Tematy prac dyplomowych

STUDIA INŻYNIERSKIE
Zakład Biologii
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych
BIOGOSPODARKA
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

STUDIA MAGISTERSKIE
Zakład Biologii
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Ogrzewniczych
BIOGOSPODARKA
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
TEMATY MPWIK


 

STUDIA INŻYNIERSKIE   

 

 

Zakład Biologii   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Wytwarzanie środków ochrony roślin z materiałów odpadowych. Dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni
2 Dynamika zmian populacji bakterii denitryfikacyjnych w osadzie czynnym pełnoskalowych oczyszczalni ścieków. Dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni
3 Wpływ stałego pola magnetycznego na mikroorganizmy biorące udział w procesach biodegradacji.         Dr Elżbieta Pajor
4 Wpływ nanocząstek inżynierskich na strukturę i funkcjonowanie komórek bakteryjnych w formie biofilmów-praca teoretyczna Dr Nina Doskocz

 

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1. Projekt odwodnienia fragmentu linii kolejowej dla różnych metod wyznaczania opadu miarodajnego (IŚ, 1 os.)* dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
2. Model instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego wykonany w programie Revit (IŚ, 1 os.) dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
3. Projekt instalacji wewnętrznych w budynku jednorodzinnym zeroenergetycznym z wykorzystaniem założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (IŚ, 1 os.) dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
4. Analiza techniczno-ekonomiczna kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym (IŚ, 1 os.) dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
5. Analiza obliczeń hydraulicznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych
w programie Revit (IŚ, 1 os.)
dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
6. Ocena efektywności technologicznej i ekonomicznej wybranej stacji uzdatniania wody (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
7. Ocena efektywności technologicznej i ekonomicznej wybranej oczyszczalni ścieków (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
8. Ocena systemu gospodarowania nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
9. Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków dla wybranego gospodarstwa domowego (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
10. Analiza gospodarki wodno-ściekowa w wybranej gminie (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
11. Analiza kosztów funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
12. Projekt sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej wraz z przyłączami dla  miejscowości X (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
13. Analiza zjawiska zarastania przewodów wodociągowych wykonanych z żeliwa (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
14. Analiza problemu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w obrębie dróg szybkiego ruchu (autostrad) (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
15. Analiza/Koncepcja budowy układu sieci wodociągowej/kanalizacyjnej pod rzeką/torami kolejowymi (różnymi przeszkodami naturalnymi) (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
16. Analiza regionalnych różnic w projektowaniu systemów kanalizacyjnych na podstawie wytycznych do projektowania (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
17. Metody wyznaczania infiltracji i wód przypadkowych w systemach kanalizacyjnych (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
18. Analiza niezawodności sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w miejscowości X (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
19. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w  wybranym zakładzie przemysłowym (IŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
20. Koncepcja technologiczna lokalnej stacji oczyszczania wody dla wybranego ujęcia wody podziemnej w domu jednorodzinnym (IŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
21. Ocena zaopatrzenia w wodę gminy Magnuszew na przykładach stacji uzdatniania wody oraz ujęć indywidualnych (IŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
22. Analiza efektywności technologicznej oczyszczania ścieków na wybranej oczyszczalni komunalnej (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
23. Analiza efektywności procesu przeróbki osadów na wybranej oczyszczalni (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
24. Analiza efektywności procesu stabilizacji beztlenowej na wybranej oczyszczalni (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
25. Doświadczenia z rozruchu komunalnej oczyszczalni ścieków (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
26. Analiza pozyskiwania lotnych kwasów tłuszczowych z osadów ściekowych na drodze hydrodynamicznej dezintegracji (IŚ, 1 os.) dr inż. Justyna Walczak
27. Wpływ współfermentacji osadów ściekowych z wybranymi odpadami  organicznymi na jakość pofermentu (IŚ, 2 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
28. Analiza aktywności mikroorganizmów denitryfikacyjnych w wybranym układzie oczyszczania ścieków (IŚ, 1 os.)

