Studia doktoranckie

Kandydaci
Lista opiekunów
Podstawowe wymagania i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich
Etapy przewodu doktorskiego
Seminarium
Konferencje
Wydziałowa Rada Doktorantów
Inne akty prawne


 

Kandydaci   

 

Komunikat WKR ds. Studiów Doktoranckich 

Zastanawiasz się czy zostać doktorantem na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska? Chcesz sprawdzić warunki rekrutacji oraz inne cenne informacje dla kandydatów? Ta zakładka jest dla Ciebie! Zapraszamy do działu Dokumenty! Jeśli chcesz dowiedzieć się kto może być Twoim opiekunem w trakcie studiów doktoranckich na naszym wydziale oraz jaką tematyką zajmują się poszczególne osoby – zerknij do działu Lista opiekunów! 

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są rejestrować się poprzez system informatyczny ,,Rekrutacja PW”, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl. 

Rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl. 

Szkole Doktorskiej nr 4 kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach: 

 • inżynieria mechaniczna, 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 
 • automatyka, 
 • elektronika i elektrotechnika. 

Uchwała nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. zostały przyjęte zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 4. 

Uchwała nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. został przyjęty program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 4. 

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 4 – rekrutacja 2019/2020. 

Szkole Doktorskiej nr 5 kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach: 

 • architektura i urbanistyka, 
 • inżynieria lądowa i transport, 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, 
 • nauka o zarządzaniu i jakości. 

Uchwała nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. zostały przyjęte zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 5. 

Uchwała nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29/05/2019 r. został przyjęty program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 5. 

Informacje praktyczne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej nr 5 – rekrutacja 2019/2020. 

Rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl

 

Lista opiekunów   

 


Lp.
Imię i nazwisko Specjalność
1. dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska 
2. dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; wentylacja i klimatyzacja
3. dr hab. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; inżynieria gazownictwa
4. prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER inżynieria i ochrona środowiska; zanieczyszczenia i ochrona atmosfery, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko
5. dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; biologia środowiska
6. prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI inżynieria i ochrona środowiska; budownictwo, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria wodna
7. dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; informatyka w ochronie środowiska, modelowanie matematyczne jakości wody, ocena oddziaływania na środowisko
8. dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; kontrola zanieczyszczeń w środowisku, oceny oddziaływania na środowisko, ochrona atmosfery, ochrona powierzchni Ziemi
9. prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI (prof. zw. PW) inżynieria i ochrona środowiska; wodociągi i kanalizacja
10. dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; meteorologia stosowana
11. prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK (prof. zw. PW) inżynieria i ochrona środowiska; hydraulika, hydrotechnika, mechanika płynów
12. dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI inżynieria i ochrona środowiska
13. dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria wodna
14. dr hab. inż. Agnieszka PUSZ inżynieria i ochrona środowiska, ochrona powierzchni ziemi
15. dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA inżynieria i ochrona środowiska
16. dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN inżynieria i ochrona środowiska
17. dr hab. inż. Jan WINTER, prof. PW drogi wodne śródlądowe, konstrukcje hydrotechniczne, budownictwo
18. dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska, chemia środowiska
19. prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ inżynieria i ochrona środowiska; biologia środowiska
20. dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska; automatyzacja w ciepłownictwie
21. prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI inżynieria i ochrona środowiska; zastosowania informatyki i statystyki 
22. dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI inżynieria i ochrona środowiska , ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja
23. dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. PW inżynieria i ochrona środowiska

 

Podstawowe wymagania i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich   

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH – dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku ak. 2012/2013 i w latach kolejnych. 

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH 

Uczestnicy studiów doktoranckich składają Indywidualny Plan Studiów (IPS) na dany rok akademicki (według formularza IPSD – pobierz) najpóźniej w okresie 2 tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego.

IPS podpisany własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego składny jest do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112. 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STUDIÓW DOKTORANCKICH OBEJMUJE: 

 • Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich za poprzedni rok akademicki na druku SUSD (pobierz). 
 • Kartę Uczestnika Studiów Doktoranckich. 

Sprawozdanie i zestawienie zajęć składane są w formie „papierowej”, a przed złożeniem muszą być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego. W/w. dokumenty składają doktoranci wszystkich lat studiów w każdym roku akademickim w jesiennym okresie rejestracji przewidzianym w harmonogramie roku akademickiego (najczęściej ok. 15 września każdego roku). Dokumenty należy składać do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112. 

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO 

Wszczęcie przewodu powinno nastąpić nie później niż do końca III roku studiów. 

Wymagania formalne w tym zakresie podane są w dalszej części informacji. 

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem studiów, doktorant składa rozprawę doktorską na ręce promotora. Doktorant IV roku może uzyskać przedłużenie studiów doktoranckich na warunkach wyznaczonych w regulaminie studiów doktoranckich. W takim przypadku, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem studiów, składa podanie o przedłużenie. Podanie, adresowane do Kierownika Studiów Doktoranckich, powinno zawierać: 

 • wnioskowany okres przedłużenia, 
 • uzasadnienie przedłużenia, 
 • opinie promotora. 

Do podania należy dołączyć harmonogram pracy z wyszczególnieniem zagadnień zrealizowanych i pozostających do realizacji wraz z określeniem udziału poszczególnych zagadnień w całości pracy (druk IPSC pobierz). Harmonogram powinien zawierać punkt: 

„Złożenie pracy dd.mm.rrrr” (data: 3 miesiące przed wnioskowanym zakończeniem studiów). 

Podanie i harmonogram powinny być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego. 

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW 

Przedmioty ogólnouczelniane – są to przedmioty z oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej przygotowane dla doktorantów. Przedmioty wybiera się z listy zamieszczonej na stronie http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/oferta/index.html 

Język obcy – doktorant może wybrać dowolny język dostępny w ofercie Studium Języków Obcych (SJO) PW. 

Przedmioty zaawansowane związane z dyscypliną IŚ – są to przedmioty wybrane przez doktoranta z oferty wszystkich Wydziałów PW, a także innych Wyższych Uczelni i zaakceptowane przez opiekuna naukowego. Nie ma obowiązkowej listy przedmiotów na danym roku studiów. Określone są tylko minimalne liczby punktów ECTS wymagane dla poszczególnych grup przedmiotów. 

UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych, bądź też na innych Uczelniach mogą być odpłatne, Politechnika Warszawska nie ma obowiązku finansowania uczestnictwa doktoranta w płatnych zajęciach. 

Seminarium pedagogiczne – jest zaliczane do grupy przedmiotów kształcących umiejętności ogólne. 

UWAGA! Tego przedmiotu nie można zdawać na egzaminie doktorskim z dyscypliny dodatkowej. 

Pracownia Naukowa (PN) – jest to ocena postępu w pracy doktoranta wystawiana przez opiekuna naukowego. Pracownia naukowa jest obowiązkowa dla każdego roku studiów. Wpisu do karty dokonuje opiekun naukowy. 

Seminarium Naukowe (SN) – jest formą publicznej prezentacji postępu w pracy naukowej doktoranta na forum Zakładu lub Wydziału (seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego, coroczne seminaria wydziałowe itp). Na wniosek doktoranta, poparty przez opiekuna naukowego, Kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć Seminarium Naukowe na podstawie wystąpienia doktoranta na konferencji o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym (referat musi być prezentowany przez doktoranta). Seminarium jest obowiązkowe dla każdego roku studiów. Wpisu do karty dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich. 

Publikacje – warunkiem zaliczenia Pracowni Naukowej jest przygotowanie publikacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 4 podpunkt 4.5 Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

Etapy przewodu doktorskiego  

Poniższe etapy przewodu doktorskiego dotyczą osób, które wszczęły przewód doktorski przed 30.04.2019 r. 

Wszystkie przewody doktorskie wszczęte przed Radą Wydziału zostały wszczęte w dyscyplinie inżynieria środowiska, wobec czego prowadzone są przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW (RND IŚGiE).

UWAGA!!! Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. niezakończone do 31 grudnia 2023 r. będą zamykane.

1. Drukowanie i oprawa graficzna rozprawy

Rozprawę doktorską należy opracować zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora PW nr 124/2021 Rektora PW z dnia 17/12/2021 w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej, jej druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz kosztów wydruku rozprawy doktorskiej. 

Dodatkowo, w rozprawie doktorskiej na Wydziale IBHiIŚ, streszczenia (z podaniem tytułu pracy) w języku polskim i angielskim powinny zawierać pod każdym z nich minimum trzy słowa kluczowe, a w tekście angielskojęzyczne tytuły tabel oraz podpisy pod wykresami, rysunkami itp. 

Podczas redagowania rozprawy doktorskiej można również korzystać ze „wskazówek dla autorów prac naukowych”, ogłoszonych przez Oficynę Wydawniczą PW.

Należy pamiętać, że Oficyna Wydawnicza PW nie dokonuje jakichkolwiek zmian redakcyjnych, korekcyjnych i edytorskich w przekazanej pracy doktorskiej, a jedynie ją drukuje i oprawia. Całą odpowiedzialność za treść (co oczywiste) i kształt pracy ponosi doktorant. 

UWAGA! Informacji odnośnie zaleceń i wymagań dotyczących prac doktorskich udziela 

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni. 

