceniem od roku akademickiego 2016/2017 systemu „grup dziekańskich” zniesione zostają zapisy do grup zajęciowych za pośrednictwem systemu USOS-web.

Zgodnie z §5 pkt 19 Regulaminu studiów PW oraz Uchwałą 38/2016 Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 czerwca 2016, przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez Dziekana student deklaruje przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web.

Od dnia 01.09.2016 do dnia 09.09.2016 w systemie USOS-web zostaną uruchomione zapisy na przedmioty na kolejny semestr. Zapisy na przedmiot są deklaracją studenta, że w najbliższym semestrze zamierza on uczęszczać na wybrane przez siebie przedmioty. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru, kierunku i specjalności.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) będą odbywać się w pierwszym tygodniu zajęć za pośrednictwem USOS-web tak jak to było w poprzednim semestrze.

 

Reasumując

 1. 01.09.2016 – 09.09.2016 Student - zalogowanie się do USOS i wybranie przedmiotów na które student chce uczęszczać w danym semestrze studiów - deklaracja na przedmioty
 2. 21.09.2016 – 30.09.2016 Dziekanat - przyporządkuje automatycznie studentów w grupach dziekańskich do planów, zgodnie z deklaracjami z pkt. 1
 3. 26.09.2016 Student ma na swoim koncie w USOSWEB gotowy plan zajęć z terminami.

Uwaga nowi studenci (1 semestr MGR)!
Deklaracja na przedmioty dla nowo przyjętych studentów odbędzie się w terminie późniejszym. Termin zostanie ogłoszony w tym miejscu. Plan zajęć wraz z podziałem na grupy będzie dostępny w zakładce: Studenci--->Plany zajęć.


ELEKTRONICZNA ANKIETYZACJA ZAJĘĆ!!!
UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji zajęć dydaktycznych prowadzonych
na 6 semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, oraz 2 semestrze studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Ankieta będzie dostępna w systemie od dnia 3 czerwca od godziny 18, do dnia 19 czerwca do godziny 23:59.

Dostęp do ankiet jest możliwy tylko w systemie USOSweb - https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Po zalogowaniu do systemu należy poprzez pozycję w menu Dla Studentów wybrać zakładkę Moje studia a następnie zakładkę Ankiety. Po wybraniu zakładki pojawi się lista wszystkich przedmiotów, do grup których student jest zapisany. Aby wypełnić ankietę należy kliknąć odnośnik wypełnij przy wybranym przedmiocie. Jeśli student był zapisany tylko do jednej grupy zajęciowej (do jednego typu zajęć), to od razu pojawi się strona umożliwiająca udzielenie odpowiedzi. Jeśli student był zapisany do wielu grup lub grupy miały wielu prowadzących, to pojawi się ekran z wyborem prowadzącego.

Studenci semestru 6, którzy nie posiadają hasła do systemu USOS-web proszeni są o generowanie hasła zgodnie z kluczem zawartym na stronie startowej USOS-web „Hasła do serwisów USOSWeb i APD” lub kontakt z dziekanatem.

 • Ankietę można wypełnić korzystając z dowolnego komputera/tabletu/smartfona, o dowolnej porze w okresie od 3 czerwca od godziny 18, do dnia 19 czerwca do godziny 23:59.
 • ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA
 • ANKIETA jest dobrowolna, tym niemniej zależy nam na jak największej liczbie ankiet, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnego obrazu prowadzonych zajęć
 • Liczny udział Studentów w ankiecie umożliwi wprowadzenie elektronicznej ankietyzacji wszystkich zajęć w kolejnych semestrach – opinia wyrażona w ankietach pozwoli na poprawę jakości kształcenia.
 • KAŻDA OPINIA JEST DLA NAS CENNA – ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Komunikat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW


Uwaga  studenci  kierunku:

OCHRONA  ŚRODOWISKA – STUDIA  II  STOPNIA

wybór  specjalności

w dniu 12 stycznia 2016r. (wtorek) o godz. 15:15 w sali 629 odbędzie się spotkanie dotyczące wyboru specjalności dla studentów 1 semestru studiów magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska. Obecność obowiązkowa.


Informacja dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych dotycząca nowych zasad korzystania z elektronicznej poczty studenckiej


Uwaga studenci, którzy rozpoczęli studia 1 października 2015r. i nie złożyli w dziekanacie OŚWIADCZENIA KANDYDATA o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów zobowiązani są do niezwłocznego doniesienia poprawnie wypełnionego i podpisanego dokumentu do pok. 136 (w godzinach przyjęć interesantów). Wymóg dotyczy wszystkich studentów.


Uwaga studenci!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)

Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy składać razem z podaniem o powtarzanie ostatniego semestru.