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Weronika Borowska (promotor pomocniczy)

29. Problem występowania mikroplastików w wodzie na przykładzie Wisły (IŚ, 2 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Weronika Borowska (promotor pomocniczy)
30. Analiza aktywności mikroorganizmów nitryfikacyjnych w wybranym układzie oczyszczania ścieków (IŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Weronika Borowska (promotor pomocniczy)
31. Analiza aktywności mikroorganizmów defosfatacyjnych w wybranym układzie oczyszczania ścieków (IŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Weronika Borowska (promotor pomocniczy)
32. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w wodę w wybranej gminie (OŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
33. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w  wybranym zakładzie przemysłowym (OŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
34. Koncepcja technologiczna lokalnej stacji oczyszczania wody dla wybranego ujęcia wody podziemnej w domu jednorodzinnym (OŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
35. Ocena zaopatrzenia w wodę gminy Magnuszew na przykładach stacji uzdatniania wody oraz ujęć indywidualnych (OŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
36. Analiza efektywności technologicznej oczyszczania ścieków na wybranej oczyszczalni komunalnej (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
37. Analiza efektywności procesu przeróbki osadów na wybranej oczyszczalni (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
38. Analiza efektywności procesu stabilizacji beztlenowej na wybranej oczyszczalni (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
39. Doświadczenia z rozruchu komunalnej oczyszczalni ścieków (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
40. Analiza pozyskiwania lotnych kwasów tłuszczowych z osadów ściekowych na drodze hydrodynamicznej dezintegracji (OŚ, 1 os.) dr inż. Justyna Walczak
41. Wpływ współfermentacji osadów ściekowych z wybranymi odpadami  organicznymi na jakość pofermentu (OŚ, 2 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
42. Problem występowania mikroplastików w wodzie na przykładzie Wisły (OŚ, 2 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Aleksandra Bogdanowicz
(promotor pomocniczy)
43. Analiza aktywności mikroorganizmów nitryfikacyjnych w wybranym układzie oczyszczania ścieków (OŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Aleksandra Bogdanowicz
(promotor pomocniczy)
44. Analiza aktywności mikroorganizmów defosfatacyjnych w wybranym układzie oczyszczania ścieków (OŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Aleksandra Bogdanowicz
(promotor pomocniczy)
45. Analiza aktywności mikroorganizmów denitryfikacyjnych w wybranym układzie oczyszczania ścieków (OŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; mgr inż. Aleksandra Bogdanowicz
(promotor pomocniczy)
46. Efficiency of wastewater treatment in moving bed sequencing batch biofilm reactor in specified technological conditions (EE, 2 os.)

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; dr inż. Justyna Walczak

Studia niestacjonarne:

1. Projekt zamienny odwodnienia garażu podziemnego w budynku biurowo-usługowym wraz z porównaniem kosztów inwestycyjnych (IŚ, 1 os.)

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

2. Analiza efektywności oczyszczania ścieków w hybrydowym reaktorze ze złożem ruchomym (IŚ, 1 os.) dr inż. Justyna Walczak

*IŚ – Inżynieria Środowiska, OŚ – Ochrona Środowiska, EE – Environmental Ingineering

Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Właściwości zaczynów i zapraw z dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania. dr inż. Agnieszka Machowska
2 Kształtowanie parametrów betonu dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
3 Właściwości filtracyjne i wytrzymałościowe zawiesin twardniejących na bazie ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
4 Projekt konstrukcji nośnej dachu hali sportowej z drewna klejonego warstwowo dr inż. Agnieszka Machowska
5 Projekt konstrukcji dachu hali przemysłowej w postaci kratownicy stalowej dr inż. Agnieszka Machowska
6 Projekt ujęcia i zagospodarowania wód opadowych z terenu działki o zabudowie jednorodzinnej dr inż. Agnieszka Machowska
7 Zagospodarowanie wody deszczowej z obszaru o zabudowie w postaci centrum sportu i rekreacji / centrum handlowego / osiedla bloków mieszkalnych dr inż. Agnieszka Machowska
8 Ocena stanu urządzeń wodnych Kanału Bródnowskiego i możliwości ich renowacji doc. dr inż. Piotr Kuźniar
9 Koncepcja poprawy przepustowości Kanału Wawerskiego doc. dr inż. Piotr Kuźniar
10 Analiza stanu zabudowy regulacyjnej Wisły w rejonie Miedzeszyna wraz z koncepcja prac remontowych doc. dr inż. Piotr Kuźniar
11 Analiza hydrauliczna świateł mostów warszawskich w oparciu o wytyczne GDDKiA doc. dr inż. Piotr Kuźniar
12 Analiza porównawcza metod hydrologicznych służących do określania przepływów miarodajnych doc. dr inż. Piotr Kuźniar
13 Analiza doświadczalna współczynnika wydatku niezatopionego otworu kołowego wraz z oceną możliwości obliczania wydatku jak dla otworu hydraulicznie małego prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
14 Doświadczalne charakterystyki hydrauliczne przelewów szczelinowych prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
15 Metody łagodzenia uderzenia hydraulicznego prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
16 Analiza pracy kompensatorów dławicowych na przykładzie instalacji hydrotransportu Miejsca Magazynowania Odpadów Paleniskowych w Rzeszowie dr inż. Agnieszka Dąbska
17 Projekt geotechniczny posadowienia zapory ziemnej dr inż. Agnieszka Dąbska
18 Projekt geotechniczny posadowienia zapory betonowej dr inż. Agnieszka Dąbska
19 Projekt geotechniczny posadowienia jazu dr inż. Agnieszka Dąbska
20 Projekt geotechniczny posadowienia wału przeciwpowodziowego dr inż. Agnieszka Dąbska
21 Posadowienie naziemnych zbiorników stalowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
22 Posadowienie podziemnych zbiorników stalowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
23 Posadowienie zbiorników stalowych kulistych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
24 Posadowienie zbiorników stalowych wieżowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
25 Koncepcja małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w miejscowości Konstancin – Jeziorna mgr inż. Adam Kasprzak
26 Wykorzystanie programu Z-Soil do opracowania koncepcji modernizacji wybranego odcinka wału mgr inż. Adam Kasprzak
27 Analiza metod napraw i wzmocnienia kolektorów ściekowych mgr inż. Adam Kasprzak
28 Analiza wzmocnienia fundamentów budynki posadowionego na skarpie w rejonie aktywnego osuwiska mgr inż. Adam Kasprzak
29 Koncepcja posadowienia zbiornika cylindrycznego na gruncie niejednorodnym mgr inż. Adam Kasprzak
30 Wybrane właściwości fizyczne popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. mgr inż. Łukasz Szarek
31 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości betonu. mgr inż. Łukasz Szarek
32 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na wybrane właściwości betonu. mgr inż. Łukasz Szarek
33 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na wybrane właściwości zawiesin twardniejących. mgr inż. Łukasz Szarek
34 Porównanie metod badawczych wymywania metali ciężkich z materiałów budowlanych mgr inż. Łukasz Szarek
35 Porównanie wybranych właściwości popiołów oraz żużli z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. mgr inż. Łukasz Szarek
36 Zastosowanie geosyntetyków w budowlach hydrotechnicznych dr inż. Zbigniew Chacińśki
37 Metody umacniania i regulacji rowów melioracyjnych dr inż. Zbigniew Chacińśki
38 Materiały i technologie stosowane w zabudowie regulacyjnej rzek dr inż. Zbigniew Chacińśki
39 Techniczne metody powierzchniowego wzmacniania skarp wykopów i nasypów budowlanych dr inż. Zbigniew Chacińśki
40 Metody podziemnego grawitacyjnego odwodnienia dr inż. Zbigniew Chacińśki
41 Odwodnienia skarpowe nasypów i wykopów budowlanych dr inż. Zbigniew Chacińśki
42 Metody wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego pod nasypami hydrotechnicznymi dr inż. Zbigniew Chacińśki
43 Odprowadzanie wód opadowych do ziemi poprzez zbiorniki infiltracyjne dr inż. Zbigniew Chacińśki
44 Analiza możliwości wykonania posadowienia jazu w trudnych warunkach gruntowych dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
45 Analiza wpływu długości ścian szczelinowych na odwodnienie wykopu fundamentowego. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
46 Porównanie możliwości zastosowania różnych rodzajów zamknięć dla przykładowego jazu. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
47 Porównanie możliwości różnych metod umocnień (zabezpieczeń) skarp obiektów piętrzących wodę. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
48 Analiza możliwości zastosowania systemów komórkowych w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
49 Analiza możliwości zastosowania dodatków wapna palonego w geotechnice i w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
50 Analiza możliwości zastosowania gruntu techniczne upłynnionego w geotechnice i w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
51 Porównanie metod odstraszania ryb od wlotów do elektrowni. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
52 Porównanie rozwiązań przepławek dla ryb w rejonie stopni wodnych. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
53 Porównanie turbin w MEW pod kątem bezpieczeństwa ryb. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
54 Doświadczalna analiza wpływu przymknięcia zaworu na zjawisko uderzenia hydraulicznego mgr inż. Michał Kubrak
55 Doświadczalna analiza wpływu nieszczelności rurociągu na przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego mgr inż. Michał Kubrak
56 Doświadczalna analiza hydraulicznych warunków pracy wybranych przelewów o ostrej krawędzi mgr inż. Michał Kubrak
57 Doświadczalna analiza hydraulicznych warunków pracy wybranych przelewów o szerokiej koronie mgr inż. Michał Kubrak
58 Zastosowanie programu Simulation CFD do analizy hydraulicznych parametrów przepływu w krótkich przewodach ciśnieniowych mgr inż. Michał Kubrak
59 Projekt inwestycji ekologicznych towarzyszących budowie stopnia wodnego Malczyce. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
60 Projekt ochrony przeciwpowodziowej dla powiatu (wybranego) dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
61 Wykorzystanie gabionów w budownictwie wodnym i lądowym. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
62 Projekt regulacji rzeki górskiej z wykorzystaniem gabionów. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
63 Rewitalizacja Kanału Elbląskiego dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
64 Projekty instalacji przeciwpożarowych (tryskacze, mgła wodna, hydranty) w budynkach niskich, średnich i wysokich o różnych przeznaczeniach do użytkowania. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
65 Projekt instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
66 Projekty instalacji kanalizacyjnych dualnych (zielony certyfikat budynków). dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
67 Projekt zagospodarowania wód opadowych. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
68 Sposoby mocowania instalacji. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
69 Obliczenia parametrów hydraulicznych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rowy, przepusty itp.) dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
70

