Organizacje branżowe

Polska Izba Inżynierów Budownictwa – organizacja samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Do zadań PIIB, jako samorządu zawodowego, należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków oraz realizowanie innych celów ustawowych i statutowych,m.in: nadawanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych reprezentuje grupę 3.200-tu techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska.
PZITS jest najstarszą (założoną w 1919 r.), niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Zmiana rozmiaru fontu