Kandydaci

Rekrutacja na studia 2023/2024

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2023 (rok akad. 2023/2024)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2023 r. muszą opłacić składkę w kasie Banku Pekao S.A. Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, w terminie do 30 listopada 2023 r.

 • firma ubezpieczająca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • okres ubezpieczenia: 01.10.2023 – 30.09.2024
 • suma ubezpieczenia: 65 000 zł
 • składka roczna: 60 zł
 • numer polisy: 1086160961

 

Uwaga:

 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 • Osoby dokonujące wpłat w kasie Banku proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki.
 • Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne Politechniki Warszawskiej:

 • o numerze: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 • tytuł przelewu: NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko

 

Wypełnione druki zgłoszenia szkody potwierdzone w Dziale Finansowym, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325 oraz dokumentację przebiegu leczenia, należy przekazać w formie e-mail na adres:

na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@pzu.pl – z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia szkody (Załącznik nr 1 do Umowy)

2) lub Korespondencyjnie na adres Wykonawcy:

Oddział PZU Warszawa Daszyńskiego 4, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia zawierającego komplet dokumentów z przebiegu procesu leczenia niezbędnych do wypłaty odszkodowania.

 

Formy zgłoszenia szkody:

(do wyboru przez Ubezpieczonego lub inną osobę zgłaszającego szkodę):

1) Poprzez stronę internetową Wykonawcy: www.pzu.pl

2) Z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia szkody (Załącznik nr 1 do Umowy) na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@pzu.pl

3) Telefonicznie pod numer telefoniczny infolinii Wykonawcy lub centrum alarmowego: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55,

4) Korespondencyjnie na adres Wykonawcy:

W Warszawie: Oddział PZU Warszawa Daszyńskiego 4, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

 informacja o ubezpieczeniu NNW.


Studia Stacjonarne II stopnia kierunek Biogospodarka oraz kierunek Inżynieria Środowiska specjalność Environment Protection Engineering

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

Terminy rejestracji:

– 09.01.2024 Początek zapisów na studia zaczynające się od lutego

– 02.02.2024 Koniec zapisów i wnoszenia opłat na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego

WAŻNE: Osoby, które w tym terminie nie zarejestrują się w internetowym systemie rekrutacyjnym i nie uiszczą opłaty rekrutacyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji na studia.

Po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz indywidualny numer konta dla wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydata zakładana jest jego strona, do której ma stały dostęp, może na niej dokonywać poprawek oraz otrzymuje przez nią komunikaty.

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty, kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dokumenty należy składać w terminie: od 09.01.2024 do 09.02.2024 w godz. 9:00 – 15:00 w pok. 136

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

* dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem),

* życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

* 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,

* dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),

* dokument tożsamości (do wglądu),

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kształcenie → Studia II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

16.02.2024 Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia II stopnia rozpoczynające się od lutego

Wymaganiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

* ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz

* posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

* kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują,

* kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,

* inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, poza formalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.


ARCHIWUM:

Szanowni Studenci,
Uprzejmie informujemy, że Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się w dniu 2.10.2023 (poniedziałek) o godz. 16.15 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Jednocześnie informujemy, że legitymacje będą wydawane w dniu 02.10.2023 (poniedziałek) w godz.9.00 – 14.00 w pokoju 136.
Warunkiem wydania legitymacji jest:
1) Złożenie drogą elektroniczną ślubowania, które będzie dostępne w usosweb w dniu 01.10.2023,
2) Wniesienie opłaty za legitymację (22 zł) – na indywidualny numer konta bankowego studenta, który jest widoczny w systemie usosweb w zakładce DLA STUDENTÓW/ROZLICZENIA.
W kolejnych dniach wydawanie legitymacji będzie możliwe zgodnie z godzinami przyjęć podanych na stronie: https://is.pw.edu.pl/dziekanat/

Naliczenia opłat za legitymacje będą widoczne w systemie usosweb wkrótce, ale opłat można dokonywać wcześniej.
Niewniesienie opłaty za legitymację w terminie do 22.09., z przyczyn technicznych, może skutkować wydaniem legitymacji w późniejszym terminie. 

Przypominamy również o konieczności dostarczenia orzeczenia lekarskiego. Osoby, które do tej pory nie doniosły orzeczenia, proszone są o doniesienie go w dniu 02.10.2023, przy odbiorze legitymacji.

Z poważaniem
Zespół Dziekanatu

Studia Stacjonarne I stopnia

Zapraszamy na II turę rekrutacji na Studia Stacjonarne I stopnia:

28.08 – koniec zapisów w systemie internetowym w turze 2,

01.09 – udostępnienie kandydatom wyników kwalifikacji   

04-06.09 – składanie dokumentów w pok. 136 w Gmachu WIBHIŚ ul. Nowowiejska 20 w godz. 9:00 – 15:00

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Druga-tura-zapisow-na-studia-stacjonarne-I-stopnia

Studia Stacjonarne II stopnia oraz Studia Niestacjonarne I i II stopnia

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

UWAGA rejestracja  została przedłużona do dnia 13.09.2023

WAŻNE: Osoby, które w tym terminie nie zarejestrują się w internetowym systemie rekrutacyjnym i nie uiszczą opłaty rekrutacyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji na studia.

Po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz indywidualny numer konta dla wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydata zakładana jest jego strona, do której ma stały dostęp, może na niej dokonywać poprawek oraz otrzymuje przez nią komunikaty.

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty, kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dokumenty należy składać w terminie: od 01.08.2023 do 13.09.2023 w godz. 9:00 – 15:00

– kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska  – stacjonarne II stopnia w pok. 136,
– kierunek Inżynieria Środowiska specjalność Environment Protection Engineering – w pok. 136.

– kierunek Inżynieria Środowiska – niestacjonarne I i II stopnia w pok. 110

 

 

Wymagane dokumenty:

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • dokument tożsamości (do wglądu),

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kształcenie → Studia II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wymaganiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują,
 • kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,
 • inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, poza formalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

 

Studia Stacjonarne I stopnia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie od 19.07.2023 do 24.07.2023 w sali nr 124 (I piętro), w godzinach 9.00 – 15.00, w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20.

Osoby, które nie mogą stawić się w dniach poniedziałek – piątek zapraszamy w sobotę 22.07.2023r. godzina 9:00-15:00 sala 124 (I piętro).

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Politechnice Warszawskiej trwa  od 5 czerwca do 10 lipca 2023 r.: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Zasady rekrutacji dostępne są tutaj

Terminarz dostępny tutaj

Składanie dokumentów:

Komunikaty o wynikach kwalifikacji zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR) w terminie:

 • 18 lipca 2023r do godz. 23:00.

Przekazanie dokumentów:

 • od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00.

Kserokopie przedstawionych dokumentów zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Kserokopie można wykonać w miejscu przyjmowania dokumentów, ale zaleca się wcześniejsze przygotowanie dokumentów.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę. Formularz upoważnienia dostępny tutaj

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat


Kontakt:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

Dr hab. inż. Agnieszka Machowska – dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

Dr inż. Piotr Ziętek piotr.zietek@pw.edu.pl

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia niestacjonarne

Dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia niestacjonarne

Dr inż. Jarosław Olszak  – jaroslaw.olszak@pw.edu.pl

Dziekanat:

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
pok. 110, tel. 22/ 234-74-25

Pok. 136, tel. 22/234-61-34

e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
https://www.is.pw.edu.pl

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22/ 629-60-70, 22/ 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Aktualne informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić kandydaci na studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i  II stopnia publikowane są na stronie głównej Uczelni, w dziale „Przyszli studenci” – https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci

Zmiana rozmiaru fontu