Aktualne przepisy dotyczące opłat za studia


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA w semestrze zimowym 2015/2016

w dniach: 01-10-2015 od godz. 18:00 do 05-10-2015 do godz. 00:00 rusza kolejna tura REJESTRACJI NA ZAJĘCIA w systemie USOSWEB, dotyczy ona studentów 1, 2 i 3 semestru studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż 1-10-2015r.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1-10-2014r. powinni deklarować chęć uczestnictwa w zajęciach w formie podania i składać je do dziekanatu (w godzinach pracy).


 

Rejestracja na przedmioty warunkowe w USOSWEB

Uwaga studenci semestru 2 i 3  studia II stopnia, w systemie USOS nie ma możliwosci zapisywania się na przedmioty „warunkowe” na jeden rodzaj zajęc. System automatycznie zapisuje studenta na wszystkie rodzaje zajęć z wybranego przedmiotu przedmiotu. W związku z tym na każdy przedmiot i każdy rodzaj zajęć została stworzona fikcyjna grupa -99. Chodzi o to aby student, który ma już zaliczony jeden rodzaj zajęć wpisywał się do tej grupy (99) i nie blokował miejsca studentom w faktycznej grupie zajeciowej. Jak również by nie generowała się odpłatność za zajęcia, które zostały już zaliczone.

Studenci, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż 1-10-2014r. i aktualnie posiadają rejestrację na 2 lub 3 semestrze stacjonarnych studiów magisterskich, a w semestrze zimowym 2015/2016 chcą realizować przedmioty warunkowe (niezaliczone w poprzednich semestrach) powinni:

-           studenci, którzy już wpisali się w USOSWEB do grup na zajęcia powtarzane, powinni się z nich wyrejestrować, po czym przystąpić do PONOWNEJ rejestracji na przedmioty zgodnie z poniższą instrukcją. Niewyrejestrowanie się z  grupy zajęciowej z zajęć, które student zaliczył w poprzednim semestrze może spowodowac naliczeniem odpłatności.

-           studenci, którzy rejestrują się na przedmioty warunkowe po raz pierwszy powinni to zrobić zgodnie z poniższą instrukcją.

Instrukcja rejestracji na przedmioty warunkowe:

Proszę wpisać się na przedmiot do pasującej Państwu grupy z zajęć, których nie zaliczyli Państwo w poprzednich semestrach, a dodatkowo zapisać się na wszystkie pozostałe zajęcia z tego przedmiotu do grup oznaczonych „99” np. dla przedmiotu Inżynieria Ochrony Środowiska w skład którego wchodzą zajęcia: wykład, ćwiczenia i projekt, a student nie zaliczył tylko ćwiczeń to powinien zapisać się do dogodnej dla niego grupy ćwiczeniowej, a dodatkowo zapisać się na wykład i projekt do grup oznaczonych „99”. Grupy oznaczone „99” są grupami fikcyjnymi (te zajęcia nie zostaną uruchomione) jednak USOS wymaga zapisu na wszystkie zajęcia z danego przedmiotu. Wpisanie się do każdej grupy, innej niż oznaczona „99” będzie skutkowało naliczeniem odpłatności za powtarzanie zajęć. Dlatego prosimy o uważne rejestrowanie się do grup!


 

Seminaria międzywydziałowe: Tech+

Motywem wiodącym zajęć jest robienie tego, czego jeszcze nie ma, czyli wynalazku.
Czy seminarium może mieć cel: robienie wynalazku? Przyjdźcie i sprawdźcie w praktyce.

W środowisku Politechniki Warszawskiej najłatwiej o wynalazek w dwóch przypadkach:
- na styku różnych dziedzin, stąd zajęcia są z zasady międzywydziałowe;
- gdy wyjdzie się od konkretnej potrzeby społecznej i szuka dla niej rozwiązania, stąd wymyślone na zajęciach rozwiązanie technologiczne zawsze wynika z uwarunkowań, w tym warunków rynkowych, czyli ma jednocześnie cechy aplikacji:
- gdy temat jest interesujący, stąd co semestr studenci proponują temat na seminarium w kolejnym semestrze.

Formuła zajęć:
- semestralne seminarium projektowe (projekt robiony na zajęciach w grupie studenckiej)
- zajęcia trzygodzinne, raz w tygodniu.
- semestr zimowy: 7 semestr studia I stopnia i 3semestr – studia II stopnia
- ilość punktów - 3 ECTS
- każdy projekt semestralny będzie miał indywidualnie wyznaczone zadanie.

