Studia stacjonarne II stopnia


Dyplomanci
Terminy egzaminów dyplomowych
Odpłatności
Wznowienie studiów
Plany studiów stacjonarnych II stopnia
Formularze do pobrania


 

 

Wybór specjalności:

Link do zarejestrowanego spotkania na MS Teams dotyczącego wyboru specjalności -> klik

Prezentacje specjalności:

EKOINŻYNIERIA_2020

Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska

Ochrona i Kształtowanie Środowiska

 

DYPLOMANCI   

 

Praca dyplomowa – zasady – informacje

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana WIBHIŚ w sprawie określenia procedury dyplomowania:

1.Student studiów I stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 6 semestru studiów.

2. Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów.

3. Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 136) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.   Na podstawie złożonej Karty zgłoszenia tematu pracy w module USOS-APD (Archiwum Prac Dyplomowych) zostaje uruchomione konto dla pracy dyplomowej.

4. Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD. Termin wprowadzenia pracy do APD i zatwierdzenia jej przez promotora w APD upływa w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej. Harmonogram jest co roku ogłaszany Zarządzeniem Rektora PW na stronie https://www.pw.edu.pl/.

5. Równocześnie student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów (zgodnie pkt 6) w terminie do dnia określonego w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej (jak w pkt 4).

W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD.

Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ, patrz pkt 11) powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego ale nie później niż w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej.

6. Student składa w Dziekanacie następujące dokumenty:

W przypadku wnioskowania o wystawienie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz/lub odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć dodatkowo:

• dyplomanci rozpoczynający studia przed rokiem ak. 2019/2020 uzupełniony wniosek oww. odpis wg wzoru link do formularza, 1 zdjęcie (za każdy odpis),
• dowód uiszczenia opłaty za ww. odpis (40 zł za 1 szt.) – dotyczy tylko dyplomantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.


7. Dyplomanci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 są zobowiązani do zapłaty za dyplom w wysokości 60 zł (za odpis w języku obcym – 40zł). Wymaganą kwotę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego (dostępny w USOSweb).

8. Dyplomanci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem i ich odpisy otrzymują bez opłat lub odpłatnie w zależności od wnioskowanego kompletu (podstawowy lub dodatkowy) zgodnie z zapisami formularza Wniosek o wydanie odpisu/dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2019/202 i później

9. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 1 i 15 dnia każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego, patrz pkt 11.

10.  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez kierującego pracą w tym systemie,

złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• uregulowanie wszystkich należności finansowych wobec Wydziału.

 11. Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

12. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy  miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do USOS
• stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%
Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien  złożyć w Dziekanacie stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy przed upływem terminów z pkt 4 (dostępne na dole strony: FORMULARZE).

 13. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub nie został dopuszczony do   egzaminu dyplomowego  zostaje skreślony z listy studentów.

14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny  termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

 15. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

 16. Od 1 stycznia 2017 r. stosowane są OKŁADKI na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).
Okładkę (2 szt.) należy odebrać w Dziekanacie przy składaniu dokumentów do obrony pracy dyplomowej.
Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

17. Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w : Zarządzenie Rektora nr 43/2016Zarządzenie Rektora nr 57/2016wyjaśnienie dotyczące czcionek.

18. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

 

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH
19 marca 2021 r. (piątek) godz. 9:30
16 kwietnia 2021 r (piątek) godz. 9:30
21 maja 2021 r.(piątek) godz. 9:30
11 czerwca 2021 r.(piątek) godz. 9:30
26 lipca 2021 r.(poniedziałek) godz. 9:30
08 września 2021 r. (piątek) godz. 9:30

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA
17 marca 2021 r. (środa) godz. 9:00
14 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 9:00
12 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00
17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9:00
21 lipca 2021 r.(środa) godz. 9:00
08 września 2021 r.(środa) godz. 9:00

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH BIOGOSPODARKA
24 marca 2021 r.(środa)
19 kwietnia 2021 r.(poniedziałek)
17 maja 2021 r.(środa)
21 czerwca 2021 r.(poniedziałek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
15.03.2021 r. (poniedziałek)
22.04.2021 r. (czwartek)
20.05.2021 r. (czwartek)
21.06.2021 r. (poniedziałek)
12.07.2021 r. (poniedziałek)
14.09.2021 r. (wtorek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)
22 marca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
17 maja 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI
10 marca 2021 (środa)
15 kwietnia 2021 (czwartek)
17 maja 2021 (poniedziałek)
17 czerwca 2021 (czwartek)
19 lipca 2021 (poniedziałek)
2 września 2021 (czwartek)
13 września 2021 (poniedziałek)


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
24 marca 2021 r. (środa)
19 kwietnia 2021 r.(poniedziałek)
17 maja 2021 r.(środa)
21 czerwca 2021 r.(poniedziałek)

 

ODPŁATNOŚCI   

 

1.    Opłata za powtarzany przedmiot jest sumą opłat za wszystkie formy zajęć składające się na ten przedmiot tj. projekty/ćwiczenia/laboratoria (iloczyn liczby godzin zajęć w semestrze przez 11zł) + wykład (opłata zryczałtowana = 90 zł).

