Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (dalej: WIBHiIŚ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WIBHiIŚ.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo;
• Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie);
• Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest prodziekan ds. studenckich, dziekan.studenckie.wibhis@pw.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 234 5406.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
email: wsparcie.son@pw.edu.pl
telefon I: 22 234 1314,
telefon II: 22 234 1315

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej –> pobierz opis pdf

Infrastruktura techniczna:

1. Ogrodzenia – brama i furtka w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się na teren Główny Politechniki Warszawskiej.
2. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – brak wydzielonych miejsc parkingowych wokół budynku, najbliższe oznakowane miejsce parkingowe znajduje się przy bramie II Gmachu Głównego.
3. Dojścia, wejścia i dojazdy – do schodów zewnętrznych prowadzą utwardzone chodniki. Dla osób niepełnosprawnych udostępnione jest wejście bezpośrednio do klatki schodowej w wysokiej części budynku, bez konieczności korzystania ze schodów.
4. Schody zewnętrzne – stanowią barierę trudną do pokonania przez osoby niechodzące, brak pochylni i innych rozwiązań technicznych. Balustrady, nie wystające poza obrys schodów, są po obu ich stronach, osoba o kulach jest w stanie dostać się do budynku.
5. Schody wewnętrzne – balustrady, nie wystające poza obrys schodów, są po obu ich stronach, ale nie są w kształcie owalu. Schody nie posiadają zabezpieczeń przed poślizgiem.
6. Pochylnie – brak.
7. Windy (dźwigi osobowe) – windy w budynku pozwalają dojechać do każdej kondygnacji. Winda w części wysokiej umożliwia wejście do niej z poziomu chodnika wokół budynku, bez konieczności korzystania ze schodów. Szerokość drzwi jak i sama kabina nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach: szer. drzwi 74 cm, wymiary kabiny 120 x 90 cm, ponadto kasetka sterownicza znajduje się na wysokości 120-150 cm.
Windy nie posiadają sygnalizacji głosowej (opis przycisków pismem Braille’a).
8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – nie spełniają wymagań zawartych w § 81, § 86 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
9. Przedsionki, wiatrołapy – zapewniają swobodny dostęp.
10. Pomieszczenia, korytarze – do całego budynku osoba z dysfunkcją narządu ruchu – niechodząca ma możliwość dojechania. Jedynie do sali 611 dostęp jest utrudniony, trzeba pokonać jeden stopień. Nie ma utrudnień, które uniemożliwiłyby poruszanie się osób o kulach. Pracownie komputerowe nie są dostosowane do potrzeb osób
z dysfunkcją wzroku. Stopień przed salą 611 nie jest oznaczony.

Brak regulacji dotyczących prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

 

Aktualizacja:

2020-10-23 – uzupełnienie wszystkich elementów graficznych o atrybut alt

 

Zmiana rozmiaru fontu