Biblioteka

 

Informacje ogólne
Zasady korzystania z zasobów biblioteki
Czytelnia
Polskie czasopisma prenumerowane
Zagraniczne czasopisma prenumerowane
Formularze zgłoszeń
Godziny otwarcia
Dane kontaktowe


 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Dzisiejsza biblioteka akademicka powinna być podporą i dopełnieniem procesu dydaktycznego i badawczego uczelni.

Zakres działań specjalistycznej Biblioteki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej określa i definiuje System Biblioteczno-Informacyjny Politechniki Warszawskiej (SBI PW).

Od momentu powstania Biblioteka jest ważnym elementem wsparcia działalności badawczo-dydaktycznej pracowników oraz doktorantów jednostki. Funkcjonowanie jej skupia się, jednak przede wszystkim wokół obsługi bibliotecznej oraz informacyjnej studentów, czym wspiera proces edukacyjny. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom użytkowników dba o aktualność i kompletność księgozbioru, gromadząc i udostępniając literaturę naukowo-techniczną związaną z inżynierią i ochroną środowiska oraz z naukami pokrewnymi. Istotnym czynnikiem w korzystaniu z zasobów nauki, jest możliwość nieograniczonego miejscem dostępu do różnych źródeł wiedzy, takich jak katalogi, bazy danych czy repozytoria, co jest realizowane przez Bibliotekę w procesie komunikacyjno-informacyjnym. Wychodząc naprzeciw odbiorcy, komunikuje się z użytkownikami za pomocą narzędzi, które promują zasoby i usługi w środowisku akademickim.

Początki specjalistycznej Biblioteki Wydziałowej sięgają roku 1955, kiedy z inicjatywy docenta Leona Bożko (biolog, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i oczyszczania ścieków, profesor Politechniki Warszawskiej), wieloletniego opiekuna i przyjaciela Biblioteki, została powołana do funkcjonowania. Początkowo zlokalizowana była, podobnie jak część Katedr Wydziału Inżynierii Sanitarnej, na Wydziale Chemicznym. Do 1974 roku, ze względów lokalowych i finansowych, w ograniczonym zakresie spełniała cele właściwe dla tego typu biblioteki, takie jak: obsługa studentów, prenumerata czasopism i podręczna czytelnia. W 1974 roku postanowiono zlikwidować wszystkie biblioteki zakładowe i instytutowe oraz przenieść znajdujące się w tych jednostkach księgozbiory w jedno miejsce.

Inicjatorką i organizatorką Biblioteki już w Gmachu Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, nowo wybudowanym budynku przy ul. Nowowiejskiej 20, była mgr Zofia Błachowicz. Pani Zofia, przy żywym zainteresowaniu oraz ogromnym finansowym wsparciu ówczesnego dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Henryka Waldena, podjęła się organizacji przestrzennej ofiarowanego zespołu lokali. Wyposażyła pomieszczenia biblioteczne w niezbędny sprzęt, a najnowszą literaturę naukowo-techniczną wręcz „zdobywała”, np. przez przychylność pracowników naukowych Wydziału, którzy dzięki członkostwu w PAN i przydziałowi dewiz ponosili koszty zakupywanych książek zagranicznych. Cennym źródłem gromadzenia zbiorów była (i jest również teraz) wymiana i dary od instytucji i czytelników. Cały księgozbiór był wtedy opracowany ręcznie w tradycyjnym katalogu kartkowym, który w kolejnych latach był stopniowo nadbudowywany. Wraz z tendencjami unowocześniania narzędzi pracy bibliotecznej, podnoszenia standardów oraz postępowaniem automatyzacji Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Wydziałowa w 1994 roku zaczęła tworzyć katalog w pierwszym komputerowym systemie bibliotecznym ISIS (Intel Systems Implementation Supervisor). ISIS, zwany pakietem Mikro CDS/ISIS, został opracowany przez UNESCO i od 1986 do czerwca 2002 roku funkcję jego dystrybutora w Polsce pełnił Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, skąd od 1986 roku był przekazywany nieodpłatnie. Cyfrowe opisy katalogowe dotyczyły przede wszystkim nowych nabytków, jednakże z uwagi na stworzony w 1995 roku „Plan informatyzacji BG PW na lata 1995–1999” sukcesywnie dokonywano retrokonwersji opisów bibliograficznych z katalogu kartkowego do katalogu komputerowego w celu cyfryzacji inwentarzy archiwalnych.

