Dyplomanci

Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska nr 25/2013:

1. Studenci studiów I i II stopnia mają obowiązek złożenia pełnej wersji pracy dyplomowej, która może zostać przedstawiona do oceny, recenzji i egzaminu do dnia:
- 15 września (na studiach kończących się semestrem letnim)

WYMOGI EDYTORSKIE PRAC DYPLOMOWYCH (Zarządzenie 43/2016 i Zarządzenie 57/2016)
Wyjaśnienia  dotyczące czcionek zalecanych do użycia przy redagowaniu strony tytułowej pracy dyplomowej – pkt. 2 w załączniku 1 do zarządzenia

Okładki do prac dyplomowych są do odbioru w Dziekanacie pok. nr 6.

2. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o trzy miesiące. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium) a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60 – 70% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

W celu przesunięcia terminu złożenia pracy student składa w dziekanacie (przed upływem terminu złożenia pracy):
- podanie do Prodziekana ds. Studiów wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy oraz indeks z kartami okresowymi osiągnięć studenta.

3. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów.

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie przez studenta-dyplomanta następujących wymagań (Regulamin Studiów § 19, pkt. 1):

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium), potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów (SOS), Karty Okresowych Osiągnięć Studenta oraz do indeksu,
 • złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą.


Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan (Regulamin Studiów § 19, pkt. 1) w terminie 14 dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

5. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

6. Dyplomant składa w Dziekanacie najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy dyplomowej następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • wypełnioną Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta wraz z indeksem,
 • wypełniony druk „Dodatkowe Informacje do Suplementu”, (załącznik nr 3),
 • stronę tytułową pracy podpisaną przez promotora,
 • streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 • streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 • oświadczenie autora pracy podpisane przez kierującego pracą dyplomową,
 • załącznik do dyplomu zawierający dane osobowe,
 • pracę dyplomową w formie elektronicznej umieszczoną na nośniku CD i opatrzone etykietą zawierającą: nazwisko i imię studenta, nr albumu, rodzaj pracy dyplomowej (inżynierska lub magisterska), tytuł pracy, nazwę wydziału, imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową,
 • kserokopie dowodu osobistego,
 • 4 zdjęcia w formacie 3.5 cm x 4,5 cm,
 • dowód uiszczonej opłaty za dyplom (60 zł); opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer konta, indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb,  pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl w tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty ,,opłata za dyplom"
 • - w przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w języku angielskim oraz suplementu w języku angielskim student składa dodatkowo następujące dokumenty:
 • uzupełniony wniosek o ww. odpis,
 • stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim,
 • tłumaczenie streszczenia w języku angielskim,
 • 1 zdjęcie,
 • pokwitowanie opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł).

W przypadku niedopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego

7. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

8. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

9. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni.

Egzaminy przeprowadzają Komisje ds. egzaminów dyplomowych.

Komisje egzaminacyjne mają skład dobierany indywidualnie do każdego dyplomanta.

Komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z 4 osób: przewodniczącego, prowadzącego pracę, recenzenta, nauczyciela akademickiego reprezentującego specjalność lub kierunek studiów dyplomanta.

W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej jeden pracownik posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Do udziału w egzaminie mogą być powołane przez Dziekana na wniosek przewodniczącego komisji także inne osoby np. konsultant w przypadku realizacji pracy poza Politechniką Warszawską. Skład komisji proponuje upoważniony przewodniczący komisji a zatwierdza Dziekan Wydziału.

Jeżeli promotorem pracy jest upoważniony przewodniczący komisji egzaminacyjnej, funkcję przewodniczącego komisji w tym przypadku przejmuje kierownik zakładu w którym zatrudniony jest prowadzący pracę lub inny pracownik Wydziału posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentującego specjalność lub kierunek studiów dyplomanta wskazany przez Dziekana.

W szczególnych przypadkach przewodniczącego komisji, promotora lub recenzenta może na egzaminie dyplomowym zastąpić Dziekan lub Prodziekan ds. Studiów.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator