Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC (Decyzja nr 201/2021 z 3.08.2021). Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.
Kierownik grantu otrzyma też dodatek w wysokości 6000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny) lub 12 000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie).

Dodatkowy warunek

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Składanie i ocena wniosku

Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl.

Termin składania wniosków: 03.01.2022 – 10.02.2022
Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową ds. grantów ERC w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia naboru.
Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji.

Realizacja grantu

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji. Porozumienie należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach do COP.
Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Rozliczenie grantu

Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić w całości do dyspozycji Kierownika IDUB.
Podstawą rozliczenia grantu wewnętrznego jest protokół oceny i odbioru grantu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji. Protokół oceny i odbioru grantu należy przekazać do COP w 4 egzemplarzach w ciągu 14 dni od daty otrzymania recenzji z Agencji Wykonawczej ERC.
Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP, które przekaże je do IDUB.

Szczegółowe informacje na temat konkursów Europejskiej Rady ds. Badań dostępne są w zakładce Granty ERC.

Zmiana rozmiaru fontu