Konkurs prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”

Konkurs prac dyplomowych wpisuje się w realizację ambitnej strategii CEMEX „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach w Europie. Pośród uczestników konkursu poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia tego dążenia. 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Poszukiwać będziemy najlepszych prac dyplomowych z obszarów: 

 1. Zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna, 
 2. Działania w celu redukcji CO2w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), 
 3. Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu), 
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu,
 5. Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe) obronione w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX.  

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  

Zgłoszenie pracy dyplomowej odbywa się w I (pierwszym) etapie Konkursu poprzez dedykowane narzędzie dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow za pośrednictwem, którego należy przesłać zgłoszenie udziału w Konkursie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Do w/w. zgłoszenia należy dołączyć:

 1. a) streszczenie pracy dyplomowej wraz z maksymalnie 10 słowami kluczowymi. Abstrakt powinien maksymalnie zawierać 2000 znaków ze spacjami, oraz odznaczyć w zgłoszeniu oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja 2021” organizowanego przez CEMEX Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na stronie: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału w Konkursie.

 

PRZEBIEG KONKURSU  

Konkurs realizowany jest w 2 etapach.  

ETAP I

Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach:

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych,
 2. Innowacyjność i oryginalność tematu,

 Do II (drugiego) etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenionych przez Jury Konkursu prac dyplomowych.

O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 6 marca 2022 r.

ETAP II

W drugim etapie Uczestnik Konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do dnia 31 marca 2022 r.:

 1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf;
 2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat;
 3. Prezentacji w Power Point;

Zgłoszone prace dyplomowe będą oceniane przez Jury Konkursu w 3 kategoriach:

 1. Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 2. Oryginalność w zakresie problematyki i/lub technicznych,
 3. Możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w CEMEX,

Prezentacja zostanie wygłoszona przez Uczestnika podczas krótkiego spotkania (ok. 15 min) z Jury Konkursowym i Kapitułą Konkursu przez platformę Microsoft Teams po indywidualnym ustaleniu terminu z każdym z Uczestników. Prezentacja prac przed Jury i Kapitułą Konkursu odbędzie się  najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo zadania pytań przez członków Jury i/lub Kapituły podczas spotkania on-line z Uczestnikiem.

 

Jury i Kapituła Konkursu wyłonią 3 najlepsze prace, a Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail o przyznanej nagrodzie w Konkursie. Członkowie Kapituły i Jury Konkursu podczas przyznawania nagród kierują się swoją subiektywną oceną popartą wiedzą i doświadczeniem.

 

W skład Jury Konkursu wchodzą:  

 1. Piotr Górak; Menadżer Działu Doradztwa Technicznego, Przewodniczący Jury
 2. Teresa Bonaszewska – Wyszomirska; Menadżer ZJiTB - Zespół Jakości i Technologii Betonu
 3. Piotr Karbownik; Menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa
 4. Henryk Radelczuk ; Menadżer, Dział Jakości
 5. Łukasz Szabat; Menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton
 6. Piotr Jurczuk; Commercial Development Team Manager

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą członkowie Zarządu CEMEX:  

 1. Rafał Gajewski – Dyrektor Pionu Handlowego, Przewodniczący Kapituły 
 2. Michał Grys – Dyrektor Pionu Materiały
 3. Iwona Wojtasik – Dyrektor Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 4. Włodzimierz Chołuj – Dyrektor Działu Prawnego
 5. Tadeusz Radzięciak - Dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu

Oraz przedstawiciele świata nauki:

 1. dr hab. inż. Jan Deja, Prodziekan ds. Współpracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 2. dr hab. Inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 3. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

 

 NAGRODY  

Kapituła Konkursowa przyzna 3 nagrody:

 1. I) Pierwsze miejsce – 6 tys. PLN
 2. II) Drugie miejsce – 4 tys. PLN
 • III) Trzecie miejsce – 2 tys. PLN

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca Konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

Organizator przewidział dodatkowe nagrody dla promotorów prac dyplomowych, które otrzymały nagrody główne:

 1. I) Pierwsze miejsce – 3 tys. PLN
 2. II) Drugie miejsce – 2 tys. PLN
 • III) Trzecie miejsce – 1 tys. PLN

 

HARMONOGRAM I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • Rejestracja zgłoszeń w systemie do 31 stycznia 2022.
 • Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II do 6 marca 2022.
 • Przesłanie plików przez Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II do 31 marca 2022,
 • Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu II zaprezentują swoje prace przed Jury i Kapitułą Konkursu do 31 maja 2022 roku. Dokładny termin zostanie ustalony z każdym z Uczestników indywidualnie.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez CEMEX Polska Sp. z o.o. o której Zwycięzcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszyscy Zwycięzcy będą mieć możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas wydarzenia zorganizowanego przez CEMEX.

REGULAMIN KONKURSU

Zmiana rozmiaru fontu