Studia podyplomowe

Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
Inżynieria gazownictwa
Klimatyzacja i chłodnictwo
Śródlądowy transport wodny
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów


 

 

CIEPŁOWNICTWO I OGRZEWNICTWO, AUDITING ENERGETYCZNY ORAZ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ  

 

Organizator:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki WarszawskiejAdres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: (22) 234-78-87, (22) 621-36-09
e-mail: maria.golebska@pw.edu.pl

WWW:

www.is.pw.edu.pl

Kierownik

Kierownik studium: dr inż. Olgierd Niemyjski
 
Sekretarz studium: Maria Gołębska
pok. 302, Gmach IŚ

Charakterystyka

Studia Podyplomowe adresowane są głównie do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatatorów spółdzielczych, komunalnych i przemysłowych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
 
Studium przygotowuje absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 
Tematyka Studium obejmuje problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN. Po zdaniu egzaminu dotyczącego audytu energetycznego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu audytingu energetycznego. Po spełnieniu wymogów stawianych przez program tych Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają dyplom uprawniający do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

Czas trwania:

2 semestry (220 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu
Wymagania dla słuchaczy studiów: ukończenie studiów technicznych magisterskich, posiadanie komputera osobistego na zajęciach studiów podyplomowych.
Zasady naboru: Kolejność zgłoszeń i opinia Komisji Kwalifikacyjnej.

Termin zgłoszeń: do końca października

Opłaty: 5900 zł

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów) w godz. 10:00-18:00

 

INŻYNIERIA GAZOWNICTWA   

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Politechniki Warszawskiej

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 22 234 5311 tel. 22 234 7506
 
Sekretarz studium: dr inż. Małgorzata Kwestarz
malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl

WWW

www.ig.is.pw.edu.pl

Kierownik:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Telefony 22 234 5311, 22 234 7506,

e-mail: andrzej.osiadacz@s.pw.edu.pl
malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl (Sekretarz studiów).

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami oraz metodami zarządzania w gazownictwie. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, zainteresowanych uaktualnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Program studiów przewiduje zajęcia w następujących grupach tematycznych: komputerowe metody obliczania sieci gazowych, techniczne problemy transportu i magazynowania gazu, techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu, technika pomiarowa w gazownictwie.
 
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich lub licencjackich). O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia są dwusemestralne, w ogólnym wymiarze około 300 godzin wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Nauka trwa przez dziewięć miesięcy od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Proponujemy dwa zjazdy w każdym miesiącu (8 godzin zajęć w sobotę i 8 godzin w niedzielę).

Czas trwania

2 semestry (300 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

karta zgłoszenia, odpis dyplomu.

Termin zgłoszeń

do 25 września br.

Opłaty

6000 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się : sobota w godz: 11.00-19.00, niedziela w godz: 8.00-16.00
Zakres merytoryczny Studium na stronie: www.ig.is.pw.edu.pl

 

KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO   

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: (22) 6213609, (22) 2347887, fax.: (22) 8252992

Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok. 302
e-mail: maria.golebska@pw.edu.plWWWwww.is.pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Jacek Hendiger, pok. 127

tel.: (22) 2346010, e-mail: jacek.hendiger@pw.edu.pl

Charakterystyka

Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ukończenie studiów podyplomowych będzie także pomocne dla osób zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

W programie studiów znajdują się między innymi takie zagadnienia jak: jakość powietrza i komfort cieplny, procesy przygotowania powietrza, systemy wentylacji i klimatyzacji, projektowanie sieci przewodów, obliczenia akustyczne, podstawy techniki chłodniczej, obiegi i czynniki chłodnicze, urządzenia instalacji chłodniczych, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej oraz innych specjalistów z dziedziny wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

W ramach studiów podyplomowych realizowane są zajęcia dotyczące wykonywania pomiarów i regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omawiana jest metodyka prowadzenia pomiarów parametrów pracy instalacji, między innymi temperatury, wilgotności, różnicy ciśnienia, prędkości powietrza i szczelności. Zajęcia praktyczne zapoznają słuchaczy ze stosowanymi przyrządami pomiarowymi oraz umożliwiają przeprowadzenie rzeczywistych pomiarów.

