Studia stacjonarne I stopnia


Dyplomanci
Terminy egzaminów dyplomowych
Odpłatności
Plany studiów stacjonarnych I stopnia
Formularze do pobrania
Wznowienie studiów


 

 

Wybór specjalności:

Link do zarejestrowanego spotkania na MS Teams dotyczącego wyboru specjalności -> klik

Prezentacje specjalności:

COWiG 2020 – prezentacja

ISIW  2020 – prezentacja

Inżynieria terenów zurbanizowanych – prezentacja

 

DYPLOMANCI   

 

Praca dyplomowa – zasady – informacje

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana WIBHIŚ w sprawie określenia procedury dyplomowania:

1.Student studiów I stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 6 semestru studiów.

2. Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów.

3. Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 110) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.   Na podstawie złożonej Karty zgłoszenia tematu pracy w module USOS-APD (Archiwum Prac Dyplomowych) zostaje uruchomione konto dla pracy dyplomowej.

4. Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD. Termin wprowadzenia pracy do APD i zatwierdzenia jej przez promotora w APD upływa w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej. Harmonogram jest co roku ogłaszany Zarządzeniem Rektora PW na stronie https://www.pw.edu.pl/.

5. Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów (zgodnie pkt 6) w terminie do dnia określonego w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej (jak w pkt 4).

W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD.

Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ, patrz pkt 11) powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego ale nie później niż w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej.

6. Student składa w Dziekanacie następujące dokumenty:

W przypadku wnioskowania o wystawienie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz/lub odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć dodatkowo:

• dyplomanci rozpoczynający studia przed rokiem ak. 2019/2020 uzupełniony wniosek oww. odpis wg wzoru link do formularza, 1 zdjęcie (za każdy odpis),
• dowód uiszczenia opłaty za ww. odpis (40 zł za 1 szt.) – dotyczy tylko dyplomantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.


7. Dyplomanci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 są zobowiązani do zapłaty za dyplom w wysokości 60 zł (za odpis w języku obcym – 40zł). Wymaganą kwotę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego (dostępny w USOSweb).

8. Dyplomanci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem i ich odpisy otrzymują bez opłat lub odpłatnie w zależności od wnioskowanego kompletu (podstawowy lub dodatkowy) zgodnie z zapisami formularza Wniosek o wydanie odpisu/dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2019/202 i później

9. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 1 i 15 dnia każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego, patrz pkt 11.

10. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez kierującego pracą w tym systemie,

 • złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
  • uregulowanie wszystkich należności finansowych wobec Wydziału.

 11. Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

12. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy  miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do USOS
• stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%
Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien  złożyć w Dziekanacie stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy przed upływem terminów z pkt 4 (dostępne na dole strony: FORMULARZE).

13.  Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub nie został dopuszczony do   egzaminu dyplomowego  zostaje skreślony z listy studentów.

 14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny  termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

 15. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

 16. Od 1 stycznia 2017 r. stosowane są OKŁADKI na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).
Okładkę (2 szt.) należy odebrać w Dziekanacie przy składaniu dokumentów do obrony pracy dyplomowej.
Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

17. Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w : Zarządzenie Rektora nr 43/2016Zarządzenie Rektora nr 57/2016wyjaśnienie dotyczące czcionek.

18. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

 

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH
19 marca 2021 r. (piątek) godz. 9:30
16 kwietnia 2021 r (piątek) godz. 9:30
21 maja 2021 r.(piątek) godz. 9:30
11 czerwca 2021 r.(piątek) godz. 9:30
26 lipca 2021 r.(poniedziałek) godz. 9:30
08 września 2021 r. (piątek) godz. 9:30

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA
17 marca 2021 r. (środa) godz. 9:00
14 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 9:00
12 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00
17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9:00
21 lipca 2021 r.(środa) godz. 9:00
08 września 2021 r.(środa) godz. 9:00

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH BIOGOSPODARKA
24 marca 2021 r.(środa)
19 kwietnia 2021 r.(poniedziałek)
17 maja 2021 r.(środa)
21 czerwca 2021 r.(poniedziałek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
15.03.2021 r. (poniedziałek)
22.04.2021 r. (czwartek)
20.05.2021 r. (czwartek)
21.06.2021 r. (poniedziałek)
12.07.2021 r. (poniedziałek)
14.09.2021 r. (wtorek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)
22 marca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
17 maja 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
13 września 2021 r. ( poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI
10 marca 2021 (środa)
15 kwietnia 2021 (czwartek)
17 maja 2021 (poniedziałek)
17 czerwca 2021 (czwartek)
19 lipca 2021 (poniedziałek)
2 września 2021 (czwartek)
13 września 2021 (poniedziałek)


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
24 marca 2021 r.
19 kwietnia 2021 r.
17 maja 2021 r.
21 czerwca 2021 r.