Zlecenie na oprawę pracy doktorskiej należy pobrać w pok. nr 112. 

Zlecenie podpisuje Dziekan Wydziału bądź Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki oraz Główna Księgowa. Rozprawę Doktorską nagraną na płycie w formacie PDF wraz ze zleceniem doktorant samodzielnie dostarcza do Oficyny Wydawniczej PW, ul. Polna 50, III piętro, pok. 316, tel. 234 5593. 

Wydział finansuje oprawę 8 egzemplarzy rozprawy doktorskiej. Zainteresowany może we własnym zakresie zamówić i opłacić oprawę większej ilości prac jednak w związku z technologią druku liczba egzemplarzy musi być podzielna przez 4. 

Otrzymane z Oficyny Wydawniczej egzemplarze rozprawy przekazywane są: 2 egz. dla recenzentów, 2 egz. do Biblioteki Głównej, 1 egz. do archiwum Wydziału, 1 egz. dla promotora, 1 egz. dla promotora pomocniczego/ kopromotora, 1 egz. lub 2 egz. dla zainteresowanego. 

UWAGA! Doktorant składa 5 egz. oprawionej rozprawy i 4 egz. streszczenia (napisanego przez Doktoranta i podpisanego własnoręcznie), a także jedną płytę CD-R z nagraną pracą. Rozprawę doktorską, streszczenia i płytę CD należy złożyć w Sekretariacie RND IŚGiE (pok. 112). 

2. Uzupełnienie przewodu doktorskiego 

Po złożeniu przez Doktoranta w Sekretariacie RND IŚGiE rozprawy doktorskiej przez Doktoranta, promotor występuje do Rady Naukowej Dyscypliny z wnioskiem o uzupełnienie przewodu doktorskiego. 

Wzór uzupełnienia przewodu doktorskiego: pobierz

Promotor składa także 2 egz. opinii o rozprawie doktorskiej – podpisanych przez siebie własnoręcznie. 

Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje Uchwałę o powołaniu recenzentów rozprawy oraz Uchwałę powołującą Komisję Doktorską, ustalającą zakres egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej (DP), dyscypliny dodatkowej (DD) oraz języka obcego nowożytnego (JO) oraz powołującą komisje do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów doktorskich i przewodniczącego komisji egzaminów doktorskich.

W skład Komisji Egzaminacyjnej z DP wchodzą: 

 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich 
 • Promotor 
 • Egzaminator 
 • Specjalista z zakresu tematyki zdawanego egzaminu 
 • Recenzent 

W skład Komisji Egzaminacyjnej z DD wchodzą: 

 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich 
 • Promotor 
 • Egzaminator 

W skład Komisji Egzaminacyjnej z JO wchodzą: 

 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich 
 • Promotor 
 • Lektor języka obcego (lista Lektorów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego znajduje się w Biurze Dziekana pok. nr 112). 

3. Egzaminy doktorskie 

Doktorant ma obowiązek zdania trzech egzaminów doktorskich: 1 z DP, 1 z DD i 1 z JO. Termin egzaminu ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komisji i doktorantem. O terminie, godzinie, a także sali w której odbędzie się egzamin z danej dyscypliny, doktorant powinien powiadomić Sekretariat RND IŚGiE w terminie nie krótszym aniżeli 3 dni przed datą egzaminu. 

Doktorant ma obowiązek zdać wszystkie egzaminy przed dopuszczeniem do publicznej obrony. 

4. Recenzje rozprawy doktorskiej

Po dostarczeniu do Sekretariatu RND IŚGiE kompletu dokumentów, wystawiane są zlecenia dla recenzentów, a następnie komplet zleceń wraz z rozprawą zostaje wysyłany drogą pocztową bezpośrednio na adres recenzentów.

Recenzent ma 2 miesiące na opracowanie recenzji o rozprawie doktorskiej. Po opracowaniu, recenzje drogą pocztową przekazywane są na adres Sekretariatu RND IŚGiE. 

5. Dopuszczenie do publicznej obrony

Po otrzymaniu recenzji i zdaniu egzaminów doktorskich przez Doktoranta, zwoływane jest posiedzenie Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Jest to posiedzenie zamknięte. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną rozprawy, opinie recenzentów oraz pozytywne wyniki egzaminów doktorskich, Komisja ds. przewodu doktorskiego podejmuje Uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu doktoranta (lub niedopuszczeniu) do publicznej obrony. Komisja wyznacza również termin obrony rozprawy doktorskiej. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. 

Od daty posiedzenia do terminu obrony musi upłynąć minimum 10 dni. 

