Zespoły badawcze

Zapraszamy do poznania zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału:


Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Zakład Biologii
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

 


 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

Zespół Gospodarki Odpadami
Zespół wykonuje badania w zakresie:
– właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
– optymalizacji technologii odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania odpadów,
– szkodliwości odpadów dla środowiska,
– wpływu instalacji przetwarzania oraz składowisk odpadów na środowisko,
– definiowania nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zespól wykonuje usługi badawcze obejmujące badania terenowe i laboratoryjne oraz analizy obliczeniowe, prace koncepcyjne, a także raporty i ekspertyzy obejmujące następujący wybór zagadnień:

1. gospodarkę odpadami, w tym:
– badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
– oceny i wybór optymalnych technologii odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania odpadów,
– badania szkodliwości odpadów dla środowiska,
– kompleksowe badania wpływu instalacji przetwarzania oraz składowisk odpadów na środowisko,
– operaty i programy gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych,
– gospodarka odpadami zgodna z wymaganiami GOZ,
– opracowywanie koncepcji, programów i planów gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz osadami ściekowymi,
– opracowywanie nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

2. opinie i konsultacje w zakresie:
– gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
– oceny i ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi,
– metod badania właściwości technologicznych odpadów.

3. zintegrowaną ochroną środowiska, w tym:
– oceny oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć (inwestycji) przemysłowych, komunalnych i infrastrukturalnych,
– oceny środowiskowe istniejących obiektów, tj. przeglądy ekologiczne instalacji,
– badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne),
– pozwolenia emisyjne (na korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia zintegrowane),
– programy oczyszczania terenów zurbanizowanych
– prawna ochrona środowiska.

 

Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii

Zakres prac badawczo-rozwojowych:

 • Projektowanie sieci monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz opracowywanie programów pomiarowych
 • Modelowanie numeryczne transportu masy i przepływu w wodach powierzchniowych i podziemnych
 • Systemy informacji przestrzennej w gospodarce wodnej, hydrologii i ochronie wód
 • Bilanse wodno-gospodarcze i warunki korzystania z wód zlewni rzecznych
 • Gospodarowanie wodą w zlewniach rzecznych obejmujących cenne ekosystemy wodne i od wody zależne
 • Warunki korzystania z wód regionów wodnych i zlewni rzecznych
 • Dokumentacje hydrologiczne i operaty wodnoprawne
 • Ocena wpływu użytkowania wód oraz obiektów hydrotechnicznych na stan wód powierzchniowych
 • Ocena dostępności zasobów wód powierzchniowych i podziemnych możliwych do zagospodarowania z uwzględnieniem wymagań ekosystemów wodnych korytowych i pozakorytowych
 • Ocena możliwości wraz z propozycjami działań mających na celu zwiększenie retencyjności zlewni
 • Przygotowanie podstaw teoretycznych dla instrukcji gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych wraz z komputerowymi systemami wspomagania decyzji.

Potencjał usługowy Laboratorium Zespołu:

 • badania poziomu oraz temperatury wód podziemnych za pomocą automatycznych rejestratorów,
 • badania poziomu i przewodności wód podziemnych za pomocą ręcznej świstawki hydrogeologicznej (do głębokości 100 m)
 • badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych za pomocą automatycznej sondy wieloparametrowej
 • badania przepływu wody w rzekach za pomocą czujników hydroakustycznego i/lub elektromagnetycznego
 • badania ilościowe wymiany wody pomiędzy rzeką a warstwą wodonośną
 • badania batymetrii zbiorników śródlądowych za pomocą echosondy
 • wyznaczania współrzędnych (x, y, z) z geodezyjną dokładnością za pomocą GPS RTK

 

Zespół Meteorologii

Zespół dysponuje:

 • numerycznym system modelowania jakości powietrza GEM-AQ, na który składa się: globalny wieloskalowy model dynamiki atmosfery zintegrowany z modelem chemii i fotochemii atmosfery i modelem dynamiki aerozolu – jedyny model meteorologiczny o zasięgu globalnym używany w trybie operacyjnym w kraju,
 • klasterem komputerowym.

Potencjał usługowy obejmuje:

 • Dostarczanie specjalistycznych prognoz meteorologicznych i prognoz jakości powietrza.
 • Ekspertyzy z zakresu meteorologii, jakości powietrza, zmian klimatu, zasobów energetycznych wiatru i Słońca.

 

Zespół Ochrony Atmosfery

Zespół dysponuje następującym sprzętem:

 • niskoprzepływowe poborniki drobnego pyłu, umożliwiające określenie stężeń masowych pyłu PM2.5 oraz PM1, pracujące zgodnie z metodyką referencyjną określoną w Dyrektywie w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dyrektywa 2008/50/WE),
 • stacja meteorologiczna,
 • możliwość oznaczenia składu pyłu zawieszonego: zawartości kationów i anionów, węgla elementarnego i organicznego, wybranych pierwiastków.

Zespół specjalizuje się w:

 • usługach badawczych z zakresu oznaczania stężeń masowych i składu chemicznego pyłu zawieszonego,
 • usługach badawczych z zakresu modelowania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, identyfikacji źródeł i oceny oddziaływań zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza, z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych,
 • usługach badawczych z zakresu oceny i zarządzania jakością powietrza,
 • warsztatach, szkoleniach, kształceniu podyplomowe z zakresu zanieczyszczenia i ochrony powietrza, oceny i zarządzania jakością powietrza,
 • ekspertyzach dla sektora przemysłu i administracji publicznej z zakresu zanieczyszczenia i ochrony atmosfery.

 

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi

Zespół prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w trzech podstawowych dziedzinach:

Ochrona powierzchni ziemi:

 • badania stopnia czystości środowiska gruntowo-wodnego – przeglądy środowiskowe terenu;
 • badania, ocena i poprawa właściwości nawozowych gleb (NPK);
 • określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gleby i ziemi;
 • metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego;
 • projekty planu remediacji;
 • koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac rekultywacyjnych.

