Pożegnanie Profesora Krzysztofa Wojdygi

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 23 marca 2023 roku, w wieku 71 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, były Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, później Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

W Zmarłym tracimy Uczonego o wielkim autorytecie, cenionego w kraju, oddanego pracom dla krajowego ciepłownictwa, wspaniałego dydaktyka, promotora wielu prac doktorskich i dyplomowych, kierownika wielu projektów i prac związanych z polskim ciepłownictwem, a przede wszystkim Człowieka o dobrym sercu, ogromnej życzliwości i otwartości na innych.
Najbliższym Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Krzysztof Wojdyga (27 VII 1951- 23 III 2023). Profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, w szczególności w dziedzinie ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji, zwłaszcza w racjonalizacji pracy systemów ciepłowniczych, obejmującej wszystkie elementy składowe systemu, jakimi są źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne.
Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Modzelewskiego w Warszawie (1969) odbył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, kończąc je dyplomem magistra inżyniera maszyn i urządzeń energetycznych (1976) i od tego roku zaczął pracę naukowo-dydaktyczną w Politechnice Warszawskiej, gdzie osiągał stopnie naukowe: doktora nauk technicznych w specjalności Ogrzewnictwo i Wentylacja (1985), doktora habilitowanego nauk technicznych (2008) i profesora nauk technicznych (2018). Od 2009 roku zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz pełnił funkcje akademickie: sekretarza Uczelnianego Programu Priorytetowego „Energia i Ochrona Środowiska” (1994–1997), czł. Komisji Senackiej ds. Organizacji Uczelni (2002–2005), zastępcy dyr. Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska PW (2002–2012), dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska PW i zarazem czł. Senatu PW (2012–2016) oraz dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW (2016-2019) Praca badawcza Profesora Wojdygi skupiona była na analizie wzrostu efektywności energetycznej obiektów budowlanych i przemysłowych oraz instalacjach technologicznych w przemyśle. Jednocześnie zajmował się odnawialnymi źródłami energii i zrównoważonym rozwojem oraz planowaniem energetycznym na szczeblu krajowym, lokalnym oraz planowaniem rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Od roku 1997 był audytorem energetycznym autoryzowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Posiadał uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji i dozoru. Autor lub współautor ponad 80 artykułów, 3 monografii i podręczników. Brał udział w realizacji ponad 100 prac badawczych niepublikowanych, głównie jako kierownik. Czł. Komitetu Technicznego nr 179 ds. ochrony cieplnej budynków w PKN (1994–2023); Sekcji Ciepłownictwa, Klimatyzacji i Zaopatrzenia w Wodę KILiW PAN (1999–2023); PZITS. Od 1987 roku rzeczoznawca w specjalności Ogrzewnictwo w zakresie prac studyjno-badawczych, krajowego Stow. Agencji Poszanowania Energii (czł.-założyciel), Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (od lipca 2012 roku), w latach 2016-2021 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką „Zasłużony dla m.st. Konina”. We wrześniu 2020 roku przeszedł na emeryturę.

 

 

Wspomnienie Profesora Krzysztofa Wojdygi powstało w oparciu o publikację rocznicową pt. “Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej = From water engineering, through sanitary technology, to environmental engineering 100 years of Warsaw University of Technology” redakcja naukowa: Andrzej Kulig, Krzysztof Wojdyga; Warszawa : Wydział IBHiIŚ PW : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016.

Zmiana rozmiaru fontu