Wznowienie studiów

Wznowienie studiów

1. O wznowienie studiów II stopnia może ubiegać się osoba, która je przerwała pierwszego semestru studiów.
2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.
3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w przypadku skreślenia spowodowanego niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie lub niezdaniem egzaminu dyplomowego.
4. W zależności od czasu przerwy w studiach, dziekan decyduje o uznaniu zaliczeń modułów kształcenia uzyskanych przed ich przerwaniem, wskazuje semestr od którego może nastąpić wznowienie studiów lub może odmówić ich wznowienia.
5. W celu wznowienia studiów należy złożyć w dziekanacie:
-           podanie o wznowienie studiów (dostępne w zakładce „formularze”),
-           indeks (jeżeli obowiązywał studenta),
-           Kartę Zgłoszenia Tematu Pracy (dostępną w zakładce „formularze/formularze dla dyplomantów”) w przypadku wznowienia do obrony,
-           potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku (80 zł) na indywidualny numer konta bankowego studenta, dostępny w systemie USOS.
6. Dziekan ustala zakres egzaminów i zaliczeń uzupełniających oraz ewentualnie semestr od jakiego nastąpi wznowienie.
7. Po otrzymaniu decyzji wstępnej (Karty Wznowienia) ubiegający się o wznowienie wnosi opłaty za powtarzane niezaliczone zajęcia (20zł za godzinę).
8. W wyznaczonym w decyzji (Karta Wznowienia) terminie wznawiający uzyskuje ustalone zaliczenia, a prowadzący zajęcia potwierdzają je wpisem do Karty Wznowienia.
9. Kartę Wznowienia po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminu wznawiającego kandydat składa do dziekana w celu uzyskania końcowej zgody na wznowienie.
10. Decyzję określającą warunki wznowienia studiów przez osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego, podejmuje dziekan. Może on ustalić uzupełniające moduły kształcenia oraz tryb ich zaliczania i zobowiązać do wykonania nowej pracy dyplomowej. Dziekan może zwolnić osobę wznawiającą studia ze zdawania egzaminu sprawdzającego.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku wznowienia studiów zgodnie z Decyzją Rektora PW

  1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów wynosi 80 zł.
  2. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 
     - na studiach I stopnia - 200 zł
     - na studiach II stopnia - 360 zł
  3. Opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta wynosi 20 zł.
  4. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć; niewniesienie opłaty w ustalonym terminie powoduje niemożność uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczenia.
  5. Wszelkie opłaty związane ze wznowieniem studiów należy wnosić na indywidualny numer konta dostępny w USOSWEB. Po złożeniu w dziekanacie podania o wznowienie na koncie studenta w USOSWEB  pojawi się informacja dotycząca należności za wznowienie. Wymaganą kwotę należy uiścić, a potwierdzenie dokonania wpłaty donieść do dziekanatu we skazanym terminie.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator