Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel. +4822 234 78 32
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura


Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki prowadzi prace naukowe oraz zadania i analizy o charakterze technicznym w następujących dziedzinach:

Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli oraz urządzeń hydrotechnicznych:

 • badania w zakresie filtracji, przemieszczeń i odkształceń obiektów hydrotechnicznych,
 • badania podwodne stanu technicznego urządzeń i budowli wodnych,
 • badania i oceny jakości materiałów konstrukcji budowli piętrzących,
 • badania skuteczności zabudowy regulacyjnej i przeciwpowodziowej,
  opinie nt. stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń i budowli hydrotechnicznych,
 • projektowanie doszczelnień oraz renowacji hydrotechnicznych konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Ekspertyzy w zakresie technologii betonów hydrotechnicznych:

 • projektowanie i badanie mieszanek betonowych i ich składników,
 • badania betonów w zakresie wytrzymałości, odkształcalności, mrozoodporności metodami przyspieszonymi i pełnymi, wodoprzepuszczalności i gazoszczelności „in situ” i laboratoryjnie według różnych kryteriów,
 • badania betonu w konstrukcji,

Projektowanie nowych budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz wykonywanie projektów napraw, remontów, technologii i organizacji robót:

 • projektowanie wszelkich budowli hydrotechnicznych w zakresach studialnym, koncepcyjnym, opracowania specyfikacji technicznej obiektu, projekt techniczny (budowlany), rysunków warsztatowych,
 • projektowanie systemów regulacji oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzek i cieków,
 • projektowanie ujęć wód powierzchniowych oraz urządzeń przerzutowych,
 • projektowanie systemów kontrolno-pomiarowych budowli wodnych nowych i istniejących.

Badania podłoża budowlanego, projektowanie robót fundamentowych i budowli ziemnych:

 • wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych gruntów podłoża i gruntów jako materiału na budowle ziemne oraz opracowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich podłoża budowlanego i opinii geotechnicznych,
 • projektowanie odwodnień terenów budowlanych i głębokich dołów fundamentowych,
 • projektowanie budowli ziemnych z gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz z gruntów zbrojonych geowłókninami i kontrola wykonanych robót ziemnych,
 • projektowanie modyfikacji i wzmocnienia słabonośnego podłoża budowlanego,
 • projektowanie nowych i rozbudowa istniejących osadników i składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych.

Wykonywanie badań modelowych obiektów hydrotechnicznych:

 • projektowanie hydrauliki obiektów metodą modelowania i weryfikacji fizycznej,
 • symulacje numeryczne propagacji fal powodziowych,
 • modelowanie komputerowe zachowania się budowli wodnych.

Ekspertyzy w zakresie hydrodynamiki rzek i zbiorników wodnych oraz melioracji podstawowych i szczegółowych:

 • oceny stanu istniejącego na podstawie pomiarów hydrometrycznych,
 • prognozowanie zmian zachodzących pod wpływem procesów hydrodynamicznych,
 • określanie przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania podtopieniom terenów i infrastruktury przybrzeżnej.

Studia i modelowanie numeryczne z zakresu zastosowania metody elementów skończonych w hydrotechnice, geotechnice i inżynierii środowiska:

 • HYDRO–GEO — program metody elementów skończonych dla geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska,
 • konsolidacja podatnych podłoży organicznych i osiadanie budowli hydrotechnicznych,
 • stateczność skarp i osuwisk,
 • współpraca budowli z podłożem gruntowym,
 • bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych i geotechnicznych,
 • obliczenia wytrzymałościowe różnorodnych zagadnień z zakresu hydrotechniki i geotechniki,
 • numeryczne modelowanie problemów filtracji wód gruntowych, a także zagadnień sufozji i modelowanie zagadnień kontaktowych.
 • Badania i ocena hydraulicznych warunków pracy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Badania modelowe zjawiska uderzenia hydraulicznego w rurociągach oraz urządzeniach.
 • Hydrauliczne badania modelowe obiektów hydrotechnicznych.
 • Oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (w szczególności składowisk odpadów paleniskowych i poflotacyjnych oraz instalacji do hydrotransportu)
 • Badania terenowe i modelowe oraz ekspertyzy w zakresie hydrauliki obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, obiektów ujmowania wody oraz stacji uzdatniania wody.
 • Badania właściwości reologicznych mieszanin gruntowo-wodnych i osadów oraz ocena możliwości ich hydrotransportu
Zmiana rozmiaru fontu