By rozwinąć działalność i rozszerzyć oferowane użytkownikom usługi na miarę XXI wieku, w 2004 roku, w związku z komputeryzacją sieci biblioteczno-informacyjnej w Politechnice Warszawskiej, Biblioteka Wydziałowa przystąpiła do nowego systemu katalogowania i udostępniania zbiorów – ALEPH (Automated Library Expandable Program Hebrew University of Jerusalem) – zintegrowanego systemu bibliotecznego, stworzonego w celu zarządzania danymi bibliotecznymi. W początkowym etapie wdrożenia systemu całość zbiorów została poddana szczegółowej i kompleksowej segregacji i selekcji oraz zmianie lokalizacji poszczególnych księgozbiorów – było to duże wyzwanie, gdyż Biblioteka realizowała bieżące zadania. Nie obyło się również bez częściowego remontu Biblioteki, towarzyszących niezbędnych prac technicznych oraz zakupu sprzętu komputerowego. Całość skatalogowanych w ISIS-ie materiałów została „przetransportowana” do nowego systemu ALEPH, a zbiory książkowe opatrzono etykietami z sygnaturami i kodami kreskowymi.

Modernizacja usług biblioteczno-informacyjnych Biblioteki Wydziałowej była konsekwencją kolejnych zmian funkcjonowania. W 2006 roku po intensywnym przeszkoleniu zespołu przez Oddział Opracowania Druków Zwartych BG PW, Biblioteka otrzymała uprawnienia do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W rezultacie Biblioteka otrzymała zaproszenie do zespołu realizującego projekt pt. „Tworzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu i jego implementacja dla potrzeb katalogu centralnego bibliotek Politechniki Warszawskiej”, który został wyróżniony nagrodą JM Rektora PW. Rozbudowa centralnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW o zasoby Biblioteki WIBHIIŚ w roku 2006, przyczyniła się do znacznie lepszego zaprezentowania i wykorzystania posiadanych zbiorów. Księgozbiór Biblioteki przez lata rozrastał się dzięki zrównoważonej polityce gromadzenia zbiorów, czyli sukcesywnym zakupom, wymianie oraz darom czy inicjatywie corocznej wystawy zagranicznych książek naukowych, gdzie prezentowane jest najnowsze piśmiennictwo naukowo-techniczne.

Efektem wystaw oraz ścisłej współpracy z gronem naukowym jest znaczna rozbudowa księgozbioru obcojęzycznego. Ponadto Biblioteka WIBHiIŚ podejmuje się działań związanych z akredytacją jednostki poprzez współudział Redaktorów Wydziałowych w tworzeniu Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, którzy ewidencjonują i archiwizują dorobek piśmienniczy, wydawniczy i dydaktyczny pracowników, doktorantów, studentów Wydziału, który ma również na celu podniesienia widoczności ich dorobku naukowego.

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI 

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Od 2002 roku Biblioteka aktywnie uczestniczy w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym ALEPH, który udostępnia studentom, doktorantom i pracownikom WIŚ zasoby wszystkich bibliotek wchodzących w jego skład. Jednocześnie zasoby naszej Biblioteki dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu ALEPH z poziomu Katalogu Centralnego Biblioteki Głównej PW

 

Dla naszych czytelników Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oferuje łącza do pełnotekstowych czasopism i książek w wersji on-line, pochodzących zarówno z prenumeraty komercyjnych baz danych oraz ze źródeł typu Open Access. Szczegółowe informacje w zakładce Lista tytułów e-źródeł na stronie www.bg.pw.edu.pl

Pamiętaj!

Stan wypożyczeń można sprawdzać na bieżąco poprzez system.

