Współpraca

 

Na terenie Wydziału działają 32 laboratoria naukowe i usługowe.

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

 1. Komputerowe Laboratorium Geograficznych Systemów Informacji
 2. Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi
 3. Laboratorium Technologii Odpadów
 4. Mobilne Laboratorium Badań Wód Podziemnych i Powierzchniowych

Zadania badawcze realizowane z Katedrze objemują tematykę z zakresu ochrony powietrza, planowania przestrzennego, analiz przestrzennych, gospodarki wodnej, zmian klimatu, monitoringu środowiska, ochrony gleby oraz modelowania przepływu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ilościowych, jak i jakościowych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych; ochrony powierzchni ziemi, w tym środowiska gruntowo-wodnego oraz zintegrowanej ochrony środowiska; gospodarki odpadami, w tym: oceny i wyboru optymalnych technologii odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania odpadów, opracowywania nowych technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych oraz opracowywania technologii odzysku i zagospodarowania odpadów (recykling). W Katedrze prowadzone jest również numeryczne modelowanie procesów atmosferycznych (dynamika przepływów, transport zanieczyszczeń, chemia atmosfery).

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska

 1. Laboratorium Chemii Środowiska
 2. Mobilne Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska
 3. Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku

Profil badań zakładu koncentruje się na zagadnieniach związanych z chemią środowiska, oczyszczaniem wody i ścieków, w tym analizami chemicznymi wody, ścieków, osadów dennych i ściekowych, gleby w zakresie elementarnych wskaźników chemicznych opisujących stan wszystkich elementów środowiska, jak również analizie i przetwarzaniu danych, w tym danych przestrzennych i teledetekcji oraz analiz statystycznych i geostatystycznych. Zainstalowane oprogramowanie może być wykorzystywane do projektów modelowania matematycznego wód podziemnych, hydrogeologii, optymalizacji i wspomagania decyzji w obszarze inżynierii środowiska.

Zakład Biologii

 1. Pracownia Mikrobiologii
 2. Pożywkarnia
 3. Pracownia ekotoksykologii
 4. Laboratorium Chemiczne
 5. Pracownia Biotechnologii
 6. Pracownia Biologii Molekularnej
 7. Pracownia Mikroskopowa

Prace podejmowane w Zakładzie obejmują: biologiczną eliminację związków organicznych i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza, w tym procesy bioremediacji gruntów z produktów ropopochodnych, biologicznego usuwania zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych, biodegradację chłodziw
i związków refrakcyjnych zawartych w ściekach, badania wpływu pola magnetycznego na procesy biodegradacji związków organicznych, testy biodegradacji, usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy użyciu biosorbentów i bioługowanie metali z odpadów i osadów ściekowych, analizę ilościową i jakościową biocenozy w systemach biologicznego oczyszczania ścieków, produkcję materiałów użytkowych z odpadów , analizę hydrobiologiczną próbek wody, kontrolę mikrobiologiczną wody, ścieków, osadów i gleb, badania korozji mikrobiologicznej, ocenę zagrożenia zdrowia spowodowanego obecnością organizmów patogennych i potencjalnie patogennych w systemach klimatyzacji i wentylacji, sieciach wodociągowych, sieciach grzewczych, instalacjach i urządzeniach technicznych, badania obecności mikroorganizmów antybiotykoopornych w wodzie, ściekach i osadach ściekowych oraz ocenę właściwości antybakteryjnych nanomateriałów.

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

 1. Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych
 2. Laboratorium Technologii Osadów Ściekowych
 3. Laboratorium Przygotowania Odczynników
 4. Laboratorium Technologii Wody
 5. Laboratorium Technologii Ścieków

W Zakładzie prowadzone są badania nad jednostkowymi procesami unieszkodliwiania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich zagospodarowania, w tym intensyfikacja produkcji biogazu z uwzględnieniem kofermentacji lub/i obróbki wstępnej substratów poddawanych procesowi fermentacji metanowej (w tym metodami dezintegracji); odzysk surowców z osadów ściekowych; optymalizacja procesu odwadniania; procesy oczyszczania wód osadowych, a także jednostkowymi procesami usuwania ze ścieków zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich procesów, takich jak: deamonifikacja, skrócona nitryfikacja (nitrytacja), skrócona denitryfikacja (denitratacja), denitryfikacja defosfatacyjna, commamox; oraz jednostkowymi procesami uzdatniania wody z zastosowaniem usuwania zanieczyszczeń w procesach separacji mechanicznej na filtrach o różnorodnych właściwościach oraz na złożach aktywnych w tym sorpcyjnych, katalitycznych, odkwaszających.

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

 1. Laboratorium Komfortu Cieplnego i Jakości Powietrza
 2. Podstaw Automatyki i Dynamiki Systemów Cieplnych
 3. Laboratorium Chłodnictwa
 4. Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji
 5. Laboratorium Wentylacji Pożarowej
 6. Laboratorium Podstawowych Pomiarów Cieplnych

Laboratoria Zakładu wykorzystywane jest m.in. do: badania statycznych i dynamicznych właściwości urządzeń regulacyjnych oraz testowania algorytmów sterowania stosowanych w układach sterowana systemów ogrzewania i klimatyzacji, analiz z działaniem sprężarkowych obiegów chłodniczych i pomp ciepła, w tym układów kaskadowych i autokaskadowych oraz z wykorzystaniem alternatywnych czynników chłodniczych ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla, a także badania nad jakością środowiska wnętrz, w tym komfortu cieplnego oraz jakości powietrza wewnętrznego, elementów wyposażenia instalacji oraz badań związanych z rozdziałem powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu oraz identyfikacją parametrów elementów nawiewnych stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki

 1. Laboratorium Badań Filtracji
 2. Laboratorium Reologiczne
 3. Laboratorium Komputerowe Analiz Geo i Hydrotechnicznych
 4. Laboratorium Betonów Hydrotechnicznych
 5. Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki
 6. Laboratorium Materiałów i Betonów Hydrotechnicznych. Pracownia spoiw.

W laboratoriach realizowane są badania dotyczące m.in. właściwości zapraw cementowych oraz mieszanek betonowych skomponowanych na miejscu, gruntów naturalnych oraz materiałów antropogenicznych – oznaczenia podstawowych parametrów geotechnicznych oraz zależności pomiędzy parametrami takimi jak np. wpływ zagęszczenia na zmiany współczynnika filtracji czy wytrzymałości na ścinanie, wpływ filtracji w warunkach zmiennych gradientów hydraulicznych na parametry mechaniczne: kąt tarcia wewnętrznego i kohezję; zagadnień filtracji i deformacji filtracyjnych wynikających z przepływu wody przez grunty niespoiste oraz oznaczenia charakterystyk naprężenie-odkształcenie gruntów spoistych i niespoistych z możliwością pomiaru, a także zmian ciśnienia podczas uderzenia hydraulicznego.

Zmiana rozmiaru fontu