W ramach studiów realizowane jest także szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Program szkolenia uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytem energetycznym, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Niezależnie od świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czas trwania

2 semestry (220 godz.) od listopada do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

Do 31 października.
Podczas I zjazdu należy okazać wydrukowaną kartę zgłoszenia z systemu “Rekrutacja PW” https://rekrutacja.pw.edu.pl oraz kopię dyplomu do potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Opłaty

6000 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek (12:00-18:00), sobota (9:00-18:00), niedziela (9:00-15:00) – godziny mogą ulec zmianie, harmonogram zjazdów zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zajęć

 

ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY   

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. 22 234-78-87, 22 234-78-32
fax. 22 825-29-92

Kierownik

Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Winter

Sekretarz studium:
Mgr inż. Błażej Smoliński,
blazej.smolinski@is.pw.edu.pl

Charakterystyka

Celem studiów jest wykształcenie nowoczesnej kadry zarządzającej w zakresie śródlądowego transportu wodnego – zarówno administracji dróg wodnych, gospodarki wodnej, armatorów, logistyki – w tym administracji samorządowej i rządowej, dysponującej aktualną wiedzą i umiejętnościami pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym.

Studium adresowane jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozszerzeniem i aktualizacją swojej wiedzy w zakresie śródlądowego transportu wodnego, projektowania i utrzymania dróg wodnych, floty śródlądowej oraz zagadnień logistycznych, w tym multimodalnych centrów. Studium oferuje także przybliżenie zagadnień środowiskowych oraz prawnych jak również ekonomicznych.

Czas trwania

2 semestry (240 godz.), od października do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

do 30 września

Opłaty

6000 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów )
w godz. 12:45 – 19.00 (piątek)
w godz. 09:00 – 19.00 (sobota)
w godz. 09:00 – 12.30 (niedziela)

zakres merytoryczny studiów: jan.winter@is.pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 karta zgłoszenia, odpis dyplomu

 

SYSTEMY ODDYMIANIA BUDYNKÓW – WENTYLACJA POŻAROWA   

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej

Adres

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. (22) 234-50 21 tel/fax. (22) 825-29-92
 
Sekretarz studium:

Maria Gołębska, pok. 302

Kierownik

dr inż. Grzegorz Kubicki
e-mail: grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl

Charakterystyka

Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ITB, CNBOP oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
 
Studium pozwala na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Ukończenie studium będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej.
 
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.

Czas trwania

2 semestry (200 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

do 20 października

Opłaty

5000 zł

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00), 12 zjazdów

Wymagane dokumenty:

karta zgłoszenia, odpis dyplomu

 

UZDATNIANIE WODY, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW   

 

Organizator

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Adres

ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel.: (22) 234 1585, (22) 234 7597
tel/fax.: (22) 234 1585

Sekretarz studium:

mgr Magdalena Woźniak
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 414a
e-mail: magdalena.wozniak1@pw.edu.pl
tel. (22) 234 5351

WWW

https://www.is.pw.edu.pl

Kierownik

dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka

Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych, zwłaszcza do osób o wykształceniu pokrewnym do inżynierii środowiska oraz do osób zatrudnionych w organach administracji państwowej. 
 
W ramach studiów istnieje okazja do pogłębienia wiedzy z przedmiotów podstawowych: hydraulika, chemia wody i ścieków, biologia, biotechnologia oraz uaktualnienie wiedzy z podstawowych przedmiotów specjalistycznych: współczesne technologie i urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, automatyzacja i sterowanie procesami technologicznymi, odnowa wody, polityka wodna UE i jej implikacje dla Polski, standardy jakości i ochrony wód w przepisach krajowych, UE i WHO. 
 
Ponadto istnieje margines kilkunastu godzin przedmiotów obieralnych, które mogą być indywidualnie corocznie uzgadniane wg zapotrzebowania słuchaczy. Temat pracy końcowej uczestnik Studiów wybiera samodzielnie, ale po akceptacji Kierownika Studiów. Jako dokument poświadczający ukończenie studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz. 279.

Czas trwania

2 semestry (210 godz.) od października do czerwca

Zasady naboru

Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Opłaty

4500 zł

Dodatkowe informacje

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Praca końcowa: ostatnie zajęcia Studiów poświęcone są prezentacji przygotowanej pracy końcowej. Praca powinna być złożona na płycie.
Zajęcia odbywają się: piątek, sobota (12 zjazdów), w godz. 10:00-18:00.

Zmiana rozmiaru fontu