Forma zaliczenia:
- prezentacja projektu

Temat w semestrze zimowym w r.a. 2015/16:

DRON

Temat dronów ciągle jest w fazie początkowej swojego rozwoju. Z jednej strony drony uzyskują coraz lepsze parametry użytkowe, z drugiej gwałtownie rozszerza się zakres ich zastosowań. Ale wciąż są na etapie PRZED – przed wejściem do powszechnego użytku, przed ograniczeniami, jakie powstaną aby bezkonfliktowo i bezpiecznie mogły korzystać ze wspólnej przestrzeni.

Nie wszystkie pytania znalazły swoje odpowiedzi.
W jakich warunkach będzie możliwe powszechne używanie dronów?
Jakie środowiska wygenerują kolejne generacje dronów?
Jak opłacalność ekonomiczna zmodyfikuje technologię dronów?
Czy drony mogą pomóc polepszyć nasze środowisko?
Co daje rój zautomatyzowanych, latających pracowników? Czym można wyróżnić wykonywane czynności tak, by można było czynności zautomatyzować?
A przede wszystkim: czym jest dron dzisiaj, a czym może być za 10 lat?

Tematem seminarium jest dron, ale to od nas zależy, jakie problemy będziemy chcieli rozwiązać. Do tej decyzji zostanie dostosowany sposób prowadzenia zajęć i wsparcie merytoryczne, laboratoryjne lub warsztatowe.

Bliższe informacje u osoby prowadzącej zajęcia:
dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko, Wydział Architektury PW, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ze względu na nietypową formułę zajęć zaraz po zarejestrowaniu w systemie USOS należy nawiązać kontakt z osobą prowadzącą zajęcia na podany powyżej adres mejlowy.


Informacja dla studentów

Uwaga!

Studenci 2 semestru studiów magisterskich, którzy nie otrzymali w USOSWEB rejestracji na kolejny (3) etap/semestr (zima2015) mogą składać odwołania wraz z indeksami w dziekanacie (pok. 136) do czwartku tj. 17-09-2015r.

Począwszy od roku akademickiego 2015/2016 studenci semestru 1 i 3 studiów I stopnia, oraz studenci semestru 1, 2, 3 studiów II stopnia zapisują się w ramach przypisanych przedmiotów do grup zajęciowych za pośrednictwem systemu USOS-web. (instrukcja)

Nie zapisanie się w wyznaczonym terminie do grupy zajęciowej spowoduje brak możliwości uczęszczania na przedmiot.
Zapisów do grup zajęciowych należy dokonywać z rozwagą, deklaracja składana jest w terminie określonym przez Dziekana i jest warunkiem możliwości uczestnictwa
w zajęciach oraz ich zaliczenia.

Deklaracja traktowana jest jako zobowiązanie uczestnictwa w zajęciach i jest podstawą do stwierdzenia ewentualnego ich powtarzania.

Uruchomienie zapisów do grup zajęciowych planowane jest na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w następujących terminach:
15 – 18 wrzesień – studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia (I tura),
15 18 wrzesień – pozostali studenci, którzy uzyskali rejestrację na kolejny semestr,
19 – 21 wrzesień – termin dodatkowy dla tych studentów, którzy z różnych powodów nie mogli zapisać się na zajęcia w I terminie (II tura),
22 – 25 wrzesień – zapisy na tzw. warunki tam, gdzie będą wolne miejsca (III tura),
26 – 29 wrzesień - zapisy dodatkowe dla tych studentów, którzy nie zrobili tego wcześniej (IV tura),

Wszelkie odwołania od wyników zapisów należy składać wyłącznie w trakcie pierwszego miesiąca danego semestru, po upływie tego terminu odwołania nie będą rozpatrywane.

 


PRZEDMIOTY OBIERALNE DLA 3 SEMESTRU

do dnia 10 września 2015r. należy składać deklaracje na przedmioty obieralne (w pok. 136), znajdujące się programie studiów magisterskich, drugiego stopnia, w semestrze 3

Wykaz przedmiotów obieralnych dla specjalności COW:
1.    Systemy energetyki komunalnej – prof. S. Mańkowski
2.    Inżynieria klimatyzacji – dr inż. G. Kubicki
3.    Wentylacja i ogrzewanie w obiektach produkcyjnych – dr inż. A. Charkowska
4.    Realizacja wymagań jakości powietrza w pomieszczeniu – dr inż. J. Sowa
5.    Projektowanie układów regulacji - prof. W. Chmielnicki
6.    Komputerowe zarządzanie obiektem – prof. B. Zawada
7.    Przedsiębiorczość technologiczna - dr inż. Z. Spik

