Studia doktoranckie

Kandydaci
Lista opiekunów
Podstawowe wymagania i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
Etapy przewodu doktorskiego
Seminarium
Konferencje
Wydziałowa Rada Doktorantów
Inne akty prawne


 

Kandydaci   

 

Komunikat WKR ds. Studiów Doktoranckich 

Zastanawiasz się czy zostać doktorantem na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska? Chcesz sprawdzić warunki rekrutacji oraz inne cenne informacje dla kandydatów? Ta zakładka jest dla Ciebie! Zapraszamy do działu Dokumenty! Jeśli chcesz dowiedzieć się kto może być Twoim opiekunem w trakcie studiów doktoranckich na naszym wydziale oraz jaką tematyką zajmują się poszczególne osoby – zerknij do działu Lista opiekunów! 

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są rejestrować się poprzez system informatyczny ,,Rekrutacja PW”, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl. 

Rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl. 

Szkole Doktorskiej nr 4 kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach: 

 • inżynieria mechaniczna, 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 
 • automatyka, 
 • elektronika i elektrotechnika. 

Uchwała nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. zostały przyjęte zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 4. 

Uchwała nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. został przyjęty program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 4. 

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 4 – rekrutacja 2019/2020. 

Szkole Doktorskiej nr 5 kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach: 

 • architektura i urbanistyka, 
 • inżynieria lądowa i transport, 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 
 • nauka o zarządzaniu i jakości. 

Uchwała nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. zostały przyjęte zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 5. 

Uchwała nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. został przyjęty program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 5. 

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 5 – rekrutacja 2019/2020. 

Rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl

 

Lista opiekunów   

 


Lp.
Imię i nazwisko Specjalność
1. dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska 
2. dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; wentylacja i klimatyzacja
3. dr hab. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; inżynieria gazownictwa
4. prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER inżynieria i ochrona środowiska; zanieczyszczenia i ochrona atmosfery, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko
5. dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; biologia środowiska
6. prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI inżynieria i ochrona środowiska; budownictwo, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria wodna
7. dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; informatyka w ochronie środowiska, modelowanie matematyczne jakości wody, ocena oddziaływania na środowisko
8. dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; kontrola zanieczyszczeń w środowisku, oceny oddziaływania na środowisko, ochrona atmosfery, ochrona powierzchni Ziemi
9. prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI (prof. zw. PW) inżynieria i ochrona środowiska; wodociągi i kanalizacja
10. dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; meteorologia stosowana
11. prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK (prof. zw. PW) inżynieria i ochrona środowiska; hydraulika, hydrotechnika, mechanika płynów
12. dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI inżynieria i ochrona środowiska
13. dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria wodna
14. dr hab. inż. Agnieszka PUSZ inżynieria i ochrona środowiska, ochrona powierzchni ziemi
15. dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA inżynieria i ochrona środowiska
16. dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN inżynieria i ochrona środowiska
17. dr hab. inż. Jan WINTER, prof. PW drogi wodne śródlądowe, konstrukcje hydrotechniczne, budownictwo
18. dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska, chemia środowiska
19. prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ inżynieria i ochrona środowiska; biologia środowiska
20. dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; automatyzacja w ciepłownictwie
21. prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI inżynieria i ochrona środowiska; zastosowania informatyki i statystyki 
22. dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI inżynieria i ochrona środowiska , ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja
23. dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska

 

Podstawowe wymagania i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich   

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH – dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku ak. 2012/2013 i w latach kolejnych. 

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH 

Uczestnicy studiów doktoranckich składają Indywidualny Plan Studiów (IPS) na dany rok akademicki (według formularza IPSD – pobierz) najpóźniej w okresie 2 tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego.

IPS podpisany własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego składny jest do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STUDIÓW DOKTORANCKICH OBEJMUJE: 

 • Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich za poprzedni rok akademicki na druku SUSD (pobierz). 
 • Kartę Uczestnika Studiów Doktoranckich. 