Design of a Sustainable Drainage System (SUDS) in a small urban area (Projekt zrównoważonego systemu odwodnienia terenu zurbanizowanego)

dr inż. Łukasz Krysiak
71

The impact of climate change trends observed in a selected city on the assessed durability of concrete (Wpływ obserwowanych trendów zmiany klimatu w wybranej miejscowości na ocenę trwałości betonu cementowego)

dr inż. Łukasz Krysiak

 

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska   

 

Lp. Temat pracy – studia stacjonarne Promotor
1 Analiza rozkładu przestrzennego zawartości jonów nieorganicznych w pyle zawieszonym w wybranych lokalizacjach w Polsce prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Analiza zawartości metali śladowych w pyle zawieszonym w wybranych lokalizacjach w Polsce prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
3 Ocena narażenia mieszkańców wybranych aglomeracji w Polsce na stężenia ozonu troposferycznego dr inż. Magdalena Reizer
4 Ocena zagrożenia wybranych ekosystemów roślinnych w Polsce związanego ze stężeniami ozonu troposferycznego dr inż. Magdalena Reizer
5 Ocena przydatności wybranych indeksów jakości powietrza do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza dr inż. Magdalena Reizer
6 Analiza zmienności sezonowej zawartości węgla organicznego w pyle PM2,5 w Warszawie dr inż. Magdalena Reizer
7 Określenie przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego trichloroetenem i tetrachloroetenem w Polsce, w tym inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem oraz analiza przypadków zanieczyszczenia środowiska tymi zanieczyszczeniami (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
8 Analiza możliwości stosowania w pracach rekultywacyjnych roślin wykorzystywanych jako źródło biomasy do celów energetycznych (OŚ/GO-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
9 Zasady dobierania roślin do rekultywacji biologicznej (w kierunku przyrodniczym lub leśnym) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
10 Analiza struktury i zróżnicowania kosztów prac rekultywacyjnych oraz możliwości ich minimalizacji (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
11 Analiza czasu trwania procedury wydawania decyzji środowiskowych. Porównanie teorii (wymagań formalnych) z praktyką. Przyczyny wydłużania czasu wydawania postanowień i decyzji w sprawie OOŚ oraz możliwości skrócenia tego czasu (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
12 Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i/lub odpadowej oraz możliwości ograniczenia ich uciążliwości (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
13 Rozwiązania metodyczne oceny oddziaływania zapachowego stosowane w Polsce w procedurach SOOŚ i OOŚ (prognoza i raport) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
14 Metody oceny sprawdzalności prognoz meteorologicznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
15 Analiza możliwości wykorzystania pakietu Model Evaluation Tool (MET) do weryfikacji prognoz meteorologicznych z modelu GEM dr inż. Małgorzata Zdunek
16 Opracowanie algorytmu wyznaczania syntetycznego sondażu aerologicznego w drobnoskalowej symulacji numerycznym modelem meteorologicznym dr inż. Małgorzata Zdunek
17 Opracowanie systemu wizualnej weryfikacji bieżącej prognozy pogody na podstawie danych meteorologicznych dostępnych w depeszach SYNOP i TEMP dr inż. Małgorzata Zdunek
18 Analiza wpływu topografii i pokrycia terenu na zróżnicowanie zasobów wiatrowych na podstawie wyników modelowania mezoskalowego. dr inż. Małgorzata Zdunek
19 Analiza sprawdzalności numerycznej prognozy wybranych wskaźników konwekcji w modelu GEM dr inż. Małgorzata Zdunek
20 Szacowanie zasobów energii słonecznej w Polsce na podstawie wyników modelowania mezoskalowego dr inż. Małgorzata Zdunek
21 Analiza stanu jakości powietrza w wybranych lokalizacjach przy użyciu pakietu OpenAir dr inż. Małgorzata Zdunek
22 Analiza czasowej i przestrzennej zmienność występowania groźnych zjawisk pogodowych na obszarze Polski na podstawie danych z ESWD (European Severe Weather Database) i depesz synoptycznych dr inż. Małgorzata Zdunek
23 Estimation of wind power production potential at selected sites in Poland dr inż. Małgorzata Zdunek
24 Analysis of air quality in selected cities using OpenAir package dr inż. Małgorzata Zdunek
25 Analysis of the profitability of photovoltaic installation in a detached house dr inż. Małgorzata Zdunek
26 Analysis of temporal and spatial variability of severe weather events in selected country based on ESWD (European Sever Weather Database) and surface synoptic reports dr inż. Małgorzata Zdunek
27 Analiza obserwowanego i modelowanego profilu ozonu troposferze w Europie Środkowej latach 2008-2010 dr inż. J. Strużewska
28 Analiza AOD i poziomu zanieczyszczenia pyłem w okresach epizodów wysokich stężęń ozonu w latach 2013-2015 w Polsce dr inż. J. Strużewska
29 Ocena sparwdzalności europejskiej prognozy jakości powietrza CAMS50 dla wybranych miast w Polsce dr inż. J. Strużewska