Liczbę godzin zajęć w semestrze można sprawdzić w USOSWEB/MÓJ USOSWEB/ZAJĘCIA STUDENTA klikając na konkretny przedmiot.

2.    Opłata naliczana jest w przypadku ponownej realizacji przez studenta tego samego przedmiotu albo realizacji przedmiotu równoważnego.

3.    Opłata jest należna za wszystkie formy zajęć składające się na przedmiot warunkowy, nawet te zaliczone. Jeżeli student nie uzyskał oceny zintegrowanej, oznacza to, że nie zaliczył przedmiotu.

4.    W terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze, na indywidualnych kontach studentów, w systemie USOSweb (zakładka: dla studentów/rozliczenia/naliczenia oczekujące) dostępna jest informacja o wysokości naliczonych opłat za dany semestr.

5.    Opłaty za powtarzanie należy wnieść w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

6.    Student w uzasadnionych przypadkach, nie później niż czternaście dni przed upływem terminu zapłaty, może złożyć w Dziekanacie podanie o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku wniesienia opłaty za powtarzane przedmioty.Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.    Student może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłat w całości lub w części, o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty jeżeli:

– wyjeżdżał na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych z PW,

– znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

– uczestniczył w międzynarodowych programach stypendialnych,

– zaliczył niektóre formy zajęć w ramach powtarzanego przedmiotu.

Dziekan rozpatrując wniosek bierze pod uwagę również sytuację finansową jednostki prowadzącej studia, którą kieruje.

8.    Podanie o umorzenie należy złożyć na formularzu Wniosek o umorzenie opłat za powtarzanie zajęć który jest dostępny:

https://is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/st-ii-stopnia/st-ii-st-form

9.    Podanie o zwolnienie z opłat musi zawierać dokumentację potwierdzającą sytuację przedstawioną w podaniu (do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów oraz przedłożyć ich oryginały w celu poświadczenia za zgodność przez pracownika Dziekanatu, który będzie przyjmował wniosek). Wyjątek stanowią podania o zwolnienie z opłat w części odpowiadającej zajęciom zaliczonym w regulaminowym terminie (w tym przypadku podstawą jest zapis w systemie USOSweb tj. ocena z zaliczonych zajęć).

W przypadku zaległości w regulowaniu opłat student może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz skreślony z listy studentów.

Podstawy prawne:

https://www.bip.pw.edu.pl/

 

WZNOWIENIE STUDIÓW  

 

1. O wznowienie studiów II stopnia może ubiegać się tylko osoba, która:

a.przerwała studia po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów (tj. zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem pierwszego semestru),

b.uiściła wszelkie należności finansowe wobec Uczelni,

c.decyzja, na podstawie której została skreślona z listy studentów, uprawomocniła się nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wznowienie.

2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w celu obrony dla studentów skreślonych po ostatnim semestrze studiów. Wznowienie studiów do obrony może nastąpić w każdym czasie.

4. Dziekan określa warunki wznowienia w tym zakres termin i sposób zaliczenia ewentualnych zaliczeń uzupełniających.

5. W celu wznowienia studiów należy złożyć w Dziekanacie:

– podanie o wznowienie studiów (dostępne w zakładce „formularze”),

– Kartę Zgłoszenia Tematu Pracy (dostępną w zakładce „formularze/formularze dla dyplomantów”) – w przypadku wnioskowania o wznowienie w celu obrony.

– opinię promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej- w przypadku wnioskowania o wznowienie do obrony,

– potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku (80 zł) na indywidualny numer konta bankowego studenta, dostępny w systemie USOS.

6. W odpowiedzi na złożony wniosek, osoba ubiegająca się o wznowienie, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma decyzję wstępną (Kartę Wznowienia) określającą warunki i terminy po spełnieniu których nastąpi wznowienie.

7. Osoba, której w Karcie Wznowienia zostały wyznaczono przedmioty do zaliczenia ma obowiązek przedłożenie w Dziekanacie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku wznowienia studiów zgodnie z Decyzją Rektora PW 

a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów wynosi 80 zł.

b. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej:

 – na studiach I stopnia – 220 zł,

 – na studiach II stopnia – 390 zł.

c. Opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta wynosi 22 zł za zajęcia projektowe, ćwiczenia, laboratoria, seminarium. Koszt zajęć wykładowych został ustalony ryczałtowo i wynosi 180 zł.

d. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć; niewniesienie opłaty w ustalonym terminie powoduje brak uprawnień do uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczenia.

 

PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA  

 

Inżynieria Środowiska 

Inżynieria Wodna (IW)
Inżynieria Gazownictwa (IG)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZWiOŚ)
Gospodarka Odpadami (GO)

Ochrona Środowiska

Ochrona i Kształtowanie Środowiska (OiKS)
Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska (IiZwOŚ)
Ekoinżynieria (EKO)

Biogospodarka

Biogospodarka w Inżynierii Środowiska
Katalog ECTS – Biogospodarka studia magisterskie

Environmental Engineering

Environment Protection Engineering (EPE)

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 

Formularze dla dyplomantów:

Pozostałe:

Zmiana rozmiaru fontu