Sprawozdanie i zestawienie zajęć składane są w formie „papierowej”, a przed złożeniem muszą być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego. W/w. dokumenty składają doktoranci wszystkich lat studiów w każdym roku akademickim w jesiennym okresie rejestracji przewidzianym w harmonogramie roku akademickiego (najczęściej ok. 15 września każdego roku). Dokumenty należy składać do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112. 

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO 

Wszczęcie przewodu powinno nastąpić nie później niż do końca III roku studiów. 

Wymagania formalne w tym zakresie podane są w dalszej części informacji. 

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem studiów, doktorant składa rozprawę doktorską na ręce promotora. Doktorant IV roku może uzyskać przedłużenie studiów doktoranckich na warunkach wyznaczonych w regulaminie studiów doktoranckich. W takim przypadku, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem studiów, składa podanie o przedłużenie. Podanie, adresowane do Kierownika Studiów Doktoranckich, powinno zawierać: 

 • wnioskowany okres przedłużenia, 
 • uzasadnienie przedłużenia, 
 • opinie promotora. 

Do podania należy dołączyć harmonogram pracy z wyszczególnieniem zagadnień zrealizowanych i pozostających do realizacji wraz z określeniem udziału poszczególnych zagadnień w całości pracy (druk IPSC pobierz). Harmonogram powinien zawierać punkt: 

„Złożenie pracy dd.mm.rrrr” (data: 3 miesiące przed wnioskowanym zakończeniem studiów). 

Podanie i harmonogram powinny być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego. 

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW 

Przedmioty ogólnouczelniane – są to przedmioty z oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej przygotowane dla doktorantów. Przedmioty wybiera się z listy zamieszczonej na stronie http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/oferta/index.html 

Język obcy – doktorant może wybrać dowolny język dostępny w ofercie Studium Języków Obcych (SJO) PW. 

Przedmioty zaawansowane związane z dyscypliną IŚ – są to przedmioty wybrane przez doktoranta z oferty wszystkich Wydziałów PW, a także innych Wyższych Uczelni i zaakceptowane przez opiekuna naukowego. Nie ma obowiązkowej listy przedmiotów na danym roku studiów. Określone są tylko minimalne liczby punktów ECTS wymagane dla poszczególnych grup przedmiotów. 

UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych, bądź też na innych Uczelniach mogą być odpłatne, Politechnika Warszawska nie ma obowiązku finansowania uczestnictwa doktoranta w płatnych zajęciach. 

Seminarium pedagogiczne – jest zaliczane do grupy przedmiotów kształcących umiejętności ogólne. 

UWAGA! Tego przedmiotu nie można zdawać na egzaminie doktorskim z dyscypliny dodatkowej. 

Pracownia Naukowa (PN) – jest to ocena postępu w pracy doktoranta wystawiana przez opiekuna naukowego. Pracownia naukowa jest obowiązkowa dla każdego roku studiów. Wpisu do karty dokonuje opiekun naukowy. 

Seminarium Naukowe (SN) – jest formą publicznej prezentacji postępu w pracy naukowej doktoranta na forum Zakładu lub Wydziału (seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego, coroczne seminaria wydziałowe itp). Na wniosek doktoranta, poparty przez opiekuna naukowego, Kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć Seminarium Naukowe na podstawie wystąpienia doktoranta na konferencji o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym (referat musi być prezentowany przez doktoranta). Seminarium jest obowiązkowe dla każdego roku studiów. Wpisu do karty dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich. 

Publikacje – warunkiem zaliczenia Pracowni Naukowej jest przygotowanie publikacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 4 podpunkt 4.5 Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

Etapy przewodu doktorskiego   

Poniższe etapy przewodu doktorskiego dotyczą osób, które wszczęły przewód doktorski przed 30.09.2013r. 