30 Porówanienie sparwdzalności 24-godzinnej, 48-godzinnej i 72-godzinne prognozy ozonu na wybranych stacjach w Polsce w okresie letnim w latach 2013-2015 dr inż. J. Strużewska
31 Analiza modelowanego i obserwowanego składu chemicznego pyły PM2,5 w Polsce w roku 2015 dr inż. J. Strużewska
32 Studium przypadku wpływu trasportu pyłu z płonącej biomasy na jakośc powietrza w Polace dr inż. J. Strużewska
33 Analysis of the observed and modelled vertical ozone distribution in Central Europe in 2008-2010 dr inż. J. Strużewska
34 Analysis of modelled and observed chemical speciation of PM2,5 in Poland in 2015 dr inż. J. Strużewska
35 Impact of biomass burning emssions on air quality over Poland – a case study dr inż. J. Strużewska
36 Aplikacja do przestrzennej (i czasowej) analizy charakterystyk stanu ekologicznego dla wybranych zlewni rzecznych. dr inż. Grzegorz Sinicyn
37 Wpływ pompowni melioracyjnych na jakość wód Zbiornika Zegrzyńskiego dr inż. Grzegorz Sinicyn
38 Opracowanie profilu hydrochemicznego dopływów Zbiornika Zegrzyńskiego dr inż. Grzegorz Sinicyn
39 Wpływ częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych na wynik oceny stanu JCW – na przykładzie wybranego województwa. dr inż. Małgorzata Loga
40 Dokonanie oceny stanu JCW rzecznych nie objętych monitoringiem na podstawie istniejącej sieci pomiarowej PMŚ w wybranych zlewniach wyżynnych i górskich. dr inż. Małgorzata Loga
41 Podobieństwa czasowe i przestrzenne charakterystyk statystycznych dla wskaźników fizyczno-chemicznych monitoringu wód płynących dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
42 Oszacowanie ładunków zanieczyszczeń docierających do wybranych części wód rzecznych dla różnych wariantów zagospodarowania i użytkowania zlewni oraz wybranych scenariuszy działań naprawczych dr inż. Małgorzata Loga mgr inż.Paweł Gilewski
43 Testowanie metod optymalizacji częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
44 Porównanie statystycznych metod wyznaczania wody stu i tysiącletniej dr inż. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
45 Porównanie konceptualnych modeli opad-odpływ na przykładzie wybranej zlewni dr inż. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
46 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
47 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
48 Koncepcja technologiczna modernizacji instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów na wybranym przykładzia (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
49 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast – przegląd, analiza, ocena (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
50 Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wybranego rejonu obsługi wraz z propozycją poprawy (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
51 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
52 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
53 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu przetwarzania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
54 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
55 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranej oczyszczalni ścieków (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
56 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta – oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
57 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
58 Przegląd i analiza wypełnień stosowanych w metodach biologicznego oczyszczania gazów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
59 Ocena edukacji ekologicznej dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
60 Suszenie biologiczne w gospodarce odpadami (st. niestacjonarne) mgr inż. Urszula Pieniak
61 Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami medycznymi w wybranym województwie. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
62 Analiza kosztów gospodarki odpadami w wybranej placówce służby zdrowia. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
63 Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym regionie gospodarki odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
64 Opracowanie procedury postępowania z odpadami medycznymi dla wybranego szpitala. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
65 Analiza opłacalności wybranego obiektu gospodarki odpadami (MBP, spalarnia odpadów komunalnych lub niebezpiecznych). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
66 Porównanie systemów gospodarki odpadami w wybranych regionach (aspekty ekonomiczne, organizacyjne, środowiskowe). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
67 Analiza jakości prowadzonej gospodarki odpadami w wybranym mieście w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
68 Koncepcja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranym zakładzie przetwarzania odpadów (podział obowiązków, obieg dokumentów, procedury) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
69 Ocena możliwości lokalizacji obiektu gospodarki odpadowej na terenie wybranego regionu gospodarki odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