Wykaz przedmiotów obieralnych dla specjalności IW:
1.    Elektrownie wodne - dr inż. P. Popielski
2.    Utrzymanie budowli wodnych – prof. dr hab. inż. Z. Kledyński
3.    Ochrona przed powodzią – dr inż. E. Wilk
4.    Pompownie i hydrotransport odpadów – dr inż. H. Dąbrowski
5.    Specjalne konstrukcje hydrotechniczne
6.    Modyfikacja Podłoża - dr inż. H. Dąbrowski
7.    Składowiska odpadów i rekultywacja - dr inż. H. Dąbrowski
8.    Drogi wodne i porty śródlądowe - dr inż. E. Wilk
9.    Porty sportowo-rekreacyjne – dr inż. P. Kuźniar

Wykaz przedmiotów obieralnych dla specjalności ZWiOŚ:
1.    Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych – dr inż. E. Osuch-Pajdzińska
2.    Kontrola obiektów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych – dr inż. M. Perchuć
3.    Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych – prof. dr hab. inż. J. Podedworna
4.    Mikrobiologiczne niszczenie materiałów technicznych i cieczy roboczych – dr E. Zborowska
5.    Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
6.    Zaawansowane rozwiązania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
7.    Zaawansowane metody oczyszczania ścieków komunalnych

Wykaz przedmiotów obieralnych dla specjalności IG:
1.    Transport mediów sieciowych   
2.    Sprężarki i turbiny gazowe  
3.    Praktyczne metody prognozowania  
4.    Gazowe systemy energetyczne
5.    Pomiary i sieci inteligentne  
6.    Praktyczne aspekty symulacji i optymalizacji

Wykaz przedmiotów obieralnych dla specjalności GO:
1.    Metody zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń gleb i gruntów – prof. dr hab. Inż. A. Kulig
2.    Rekultywacja składowisk odpadów
3.    Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami – dr inż. P. Manczarski
4.    Ekotoksykologia (badania toksyczności odpadów) – prof. dr hab. Inż. M. Załęska-Radziwił
5.    Systemy wodnogospodarcze – dr inż. S. Tyszewski
6.    Analiza cyklu życia – dr inż. W. Treichel
7.    Gospodarka osadami ściekowymi – prof. dr hab. inż. J. Podedworna
8.    Procesy oczyszczania wody i ścieków przemysłowych – doc. dr inż. J. Wąsowski
9.    Wodociągi i kanalizacje wiejskie – dr inż. M. Perchuć
10.  Metody membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków – doc. dr inż. J. Wąsowski
11.  Nadzwyczajne zagrożenia biologiczne – prof. dr hab. inż. M. Łebkowska
12.  Architektura i ekologia krajobrazu – dr inż. D. Pusłowska-Tyszewska


UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

 • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
 • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
 • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.


 

Lista osób skreślonych po 2 semestrze studiów magisterskich z powodu niewystarczających wyników w nauce, po semestrze zimowym 2014/2015 jest dostępna w zakładce: REJESTRACJA


Informacja dla studentów 1 semestrów studiów I i II stopnia

1. Studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia są rejestrowani w systemie elektronicznym USOS
2. Studentów zarejestrowanych w systemie USOS nie obowiązują karty okresowych osiągnięć studenta (karty ocen), wpisy są dokonywane tylko do indeksu i do systemu USOS
3. Informacje dotyczące osiągnięć np. uzyskanych ocen są dostępne w systemie USOSWeb
4. Dostęp do systemu USOS jest możliwy po zalogowaniu się, za pomocą osobistego hasła USOS (takie jak przy rekrutacji), na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl
5. W przypadku braku hasła student proszony jest o kontakt z dziekanatem.
6. Hasła do systemu USOS są przekazywane do rąk własnych, lub na podstawie upoważnienia notarialnego. Wynika to z konieczności zapewnienia tajności oraz z uprawnień wiążących się z używaniem hasła.


Uwaga studenci  1 semestru studiów magisterskich!

Elektroniczne legitymacje studenckie można odbierać w pokoju 136, po okazaniu dowodu wpłaty.


Studenci studiów drugiego stopnia, których 3 semestr przypada w semestrze zimowym 2014/2015 mają możliwość:

 • realizowania przedmiotów 3 semestru w trybie awansu w semestrze letnim 2013/2014
 • realizowania 3 semestru w semestrze zimowym 2014/2015 na zasadach Indywidualnego Programu Studiów
 • wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie studiów o semestr (podanie należy złożyć do dnia 01-03 bieżącego roku) i realizowania programu semestru 3 w semestrze letnim 2014/2015.

W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach – seminarium dyplomowe, w semestrze zimowym 2014/2015 (dla studentów którzy maja zamiar wystąpić o Indywidualny Program Studiów) należy zgłaszać się do pok. 136

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator