Studia stacjonarne I stopnia

Dyplomanci
Terminy egzaminów dyplomowych
Odpłatności
Plany studiów stacjonarnych I stopnia
Formularze do pobrania
Wznowienie studiów
E-karta Obiegowa

 


 

Wybór specjalności:

https://is.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/43_2022.pdf Decyzja Dziekana w sprawie liczby studentów na specjalnościach uruchamianych w semestrze letnim 2022/2023

https://is.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Z_20_2021.pdf Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad wyboru specjalności

 

 

DYPLOMANCI   

Praca dyplomowa – zasady – informacje

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana WIBHIŚ w sprawie określenia procedury dyplomowania:

1. Student studiów I stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 6 semestru studiów.


2. Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów.


3. Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 110 – studia stacjonarne I stopnia, pok. 109 – studia stacjonarne II stopnia) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Na podstawie złożonej Karty zgłoszenia tematu pracy w module USOS-APD (Archiwum Prac Dyplomowych) zostaje uruchomione konto dla pracy dyplomowej.


4. Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD. Termin wprowadzenia pracy do APD i zatwierdzenia jej przez promotora w APD upływa w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej. Harmonogram jest co roku ogłaszany Zarządzeniem Rektora PW na stronie https://www.pw.edu.pl/.


5. Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów (zgodnie pkt 6) w terminie do dnia określonego w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej (jak w pkt 4).
W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD przez promotora.
Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ, patrz pkt 10) powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego ale nie później niż w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej.


6. Student przed obroną (w terminach jak w pkt 5) składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie na odległość,
informacje do suplementu.


7. Po złożeniu dokumentów pracownicy Dziekanatu przeprowadzają postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrony w tym min. sporządzają raport suplementu do dyplomu w USOSweb, o czym dyplomant zostaje powiadomiony przez e-mail wysłany na adres w domenie PW.


8. Dyplomant po otrzymaniu powiadomienia jest zobowiązany do:
– weryfikacji i zatwierdzenia danych zawartych w suplemencie,
– zatwierdzenia danych osobowych, które zostaną umieszczone na dyplomie,
– wskazania liczby dyplomów i suplementów, które chce otrzymać,
– wniesieniu opłaty za dyplom i/lub suplement, o ile taka została naliczona. Opłata zostanie automatycznie naliczona po wskazaniu przez dyplomanta liczby dyplomów i/lub suplementów. Opłatę należy wnieść na swój numer rachunku studenckiego dostępny w USOSweb/Rozliczenia.


9. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 1 i 15 dnia każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego, patrz pkt 10.


10. Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS-APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


11. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez promotora w tym systemie,
• złożenie przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenia studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie,
• złożenie przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenia studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie,
• złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• zatwierdzenie w USOSweb raportu suplementu, wraz z akceptacją danych osobowych i wskazaniem liczby dyplomów i suplementów.


12. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do USOS
• stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%
Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien złożyć w Dziekanacie stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy przed upływem terminów z pkt 4 (dostępne na dole strony: FORMULARZE).


13. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego zostaje skreślony z listy studentów.


14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.


15. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.


16. Absolwent odbiera dyplom z suplementem z Działu Ewidencji Studentów PW (Pl. Politechniki 1 pok. 114). Informacja o gotowości tych dokumentów będzie dostępna w USOSweb (wyświetli się na głównej stronie, po zalogowaniu). Warunkiem odbioru dyplomu z suplementem jest rozliczenie elektronicznej karty obiegowej, która zostanie uruchomiona w USOSweb przez pracowników Dziekanatu https://is.pw.edu.pl/e-obiegowka-instrukcja/


17. Obowiązek przekazywania do repozytorium ogólnopolskiego oraz archiwizowania w USOS-APD oraz w Bazie Wiedzy PW nie obejmuje pisemnych prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (podst. prawna: art. 347 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady oraz zakres udostępniania prac dyplomowych objętych ograniczeniami w ich udostępnianiu reguluje Zarządzenie nr 108 /2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych


18. Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w :Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022
Dokumentacja procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice Warszawskiej: Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022


19. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

 

