Studia podyplomowe

Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
Inżynieria gazownictwa
Klimatyzacja i chłodnictwo
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
Utrzymanie obiektów hydrotechnicznych


 

CIEPŁOWNICTWO I OGRZEWNICTWO, AUDITING ENERGETYCZNY ORAZ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20

tel.: (22) 234-75-97

Sekretarz

Lic. Iwona Latecka, pok. 109

(22) 234-75-97, e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Olgierd Niemyjski, pok. 130

(22) 234-72-63, e-mail: olgierd.niemyjski@pw.edu.pl

W roku akademickim 2023/2024 studia realizowane będą w trybie stacjonarnym bądź hybrydowym (z wykorzystaniem metod  i narzędzi kształcenia na odległość).

O wyborze trybu zajęć zadecyduje liczba chętnych na dany tryb. Termin zgłoszeń od 1 czerwca 2023 do 31 października 2023 przez stronę: https://irk.pw.edu.pl/

 

Charakterystyka

Studia Podyplomowe adresowane są głównie do:

– osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

– kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych,

– eksploatatorów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych,

– inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego,

 

Tematyka Studiów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

– charakterystyka energetyczna i audyt energetyczny budynków,

– budownictwo pasywne i energooszczędne,

– alternatywne i odnawialne źródła energii,

– zagadnienia z zakresu wykonywania Audytu efektywności energetycznej,

– problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, ustawa o efektywności energetycznej – białe certyfikaty, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie,

– eksploatacja systemów ciepłowniczych: regulacja, strat ciepła, redukcji kosztów pracy,

– regulacja i sterowanie pracą węzłów cieplnych i instalacji c.o. w warunkach rzeczywistego zapotrzebowania na energię odbiorców ciepła,

– niekonwencjonalne źródła ciepła,

– skojarzona gospodarka cieplno-chłodnicza,

– problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN,

– poszerzenie wiedzy z zakresu wymiany ciepła, ciepłownictwa, ogrzewnictwa,

– szkolenie/warsztaty w zakresie obsługi programów Audytor OZC, SET i SCW

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz specjalistów z firm branżowych. Wykłady oraz zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej a zajęcia laboratoryjne i warsztatowe (praktyczne) w formie stacjonarnej.

Studia przygotowują absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Absolwenci studiów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu auditingu energetycznego.

Po spełnieniu wymogów stawianych przez program Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają uprawnienia do wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków – art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206).

Dodatkowo absolwenci otrzymują certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach/warsztatach w zakresie wykorzystania programów Audytor w projektowaniu i analizie pracy instalacji c.o. i sieci ciepłowniczych oraz obliczaniu zapotrzebowania na energię budynków.

Czas trwania

2 semestry (220 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wymagania dla słuchaczy studiów: ukończenie studiów wyższych 1-go lub 2-go stopnia.

Zasady naboru: Kolejność zgłoszeń i opinia Komisji Kwalifikacyjnej.

Termin zgłoszeń

do końca października.

Opłaty

Tryb stacjonarny prowadzenia zajęć – opłata           – 7000 zł

Tryb hybrydowy prowadzenia zajęć – opłata           – 6700 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym: wykłady w formie zdalnej, zajęcia laboratoryjne i warsztatowe – w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się w piątki w godz.: 11:00 – 18:00, soboty w godz.: 9:00-18:00 , niedziele w godz.: 9:00 – 13:00 – godziny mogą ulec zmianie. Wymagane jest posiadanie komputerów przenośnych na zajęciach stacjonarnych.


INŻYNIERIA GAZOWNICTWA   

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Politechniki Warszawskiej

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 22 234 5311 tel. 22 234 7506
 
Sekretarz studium: dr inż. Małgorzata Kwestarz
malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl

WWW

www.ig.is.pw.edu.pl

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Telefony 22 234 5311, 22 234 7506,

e-mail: andrzej.osiadacz@pw.edu.pl
malgorzata.kwestarz@pw.edu.pl (Sekretarz studiów).

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami oraz metodami zarządzania w gazownictwie. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, zainteresowanych uaktualnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Program studiów przewiduje zajęcia w następujących grupach tematycznych: komputerowe metody obliczania sieci gazowych, techniczne problemy transportu i magazynowania gazu, techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu, technika pomiarowa w gazownictwie.
 
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich lub licencjackich). O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia są dwusemestralne, w ogólnym wymiarze około 300 godzin wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Nauka trwa przez dziewięć miesięcy od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Proponujemy dwa zjazdy w każdym miesiącu (8 godzin zajęć w sobotę i 8 godzin w niedzielę).

Czas trwania

2 semestry (300 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/.

Wymagane dokumenty:

karta zgłoszenia, odpis dyplomu.

Termin zgłoszeń

do 25 września br.

Opłaty

7000 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się : sobota w godz: 11.00-19.00, niedziela w godz: 8.00-16.00
Zakres merytoryczny Studium na stronie: www.ig.is.pw.edu.pl


KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20

tel.: (22) 234-75-97

Sekretarz

Lic. Iwona Latecka, pok. 109

tel.: (22) 234-75-97, iwona.latecka@pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Jacek Hendiger, pok. 127

tel.: (22) 234-60-10, jacek.hendiger@pw.edu.pl

W roku akademickim 2023/2024 studia realizowane będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod  i narzędzi kształcenia na odległość.

Termin zgłoszeń od 1 czerwca 2023 do 31 października 2023 przez stronę: https://irk.pw.edu.pl/

Charakterystyka

Studia podyplomowe „Klimatyzacja i chłodnictwo” pozwalają na rozszerzenie wiedzy niezbędnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ukończenie studiów podyplomowych będzie także pomocne w przypadku osób zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

W programie studiów znajdują się między innymi takie zagadnienia jak: jakość powietrza i komfort cieplny, procesy przygotowania powietrza, systemy wentylacji i klimatyzacji, projektowanie sieci przewodów, obliczenia akustyczne, podstawy techniki chłodniczej, obiegi i czynniki chłodnicze, urządzenia instalacji chłodniczych, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej oraz innych specjalistów z dziedziny wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

W ramach studiów podyplomowych realizowane są zajęcia dotyczące zasad wykonywania pomiarów i regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omawiana jest metodyka prowadzenia pomiarów parametrów pracy instalacji, między innymi temperatury, wilgotności, różnicy ciśnienia, prędkości powietrza i szczelności.

W programie studiów znajduje się także szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Program szkolenia uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytem energetycznym, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

W trakcie studiów studenci przygotowują własną pracę o tematyce związanej z zakresem merytorycznym studiów podyplomowych.

Niezależnie od świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenie ukończenia szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czas trwania

2 semestry (220 godz.) od listopada do czerwca, 10 zjazdów.

W roku akademickim 2023-2024, zajęcia studiów podyplomowych Klimatyzacja i chłodnictwo będą realizowane w trybie zdalnym.

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/.

Termin zgłoszeń

Do 31 października.

Podczas I zjazdu należy okazać wydrukowaną kartę zgłoszenia z systemu “Rekrutacja PW” https://rekrutacja.pw.edu.pl oraz kopię dyplomu do potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Opłaty

6500 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia studiów podyplomowych Klimatyzacja i chłodnictwo, w roku akademickim 2023-2024, będą realizowane w trybie zdalnym (Teams). Obrona pracy dyplomowej odbędzie się w trybie stacjonarnym, po zakończeniu zajęć studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się: piątek (16:00-21:00), sobota (8:30-15:30), niedziela (8:30-13:30) – godziny mogą ulec zmianie, harmonogram zjazdów zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zajęć.


 

SYSTEMY ODDYMIANIA BUDYNKÓW – WENTYLACJA POŻAROWA   

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej

Adres

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Sekretarz studium

mgr Magdalena Jarosz, pok. 110
tel. (22) 234-74-25, e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Grzegorz Kubicki
tel. (22) 234-50-21, e-mail: grzegorz.kubicki@pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane są głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ITB, CNBOP oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
Studia pozwalają na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Czas trwania

2 semestry (210 godz.) od listopada do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), dostępny na stronie: https://irk.pw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowany z systemu IRK), odpis dyplomu u kończenia studiów wyższych.

