Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel. +4822 234-76 06
e-mail: lech.lobocki@pw.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

 


Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (KOiKŚ) Politechniki Warszawskiej (PW) prowadzi multidyscyplinarne badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynierii Środowiska, Górnictwo i Energetyka  obejmujących podstawowe elementy środowiska i przebiegające w nich procesy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania człowieka na środowisko oraz metod i technologii zapobiegających lub minimalizujących negatywny wpływ rozwoju cywilizacyjnego na środowisko przyrodnicze. Katedra współpracuje z jednostkami administracji państwowej, przemysłem, organizacjami społecznymi oraz krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi w dziedzinie metod i technologii oraz zarządzania w inżynierii i ochronie środowiska. Katedra jest także koordynatorem szeregu przedsięwzięć międzynarodowych z zakresu edukacji ekologicznej oraz technologii i zarządzania w ochronie środowiska. Podstawowymi kierunkami badawczymi rozwijanymi w Katedrze jest: meteorologia (w tym numeryczne modelowanie procesów atmosferycznych i zastosowań praktycznych), ochrona atmosfery i klimatu (w tym: zanieczyszczenie i ochrona atmosfery, emisja zanieczyszczeń, identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza: modele receptorowe, oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie: modele oddziaływań krótkoterminowych, pyły atmosferyczne, regionalne zmiany klimatu, modelowanie zmian klimatu, modelowanie wpływu zmian klimatu na jakość powietrza), hydrologia, gospodarka wodna i ochrona wód (w tym: numeryczne modele hydrologiczne i hydrogeologiczne, systemy informacji przestrzennej), a także ochrona powierzchni ziemi (w tym: badanie stopnia czystości gleb, gruntów i wód podziemnych – przeglądy środowiskowe terenu, określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi, oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gruntu, koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych, metody oczyszczania gleb i gruntów, monitorowanie i oceny efektów/skuteczności prac rekultywacyjnych, a także pomiary emisji i imisji odorantów i odorów, oceny uciążliwości zapachowej obiektów) i gospodarka odpadami (w tym: badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych, oceny i wybór optymalnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, badania szkodliwości odpadów dla środowiska, kompleksowe badania wpływu składowisk odpadów na środowisko) oraz planowanie przestrzenne i zintegrowana zintegrowana ochrona środowiska (w tym: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i zagadnienia prawnej ochrony środowiska).

Wewnątrz Katedry działa 5 zespołów naukowo-badawczych.

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi (ZOPZ) pod kierownictwem dra hab. inż. Andrzeja KULIGA, profesora uczelni.

Zespół prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dwóch podstawowych dziedzinach: ochrony powierzchni ziemi oraz zintegrowanej ochrony środowiska. Zakresy badań naukowych i wdrożeniowych oraz pracy dydaktycznej w poszczególnych dziedzinach są następujące:
Ochrona powierzchni ziemi:

 • badanie stopnia czystości gleb, gruntów i wód podziemnych – przeglądy środowiskowe terenu
 • określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gruntu
 • koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych
 • metody oczyszczania gleb i gruntów
 • monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac rekultywacyjnych.

Zintegrowana ochrona środowiska:

 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych
 • oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji
 • metody ograniczania wpływu na środowisko
 • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, emisja odorantów i uciążliwości zapachowe, oddziaływanie akustyczne)
 • pozwolenia emisyjne (na korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane), 
 • prawna ochrona środowiska. 

Zespół Gospodarki Odpadami (ZGO) pod kierownictwem dra inż. Piotra MANCZARSKIEGO.

Zespół prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie gospodarki odpadami. Współpracuje z przemysłem i sektorem komunalnym, wykonując badania terenowe i laboratoryjne oraz analizy obliczeniowe, prace koncepcyjne, a także raporty i ekspertyzy obejmujące następujące zagadnienia :

 • badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych, 
 • oceny i wybór optymalnych technologii odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania odpadów, 
 • badania szkodliwości odpadów dla środowiska, 
 • kompleksowe badania wpływu składowisk odpadów na środowisko, 
 • operaty i programy gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych, 
 • opracowywanie koncepcji, programów i planów gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz osadami ściekowymi, 
 • opracowywanie nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
 • opinie i konsultacje w zakresie: 
 • gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, 
 • oceny i ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, 
 • metody badania właściwości technologicznych odpadów. 

Zespół Meteorologii (ZM) pod kierownictwem dr hab. inż. Lecha ŁOBOCKIEGO, profesora uczelni.

Podstawowymi zadaniami Zespołu jest kształcenie i prowadzanie badań naukowych w obszarze meteorologii, w szczególności numerycznego modelowania procesów atmosferycznych i zastosowań praktycznych. W tym obszarze kształcenie – od studiów I stopnia, poprzez przedmioty specjalizacyjne na studiach II stopnia i dyplomowanie, po studia doktoranckie – prowadzimy na kierunkach Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska oraz na studiach anglojęzycznych Environmental Engineering. 

Zespół Ochrony Atmosfery (ZOA) pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Katarzyny JUDA-REZLER.

Podstawowymi zadaniami Zespołu jest kształcenie i prowadzanie badań naukowych w obszarach:

 • Zanieczyszczenia i ochrony atmosfery
 • Emisja zanieczyszczeń: inwentaryzacja emisji, wskaźniki emisyjne
 • Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze: trójwymiarowe systemy modelowania
 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza: modele receptorowe
 • Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie: modele oddziaływań krótkoterminowych
 • Pyły atmosferyczne
 • Charakterystyka zanieczyszczeń pyłowych
 • Aerozol atmosferyczny
 • Sadza w powietrzu atmosferycznym
 • Regionalne zmiany klimatu
 • Modelowanie zmian klimatu
 • Modelowanie wpływu zmian klimatu na jakość powietrza

Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii (ZGWiH) pod kierownictwem dr inż. Grzegorza SINICYNA

Zespół specjalizuje się w analizie stanu ilościowego i jakościowego zasobów wód – zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej ocenie tych wód (pomiary, analiza danych, modelowanie numeryczne, wnioskowanie). Zespół bierze aktywny udział w projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Współpracuje z wieloma polskimi jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, realizuje projekty we współpracy z przemysłem oraz instytucjami państwowymi .

Zakres prac badawczo-rozwojowych:

 • Projektowanie sieci monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz opracowywanie programów pomiarowych
 • Modelowanie numeryczne transportu masy i przepływu w wodach powierzchniowych i podziemnych
 • Systemy informacji przestrzennej w gospodarce wodnej, hydrologii i ochronie wód
 • Bilanse wodno-gospodarcze i warunki korzystania z wód zlewni rzecznych
 • Gospodarowanie wodą w zlewniach rzecznych obejmujących cenne ekosystemy wodne i od wody zależne
 • Warunki korzystania z wód regionów wodnych i zlewni rzecznych
 • Dokumentacje hydrologiczne i operaty wodnoprawne
 • Ocena wpływu użytkowania wód oraz obiektów hydrotechnicznych na stan wód powierzchniowych
 • Ocena dostępności zasobów wód powierzchniowych i podziemnych możliwych do zagospodarowania z uwzględnieniem wymagań ekosystemów wodnych korytowych i pozakorytowych
 • Ocena możliwości wraz z propozycjami działań mających na celu zwiększenie retencyjności zlewni
 • Przygotowanie podstaw teoretycznych dla instrukcji gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych wraz z komputerowymi systemami wspomagania decyzji.
Zmiana rozmiaru fontu