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
I GAZOWNICZYCH

19 października 2022 (środa)
23 listopada 2022 (środa)
21 grudnia 2022 (środa)
18 stycznia 2023 (środa)
8 lutego 2023 (środa)

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI
I OGRZEWNICTWA

8 lutego 2023 (środa)
15 marca 2023 (środa)
19 kwietnia 2023 (środa)
17 maja 2023 (środa)
14 czerwca 2023 (środa)
28 czerwca 2023 (środa) 
19 lipca 2023 (środa)
2 września 2023 (środa)

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH 
NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA

26 października 2022 (środa)
8 listopada 2022 (wtorek)
14 grudnia 2022 (środa)
24 stycznia 20223 (wtorek)
30 stycznia 2023 (poniedziałek)
15 lutego 2023 (środa)

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

20 października 2022 (czwartek)
15 listopada 2022 (wtorek)
13 grudnia 2022 (wtorek)
11 stycznia 2023 (środa)
14 lutego 2023 (wtorek)

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)

27 października 2022 (czwartek)
24 listopada 2022 (czwartek)
22 grudnia 2022 (czwartek)
26 stycznia 2023 (czwartek)
23 lutego 2023 (czwartek)


TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI

19 października 2022 (środa)
17 listopada 2022 (czwartek)
16 grudnia 2022 (piątek)
23 stycznia 2023 (poniedziałek)
8 lutego 2023 (środa) 

TERMINY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

21 października 2022 (piątek)
22 listopada 2022 (wtorek)
20 grudnia 2022 (wtorek)
18 stycznia 2023 (środa)

 

 

 

Odpłatności   

 

Decyzja nr 95 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r.

Decyzja nr 94 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 9 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lutego 2021

WZNOWIENIE STUDIÓW

1. O wznowienie studiów I stopnia może ubiegać się tylko osoba, która:

a.przerwała studia po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów (tj. zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem pierwszego roku),

b.uiściła wszelkie należności finansowe wobec Uczelni,

c.decyzja, na podstawie której została skreślona z listy studentów, uprawomocniła się nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wznowienie.

2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w celu obrony dla studentów skreślonych po ostatnim semestrze studiów. Wznowienie studiów do obrony może nastąpić w każdym czasie.

4. Dziekan określa warunki wznowienia w tym zakres termin i sposób zaliczenia ewentualnych zaliczeń uzupełniających.

5. W celu wznowienia studiów należy złożyć w Dziekanacie:

– podanie o wznowienie studiów (dostępne w zakładce „formularze do pobrania/pozostałe”),

– Kartę Zgłoszenia Tematu Pracy (dostępną w zakładce „formularze do pobrania/formularze dla dyplomantów”) – w przypadku wnioskowania o wznowienie w celu obrony.

– opinię promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej- w przypadku wnioskowania o wznowienie do obrony,

6. W odpowiedzi na złożony wniosek, osoba ubiegająca się o wznowienie, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma decyzję wstępną (Kartę Wznowienia) określającą warunki i terminy po spełnieniu których nastąpi wznowienie.

7. Osoba, której w Karcie Wznowienia zostały wyznaczono przedmioty do zaliczenia ma obowiązek przedłożenie w Dziekanacie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku wznowienia studiów zgodnie z Decyzją Rektora PW

a. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej:

– na studiach I stopnia – 220 zł,

– na studiach II stopnia – 390 zł.

b. Opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta wynosi 22 zł za zajęcia projektowe, ćwiczenia, laboratoria, seminarium. Koszt zajęć wykładowych został ustalony ryczałtowo i wynosi 180 zł.

c. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć; niewniesienie opłaty w ustalonym terminie powoduje brak uprawnień do uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczenia.

 

 

PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA  

 

Inżynieria Środowiska 

Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISIW)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWIG)
Inżynieria Terenów Zurbanizowanych (ITZ)

 

Ochrona Środowiska 

Ochrona Środowiska

Karty przedmiotów – kierunek: Ochrona Środowiska

 

Biogospodarka 

Biogospodarka

Environmental Engineering 

Environmental Engineering (EE)

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 

Formularze dla dyplomantów:

Pozostałe:

Zmiana rozmiaru fontu