1. Uzupełnienie przewodu doktorskiego 

Po złożeniu rozprawy doktorskiej przez Doktoranta, promotor występuje do Rady Wydziału z wnioskiem o uzupełnienie przewodu doktorskiego. 

Wzór uzupełnienia przewodu doktorskiego pobierz. 

Promotor składa także 5 egz. opinii o rozprawie doktorskiej – podpisanych przez siebie własnoręcznie. 

Rada Wydziału podejmuje Uchwałę o wyznaczeniu recenzentów rozprawy a także: wyznacza egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej (DP), dyscypliny dodatkowej (DD) oraz języka obcego nowożytnego (JO). Rada Wydziału wyznacza także komisje do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów doktorskich oraz przewodniczącego Komisji egzaminów doktorskich – a mianowicie: 

w skład Komisji Egzaminacyjnej z DP wchodzą: 

 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich 
 • Promotor 
 • Egzaminator 
 • Specjalista z zakresu tematyki zdawanego egzaminu 
 • Recenzent 

w skład Komisji Egzaminacyjnej z DD wchodzą: 

 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich 
 • Promotor 
 • Egzaminator 

w skład Komisji Egzaminacyjnej z JO wchodzą: 

 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich 
 • Promotor 
 • Lektor języka obcego (lista Lektorów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego znajduje się w Biurze Dziekana pok. nr 112). 

Ponadto Rada Wydziału w ramach uzupełnienia przewodu doktorskiego powołuje Komisję Doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz Przewodniczącego Komisji (jest to ok. 10 osób). 

W uzasadnionych przypadkach uzupełnienie przewodu doktorskiego może obejmować także uściślenie tematu rozprawy doktorskiej. Uzupełnienie przewodu doktorskiego w tym zakresie, odbywa się przed złożeniem rozprawy doktorskiej. 

2. Egzaminy doktorskie 

Doktorant ma obowiązek zdania trzech egzaminów doktorskich: 1 z DP, 1 z DD i 1 z JO. Termin egzaminu ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komisji i doktorantem. O terminie, godzinie, a także sali w której odbędzie się egzamin z danej dyscypliny, doktorant powinien powiadomić Biuro Dziekana w terminie nie krótszym aniżeli 3 dni przed datą egzaminu. 

Doktorant ma obowiązek zdać wszystkie egzaminy przed przyjęciem rozprawy doktorskiej. 

3. Drukowanie i oprawa graficzna rozprawy oraz jej przekazanie do recenzji 

Rozprawę doktorską należy opracować zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora PW nr 11/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/d68cb63fd8a9f6591f0449caab45696b.pdf). 

Dodatkowo, w rozprawie doktorskiej na Wydziale IBHiIŚ, streszczenia (z podaniem tytułu pracy) w języku polskim i angielskim powinny zawierać pod każdym z nich minimum trzy słowa kluczowe, a w tekście angielskojęzyczne tytuły tabel oraz podpisy pod wykresami, rysunkami itp. 

Podczas redagowania rozprawy doktorskiej można również korzystać z wytycznych dla opracowań naukowych w PW (artykuł, monografia itp.) publikowanych w Pracach Naukowych WIBHiIŚ (informacje dla Autorów: https://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/home/zeszyty-naukowe/informacje-dla-autorow) oraz „wskazówek dla autorów prac naukowych”, ogłoszonych przez Oficynę Wydawniczą PW (strona 

http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=dla_autorow).

Należy pamiętać, że Oficyna Wydawnicza PW nie dokonuje jakichkolwiek zmian redakcyjnych, korekcyjnych i edytorskich w przekazanej pracy doktorskiej, a jedynie ją drukuje i oprawia. Całą odpowiedzialność za treść (co oczywiste) i kształt pracy ponosi doktorant. 

UWAGA! Informacji odnośnie zaleceń i wymagań dotyczących prac doktorskich udziela 

dr hab. inż. Andrzej Kulig – prof. PW. 