 

Odpłatności   

 

 1. Opłata za powtarzane zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, zajęcia komputerowe) powinna zostać wniesiona w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 5 pkt. 2). 
 2. Student jest zobowiązany do okazania w dziekanacie dowodu wniesienia opłaty (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 5 pkt. 5). 
 3. Student, który pojawił się na liście zobowiązanych do uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia, może w terminie 14 dni od ogłoszenia wykazu złożyć w dziekanacie reklamacje dotyczącą błędnego naliczenia odpłatności. 
 4. Do wniosku o błędne naliczenie odpłatności student powinien dołączyć opinię prowadzącego przedmiot, za który została naliczona opłata. 
 5. Student, który pojawi się na liście osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zwolnienie – w całości lub części – z obowiązku uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne (załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PW z dnia 2 czerwca 2005r § 1). 
 6. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty składa w dziekanacie wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od wywieszenia wykazu studentów zobowiązanych do wniesienia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne (załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PW z dnia 2 czerwca § 2 pkt. 2. 
 7. Student otrzymuje na piśmie decyzję w sprawie zwolnienia z opłaty po zapoznaniu się Dziekana ze stanowiskiem właściwego wydziałowego organu Samorządu Studentów. 
 8. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat student może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz skreślony z listy studentów (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 7 pkt.2). 

WZNOWIENIE STUDIÓW

1. O wznowienie studiów I stopnia może ubiegać się tylko osoba, która:

a.przerwała studia po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów (tj. zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem pierwszego roku),

b.uiściła wszelkie należności finansowe wobec Uczelni,

c.decyzja, na podstawie której została skreślona z listy studentów, uprawomocniła się nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wznowienie.

2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w celu obrony dla studentów skreślonych po ostatnim semestrze studiów. Wznowienie studiów do obrony może nastąpić w każdym czasie.

4. Dziekan określa warunki wznowienia w tym zakres termin i sposób zaliczenia ewentualnych zaliczeń uzupełniających.

5. W celu wznowienia studiów należy złożyć w Dziekanacie:

– podanie o wznowienie studiów (dostępne w zakładce „formularze do pobrania/pozostałe”),

– Kartę Zgłoszenia Tematu Pracy (dostępną w zakładce „formularze do pobrania/formularze dla dyplomantów”) – w przypadku wnioskowania o wznowienie w celu obrony.

– opinię promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej- w przypadku wnioskowania o wznowienie do obrony,

– potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku (80 zł) na indywidualny numer konta bankowego studenta, dostępny w systemie USOS.

6. W odpowiedzi na złożony wniosek, osoba ubiegająca się o wznowienie, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma decyzję wstępną (Kartę Wznowienia) określającą warunki i terminy po spełnieniu których nastąpi wznowienie.

7. Osoba, której w Karcie Wznowienia zostały wyznaczono przedmioty do zaliczenia ma obowiązek przedłożenie w Dziekanacie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku wznowienia studiów zgodnie z Decyzją Rektora PW

a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów wynosi 80 zł.

b. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej:

– na studiach I stopnia – 220 zł,

– na studiach II stopnia – 390 zł.

c. Opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta wynosi 22 zł za zajęcia projektowe, ćwiczenia, laboratoria, seminarium. Koszt zajęć wykładowych został ustalony ryczałtowo i wynosi 180 zł.

d. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć; niewniesienie opłaty w ustalonym terminie powoduje brak uprawnień do uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczenia.

 

 

PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA  

 

Inżynieria Środowiska 

Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISIW)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWIG)
Inżynieria Terenów Zurbanizowanych (ITZ)

 

Ochrona Środowiska 

Ochrona Środowiska

Biogospodarka 

Biogospodarka

Environmental Engineering 

Environmental Engineering (EE)

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 

Formularze dla dyplomantów:

Pozostałe:

Zmiana rozmiaru fontu