Informujemy Naszych Czytelników również o możliwości samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek: można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, 3 miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytelnika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

UWAGA: Za przetrzymywanie książek poza termin zwrotu naliczana jest opłata specjalna. Każdy dzień przetrzymania jednej książki to 0,30 groszy opłaty specjalnej (ok. 9 zł miesięcznie). Opłatę należy uiścić w Bibliotece, w której jest naliczana.

W Bibliotece WIBHiŚ PW opłaty pobierane są w gotówce w Wypożyczalni w pok. 320 lub za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych PayU widocznej na koncie bibliotecznym czytelnika.


Zasady korzystania z pomieszczeń i zbiorów Biblioteki WIBHiIŚ PW są podporządkowane aktualnie obowiązującym przepisom prawa, rekomendacjom Biblioteki Narodowej oraz zasadom bezpieczeństwa, które opierają się na zachowaniu zasad reżimu sanitarnego: maseczki, dezynfekcja rąk oraz dystans.
Od października 2021 r. godziny otwarcia biblioteki to 9:00-16:00.

Zasady:
1. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust maseczką, w szczególności w przestrzeniach wspólnych.

2. Zwroty w ramach tzw. „brudnej drogi” realizowane będą wyłącznie w pomieszczeniu 306, które na czas 1-dniowej kwarantanny książek, będzie miejscem do tego przeznaczonym.

3. Wypożyczenia w ramach tzw. „czystej drogi” realizowane będą tak, jak dotychczas w pomieszczeniu 319,

4. Na czas odwiedzin w bibliotece obowiązują:

a) dezynfekcja rąk przy wejściu do biblioteki,
b) osłona nosa i ust (rekomendowana maseczka),
c) w Wypożyczalni jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z zachowaniem zalecanego dystansu,
d) w pomieszczeniu/przestrzeni korytarza w celu zwrotu materiałów bibliotecznych jednocześnie będzie można przebywać maksymalnie 5 osobom oczywiście z zachowaniem zalecanego dystansu.

 

CZYTELNIA 

Czytelnia komputerowa zlokalizowana jest przy wypożyczalni studenckiej w pok. 318. W pracowni znajdują się dwa stanowiska komputerowe z oprogramowaniem Open Office oraz drukarka do druku wyłącznie na własnym papierze. Ze względu na powtarzające się sytuacje  niewłaściwego użycia drukarki prosimy studentów o drukowanie wyłącznie na właściwym papierze komputerowym (tzn. warstwa 80 g/m2).
Czytelnia komputerowa jest przewidziana jako miejsce cichej pracy dla  studentów od III roku studiów oraz doktorantów i pracowników naszego Wydziału. Czytelnia jest monitorowana, ponieważ zlokalizowany jest tam księgozbiór nieistniejących już: Katedry Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, Zakładu Urządzeń Kotłowych i Gospodarki Cieplnej oraz Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej. Przy wejściu prosimy studentów o pozostawienie dokumentu ze zdjęciem oraz  o wpisywanie się do zeszytu ewidencji odwiedzin w czytelni.
Prócz możliwości korzystania z komputerów w pracowni znajduje się również router WiFi i w całej Bibliotece jest dostęp do bezprzewodowego internetu. Hasło dostępu do WiFi: iS135

POLSKIE CZASOPISMA PRENUMEROWANE 

1. Archives of Environmental Protection(PAN-WDN)  sygn. P.757 pokaż

2. Armatura i Rurociągi sygn. P.837 pokaż

3. Aura (SIGMA-NOT) sygn. P.705 pokaż

4. Biotechnologia (PAN-WDN) sygn. P.808 pokaż

5. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju(PAN-WDN) sygn. P.498

6. Chemik sygn. P.464 pokaż

7. Chłodnictwo (SIGMA-NOT) sygn. P.382 pokaż

8. Chłodnictwo i Klimatyzacja  sygn. P.821 pokaż

9. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (SIGMA-NOT) sygn. P.614 pokaż

10. Człowiek i Środowisko (IGPIM) sygn. P.777 pokaż

11. Czysta Energia (ABRYS) sygn. P.864 pokaż

12. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej pokaż

13. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokaż

14. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Gł.Inspektora Ochrony Środowiska pokaż