Ochrona przed odorami:

 • identyfikacja źródeł odorów w procesach technologicznych w obiektach przemysłowych i gospodarki komunalnej;
 • badania emisji odorantów;
 • ocena uciążliwości zapachowych;
 • analiza możliwości ograniczania emisji i imisji odorów.

Ponadto zajmuje się organizacją i współorganizacją szkoleń i warsztatów związanych z odorymetrią, m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu oraz eksploatatorów obiektów gospodarki komunalnej.

Zintegrowana ochrona środowiska:

 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych;
 • oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji;
 • metody ograniczania wpływu instalacji i obiektów na środowisko;
 • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, oddziaływanie akustyczne);
 • prawna ochrona środowiska.

Działalność badawcza Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi, dotycząca szeroko rozumianej gospodarki obejmuje:

 • badanie stopnia czystości gleby, ziemi i wód gruntowych (kontrole środowiskowe,
 • ustalenie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • badanie wraz z oceną i poprawą właściwości nawozowych gleb (NPK),
 • ocenę potrzeb w zakresie oczyszczania środowiska gruntowego,
 • koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, w tym wykonywanie projektów planu remediacji,
 • monitorowanie i ocenę efektów (skuteczności) prac terenowych remediacyjnych i rekultywacyjnych,
 • działalność prawną w ochronie środowiska (m.in. opinie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości),
 • analizy i oceny przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (m.in. pompownie, oczyszczalnie ścieków, instalacje do przeróbki osadów) i gospodarki odpadami (w tym składowiska, kompostownie, zakłady termicznego przetwarzania odpadów, biogazownie),
 • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, emisja odorantów i odorów, uciążliwości zapachowe – badania olfaktometryczne, a także wpływ akustyczny),
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym głównie komunalnych i przemysłowych,
 • oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy (audyty) ekologiczne instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zapachowego.

Zakres analiz obejmuje właściwości fizyczne i chemiczne gleb m.in.: pobieranie próbek gleby i ziemi, wód gruntowych, uziarnienie gleb i gruntów (metodą areometryczną Casagrande’a), współczynnik filtracji, pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie, węglany, siarczany, chlorki, węgiel organiczny, właściwości kompleksu sorpcyjnego, przyswajalne formy składników nawozowych (NPK), sód, potas, wapń, lit, metale (we współpracy z akredytowanym laboratorium): żelazo, mangan, arsen, bar, chrom, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, związki organiczne, w tym węglowodory ropopochodne, a także oznaczenia wybranych parametrów zapachu – stężenie, intensywność i inne, oznaczenia wybranych związków chemicznych w powietrzu – amoniak, siarkowodór, merkaptan metylowy, metan, ditlenek węgla, LZO, pomiar i obserwacje wybranych parametrów meteorologicznych (w ramach prowadzonych badań olfaktometrycznych).

ZAKŁAD BIOLOGII 

Zespół Ekotoksykologii

Zakres prac realizowanych przez Zespół obejmuje:

 • badania ekotoksyczności wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, odcieków, płynów szczelinujących, substancji i preparatów chemicznych, farmaceutyków i nanomateriałów, przy wykorzystaniu konwencjonalnych testów jednogatunkowych, wielogatunkowych oraz badań molekularnych, w tym homeostazy hormonalnej oraz genotoksyczności (RAPD-PCR, DeltaTox®II, SCGE (Comet Assay), SOS-Chromotest, MARA, test YES/YAS),
 • ocenę zagrożenia i ryzyka w środowisku z zastosowaniem metod deterministycznych i probabilistycznych.

W zakresie usług badawczych i eksperckich Zespół oferuje:

 • monitoring ekotoksykologiczny  ód, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odcieków;
 • badania ekotoksykologiczne substancji chemicznych, w tym farmaceutyków i nanocząstek;
 • badania genotoksyczności ksenobiotyków, wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków na różnych etapach oczyszczania;
 • ocenę ryzyka zdrowotnego i środowiskowego z zastosowaniem metod deterministycznych i probabilistycznych.

 

Zespół Biotechnologii i Mikrobiologii Środowiska

Zakres prac realizowanych przez Zespół obejmuje:

– w obszarze biotechnologii:

 • Biologiczną eliminację związków organicznych i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza,
 • bioremediację gruntów z produktów ropopochodnych (w tym chlorowcopochodnych),
 • biologiczne usuwanie zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych,
 • biodegradację chłodziw i związków refrakcyjnych zawartych w ściekach,
 • badania biosorpcji metali ciężkich ze ścieków i bioługowania metali z odpadów,

– w obszarze mikrobiologii środowiska:

 • badania mikrobiologiczne środowiska i instalacji technicznych,
 • badania korozji mikrobiologicznej materiałów budowlanych i konstrukcyjnych,
 • badania obecności mikroorganizmów antybiotykoopornych w wodzie, ściekach i osadach ściekowych,
 • ocenę właściwości antybakteryjnych nanocząstek i materiałów służących do zabezpieczania różnego rodzaju powierzchni (powłoki, lakiery, folie, opakowania).

W zakresie usług badawczych i eksperckich Zespół oferuje:

 • kontrolne badania mikrobiologiczne powietrza, wody, ścieków, osadów i gleb,
 • kontrolę sanitarną i mikrobiologiczną systemów klimatyzacji i wentylacji, sieci wodociągowych i ciepłowniczych i instalacji przemysłowych (w tym oznaczanie bakterii Legionella),
 • analizę ilościową i jakościową biocenozy w systemach biologicznego oczyszczania ścieków, w tym identyfikację bakterii nitkowatych (qFISH, PCR),
 • testy biodegradacji zgodnie z normami OECD i ISO, CEN,
 • przygotowanie biopreparatów oraz kontrolę mikrobiologiczną bioremediacji gruntów, biologicznego usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych, biodegradacji związków refrakcyjnych w ściekach,
 • ocenę właściwości antybakteryjnych materiałów i powłok.

 

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 

Zespół analizy i oceny stanu wielkowymiarowych kolektorów i rurociągów

Projekty realizowane przez zespół dotyczą szeroko pojętej analizy stanu i warunków pracy wielkośrednicowych kolektorów kanalizacyjnych i rurociągów, z uwzględnieniem aspektów hydraulicznych, współpracy z podłożem gruntowym oraz zużyciem eksploatacyjnym. Celem prac badawczych jest monitorowanie stanu technicznego, określanie warunków wystąpienia stanów awaryjnych i metodyki bezpiecznej eksploatacji kolektorów i rurociągów wielkośrednicowych.

Oferta usługowa zespołu obejmuje:

 • Analizy hydrauliczne warunków pracy układu.
 • Analiza zjawiska uderzenia hydraulicznego w układzie.
 • Ocena stanu technicznego kolektorów i rurociągów wielkośrednicowych.
 • Badania geotechniczne parametrów fizycznych, mechanicznych, filtracyjnych i zagęszczalności gruntów wraz z wyznaczeniem parametrów do analiz numerycznych uwzgledniających stan gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów liniowych.
 • Wykonywanie modeli numerycznych analizowanych obiektów np. w celu oceny odziaływania o obiekty sąsiednie.
 • Projekt monitoringu kolektorów kanalizacyjnych i rurociągów z ustaleniem wartości oczekiwanych na podstawie symulacji numerycznych.
 • Analiza danych pomiarowych i wyników modelowania matematycznego w celu weryfikacji modeli numerycznych i systemów monitoringu.
 • Ocena stanu technicznego z wykorzystaniem prowadzonego monitoringu.
 • Koncepcje metod naprawy i modernizacji kolektorów i rurociągów.

 

Zespół analiz i oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych

W zakres podstawowej działalności zespołu wchodzi ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli oraz urządzeń hydrotechnicznych, w szczególności składowisk odpadów paleniskowych i poflotacyjnych, instalacji do hydrotransportu, progów piętrzących, ujęć wody i zbiorników retencyjnych, oraz ich przeglądy okresowe. Podstawą do oceny stanu technicznego obiektów są obserwacje i interpretacja wyników pomiarów z prowadzonego monitoringu (nie tylko geodezyjnego) i zgodność danych pomiarowych z wynikami modelowania matematycznego. Zespół wykonuje badania parametrów gruntów naturalnych i antropogenicznych do budowy ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych, oceny stateczności ich skarp oraz zajmuje się wykonywaniem badań modelowych obiektów hydrotechnicznych, ekspertyz w zakresie hydrodynamiki rzek i zbiorników wodnych oraz melioracji. Prowadzona działalność obejmuje również wyznaczane parametrów materiałowych do analiz, z wykorzystaniem zawansowanych symulacji numerycznych w problemach: geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska. Zespół przeprowadza weryfikacje parametrów przyjmowanych w modelowaniu matematycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych np. skaningu laserowego, termomonitoringu, hydroprofilometru, pomiarów światłowodowych oraz obliczenia i analizy bezpieczeństwa obiektów budowlanych z uwzględnieniem zmian w stosunkach wód gruntowych i zjawisk zachodzących w gruncie pod wpływem filtrującej wody (erozja, sufozja, kolmatacja).

Oferta usługowa Zespołu obejmuje:

 • badania geotechniczne parametrów fizycznych, mechanicznych, filtracyjnych i zagęszczalności gruntów wraz z wyznaczeniem parametrów do analiza numerycznych,
 • ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych z wykorzystaniem prowadzonego monitoringu oraz ich przeglądy okresowe w ramach prowadzonych nadzorów,
 • wykonywanie modeli numerycznych do oceny bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych,
 • projekt monitoringu obiektów hydrotechnicznych z ustaleniem wartości oczekiwanych na podstawie symulacji numerycznych,
 • analiza danych pomiarowych i wyników modelowania matematycznego w celu weryfikacji modeli numerycznych i systemów monitoringu,

 

Zespół współpracy konstrukcji z podłożem i monitoringu obiektów budowlanych

Zespół wykonuje badania gruntów oraz zajmuje się wyznaczaniem parametrów materiałowych do analiz, z wykorzystaniem zawansowanych symulacji numerycznych w problemach: geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska. Zespół dokonuje ocen stanu technicznego obiektów z wykorzystaniem prowadzonego monitoringu (nie tylko geodezyjnego) i zgodności danych pomiarowych z wynikami modelowania matematycznego; określa oddziaływania głębokich wykopów na obiekty sąsiednie, przeprowadza weryfikacje parametrów przyjmowanych w modelowaniu matematycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych m.in. skaningu laserowego, termomonitoringu, hydroprofilometru, pomiarów światłowodowych. Przeprowadzane są również obliczenia i analizy bezpieczeństwa obiektów budowlanych z uwzględnieniem zmian w stosunkach wód gruntowych i zjawisk zachodzących w gruncie pod wpływem filtrującej wody (erozja, sufozja, kolmatacja).

Zakres usługowy zespołu obejmuje:

 • badania geotechniczne parametrów fizycznych, mechanicznych, filtracyjnych i zagęszczalności gruntów wraz z wyznaczeniem parametrów do analiza numerycznych,
 • wykonywanie modeli numerycznych analizowanych obiektów np. w celu oceny odziaływania na obiekty sąsiednie i środowisko gruntowo-wodne,
 • projekt monitoringu obiektów budowlanych z ustaleniem wartości oczekiwanych na podstawie symulacji numerycznych,
 • analiza danych pomiarowych i wyników modelowania matematycznego w celu weryfikacji modeli numerycznych i systemów monitoringu,
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych z wykorzystaniem prowadzonego monitoringu

