Studia w języku angielskim

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku inżynieria środowiska: na stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) Environmental Engineering lub na stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) Environment Protection Engineering. Studia anglojęzyczne są dostępne zarówno dla Polaków, jak i dla obcokrajowców.

Kandydaci-obcokrajowcy mogą aplikować albo na takich samych warunkach jako obywatele polscy, albo na warunkach przewidzianych dla studentów spoza UE.

Kandydatami uprawnionymi do podjęcia studiów na takich samych warunkach jak obywatele polscy są: obywatele krajów UE, obywatele Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii oraz posiadacze tzw. Karty Polaka, a także osoby posiadające dyplomy uprawniające do podjąć studia w krajach, w których wydano ich dyplomy, pod warunkiem, że przedłożą wszystkie wymagane dokumenty i zostaną poddane procedurom aplikacyjnym. Obywatele innych krajów powinni zapoznać się z ofertą dla zagranicznych studentów spoza UE.

Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo muszą zadeklarować swój status – decydują, czy chcą studiować jako studenci polscy czy zagraniczni.

Więcej informacji na temat procedury aplikacyjnej na studia anglojęzyczne znajduje się na anglojęzycznej części strony oraz portalu International Student.

Zmiana rozmiaru fontu