Zakład Biologii

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel. +4822 621 29 79, +4822 234 53 06
fax. +4822 621 29 79
e-mail biologia@is.pw.edu.pl
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


Zakład Biologii posiada ponad 50-letnie doświadczenie w kształceniu studentów i w badaniach naukowych. Do realizacji zadań naukowych i dydaktycznych Zakład Biologii stosuje najnowsze techniki oznaczeń biologicznych, w tym metody biologii molekularnej: PCR, RAPD-PCR, FISH, Comet Assay, VTG Elisa, SOS-Chromotest.

Główne kierunki badań:

1. Biologiczna eliminacja związków organicznych i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza

 • bioremediacja gruntów z produktów ropopochodnych (paliwo lotnicze, olej napędowy, ropa naftowa, benzyna, smary) – patent PAT.180141, 1995 zastosowany we współpracy z firmą HydroGeoTechnika sp. z o.o.,
 • biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych (technologia usuwania styrenu, cykloheksanolu, cykloheksanonu, trichloroetenu – skala przemysłowa),
 • biodegradacja chłodziw (unieszkodliwianie zużytych chłodziw emulsyjnych, patent PAT.204489, 2009),
 • biodegradacja związków refrakcyjnych w polu magnetycznym,
 • testy biodegradacji (OECD, ISO, CEN),
 • usuwanie metali ciężkich ze ścieków – biosorpcja (patent PAT.199954, 2001),
 • bioługowanie metali z odpadów i osadów ściekowych (nagroda Genius na Innovation Technologies, Budapeszt, 2002).

2. Ocena mikrobiologiczna biocenozy osadu czynnego

 • oznaczenia ilościowe i identyfikacja bakterii biorących udział w usuwaniu związków biogennych,
 • oznaczenia ilościowe i identyfikacja bakterii nitkowatych.

3. Ekotoksykologia

 • monitorowanie ekotoksyczności wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odcieków –  testy konwencjonalne jedno- i wielogatunkowe, badania molekularne,
 • ocena ryzyka w środowisku – metody deterministyczne i probabilistyczne.

4. Kontrola sanitarna i mikrobiologiczna

 • woda do spożycia (w tym oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella),
 • ścieki,
 • osady i gleby,
 • powietrze wewnętrzne i atmosferyczne,
 • systemy klimatyzacji i wentylacji,
 • sieci wodociągowe,
 • sieci ciepłownicze,
 • instalacje przemysłowe,
 • korozja mikrobiologiczna zbiorników paliw, sieci ciepłowniczych i wodociągowych.

5. Produkcja energii odnawialnej i materiałów użytkowych z odpadów

 • produkcja biogazu (procesy fermentacji metanowej),
 • produkcja bioetanolu,
 • pozyskiwanie polihydroksykwasów ze ścieków.
Zmiana rozmiaru fontu