Kandydaci

Rekrutacja na studia 2023/2024

Studia Stacjonarne I stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Politechnice Warszawskiej trwa  od 5 czerwca do 10 lipca 2023 r.: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Zasady rekrutacji dostępne są tutaj

Terminarz dostępny tutaj

Składanie dokumentów:

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminie:

 • 18 lipca 2023r do godz. 23:00.

Przekazanie dokumentów:

 • od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę. Formularz upoważnienia dostępny tutaj

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie od 19.07.2023 do 24.07.2023 w sali nr 136 (I piętro), w godzinach 9.00 – 15.00, w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20

 

Rekrutacja na studia 2022/2023

UWAGA!

Studia Stacjonarne II stopnia na kierunku Biogospodarka w Inżynierii Środowiska

Pierwsza. tura rejestracji na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunku Biogospodarka trwa od 10 stycznia do 3 lutego 2023 r.
Szczegółowe informacje rekrutacyjne znajdują się tutaj na stronie IRK: https://irk.pw.edu.pl/pl/offer/SW-2-2023L/programme/111C-MSP-BG/?from=field:BG

Zapisów można dokonać za pośrednictwem tego portalu: https://www.zapisy.pw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o kierunku: https://is.pw.edu.pl/biogospodarka-w-inzynierii-srodowiska/

oraz do zerknięcia do siatki przedmiotów:

https://ects.coi.pw.edu.pl/menu2/detail2test/idProgram/2383/idWydzial/12/idStopien/2

 

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty, kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dokumenty należy złożyć do 10.02.2023 do godz. 12:00 w pok. 110

Wymagane dokumenty:

 • dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • dokument tożsamości (do wglądu),

 

 

Studia Stacjonarne I stopnia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie od 19.07.2022 do 21.07.2022 w sali nr 136 (I piętro), w godzinach 9.00 – 15.00, w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Warszawskiej trwa  od 6 czerwca do 6 lipca 2022 r.: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Zasady rekrutacji dostępne są tutaj

Terminarz dostępny tutaj

Składanie dokumentów:

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminach:

 • pierwsza tura: w dniu 11 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 12 lipca do 15 lipca do godz. 15:00,
 • druga tura: w dniu 18 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie dokumentów od 19 lipca do 21 lipca do godz. 15:00,
 • trzecia tura (jeśli zostanie ogłoszona): w dniu 22 lipca 2022 r. do godz. 23:00, przekazanie dostarczanie dokumentów od 25 lipca do 26 lipca do godz. 15:00.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę. Formularz upoważnienia dostępny tutaj 

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Studia Stacjonarne II stopnia oraz Studia Niestacjonarne I i II stopnia

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

w terminie: od 02.08.2022 do 29.08.2022.

WAŻNE: Osoby, które w tym terminie nie zarejestrują się w internetowym systemie rekrutacyjnym i nie uiszczą opłaty rekrutacyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji na studia.

Po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz indywidualny numer konta dla wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydata zakładana jest jego strona, do której ma stały dostęp, może na niej dokonywać poprawek oraz otrzymuje przez nią komunikaty.

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty, kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dokumenty należy składać w terminie: od 02.08.2022 do 29.08.2022 w godz. 9:00 – 15:00

– kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska w pok. 110,

– kierunek Inżynieria Środowiska specjalność Environment Protection Engineering w pok. 136

Wymagane dokumenty:

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • dokument tożsamości (do wglądu),

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kształcenie → Studia II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wymaganiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują,
 • kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia (zob. tabela poniżej), jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów,

Kierunek studiów

Kierunki studiów o zbliżonym profilu programowym

Min. wynik studiów dla uzyskania preferencji

% miejsc preferencyjnych

Sposób kwalifikacji kandydatów

Inżynieria Środowiska

Budownictwo; Energetyka; Ochrona środowiska

db

80

analiza dokumentów/ rozmowa kwalifikacyjna

Ochrona Środowiska

Biotechnologia; Inżynieria środowiska

db

80

analiza dokumentów/ rozmowa kwalifikacyjna

 • kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,
 • inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

Kontakt:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

Dr hab. inż. Agnieszka Machowska – dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

Dr inż. Piotr Ziętek piotr.zietek@pw.edu.pl

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia niestacjonarne

Dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia niestacjonarne

Dr inż. Jarosław Olszak  – jaroslaw.olszak@pw.edu.pl

Dziekanat:

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
pok. 110, tel. 22/ 234-74-25, 22/234-61-33

Pok. 136, tel. 22/234-61-34, 22/234–61-32

e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
https://www.is.pw.edu.pl

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22/ 629-60-70, 22/ 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Aktualne informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić kandydaci na studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i  II stopnia publikowane są na stronie głównej Uczelni, w dziale „Przyszli studenci” – https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci

Zmiana rozmiaru fontu