ZAKŁAD INFORMATYKI I BADAŃ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

Zespół Statystyki i Badań Zdalnych Środowiska

Zespół jest liczącym się w kraju i  zagranicą ośrodkiem wiedzy statystycznej i geostatystycznej prowadzącym aktywną działalność naukową i dydaktyczną, m.in. w zakresie opisu, analizy i interpretacji ciągłości przestrzennej zjawisk zachodzących w środowisku,  integracji pomiarów środowiskowych np. geofizycznych i, planowaniu sieci pomiarowych, symulacji geostatystycznych w badaniach środowiskowych, ocenie zasobów środowiskowych, ocenie niepewności i ryzyka środowiskowego, inwentaryzacji np. emisji, zasobów leśnych. Szczególnie duże osiągnięcia Zespół ma w badaniach środowiska przyrodniczego i antropogenicznego m.in. w badaniach gleby (badania magnetometryczne, wilgotności) i ekosystemów roślinnych. W ostatnim dziesięcioleciu w pracach Zespołu wyraźnie zaznaczyła się wzrostowa tendencja roli obserwacji zdalnych środowiska, w szczególności satelitarnych, w zakresie których Zespół uzyskał wiele wyników dostrzeżonych w skali międzynarodowej. Przykładowo są to badania satelitarne suszy i roślinności w Europie Centralnej i USA oraz jezior lodowcowych w Himalajach.

Oferta uslugowa Zespołu obejmuje:

 1. Analizy w zakresie statystyki i geostatystyki środowiska przyrodniczego i antropogenicznego
 2. Zastosowania informatyki w badaniach środowiska
 3. Analizy zdjęć satelitarnych środowiska przyrodniczego i antropogenicznego

 

Zespół Chemii Środowiska

Zespół Chemii Środowiska działający w ramach Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prowadzi badania z zakresu szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a ich przedmiotem są zarówno naturalne komponenty środowiska: woda i osady denne, gleba i roślinność, jak również ścieki przemysłowe. Specjalizuje się również w badaniach nad mobilnością i biodostępnością metali ciężkich w układzie: gleba – roślina, które  tworzą istotną część wiedzy na temat zachowania się metali w ekosystemach glebowych.

Zespół współpracuje z jednostkami naukowymi innych uczelni i instytutów naukowych oraz z podmiotami gospodarczymi. Główne obszary badawcze obejmujące naturalne środowisko przyrodnicze oscylują wokół takich zagadnień, jak:

 • Analiza wpływu substancji toksycznych (organicznych i nieorganicznych) na środowisko wodne i glebowe.
 • Szacowanie niekorzystnych skutków zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w oparciu o indeksy mobilności metali.
 • Opracowywanie strategii monitorowania stanu jakości gleb pod kątem nagromadzenia metali i ich bioakumulacji.
 • Modelowanie i prognozowanie zachowania się metali ciężkich w układzie: gleba-roślina (mechanizm retencji, migracja, absorpcja korzeniowa).
 • Rozwijanie badań w kierunku oceny mobilności metali w pyle deponowanym na powierzchni blaszek liściowych roślin w ścisłej korelacji z zanieczyszczoną atmosferą.
 • Badanie sezonowej zmienności parametrów fizykochemicznych wód.
 • Zastosowanie metod spektroskopowych w analizach środowiskowych.
 • Rozpoznanie kluczowych parametrów, które mogą być użyteczne do prognozowania migracji jonów metali ciężkich w celu oszacowania zagrożenia ekologicznego w ekosystemach wodnych.
 • Określenie form i charakteru wiązania metali w osadach i toni wodnej zbiornika lub cieku z uwzględnieniem zmian warunków środowiskowych.
 • Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych: cieków i wód stojących.
 • Badanie i ocena możliwości ograniczania strat fosforu pochodzących ze źródeł obszarowych, uwzględniające straty form rozpuszczonych i związanych w fazie stałej, wymagające osobnych strategii do ich kontroli.

Zespół Oczyszczania Ścieków Przemysłowych, działający w ramach Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ma wieloletnie doświadczenie w oczyszczaniu ścieków z różnych gałęzi przemysłu oraz odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. W ramach badań własnych i prac realizowanych z różnymi podmiotami rządowymi (administracja publiczna i organy kontrolne ds. jakości środowiska) i przemysłowymi (zakłady produkcyjne) realizowano wiele tematów dotyczących wpływu ścieków na odbiornik i przede wszystkim rozwijano nowoczesne metody oczyszczania ścieków. Głównymi nurtami zainteresowania są:

 • Zastosowanie procesów wysokoefektywnego utleniania (advanced oxidation processes, AOPs) obejmujące jednoczesne zastosowanie katalizatorów, promieniowania UV, ozonu i/lub silnych utleniaczy.
 • Zastosowanie klasycznych metod fizykochemicznego oczyszczania ścieków (flotacja – w tym flotacja ciśnieniowa, koagulacja itp.).
 • Zastosowanie procesów elektrochemicznych (elektoutlenianie, elektrokoagulacja).
 • Zastosowanie nowatorskich procesów hybrydowych (np. flotacja ozonem, proces wewnętrznej mikroelektrolizy  – WME, WME-O3)
 • Opracowywanie nowatorskich koncepcji odzysku wody po procesach technologicznych.
 • Zastosowaniu nowych gazów pędnych w procesie DAF
 • wykorzystanie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas dla pełniejszego  oszacowania skuteczności prowadzonych procesów oczyszczania.

Dodatkowo trwają prace nad usprawnieniem stosowanych już procesów dzięki wykorzystaniu żelaza metalicznego jako źródła jonów Fe2+ w procesach AOPs oraz WME (w tym materiału odpadowego z zakładów obróbki skrawaniem).

 

Zespół Zarządzania Ochroną Środowiska

Zespół Zarządzania Ochroną Środowiska, działający w ramach Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska prowadzi badania w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska, skupiając swoją uwagę na narzędziach służących kontroli stanu środowiska, zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska, ograniczaniu skutków tych emisji, którym nie udało się zapobiec, czy poprawie stanu środowiska na terenach zdegradowanych. Członkowie Zespołu specjalizują się zarówno w obszarze wdrażania typowych narzędzi służących planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, czy kontroli działań organizacji (w szczególności przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego), jak również różnorodnych narzędzi informatycznych.