Następnie przygotowywane są ogłoszenia i zaproszenia na publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wysyłane do poszczególnych jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”. 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej są także przekazywane do Biblioteki Głównej PW z prośbą o udostępnienie rozprawy zainteresowanym w związku z dyskusją publiczną (obroną). 

Przed obroną doktorant ma obowiązek złożenia w Sekretariacie RND IŚGiE w pok. nr 112 uaktualnionego CV dodatkowo rozszerzonego o dorobek naukowy. 

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską i składa się z dwóch części. W części jawnej Doktorant prezentuje główne tezy rozprawy (nie więcej niż 20 min); następnie recenzenci przedstawiają swoje opinie, a Doktorant udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach. Potem zadawane są pytania przez członków Komisji oraz osoby zgromadzone na sali, na które doktorant odpowiada. Po wyczerpaniu pytań, doktorant zostaje poproszony o opuszczenie sali i rozpoczyna się niejawna część posiedzenia Komisji Doktorskiej. Po dyskusji, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) publicznej obrony rozprawy oraz uchwałę przekazującą projekt uchwały Rady Naukowej Dyscypliny w sprawie uchwały o nadanie (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Na wniosek recenzentów, w głosowaniu tajnym Komisja może przyjąć (lub nie) wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

7. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

Na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny, Przewodniczący Komisji Doktorskiej składa ustną (na bazie protokołu) relację z przebiegu posiedzeń Komisji poświęconych: 

 • przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 
 • przeprowadzeniu i przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 
 • ewentualnego wyróżnienia rozprawy, 
 • oraz przedstawia uchwałę Komisji w sprawie uchwały Rady Naukowej Dyscypliny o nadaniu (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a także wniosek Komisji dotyczący wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 

Rada Naukowa Dyscypliny podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”, a także podejmuje Uchwałę o wyróżnieniu (bądź odmowie wyróżnienia) rozprawy doktorskiej. 

Po Radzie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Doktor ma obowiązek zgłoszenia się do Sekretariatu RND IŚGiE do pok. nr 112 w celu  uzupełnienia dokumentów osobowych. 

Seminarium   

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska w modelowym planie studiów na wszystkich semestrach (1.-8.) występuje moduł Seminarium Naukowe (SN1, SN2, itd.). Seminarium Naukowe (SN1, …, SN8) może być organizowane w Zakładzie lub w Katedrze; może też mieć charakter środowiskowy krajowy lub międzynarodowy.  Warunki zaliczenia SNk ustala  i zaliczenia dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich. 

Seminarium zakładowe 

Uczestnictwo w seminarium zakładowym jest obowiązkiem każdego doktoranta i musi być realizowane przynajmniej raz w semestrze. 

Informacje o sposobie organizacji seminariów zakładowych dostępne są u Kierownika Zakładu/Katedry. 

Seminarium doktoranckie 

BRAK INFORMACJI 

Konferencje   

Brak aktualnych informacji 

Wydziałowa Rada Doktorantów   

Doktoranci, podobnie jak studenci, mają swoich reprezentantów w postaci Wydziałowej Rady Doktorantów. Wybierani na roczną kadencję członkowie WRD starają się działać na rzecz i w imieniu doktorantów Wydziału m.in. zasiadając w Radzie Wydziału, wielu komisjach wydziałowych (m.in. Rekrutacyjna, stypendialne, ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia) oraz na forum uczelnianym i krajowym. 

Skład 

Bartosz Bednarz
Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Mail: bartosz.bednarz.dokt@pw.edu.pl
Pokój 435

Alicja Budzianowska
Mail: alicja.budzianowska.dokt@pw.edu.pl
Pokój 336

Pola Łomża
pola.lomza.dokt@pw.edu.pl

Pokój 801

Działalność 

Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów, której działalność opisuje Regulamin Samorządu Doktorantów.

W skład działań podejmowanych przez członków Wydziałowej Rady Doktorantów wchodzą m.in. :

 • reprezentowanie interesu doktorantów 
 • uczestnictwo w Radzie Wydziału 
 • opiniowanie regulaminów i uchwał dotyczących studiów doktoranckich na Wydziale 
 • organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla doktorantów Wydziału 

Od kadencji 2020 dla nowoprzyjętych Doktorantów Naszego Wydziału zostały powołane organy Samorządowe Szkół Doktorskich nr 4 i nr 5.

Przydatne linki 

 

Akty prawne   

USTAWY 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami).

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

REGULAMINY

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z dn. 22 lutego 2012r. (z późniejszymi zmianami)

UCHWAŁY 

Uchwała Senatu nr 249/XLVIII/2015  z dnia 28/01/2015 zmieniająca Uchwalę nr 415IXLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej 

 

Zmiana rozmiaru fontu