Stowarzyszenia absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej (SAIS), założony w 1975 r., to organizacja zrzeszająca ludzi, których łączy nie tylko dyplom Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, ale także zainteresowanie dalszymi losami Wydziału oraz Kolegów i Koleżanek, którzy ukończyli go na przestrzeni lat.

Głównym celem Stowarzyszenia jest integrowanie absolwentów Wydziału jako społeczności o wspólnych celach, ideałach i zadaniach. SAIS podejmuje inicjatywy mające na celu upamiętnianie osób zasłużonych dla Wydziału (m.in. fundując tablice pamiątkowe), organizuje rocznice powstania Wydziału i doroczne spotkania koleżeńskie, które odbywają się tradycyjnie po Walnym Zebraniu, zwykle w pierwszy weekend po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej.
Ważną wytyczną dla działalności Stowarzyszenia jest podtrzymywanie kontaktów koleżeńskich i międzyludzkich. To miejsce, w którym łączymy tradycję i pamięć, a także poczucie więzi i godności środowiska z optymistycznym spojrzeniem w przyszłość.


Klub Absolwentów Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej powstał w 1978 roku z inicjatywy kierownictwa Instytutu. Zadaniem Klubu Absolwentów ISIŚ jest współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, realizowana w następującej formie: wymiany doświadczeń zawodowych, zgłaszania uwag dotyczących procesu dydaktycznego realizowanego na WIŚ PW, pomocy przy organizowaniu praktyk zawodowych i innych elementów procesu dydaktycznego, poszukiwania miejsc pracy dla absolwentów, uczestnictwa w seminariach naukowych ISIŚ, pomocy kołom naukowym działającym na WIŚ PW.

Skupia on absolwentów, którzy ukończyli studia w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska PW (Wydział ISiW/IŚ, specjalność/specjalizacja HiMT, SOAiMT, GWiH, OGiGO lub IiZwOŚ oraz specjalność Biotechnologia w Inżynierii Środowiska). W latach 1978–1981 odbywały się zebrania Klubu połączone z uroczystym wręczaniem dyplomów absolwentom IIŚ. Członkowie Klubu byli zapraszani na Seminaria Naukowe Instytutu Inżynierii Środowiska PW.
Okresem intensywnej działalności Klubu była druga połowa lat 90. XX wieku. Odbywały się regularne spotkania członków Klubu. W latach 1997224 i 2000225 zorganizowano konferencję pn. „Współczesne problemy inżynierii środowiska. Nauka – Edukacja – Gospodarka”. Z okazji zjazdu absolwentów w dniach 13–14 VI 1997 roku w Serocku wydano okolicznościowy informator z listą członków, biogramami „kto jest kim”, wierszami i piosenkami Tadeusza Zieńkowskiego (GWiH-78) oraz referaty klubowe226.*

 


Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej powstało w 2002 r. Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i dokumentowanie tradycji Uczelni oraz uczestniczenie w jej życiu; inspirowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Uczelni, wysokiego poziomu kształcenia i propagowania profesjonalizmu; propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o potrzebie ochrony zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania tymi zasobami przy jednoczesnym uwzględnianiu uzasadnionych potrzeb środowiska naturalnego; pobudzanie aktywności społeczności lokalnych w wyżej wymienionym zakresie oraz jej wspieranie; pobudzanie wrażliwości władz państwowych i samorządowych na problemy związane z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi; popularyzowanie i dokumentowanie dorobku naukowego oraz osiągnięć zawodowych absolwentów Uczelni w dziedzinie hydrotechniki i gospodarki wodnej oraz integracja środowiska absolwentów Uczelni oraz ich wspieranie w sytuacjach trudnych.

 

* Źródło: monografia “Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej”, pod redakcją naukową Andrzeja Kuliga i Krzysztofa Wojdygi; Warszawa 2016

 

Zmiana rozmiaru fontu