Studia stacjonarne I stopnia

Dyplomanci
Terminy egzaminów dyplomowych
Odpłatności
Plany studiów stacjonarnych I stopnia
Formularze do pobrania
Wznowienie studiów
E-karta Obiegowa

 


UWAGA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 marca 2023 r.

pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

Wybór specjalności:

https://is.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/43_2022.pdf Decyzja Dziekana w sprawie liczby studentów na specjalnościach uruchamianych w semestrze letnim 2022/2023

https://is.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Z_20_2021.pdf Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad wyboru specjalności

 

 

DYPLOMANCI   

Praca dyplomowa – zasady – informacje

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana WIBHIŚ w sprawie określenia procedury dyplomowania:

1. Student studiów I stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 6 semestru studiów.


2. Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów.


3. Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 110 – studia stacjonarne I stopnia, pok. 109 – studia stacjonarne II stopnia) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej: FORMULARZ DO POBRANIA. Na podstawie złożonej Karty zgłoszenia tematu pracy w module USOS-APD (Archiwum Prac Dyplomowych) zostaje uruchomione konto dla pracy dyplomowej.


4. Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD. Termin wprowadzenia pracy do APD i zatwierdzenia jej przez promotora w APD upływa w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej. Harmonogram jest co roku ogłaszany Zarządzeniem Rektora PW na stronie https://www.pw.edu.pl/.


5. Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów (zgodnie pkt 6) w terminie do dnia określonego w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej (jak w pkt 4).
W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD przez promotora.
Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ, patrz pkt 10) powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego ale nie później niż w dniu określonym w Harmonogramie roku akademickiego, w którym przypada ostatni rok studiów dyplomanta jako termin złożenia pracy dyplomowej.


6. Student przed obroną (w terminach jak w pkt 5) składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
• podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – dostępne w USOSweb, moduł podania ePW,
• informacje do suplementu – do pobrania w FORMULARZE DO POBRANIA   .


7. Po złożeniu dokumentów pracownicy Dziekanatu przeprowadzają postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrony w tym min. sporządzają raport suplementu do dyplomu w USOSweb, o czym dyplomant zostaje powiadomiony przez e-mail wysłany na adres w domenie PW.


8. Dyplomant po otrzymaniu powiadomienia jest zobowiązany do:
– weryfikacji i zatwierdzenia danych zawartych w suplemencie,
– zatwierdzenia danych osobowych, które zostaną umieszczone na dyplomie,
– wskazania liczby dyplomów i suplementów, które chce otrzymać,
– wniesieniu opłaty za dyplom i/lub suplement, o ile taka została naliczona. Opłata zostanie automatycznie naliczona po wskazaniu przez dyplomanta liczby dyplomów i/lub suplementów. Opłatę należy wnieść na swój numer rachunku studenckiego dostępny w USOSweb/Rozliczenia.


9. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 1 i 15 dnia każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego, patrz pkt 10.


10. Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS-APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


11. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez promotora w tym systemie,
• złożenie przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenia studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie,
• złożenie przez studenta wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenia studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie,
• złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• zatwierdzenie w USOSweb raportu suplementu, wraz z akceptacją danych osobowych i wskazaniem liczby dyplomów i suplementów.


12. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do USOS
• stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%
Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien złożyć stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy przed upływem terminów z pkt 4 (Wniosek dostępny w USOSweb w module podania ePW).


13. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego zostaje skreślony z listy studentów.


14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.


15. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.


16. Absolwent odbiera dyplom z suplementem z Działu Ewidencji Studentów PW (Pl. Politechniki 1 pok. 114). Informacja o gotowości tych dokumentów będzie dostępna w USOSweb (wyświetli się na głównej stronie, po zalogowaniu). Warunkiem odbioru dyplomu z suplementem jest rozliczenie elektronicznej karty obiegowej, która zostanie uruchomiona w USOSweb przez pracowników Dziekanatu https://is.pw.edu.pl/e-obiegowka-instrukcja/


17. Obowiązek przekazywania do repozytorium ogólnopolskiego oraz archiwizowania w USOS-APD oraz w Bazie Wiedzy PW nie obejmuje pisemnych prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (podst. prawna: art. 347 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady oraz zakres udostępniania prac dyplomowych objętych ograniczeniami w ich udostępnianiu reguluje Zarządzenie nr 108 /2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych


18. Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w :Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022
Dokumentacja procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice Warszawskiej: Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022

 

 

Terminy egzaminów dyplomowych

 

 

 

 

Odpłatności   

W dniu 28.02.2024 została naliczona opłata za powtarzanie zajęć w semestrze 2024L.
Wysokość naliczonej opłaty oraz termin płatności można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: DLA STUDENTÓW/ROZLICZENIA/NALICZENIA OCZEKUJĄCE

Informujemy, że podania dotyczące opłaty za studia można złożyć jedyne za pośrednictwem USOSweb: DLA STUDENTÓW moduł podania ePW.

Podania będą dostępne w terminie do 11.03.2024. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

 

Termin wniesienia opłaty: 18.03.2024. Decydująca jest data zaksięgowania środków na koncie Uczelni, nie data dokonania przelewu. Od wpłat dokonanych po terminie zostaną naliczone odsetki.

Zgodnie z § 4 ust 1 załącznika do zarządzenia nr 9 /2021 Rektora PW Student może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłat w całości lub w części, o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty jeżeli:

  • znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
  • wyjeżdża na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych z PW,
  • uczestniczy w międzynarodowych programach stypendialnych.
  • wystąpią inne ważne, uzasadnione przyczyny

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na tydzień przed upływem terminu zapłaty.

Podanie dotyczące opłat za studia można złożyć:

·        za pośrednictwem USOS-web – Podania ePW (zakładka DLA STUDENTÓW) do dnia 11.03.2024.

Przypominamy, że zgodnie z § 37 ust. 1 pkt. 7 i 8 Regulaminu Studiów student ma obowiązek korzystania:

– z dokumentów i informacji udostępnianych studentowi przez system informatyczny Uczelni, w szczególności weryfikowania w systemie stanu indywidualnych zobowiązań finansowych, ocen cząstkowych i końcowych z przedmiotów oraz statusu rejestracji,

– korzystania z kont w systemie poczty elektronicznej Uczelni, w tym systematycznego sprawdzania indywidualnej skrzynki poczty elektronicznej; informacje przekazywane studentowi przez administrację Uczelni poprzez ten system są dla niego wiążące.

Podstawy prawne

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-finanse-stypendia-i-ubezpieczenia

 

WZNOWIENIE STUDIÓW

1. O wznowienie studiów I stopnia może ubiegać się tylko osoba, która:

a.przerwała studia po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów (tj. zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem pierwszego roku),

b.uiściła wszelkie należności finansowe wobec Uczelni,

c.decyzja, na podstawie której została skreślona z listy studentów, uprawomocniła się nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wznowienie.

2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w celu obrony dla studentów skreślonych po ostatnim semestrze studiów. Wznowienie studiów do obrony może nastąpić w każdym czasie.

4. Dziekan określa warunki wznowienia w tym zakres termin i sposób zaliczenia ewentualnych zaliczeń uzupełniających.

5. W celu wznowienia studiów należy złożyć w Dziekanacie:

– podanie o wznowienie studiów (dostępne w zakładce „formularze do pobrania/pozostałe”),

– Kartę Zgłoszenia Tematu Pracy (dostępną w zakładce „formularze do pobrania/formularze dla dyplomantów”) – w przypadku wnioskowania o wznowienie w celu obrony.

– opinię promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej- w przypadku wnioskowania o wznowienie do obrony,

6. W odpowiedzi na złożony wniosek, osoba ubiegająca się o wznowienie, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma decyzję wstępną (Kartę Wznowienia) określającą warunki i terminy po spełnieniu których nastąpi wznowienie.

7. Osoba, której w Karcie Wznowienia zostały wyznaczono przedmioty do zaliczenia ma obowiązek przedłożenie w Dziekanacie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania na danym kierunku.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku wznowienia studiów zgodnie z Decyzją Rektora PW

a. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej:

– na studiach I stopnia – 220 zł,

– na studiach II stopnia – 390 zł.

b. Opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta wynosi 24 zł za zajęcia projektowe, ćwiczenia, laboratoria, seminarium. Koszt zajęć wykładowych został ustalony ryczałtowo i wynosi 180 zł.

c. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć; niewniesienie opłaty w ustalonym terminie powoduje brak uprawnień do uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczenia.

 

 

PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA  

 

Inżynieria Środowiska 

Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISIW)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWIG)
Inżynieria Terenów Zurbanizowanych (ITZ)

 

Ochrona Środowiska 

Ochrona Środowiska

Karty przedmiotów – kierunek: Ochrona Środowiska

 

Biogospodarka 

Biogospodarka

Environmental Engineering 

Environmental Engineering (EE)

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 

Formularze dla dyplomantów:

Pozostałe:

Zmiana rozmiaru fontu