Analiza uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy Cegłów

Autorzy: A. Bielska, A.Kupidura, R. Rogoziński

Tom II serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”
 
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni obszarów wiejskich. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zmieniane jest przeznaczenie gruntów rolnych, które następnie są wyłączane z produkcji rolnej w celu rozwijania innych form zagospodarowania, co może powodować liczne konflikty. Prezentowana monografia przedstawia uwarunkowania środowiskowe, które należy rozważyć przed podjęciem takich decyzji. Autorzy omówili je dla obszaru konkretnej gminy. Zaprezentowane analizy warunków geologicznych, hydrogeologicznych, glebowych i krajobrazowych mogą być jednak traktowane jako wzorzec w innych opracowaniach planistycznych. 
 
Monografia może być wykorzystywana przez praktyków planowania przestrzennego i studentów różnych kierunków studiów (gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, administracja, geografia, geodezja i kartografia i inne).

Książka dostępna również w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/110644/analiza-uwarunkowan-srodowiskowych-w-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-gminy-ceglow.html

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu