Inżynieria Środowiska

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Typ studiów: I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne (4 lata)) i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne (2 lata))

Ze względu na szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej objętej pojęciem “inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z konkretną specjalnością. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie ośmiosemestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów. 

> wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym;

> wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska;

> stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska;

> wykorzystywać obowiązujące normy oraz akty prawne z zakresu inżynierii środowiska

– przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska;
– firmy handlowe i consultingowe;
– jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i ochroną środowiska.

 

W ramach kierunku Inżynieria Środowiska funkcjonują trzy specjalności wybierane po 3. semestrze studiów inżynierskich:

  • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG);
  • Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISiW);
  • Inżynieria Terenów Zurbanizowanych (ITZ).

 

Uprawnienia

Po studiach I stopnia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA można uzyskać uprawnienia w specjalności:

  • Instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
  • Inżynieryjnej hydrotechnicznej (po specjalności ISiW) – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
  • Konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia wykonawcze i projektowe w ograniczonym zakresie

Po ukończeniu trzeciego roku studiów można rozpocząć praktykę zawodową na poczet przyszłych uprawnień.

Dodatkowo, absolwenci są uprawnieni do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko (art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

Schemat kształcenia

 

 

Specjalności

Zmiana rozmiaru fontu