W zakresie zarządzania ochroną środowiska Zespół zajmuje się m.in.:

 • pomiarami, badaniami i analizami w obszarze jakości powietrza;
 • oceną wpływu zanieczyszczeń powietrza na otaczające środowisko;
 • oceną ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na substancje zanieczyszczające;
 • oceną skutków zdrowotnych wśród ludzi, jakie mogą być następstwem narażenia na substancje zanieczyszczające.

Zarządzanie Ochroną Środowiska prowadzone jest zarówno na poziomie zarządzania w procesach rozwoju infrastruktury, zarządzania w przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji miejskich. Członkowie Zespołu posiadają doświadczenie we współpracy ze wszystkimi tego rodzaju podmiotami. Biorą również udział w przygotowywaniu strategicznych ocen środowiskowych polityk, planów i programów oraz ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Działalność Zespołu związana jest również z naturą konfliktów społecznych wynikających z rozwoju infrastruktury, projektowaniem i przeprowadzaniem programów konsultacji społecznych towarzyszących procedurom przygotowania i realizacji inwestycji, jak również z ochroną mieszkańców przed różnorodnymi uciążliwościami środowiska miejskiego.

Drugim obszarem zainteresowań Zespołu jest informatyka środowiska zajmująca się badaniami i rozwojem metod tworzenia, przesyłania, przechowywania, przetwarzania, modelowania, interpretacji, prezentacji oraz rozpowszechniania danych i informacji dotyczących problemów ochrony środowiska. W tym obszarze aktywność naukowo-badawcza Zespołu przejawia się przede wszystkim w pracach ukierunkowanych na wykorzystanie i ocenę jakości tzw. niskokosztowych sensorów służących do pomiarów stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza, działających w oparciu o metody pomiarowe niespełniające obecnie wymogów referencyjności określonych m.in. w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008, str. 1-44) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012.1032). Urządzenia tego typu są przez zespół testowane, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w polowych. Zdobywane od 2014 roku doświadczenie Zespołu na tym relatywnie nowym rynku, umożliwia szybką ocenę jakości poszczególnych urządzeń pomiarowych, a tym samym ocenę ich przydatności do określonych zastosowań. Kilkuletnie pomiary porównawcze prowadzone równocześnie z pomiarami realizowanymi metodami zgodnymi z referencyjnymi, umożliwiły identyfikację kluczowych czynników odpowiadających za wpływ na jakość uzyskiwanych wyników i podjęcia badań w kierunku poprawy jakości wskazań niereferencyjnych urządzeń pomiarowych, a także zastosowanie narzędzi informatycznych do budowy kompleksowych rozwiązań informacyjnych umożliwiających korzystanie m.in. z tych urządzeń pomiarowych wykorzystujących niskokosztowe czujniki.

ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA 

Pracownia jakości powietrza w pomieszczeniach

Celem zespołu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz działalności doradczo-eksperckiej w obszarze jakości powietrza w pomieszczeniach. Działalność obejmuje opracowywanie innowacyjnych metod i technik oceny jakości powietrza, energooszczędnych i ekologicznych technologii służących jego kształtowaniu oraz wyznaczanie standardów określających obszar dobrej jakości powietrza wewnętrznego dla użytkowników pomieszczeń. Zespół aktywnie uczestniczy także w projektach poświęconych racjonalizacji zużycia energii w budynkach, analizując potencjalny wpływ działań termomodernizacyjnych na jakość powietrza wnętrz. Obszar zainteresowania obejmuje budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, obiekty służby zdrowia oraz obiekty kultury.

Zespół prowadzi usługi w zakresie:

 • Ocena stanu higienicznego systemów wentylacji i jego wpływu na jakość powietrza nawiewanego,
 • Badanie jakości powietrza w budynkach biurowych i ocena jej wpływu na komfort oraz indywidualną wydajność pracy,
 • Badanie jakości powietrza w budynkach edukacyjnych,
 • Badania warunków cieplno-wilgotnościowych, czystości i przepływu powietrza w salach operacyjnych,
 • Ocena zagrożenia mikologicznego magazynów archiwaliów,
 • Badania mikroklimatu i ocena zagrożenia środowiskowego zbiorów muzealnych w salach ekspozycyjnych i w magazynach,
 • Badania oceniające wpływ roślin na jakość powietrza w pomieszczeniach.

 

Laboratorium Chłodnictwa i Pomp Ciepła

Zespół zajmuje się badaniami w zakresie techniki chłodniczej i pomp ciepła. Członkowie zespołu mają doświadczenie w projektowaniu i budowie sprężarkowych urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła, a także w projektowaniu, analizie i badaniu instalacji oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tematem wielu prac prowadzonych w ostatnich latach w Zespole była analiza możliwości wykorzystania dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego w tradycyjnych układach sprężarkowych, jak i urządzeniach kaskadowych oraz autokaskadowych, szczególnie w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej. W ramach działalności badawczo-dydaktycznej zaprojektowano i wykonano wiele urządzeń chłodniczych i grzewczych, w tym wielofunkcyjne modele dydaktyczne oraz stanowiska pokazowe (demonstracyjne).

Oferta usługowa Zespołu obejmuje:

 • Ekspertyzy i opinie w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.
 • Projektowanie układów i urządzeń chłodniczych oraz pomp ciepła, w tym analiza termodynamiczna i dobór elementów.
 • Budowa modeli dydaktycznych i pokazowych.
 • Badanie parametrów pracy instalacji chłodniczych i pomp ciepła.
 • Badania procesu wrzenia naturalnych czynników chłodniczych.
 • Badania efektywności rurowych i płytowych wymienników ciepła.

 

Zespół ds. analiz komfortu cieplnego, produktywności i dobrostanu

Specjalizacja zespołu to badania i analizy szeroko rozumianych interakcji cieplnych między człowiekiem a otoczeniem, jak również wpływu środowiska cieplnego na komfort, produktywność i dobrostan użytkowników pomieszczeń z uwzględnieniem różnic indywidualnych.

