Studia w języku angielskim

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku inżynieria środowiska: na stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) Environmental Engineering lub na stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) Environment Protection Engineering. Studia anglojęzyczne są dostępne zarówno dla Polaków, jak i dla obcokrajowców.

Kandydaci-obcokrajowcy mogą aplikować albo na takich samych warunkach jako obywatele polscy, albo na warunkach przewidzianych dla studentów spoza UE.

Kandydatami uprawnionymi do podjęcia studiów na takich samych warunkach jak obywatele polscy są: obywatele krajów UE, obywatele Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii oraz posiadacze tzw. Karty Polaka, a także osoby posiadające dyplomy uprawniające do podjąć studia w krajach, w których wydano ich dyplomy, pod warunkiem, że przedłożą wszystkie wymagane dokumenty i zostaną poddane procedurom aplikacyjnym. Obywatele innych krajów powinni zapoznać się z ofertą dla zagranicznych studentów spoza UE.

Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo muszą zadeklarować swój status – decydują, czy chcą studiować jako studenci polscy czy zagraniczni.

Więcej informacji na temat procedury aplikacyjnej na studia anglojęzyczne znajduje się na anglojęzycznej części strony oraz portalu International Student.

 

EuroAquae+ – The Joint Master Course

Kurs magisterski EuroAquae+ opracowany został z myślą o elastycznej realizacji w wielu instytucjach. Dzięki swojej modułowej strukturze, umożliwia i zachęca do mobilności studentów. Organizowany jest w ramach partnerstwa pomiędzy następującymi europejskimi uczelniami:

  • Uniwersytet w Nicei – Université Nice Sophia Antipolis – Membre de Université Côte d’Azur (UNS, Francja) – instytucja koordynująca
  • Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU, Niemcy)
  • Politechnika Warszawska (PW, Polska)
  • Uniwersytet w Newcastle (NU, Zjednoczone Królestwo)
  • Politechnika Katalońska (UPC, Hiszpania)

Program obejmuje cztery semestry, zaś wszystkie przedmioty na uczelniach partnerskich mają charakter modułowy. Kandydaci na magistrów EuroAquae+ muszą w ciągu 4 semestrów uzyskać łącznie 120 punktów ECTS, aby spełnić wymagania magistra. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o stypendia Erasmus Mundus Scholarships.

Program jest zorganizowany w formie kontinuum pedagogicznego:

  • Kurs rozpoczyna się we wrześniu (I semestr) każdego roku i ma formę formalnego nauczania, w tym pracy w terenie, wykładów, tutoriali, seminariów oraz projektu badawczego.
  • Studenci studiów magisterskich EuroAquae+ mogą rozpocząć I semestr studiów na którejkolwiek z 3 uczelni partnerskich: UNS, BTUC i UPC. W II semestrze wszyscy studenci EuroAquae+ uczęszczają na zajęcia w uniwersytecie w Newcastle. III semestr jest realizowany tylko na pozostałych czterech uczelniach partnerskich (UNS, BTUC, UPC i WUT), natomiast IV semestr może być realizowany w instytucji przemysłowej lub w którejkolwiek z uczelni partnerskich.
  • W każdym semestrze studenci otrzymują 30 punktów ECTS.

Fundamentalną ideą tego programu jest mobilność. Wykorzystywana jest do rozwijania i promowania wspólnej wizji i możliwości zawodowych, porzez różne ośrodki naukowe. Studenci muszą zrealizować co najmniej 30% (1 semestr) programów nauczania w innej instytucji niż ich europejska instytucja macierzysta, w której spędzili semestr I. Mobilność jest stosowana w semestrach II, III i IV. Organizacja kursu przedstawiona jest na poniższym schemacie.

Siatki przedmiotów realizowanych w ramach projektu

Strona internetowa projektu

Szczegółowych informacji udzielają: Dr inż. Grzegorz Sinicyn Dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska

Zmiana rozmiaru fontu