15. Dziennik Ustaw RP sygn. P.604 pokaż

16. Ecohydrology and Hydrobiology (PAN-WDN) sygn. P.838

17. Ecological Chemistry and Engineering „A”  sygn. P.810 pokaż

18. Ecological Chemistry and Engineering „S” sygn. P.810 pokaż

19. Energia i Budynek sygn. P.859 pokaż

20. Forum Eksploatatora (Seidel-Przywecki)  sygn. P.861 pokaż

21. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (SIGMA-NOT) sygn. P.39 pokaż

22. Gazeta Wyborcza pokaż

23. Gospodarka Wodna (SIGMA-NOT)  sygn. P.51 pokaż

24. Instal  sygn. P.803 pokaż

25. Inżynieria i Aparatura Chemiczna sygn. P.761 pokaż

26. Inżynieria i Budownictwo  sygn. P.61 pokaż

27. Inżynieria i Ochrona Środowiska sygn. P.839 pokaż

28. Journal of Ecology and Health sygn. P.823 pokaż

29. Magazyn Instalatora sygn. P.851 pokaż

30. Materiały Budowlane (SIGMA-NOT) sygn. P.857 pokaż

31. Mazowsze Studia Regionalne sygn. P.862 pokaż

32. Monitor Polski sygn. P.847 pokaż

33. Murator  sygn. P.815 pokaż

34. Nature Conservation (Ochrona Przyrody) (PAN-WDN) sygn. P.534 pokaż

35. Newsweek Polska pokaż

36. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne  sygn. P.856 pokaż

37. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów sygn. P.500 pokaż

38. Ochrona Przeciwpożarowa sygn. P.858 pokaż

39. Ochrona Przed Korozją (SIGMA-NOT)  sygn. P.277 pokaż

40. Ochrona Środowiska  sygn. P.840 pokaż

41. Ochrona Środowiska sygn. P.835 pokaż

42. Ochrona Środowiska  sygn. P.869 pokaż

43. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych  sygn. P.813 pokaż

44. PC World sygn. P.807 pokaż

45. Polish Journal of Ecology (Ekologia polska)(PAN-WDN) sygn. P.29 pokaż

46. Polish Journal of Environmental Studies sygn. P.842 pokaż

47. Polska Energetyka Słoneczna sygn. P.849 pokaż

48. Polski Instalator sygn. P.804 pokaż

49. Pompy i Pompownie sygn. P.852 pokaż

50. Prace Naukowe PW Inżynieria Środowiska  sygn. P.797 pokaż

51. Przegląd Geofizyczny sygn. P.139 pokaż

52. Przegląd Komunalny(ABRYS) sygn . P.841 pokaż

53. Przegląd Naukowy sygn. P.854 pokaż

54. Przemysł Chemiczny (SIGMA-NOT) sygn. P.144 pokaż

55. Recykling (ABRYS)  sygn. P.866 pokaż

56. Rynek Instalacyjny  sygn. P.832 pokaż

57. Rzeczpospolita pokaż

58. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (PAN-WDN) sygn. P.488

59. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna  sygn. P.814 pokaż

60. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia sygn. P.850 pokaż

61. Technologia Wody : … (Seidel-Przywecki) sygn.P.863 pokaż

62. Wiadomości Ekologiczne (PAN-WDN)  sygn. P.29a pokaż

63. Wiadomości Meteorologii, Hydrologii, Gospodarki Wodnej  sygn. P.420 pokaż

64. Wodociągi-Kanalizacja (ABRYS)  sygn. P.865 pokaż

ZAGRANICZNE CZASOPISMA PRENUMEROWANE 

1. Advances in Water Resources – wersja elektroniczna od roku 2004 r. (m) sygn. P.756  pokaż

2. Antonie Van Leeuwenhoek – wersja elektroniczna od 2003 r. kwartalnik sygn. P.42 pokaż

3. Applied and Environmental Microbiology P dwutygodnik  sygn. P.128 pokaż

4. Aqualine Abstracts – wersja elektroniczna od 2006 r. dwumiesięcznik sygn. P.791 pokaż

5. Biocycle – wersja elektroniczna od 2013 r. (m) sygn. P.391 pokaż

6. Biodegradation – wersja elektroniczna od 2003 r. dwumiesięcznik sygn. P.802 pokaż

7. Biotechnology and Bioengineering -wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley’a dwutygodnik sygn. P.316 pokaż

8. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.743 pokaż

9. Environmental Toxicology – wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley’ a dwumiesięcznik sygn. P.833 pokaż

10. Environmental Toxicology and Chemistry – wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley’a miesięcznik sygn. P.853 pokaż

11. Fundamental and Applied Limnology (stary tyt. Archiv für Hydrobiologie) P (m) sygn. P.260 pokaż

12. Gefahrstoffe Reinhaltung der Luf P (m) sygn. P.57 pokaż

13. HLH – Heizung, Lüftung, Klima, Haustechnik  P (m) sygn. P.812 pokaż

14. (The) International Journal on Hydropower and Dams  P dwumiesięcznik sygn. P.868 pokaż

15. Journal of Applied Microbiology – wersja elektroniczna od 2010 r. dwumiesięcznik sygn. P.159 pokaż

16. Journal of Hydroinformatics P (k) sygn. P.834 pokaż

17. Journal of the American Water Works Association – wersja elektroniczna od 2013 r. (m) sygn. P.109 pokaż

18. Letters in Applied Microbiology -wersja elektroniczna od 2010 r. dwumiesięcznik sygn. P.159a pokaż

19. MMBR Microbiology and Molecular Biology Reviews P (k) sygn.P.118 pokaż

20. Müll und Abfall P (m) sygn. P.726 pokaż

21. Pollution Atmospherique – wersja elektroniczna od 2013 r. (k) sygn. P.651 pokaż

22. Risk Analysis – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.801 pokaż

23. SBZ – Sanitär Heizungs und Klimatechnik D (ostatni rocznik 2009) sygn. P.825 pokaż

24. The Science of the Total Environment – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.780 pokaż

25. TGA – Fachplaner  D (ostatni rocznik 2009) sygn. P.848 pokaż

26. Umwelt Magazin P (m) sygn. P.710 pokaż

27. Water Environment Research P (m) sygn. P.127 pokaż

28. WLB-Wasser, Luft und Boden P (m) sygn. P.266 pokaż

29. Wasser und Abfall P (m) sygn. P.581 pokaż

30. Wasserwirtschaft P (m) sygn. P.579 pokaż

31. Waste Management – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.805 pokaż

32. Water Research – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.619 pokaż

33. Water Science and Technology – wersja elektroniczna od 2005  r. sygn. P.836 pokaż

34. Water Supply. Water Science and Technology – wersja elektroniczna od 2005 r. sygn. P.846 pokaż

35. Lärmbekämpfung : Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik sygn. P.824 
(stary tyt.Zeitschrift für Lärmbekämpfung) P dwumiesięcznik pokaż

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ 

  • publikacji (artykułu) w czasopiśmie naukowym pdf rtf
  • wydawnictwa zwartego (podręcznika akademickiego lub monografii) pdf rtf
  • fragmentu (rozdziału) wydawnictwa zwartego pdf rtf
  • sprawozdania z realizacji projektu badawczego, grantu, pracy statutowej pdf rtf
  • raportu (naukowo-badawczego, prezentacji, bibliografii, dokumentacji, posteru, witryny, bazy danych, oprogramowania) pdf rtf
  • nagrody, wyróżnienia pdf rtf

 

GODZINY OTWARCIA 

Od października br. Biblioteka WIBHiIŚ PW otwarta jest dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

DANE KONTAKTOWE 

e-mail:  biblioteka.wibhis@pw.edu.pl
tel./fax: 22 825-06-11;
tel: 22 234-76-89

Monika Borowska-Wojewódka

Julita Adamowicz-Etut

Maria Cieślak

Krzysztof Łabęda

Monika Sołowiej

Zapraszamy do śledzenia informacji z Biblioteki WIBHIS w Facebook oraz Instagram!

 

Zmiana rozmiaru fontu