Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel. +4822 234 5021
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marta ChludzińskaZakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa powstał w wyniku połączenia Zakładu Ogrzewnictwa i Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji. W zakładzie zatrudnionych jest obecnie 27 nauczycieli akademickich, w tym 1 profesor z tytułem naukowym, 3 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 21 pracowników ze stopniem naukowym doktora.

Pracownicy zakładu prowadzą zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukową.

Działalność naukowa obejmuje: kompleksowe badanie i analizy cieplno-hydrauliczne systemów ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w zakresie zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz właściwej jakości powietrza w budynkach przemysłowych; badania i analizy eksploatacyjne dotyczące racjonalizacji zużycia ciepła i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych; zagadnienia dotyczące kompleksowego sterowania systemami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewczymi w budynkach.

Pracownicy zakładu posiadają ponadto dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach w tym także systemów wentylacji pożarowej i instalacji chłodniczych.

Drugim filarem działalności pracowników Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa jest kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, przede de wszystkim na kierunku „inżynieria środowiska”. Kształcenie to prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) oraz obecnie 3 studiach podyplomowych.

Na studiach pierwszego stopnia nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Zakładzie prowadzą zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, wentylacja i Gazownictwo (COWiG).

Absolwent tej specjalności w czasie studiów uzyskuje przygotowanie do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny jakości pracy instalacji technicznych służących do kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska zewnętrznego.

W szczególności inżynier kształcony w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa otrzymuje przygotowanie w zakresie:

  • instalacji ogrzewania pomieszczeń i zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz kotłowni wbudowanych i węzłów cieplnych,
  • systemów klimatyzacji i wentylacji w budownictwie przemysłowym i ogólnym
  • instalacji gazowych wewnętrznych.


Na studiach drugiego stopnia (magisterskich), pracownicy Zakładu prowadzą kształcenie studentów przede wszystkim na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

Po ukończeniu tej specjalności magister inżynier posiada szeroką wiedzę o systemach wytwarzania, przesyłania i odbioru ciepła oraz wentylacji i klimatyzacji. Zna zasady optymalizacji parametrów cieplno-hydraulicznych różnych systemów cieplnych i wentylacyjnych.

Wiedza techniczna zdobyta w trakcie studiów pozwala absolwentowi na rozwiązywanie zagadnień technicznych z zachowaniem racjonalnego wykorzystania ciepła i energii w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz na stworzenie określonych warunków mikroklimatu i ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza zewnętrznego.

Nasi absolwenci są przygotowani do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie:

  • konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
  • instalacji centralnego ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz węzłów ciepłowniczych ,
  • systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym,
  • systemów wentylacji pożarowej,
  • instalacji chłodniczych,
  • układów sterowania i automatyzacji procesów.

Absolwenci zatrudniani są firmach projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych i handlowych w zakresie techniki ciepłowniczej, grzewczej oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnej, jednostkach naukowo-badawczych związanych z ochroną środowiska oraz wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

Obecnie w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa prowadzimy kształcenie na trzech następujących studiach podyplomowych:

1. Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

2. Klimatyzacja i chłodnictwo

3. Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa

Studia te prowadzone są w systemie niestacjonarnym, zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele i trwają 2 semestry.

Zmiana rozmiaru fontu