Termin zgłoszeń

01.06.2023 – 31.10.2023

Opłaty

5900 zł

Dodatkowe informacje

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia.
Zajęcia odbywają się: piątek w godz. 14:00 – 20:00, sobota w godz. 09:00 – 18:00. Harmonogram zjazdów zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

 


 

 

UZDATNIANIE WODY, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW   

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Adres

ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel.: (22) 234-75-97

Sekretarz studium:

Lic. Iwona Latecka, pok. 109

e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl

tel. (22) 234 7597

WWW

https://www.is.pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Katarzyna Umiejewska

Zapisy na rok akademicki 2023/2024 w terminie  od 1 czerwca 2023 do 30 września 2023 przez stronę: https://irk.pw.edu.pl/

Charakterystyka

Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych, zwłaszcza do osób o wykształceniu pokrewnym do inżynierii środowiska oraz do osób zatrudnionych w organach administracji państwowej. 
 
W ramach studiów istnieje okazja do pogłębienia wiedzy z przedmiotów podstawowych: hydraulika, chemia wody i ścieków, biologia, biotechnologia oraz uaktualnienie wiedzy z podstawowych przedmiotów specjalistycznych: współczesne technologie i urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, automatyzacja i sterowanie procesami technologicznymi, odnowa wody, polityka wodna UE i jej implikacje dla Polski, standardy jakości i ochrony wód w przepisach krajowych, UE i WHO. 
 
Ponadto istnieje margines kilkunastu godzin przedmiotów obieralnych, które mogą być indywidualnie corocznie uzgadniane wg zapotrzebowania słuchaczy. Temat pracy końcowej uczestnik Studiów wybiera samodzielnie, ale po akceptacji Kierownika Studiów. Jako dokument poświadczający ukończenie studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz. 279.

Czas trwania

2 semestry (210 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Opłaty

5900 zł

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby zarejestrowana w Urzędzie Pracy, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej.

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy zgłosić się i złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna

Dodatkowe informacje

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Praca końcowa: ostatnie zajęcia Studiów poświęcone są prezentacji przygotowanej pracy końcowej. Praca powinna być złożona na płycie.
Zajęcia odbywają się: piątek, sobota (12 zjazdów), w godz. 10:00-18:00.

 


 

 

 

UTRZYMANIE OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej

 

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20

tel. 22 234 7597 tel. 22 234 5334

 

Sekretarz studium:

mgr Magdalena Jarosz, pok. 110

magdalena.jarosz@pw.edu.pl

22 234 7425

 

Kierownik studium:

dr hab. inż. Paweł Falaciński, profesor uczelni, pok. 339

pawel.falacinski@pw.edu.pl

22 234 5334

 

Charakterystyka

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników zatrudnionych w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki wodnej odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą hydrotechniczną oraz osób zatrudnionych w organach administracji państwowej.

Program studiów umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, a także specjalistycznej w zakresie utrzymania, przebudowy i bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, oceny ich stanu technicznego oraz nowoczesnych technik i technologii remontowych. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia natury formalno-prawnej i ekonomicznej związane z budownictwem hydrotechnicznym, gospodarką wodną, monitoringiem i ochroną wód, hydrologią i hydrogeologią inżynierską.

Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów (dopuszcza się ich zdalność), ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz seminariów, a także zajęć terenowych.

Plan SP

Czas trwania

15 zjazdów (łącznie 225 godzin) w okresie od października do czerwca

Harmonogramu zjazdów

Zasady naboru

Rejestracja poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), dostępny na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowany z systemu IRK), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Termin zgłoszeń

do 25 września br. lub do wyczerpania miejsc

 

Opłaty

8000zł

 

Dodatkowe informacje

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Zajęcia odbywają się : piątek w godz.: 15.00-20.00, sobota w godz.: 8.00-18.00

Zmiana rozmiaru fontu