Analizowane zagadnienia szczegółowe z ostatnich lat:

 1. wymiana ciepła i masy między człowiekiem a otoczeniem, wpływ człowieka na parametry środowiska wewnętrznego;
 2. analiza warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynek;
 3. termofizjologia człowieka z uwzględnieniem zmienności osobniczej (płeć, wiek, budowa ciała, stan zdrowia);
 4. badania nad odczuwaniem przez człowieka warunków środowiska cieplnego;
 5. analiza warunków w pomieszczeniach, w których przebywają osoby o szczególnych wymaganiach (pacjenci, chirurdzy, dzieci szkolne i przedszkolne, osoby w podeszłym wieku);
 6. badania ankietowe odczuwania środowiska wewnętrznego przez różne grupy użytkowników;
 7. modelowanie wymiany ciepła człowiek – otoczenie;
 8. projektowanie indywidualnych rozwiązań zwiększających komfort cieplny użytkowników.

Oferta usługowa zespołu obejmuje:

 1. analizę środowiska wewnętrznego w istniejących obiektach pod kątem zapewnienia komfortu, wysokiej produktywności i dobrostanu użytkowników (analizy parametrów ilościowych i jakościowych),
 2. wsparcie w procesie projektowania budynków odnośnie zapewnienia najwyższych warunków środowiska wewnętrznego,
 3. wsparcie w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń,
 4. opracowywanie koncepcji modyfikacji zarządzania komfortem użytkowników.

 

Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji

Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych, pomiarów w obiektach rzeczywistych i udziału w pracach badawczo rozwojowych związanych z opracowanie nowych produktów. Zapleczem do realizacji prac badawczo rozwojowych jest Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji. Główną funkcją laboratorium są badania związane z rozdziałem powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu oraz identyfikacją parametrów elementów nawiewnych stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji. Stanowisko pomiarowe, wyposażone w system doprowadzenia powietrza i komorę testową służy do wyznaczania charakterystyki różnego typu nawiewników doprowadzających powietrze do pomieszczeń. Wymiary komory testowej odpowiadające rzeczywistym pomieszczeniom pozwalają na prowadzenie testów w pełnej skali. W laboratorium prowadzone są prace badawcze związane z analizą funkcjonowania takich elementów wentylacyjnych jak kratki, anemostaty, szczeliny, nawiewniki wirowe, podłogowe i inne. Konfiguracja i wyposażenie stanowiska pozwalają na przygotowanie i prowadzenie badań wielu elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Możliwe jest wyznaczanie charakterystyk przepływowych urządzeń oraz przygotowywanie wytycznych do konstrukcji nowych elementów. Szereg prac związanych jest także z badaniami regulatorów przepływu powietrza wykorzystywanych w instalacjach VAV. Możliwości w zakresie realizacji prac badawczo rozwojowych rozszerza współpraca z zespołem Pracowni Jakości Powietrza w Pomieszczeniach oraz Laboratorium Chłodnictwa i Pomp Ciepła.

Zakres wykonywanych badań:

 1. anemometryczne pomiary prędkości powietrza, określanie zasięgu strumienia, profilu prędkości w strumieniu, granic strumienia wentylacyjnego, sporządzanie charakterystyki elementu nawiewnego lub wywiewnego,
 2. badania wizualizacyjne przepływu powietrza w pomieszczeniu,
 3. badania charakterystyki spadku ciśnienia na elementach wentylacyjnych, wyznaczanie straty ciśnienia dla elementów nawiewnych i wywiewnych, regulatorów przepływu, przepustnic i innych urządzeń przeznaczonych do montażu w sieci przewodów wentylacyjnych,
 4. badania szczelności elementów instalacji wentylacyjnej.

Realizowane projekty

 1. Opracowanie i badanie prototypów i nowych konstrukcji nawiewników o zmiennej charakterystyce strumienia do systemów wentylacji i klimatyzacji. Opracowanie innowacyjnej zasady działania, badania laboratoryjne prototypu, wyznaczenie charakterystyki zasięgu, spadku ciśnienia oraz charakterystyki regulacyjnej nawiewnika o wyróżniających się parametrach spośród innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu.
 2. Badania regulatorów przepływu powietrza VAV pod kątem optymalizacji kształtu i układu elementów do pomiaru strumienia objętości powietrza. Opracowanie konstrukcji zapewniającej uzyskanie bardzo dobrych własności metrologicznych, pozwalających na pracę regulatora przy niskich prędkościach powietrza.
 3. Aplikacja technik wizualizacji przepływu do badań w wentylacji i klimatyzacji. Zastosowanie nowej techniki wizualizacji metodą BOS Backround Oriented Schlieren z cyfrową analizą obrazu.

ZAKŁAD SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH 

W Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych (ZSCiG) zatrudnionych jest 21 pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym dwóch z tytułem profesora zwyczajnego, trzech z tytułem doktora habilitowanego, czternastu z doktoratem i 2 osoby z tytułem magistra inżyniera.

W ZSCiG w obszarze dydaktyki i prac badawczych prowadzone są dwie specjalności tj. Ciepłownictwo i Inżynieria Gazownictwa. Pracownicy badawczo-dydaktyczni prowadzą badania naukowe w dwóch dyscyplinach naukowych tj. Inżynierii Środowiska Górnictwie i Energetyce (ok. 75%) oraz Inżynierii Lądowej i Transporcie (ok. 25%). Pracownicy Zakładu realizują prace badawcze i projektowe zamawiane przez przemysł i jednostki administracji państwowej i lokalnej.