Zlecenie na oprawę pracy doktorskiej należy pobrać w pok. nr 112. 

Zlecenie podpisuje Dziekan Wydziału bądź Prodziekan ds. Ogólnych i Naukowych oraz Główna Księgowa. Rozprawę Doktorską nagraną na płycie w formacie PDF wraz ze zleceniem doktorant samodzielnie dostarcza do Oficyny Wydawniczej PW, ul. Polna 50, III piętro, pok. 316, tel. 234 5593. 

Wydział finansuje oprawę 8 egzemplarzy rozprawy doktorskiej. Zainteresowany może we własnym zakresie zamówić i opłacić oprawę większej ilości prac jednak w związku z technologią druku liczba egzemplarzy musi być podzielna przez 4. 

Otrzymane z Oficyny Wydawniczej egzemplarze rozprawy przekazywane są: 2 egz. dla recenzentów, 2 egz. do Biblioteki Głównej, 1 egz. do archiwum Wydziału, 1 egz. dla promotora, 1 egz. dla promotora pomocniczego/ kopromotora, 1 egz.z lub 2 egz. dla zainteresowanego. 

UWAGA! Doktorant składa 5 egz. oprawionej rozprawy i 4 egz. streszczenia (napisanego przez Doktoranta i podpisanego własnoręcznie), a także jedną płytę CD-R z nagraną pracą. Rozprawę doktorską, streszczenia i płytę CD należy złożyć w Biurze Dziekana pok. 112. 

4. Recenzje rozprawy doktorskiej 

Po dostarczeniu do Biura Dziekana kompletu dokumentów, wystawiane są zlecenia dla recenzentów, a następnie komplet zleceń wraz z rozprawą zostaje wysyłany drogą pocztową bezpośrednio na adres recenzentów. (Doktorant może osobiście odebrać dokumenty w pok. nr 112 i przekazać je recenzentowi). 

Recenzent ma 3 miesiące na opracowanie recenzji o rozprawie doktorskiej. Po opracowaniu, recenzje drogą pocztową przekazywane są na adres Dziekana Wydziału. 

5. Dopuszczenie do publicznej obrony 

Po otrzymaniu recenzji i zdaniu egzaminów doktorskich przez Doktoranta, zwoływane jest posiedzenie Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Jest to posiedzenie zamknięte. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną rozprawy, opinie recenzentów oraz pozytywne wyniki egzaminów doktorskich, Komisja ds. przewodu doktorskiego podejmuje Uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu doktoranta (lub niedopuszczeniu) do publicznej obrony. Komisja wyznacza również termin obrony rozprawy doktorskiej. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. 

Od daty posiedzenia do terminu obrony musi upłynąć minimum 10 dni roboczych. 

Następnie przygotowywane są ogłoszenia i zaproszenia na publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wysyłane do poszczególnych jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie „Inżynieria Środowiska”. 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej są także przekazywane do Biblioteki Głównej PW z prośbą o udostępnienie rozprawy zainteresowanym w związku z dyskusją publiczną (obroną). 

Przed obroną doktorant ma obowiązek złożenia w Biurze Dziekana w pok. nr 112 uaktualnionego CV dodatkowo rozszerzonego o dorobek naukowy. 

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską i składa się z dwóch części. W części jawnej doktorant prezentuje główne tezy rozprawy (nie więcej niż 20 min); następnie recenzenci przedstawiają swoje opinie, a doktorant udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach. Potem zadawane są pytania przez członków Komisji oraz osoby zgromadzone na sali, na które doktorant odpowiada. Po wyczerpaniu pytań, doktorant zostaje poproszony o opuszczenie sali i rozpoczyna się niejawna część posiedzenia Komisji Doktorskiej. Po dyskusji, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) publicznej obrony rozprawy oraz formułuje wniosek do Rady Wydziału w sprawie uchwały o nadanie (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny „Inżynieria Środowiska”. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Na wniosek recenzentów, w głosowaniu tajnym Komisja może przyjąć (lub nie) wniosek do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

7. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych 

Na posiedzeniu Rady Wydziału, Przewodniczący Komisji Doktorskiej składa ustną (na bazie protokołu) relację z przebiegu posiedzeń Komisji poświęconych: 

 • przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 
 • przeprowadzeniu i przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 
 • ewentualnego wyróżnienia rozprawy, 
 • oraz przedstawia wniosek Komisji w sprawie uchwały Rady Wydziału o nadaniu (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a także wniosek Komisji dotyczący wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej „Inżynieria Środowiska”, a także podejmuje Uchwałę o wyróżnieniu (bądź odmowie wyróżnienia) rozprawy doktorskiej. 

Po Radzie Wydziału Doktor ma obowiązek zgłoszenia się do Biura Dziekana do pok. nr 112 w celu  uzupełnienia dokumentów osobowych. 

 

Seminarium   

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiskaw modelowym planie studiów na wszystkich semestrach (1.-8.) występuje moduł Seminarium Naukowe (SN1, SN2, itd.). Seminarium Naukowe (SN1, …, SN8) może być organizowane w Zakładzie lub w Katedrze; może też mieć charakter środowiskowy krajowy lub międzynarodowy.  Warunki zaliczenia SNk ustala  i zaliczenia dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich. 

Seminarium zakładowe 

Uczestnictwo w seminarium zakładowym jest obowiązkiem każdego doktoranta i musi być realizowane przynajmniej raz w semestrze. 

Informacje o sposobie organizacji seminariów zakładowych dostępne są u Kierownika Zakładu/Katedry. 

Seminarium doktoranckie 

BRAK INFORMACJI 

Konferencje   

Brak aktualnych informacji 

Wydziałowa Rada Doktorantów   

Doktoranci, podobnie jak studenci, mają swoich reprezentantów w postaci Wydziałowej Rady Doktorantów. Wybierani na roczną kadencję członkowie WRD starają się działać na rzecz i w imieniu doktorantów Wydziału m.in. zasiadając w Radzie Wydziału, wielu komisjach wydziałowych (m.in. Rekrutacyjna, stypendialne, ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia) oraz na forum uczelnianym i krajowym. 

Skład 

Bartosz Bednarz
Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Mail: bartosz.bednarz.dokt@pw.edu.pl
Pokój 435

Alicja Budzianowska
Mail: alicja.budzianowska.dokt@pw.edu.pl
Pokój 336

Sławomir Łach
slach12@wp.pl

Działalność 

Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów, której działalność opisuje Regulamin Samorządu Doktorantów.

W skład działań podejmowanych przez członków Wydziałowej Rady Doktorantów wchodzą m.in. :

 • reprezentowanie interesu doktorantów 
 • uczestnictwo w Radzie Wydziału 
 • opiniowanie regulaminów i uchwał dotyczących studiów doktoranckich na Wydziale 
 • organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla doktorantów Wydziału 

Od kadencji 2020 dla nowoprzyjętych Doktorantów Naszego Wydziału zostały powołane organy Samorządowe Szkół Doktorskich nr 4 i nr 5.

Przydatne linki 

Dokumenty   

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW (aktualnie obowiązujący) 

Regulamin studiów nowy Regulamin studiów Doktoranckich obowiązujący od r.akad. 2013/2014 

IPSD*Indywidualny Plan Studiów dla doktorantów 

SUSD*Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich 

Wniosek o przedłużenie SDWniosek o przedłużenie studiów doktoranckich 

* Obligatoryjnie obowiązują doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie od roku ak. 2013/2014 

Inne akty prawne   

USTAWY 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0; Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) 

ROZPORZĄDZENIA 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 172) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1167) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych(Dz. U. z 2006 r., nr 190, poz. 1406 z późn. zm.) 

