Kandydaci

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 2024/2025

 

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w Politechnice Warszawskiej trwa  od 3 czerwca do 10 lipca 2024 r.: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IRK) w terminie: 18 lipca 2024 r do godz. 23:00.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie od 19.07.2024 do 24.07.2024 w sali nr 124 (I piętro), w godzinach 9:00 – 15:00, w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20.

Osoby, które nie mogą stawić się w dniach piątek – środa: zapraszamy w sobotę 20.07.2024 r.  w godzinach 9:00-15:00.

Składanie dokumentów: od 19 lipca do 24 lipca w godz. 9:00 – 15:00.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
 • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego – dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

 

 

Informacje dla kandydatów z zagranicznym świadectwem (innym niż dyplom IB/EB) tutaj

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór pełnomocnictwa)

W przypadku osób niepełnoletnich, które podejmą studia w Politechnice Warszawskiej konieczne jest złożenie podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Politechnice Warszawskiej

 

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

 

Zasady rekrutacji dostępne są tutaj

Terminarz dostępny tutaj

 

UWAGA

Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, PONOSI KANDYDAT.

 

Kontakty

 

Dziekanat:

pok. 136, tel. 22/234-61-32; tel. 22/234-61-34

e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
https://www.is.pw.edu.pl

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22/ 629-60-70, 22/ 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

 

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 2024/2025

Rejestracja na studia zaczynające się od października 2024 odbywa się przez system internetowy:   www.zapisy.pw.edu.pl w terminie od 01.08.2024 do 28.08.2024.

 

WAŻNE: Osoby, które w tym terminie nie zarejestrują się w internetowym systemie rekrutacyjnym i nie uiszczą opłaty rekrutacyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji na studia.

Po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz indywidualny numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydata zakładana jest jego strona, do której ma stały dostęp, może na niej dokonywać poprawek oraz otrzymuje przez nią komunikaty.

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty, kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dokumenty należy składać w terminie: od 01.08.2024 do 28.08.2024 w godz. 9:00 – 15:00 w pokoju 136:

– kierunek Inżynieria Środowiska – niestacjonarne II stopnia,

– kierunek Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska  – stacjonarne II stopnia,

– kierunek Inżynieria Środowiska specjalność Environment Protection Engineering – stacjonarne II stopnia w języku angielskim.

 

Wymagane dokumenty:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kształcenie → Studia II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wymaganiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują,
 • kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat PW i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,
 • inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, poza formalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

 

Kontakt:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii ŚrodowiskaDziekanat:

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
pok. 136, tel. 22 234-61-34, 22 234–61-32

e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
https://www.is.pw.edu.pl

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22 629-60-70, 22 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

dr hab. inż. Agnieszka Machowska – przewodnicząca, dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Ziętek – sekretarz, piotr.zietek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni – członek, pawel.falacinski@pw.edu.pl

dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni – członek, wiktor.treichel@pw.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ds. przyjęć na studia niestacjonarne:

dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – przewodnicząca, dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Olszak – sekretarz, jaroslaw.olszak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska, prof. uczelni – członek, agnieszka.malesinska@pw.edu.pl.

 

 

Zasady rekrutacji oraz terminarz na Stacjonarne studia II stopnia

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia/Terminarz2

 

Zasady rekrutacji oraz terminarz na Niestacjonarne studia II stopnia

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Niestacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Niestacjonarne-II-stopnia/Terminarz

Zmiana rozmiaru fontu