Specjalność Ciepłownictwo

Tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Zespołu Ciepłownictwa jest bardzo różnorodna i można ją przypisać do kilku obszarów. Istotnym obszarem działania Zespołu jest miejskie ciepłownictwo i ogrzewnictwo, a szczególnie procesy racjonalizujące użytkowanie energii. W zakres prowadzonych prac wchodzą:

 • analizy techniczno-ekonomiczne, koncepcje i studia wykonalności przedsięwzięć modernizacyjnych w sferze wytwarzania, przesyłu i użytkowania ciepła,
 • analizy cieplno-hydrauliczne i symulacje numeryczne sieci ciepłowniczych,
 • wyznaczanie strat ciepła w sieciach ciepłowniczych zarówno podziemnych jak i naziemnych wykonanych w różnych technologiach,
 • założenia i plany zaopatrzenia w energię dla gmin,
 • audyty i świadectwa energetyczne dla przemysłu, Przedsiębiorstw Ciepłowniczych (źródła ciepła i sieci ciepłownicze), a także dla odbiorców ciepła (budynki) wykonywane zgodnie ze standardami określonymi w ustawach i rozporządzeniach,
 • analizy techniczno-ekonomiczne, koncepcje i studia wykonalności związane z wprowadzaniem akumulatorów ciepła w sektorze ciepłowniczym,
 • prace dotyczące wdrożenia metod podnoszących sprawności energetyczne elektrociepłowni i ciepłowni oraz metod ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
 • prace koncepcyjne, innowacyjne i wdrożeniowe w obszarze ciepłownictwa (Zakład zgłosił w tym obszarze ponad 15 patentów i wzorów użytkowych)
 • badania fizykalne z zastosowaniem technik termowizyjnych czy ultradźwiękowych pomiarów bezinwazyjnych lub dynamicznych metod impulsowych.

Pracownicy ZSCiG uczestniczyli aktywnie w realizacji prac związanych z wprowadzaniem nowych dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze ciepłownictwa i energetyki w ramach takich programów, jak np. ASIEPI, BUILD-UP, INTED. Brali również udział w zespołach wykonujących strategiczne opracowania związane z rozwojem energetyki i ciepłownictwa w Polsce, takich chociażby, jak analiza wpływu zmian w ograniczeniach emisyjnych dla instalacji LCP zawartych w dyrektywie IPPC na instalacje energetyczne w warunkach polskich oraz projekt strategii rozwoju kogeneracji w Polsce.

Szczególne osiągnięcia badawcze Zakładu w ostatnich latach

Szczególnym wyzwaniem dla ciepłownictwa w XXI w. jest problem magazynowania ciepła. ZSCiG jest prekursorem wprowadzania akumulatorów ciepła, opracował i wdrożył tę technologię dla warunków polskich systemów ciepłowniczych, a także realizował i obecnie kontynuuje prace związane z wdrażaniem systemów akumulacji ciepła w polskich elektrociepłowniach.

Osiągnięcia badawcze ZSCiG w ostatnich latach godne podkreślenia to:

 1. Prestiżowa Nagroda Siemensa Zespołowa Badawcza za pracę pod tytułem „Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych”. Warszawa, 2015 r. Nagrodę otrzymał zespół pod kierownictwem dr hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego
 2. Godło Promocyjne Teraz Polska na lata 2017 – 2019, za prace badawcze w obszarze magazynowania ciepła prowadzone w ZSCiG. Nagrodę tę otrzymał Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w konkursie za innowację „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”,

Najważniejsze projekty badawcze zrealizowane w Zakładzie w ostatnich latach

Do najważniejszych projektów zrealizowanych w Zakładzie w ostatnich latach można zaliczyć:

 1. 4-częściowy projekt dla Zakładów Rafineryjno-petrochemicznych „Comprehensive analysis of existing and future energy assets in Litvinov”. Zamawiający: Unipetrol RPA(Czechy),
 2. 2-częściowy projekt „Studium wpływu termomodernizacji na model warszawskiego ciepła systemowego cz.1. i cz.2.” Zamawiający: Veolia Energia Warszawa S.A. Projekt realizowano we współpracy z Zakładem Ogrzewnictwa i Klimatyzacji (ZOiK),
 3. Projekt KODnZEB „Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego”. Projekt zrealizowano w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej pomiędzy jednostki naukowymi z Polski i Norwegii (Norweski Mechanizm Finansowy). Projekt realizowano we współpracy z ZOiK.

 

Specjalność Inżynieria Gazownictwa

W 1991 roku utworzona została na ówczesnym Wydziale Inżynierii Środowiska nowa specjalność — Inżynieria gazownictwa oraz powstał Zespół Inżynierii Gazownictwa celem kształcenia studentów oraz prowadzenia prac naukowobadawczych. Zespół Inżynierii Gazownictwa działa w ramach Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych. W ciągu 29 lat Zespół Inżynierii Gazownictwa uruchomił trzy laboratoria dydaktyczno-badawcze (laboratoria te świadczą tez usługi dla podmiotów zewnętrznych):

 • Laboratorium Technik Pomiarowych w Gazownictwie wyposażono w nowoczesne stanowiska do badań, sprawdzania oraz legalizacji aparatury pomiarowej stosowanej do pomiarów i rozliczeń ilości gazu;
 • Laboratorium Komputerowe wyposażone w serwer sieciowy oraz 12 stanowisk komputerowych, na których zainstalowano pakiet oprogramowania SimNet do statycznej i dynamicznej symulacji sieci płynowych oraz pakiet oprogramowania GateCycle do modelowania systemów energetycznych;
 • Laboratorium Systemów Dyspozytorskich wyposażone w system dyspozytorski TelWin SCADA do kontroli oraz sterowania procesami technologicznymi w przemyśle gazowniczym.

Pracownicy Zespołu zajmują się m.in. problemami modelowania matematycznego procesów hydraulicznych w sieciach gazowych, optymalizacją oraz optymalnym sterowaniem procesów transportu gazu, a także metodami obliczeniowymi w mechanice płynów, w tym komputerową symulacją sieci płynowych. Zespół podpisał umowy o współpracy naukowo-technicznej w zakresie gazownictwa z firmami: EuRoPol Gaz S.A, General Electric, GazSystem S.A., PGNiG S.A., Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Sygnity SA.