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadawanych stopni (Załącznik do obwieszczenia Centralnej Komisji do Sprawa Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. – Monitor Polski z 2010 nr 46, poz. 643) 

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO 

REGULAMINY 

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z dn. 22 lutego 2012r. 

UCHWAŁY 

Uchwała Senatu nr 249/XLVIII/2015  z dnia 28/01/2015 zmieniająca Uchwalę nr 415IXLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej 

Uchwała Senatu nr 157/XL VIII/2 014 z dnia z dnia 5/02/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów 

Uchwała Senatu nr 416/XLVII/2012 z dnia 22/02/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 oraz form tych studiów 

Załącznik: Wykaz dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych 

Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017 

Uchwała nr 65/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska 

Uchwała nr 27/2007 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie nadzoru nad działalnością studiów doktoranckich na Wydziale IŚ  pobierz 

ZARZĄDZENIA 

Zarządzenie nr 1/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

Zarządzenie nr 2/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

Zarządzenie nr 5/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW 

Zarządzenie nr 6/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW 

Zarządzenie nr 9/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW 

Zarządzenie nr 14/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wytycznych do zasad prowadzenia przewodów doktorskich w oparciu o cykl publikacji 

Zarządzenie Dziekana nr 9/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW 

Zarządzenie Dziekana nr 10/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW 

Zarządzenie Dziekana nr 11/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 

Zarządzenie Dziekana nr 12/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. 

Zarządzenie Rektora nr 3/2016 z dnia 20/01/2016 zmieniające zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016 

Zarządzenie Rektora nr 57/2015 z dnia 10/12/2015 zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej 

Zarządzenie Rektora nr 38/2015 z dnia 23/09/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2015 Rektora PW 

Zarządzenie Rektora nr 37/2015 z dnia 15/09/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016 

Załączniki: 

Załącznik do zarządzenia nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 1 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu 

Załącznik nr 2 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu 

Załącznik nr 3 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu 

Załącznik nr 4 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 11 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 12 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 15 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 16 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 17 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Załącznik nr 18 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 – zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW 

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW 

Załącznik do Procedury przyznawania na Politechnice Warszawskiej stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW 

Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej 

Zarządzenie Rektora nr 35/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie sposobu kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej 

Załączniki: 

Załącznik do zarządzenia nr 35/2015 Rektora PW 

Zarządzenie Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r. 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r. 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r. 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r. 

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r. 

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r. 

Zarządzenie Rektora nr 6/2015 z dnia 30/01/2015 zmieniające zarządzenie nr 48/2012 Rektora PW w sprawie zasad dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich, wzoru karty uczestnika studiów doktoranckich oraz wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich 

Załączniki: 

Załącznik do zarządzenia nr 6/2015 Rektora PW z dnia 30.01.2015 r. 

DECYZJE 

Decyzja Rektora nr 185/2015 z dnia 10/12/2015 w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej 

Decyzja Rektora nr 171/2015 z dnia 9/11/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2015/2016 

Decyzja Rektora nr 150/2015 z dnia 7/10/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Doktoranckich Komisji Stypendialnych 

Decyzja Rektora nr 77/2015 z dnia 8/06/2015 w sprawie uruchomienia w Politechnice Warszawskiej Zintegrowanego Systemu Informatycznego SAP FI-CA oraz Centralnego Modułu USOS w obszarze rozliczania list stypendialnych oraz rozrachunków ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych 

Decyzja Rektora nr 65/2015 z dnia 18/05/2015 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2015/2016 

Decyzja Rektora nr 45/2015 z dnia 14/04/2015 w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 

Decyzja Rektora nr 33/2015 z dnia 27/03/2015 zmieniająca decyzję nr 94/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej 

Decyzja nr 29 Rektora PW z dnia 13 kwietnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta oraz ustalania wysokości i sposobu uiszczania opłaty za wydanie tej legitymacji i jej duplikatu 

Zmiana rozmiaru fontu