Zakres działalności Zespołu obejmuje:

 • opracowywanie algorytmów prowadzenia ruchu sieci (monitoring, symulacja, optymalizacja, sterowanie, bazy danych, GIS, SCADA).
 • opracowywanie algorytmów optymalnego projektowania sieci gazowych (wybór struktury, wymiarów geometrycznych, miejsc lokalizacji elementów nierurowych takich jak, tłocznia, stacja redukcyjna).
 • przygotowywanie programów zarządzania sieciami gazowymi dla operatorów sieci (obliczanie zapasu przepustowości sieci, bilansowanie kontraktów, obliczanie masy gazu w sieci, zarządzanie sieciami gazowymi jako elementem systemu multienergetycznego)

Jednocześnie Zakład prowadzi prace badawcze w zakresie:

 • technologii pomiarów ilości i jakości strumienia gazu,
 • systemów dyspozytorskich (SCADA),
 • wykrywania i lokalizacji nieszczelności w sieciach gazowych,
 • bilansowania energii w stacjach gazowych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • technologii Power-to-Gas, w tym zatłaczania wodoru do sieci gazowej,
 • oceny poziomu ryzyka w sieciach gazowych,
 • nowoczesnych odbiorników gazu.

 

Oferta usługowa ZSCiG obejmuje, wyszczególnione w zakresie działalności Zespołów Ciepłownictwa i Inżynierii Gazownictwa, wszystkie rodzaje:

 • prac badawczych,
 • prac projektowych,
 • analiz techniczno-ekonomicznych,
 • koncepcji i studiów wykonalności przedsięwzięć modernizacyjnych,
 • ekspertyz,
 • pomiarów przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej,
 • prac związanych z opracowaniem algorytmów i symulacji numerycznych procesów zachodzących w sieciach ciepłowniczych i gazowniczych oraz w urządzeniach funkcjonujących w sektorze ciepłownictwa i gazownictwa.

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Zespół prowadzi działalność badawczą oraz badawczo-rozwojową, realizując projekty zamawiane przez przemysł i jednostki administracji państwowej i lokalnej. Zakres działalności Zespołu obejmuje:

 • Tworzenie koncepcji i wdrażanie Zintegrowanych Inteligentnych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Sieciową, w szczególności wodociągową i kanalizacyjną z platformą GIS m in. Inteligentny System Zarządzania Infrastrukturą Sieciową Mb_GIS Utility, który jest rozwiązaniem innowacyjnym zbudowanym w oparciu o sprawdzone komponenty światowych liderów w zakresie systemów informacji geograficznej ESRI oraz wykorzystuje renomowaną bazę danych Oracle.
 • Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 • Tworzenie inteligentnych systemów diagnostycznych dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Badania i ocena niezawodności i ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w tym, ocena ryzyka awarii (wielkości stref zagrożenia i skutków ) przewodów wodociągowych.
 • Planowanie i wdrażanie monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – parametry hydrauliczne oraz wskaźniki jakości wody i ścieków z wykorzystaniem baz danych typu GIS.
 • Metodyki lokalizacji punktów monitorowania parametrów hydraulicznych i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz parametrów hydraulicznych i jakości ścieków w sieciach kanalizacyjnych.
 • Modelowanie numeryczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w tym warunki hydrauliczne i jakość przesyłanej wody.
 • Zarządzanie ciśnieniem w sieciach wodociągowych.
 • Badania źródeł wtórnego zanieczyszczenia wody w sieciach dystrybucyjnych z wykorzystaniem baz danych typu GIS.
 • Tworzenie koncepcji Systemu Zaopatrzenia w Wodę i Systemu Odprowadzania Ścieków z wykorzystaniem baz danych typu GIS dla jednostek osadniczych.
 • Badania oporności hydraulicznej (oporów liniowych i miejscowych) przewodów i armatury wodociągowej o małych średnicach.

Cechą charakterystyczną zespołu są liczne rozwiązania techniczne potwierdzone patentami, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Poza wspólnie zrealizowanymi projektami, poszczególni członkowie Zespołu biorą udział indywidualnie także w innych projektach B-R z zakresu np. zarządzania infrastrukturą sieci gazowych, elektroenergetycznych.

Oferta usługowa zespołu obejmuje:

 • Planowanie i wdrażanie Zintegrowanych Inteligentnych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną obejmujących m in GIS, modele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, systemy monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ocenę awaryjności i ryzyka systemu wodociągowego i systemu kanalizacyjnego, systemy zdalnego odczytu wodomierzy itp. w tym także oferta wdrożenia opracowanego już systemu Mb GIS Utility.
 • Planowanie i wdrażanie baz danych typu GIS w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.
 • Budowa i kalibracja modeli numerycznych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych – w oparciu o dane „papierowe” lub o dostarczone bazy danych GIS z przedsiębiorstw.
 • Ocena warunków hydraulicznych pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, badania sprawdzające i ukierunkowane na kalibrację modeli numerycznych tych systemów.
 • Planowanie systemów monitoringu sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych (parametrów hydraulicznych i jakości wody) ze szczególnym uwzględnieniem optymalnej lokalizacji czujników pomiarowych.
 • Określanie lokalizacji punktów monitorowania przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych w tym, punktów dezynfekcji wody oraz wymaganych dawek dozowanego chloru.
 • Integracja danych zawartych w bazach GIS – danych z monitoringu sieciowego – zdalnego odczytu wodomierzy – wyników obliczeń symulacyjnych.
 • Opracowywanie inteligentnych systemów diagnostycznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Optymalizacja nastaw pompowni wodociągowych współpracujących ze sobą, pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej i podnoszenia efektywności pracy pompowni.
 • Badania i ocena awaryjności oraz ryzyka dostawy wody i odbioru ścieków w jednostkach osadniczych.
 • Ocena i identyfikacja źródeł wtórnego zanieczyszczenia wody w sieciach wodociągowych i wdrażanie metod przeciwdziałania skutkom takiego zanieczyszczenia.
 • Badanie współczynników oporów liniowych i miejscowych przewodów i armatury wodociągowej o średnicach od 8 do 150 mm,

Zespół jest otwarty również na wyzwania niestandardowe, wymagające opracowywania nowych technologii i urządzeń, w zakresie szeroko rozumianej specjalności wodociągów i kanalizacji.

Zmiana rozmiaru fontu