70 Koncepcja programu unikania powstawania odpadów dla wybranego obiektu (duży hotel, szkoła lub inny obiekt użyteczności publicznej) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
71 Ocena dostępnośći punktów selektywnmej zbiórki odpadów komunalnych (na przykładzie wybranego miasta) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
72 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu dr inż. Piotr Manczarski
73 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów dr inż. Piotr Manczarski
74 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast – przegląd, analiza, ocena dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
75 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
76 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
77 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu przetwarzania odpadów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
78 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
79 Przegląd i analiza wypełnień stosowanych w metodach biologicznego oczyszczania gazów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
80 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta – oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
81 Ocena edukacji ekologicznej dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
82 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
83 Suszenie biologiczne w gospodarce odpadami mgr inż. Urszula Pieniak
84 Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami medycznymi w wybranym województwie. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
85 Analiza kosztów gospodarki odpadami w wybranej placówce służby zdrowia. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
86 Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym regionie gospodarki odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
87 Opracowanie procedury postępowania z odpadami medycznymi dla wybranego szpitala. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
88 Analiza opłacalności wybranego obiektu gospodarki odpadami (MBP, spalarnia odpadów komunalnych lub niebezpiecznych). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
89 Porównanie systemów gospodarki odpadami w wybranych regionach (aspekty ekonomiczne, organizacyjne, środowiskowe). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
90 Analiza jakości prowadzonej gospodarki odpadami w wybranym mieście w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
91 Koncepcja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranym zakładzie przetwarzania odpadów (podział obowiązków, obieg dokumentów, procedury) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
92 Ocena możliwości lokalizacji obiektu gospodarki odpadowej na terenie wybranego regionu gospodarki odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
93 Koncepcja programu unikania powstawania odpadów dla wybranego obiektu (duży hotel, szkoła lub inny obiekt użyteczności publicznej) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
94 Ocena dostępnośći punktów selektywnmej zbiórki odpadów komunalnych (na przykładzie wybranego miasta) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
95 Analysis and assessment of municipal solid waste management for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
96 Analysis and assessment of selective collection of municipal waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
97 Current status of municipal solid waste management for your country dr inż. Piotr Manczarski
98 Conception of mechanical-biological waste treatment for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
99 Conception of segregation of municipal solid waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
100 Analysis of medical waste management system in the selected country. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
101 Analysis of the possibilities of disposal of waste generated in hospitals in the context of existing legislation (in selected country). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
102 Opracowanie modelu symulacyjnego wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego dr inż. Sylwester Tyszewski
103 Ocena możliwości lokalizacji i zaopatrzenia w wodę stawów rybnych w wybranej zlewni rzecznej (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Sylwester Tyszewski, dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
104 Ocena możliwości lokalizacji i zaopatrzenia w wodę kompleksu nawadnianych użytków rolnych w wybranej zlewni rzecznej (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Sylwester Tyszewski, dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
105 Modelowanie potrzeb wodnych oraz kryteria realizacji zadania zaopatrzenia w wodę stawów rybnych dr inż. Sylwester Tyszewski, dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
106 Podstawy hydrologiczne bilansu wodnogospodarczego na przykładzie wybranej zlewni (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Sylwester Tyszewski
107 Wykorzystanie SIP do analizy czynników sprawczych w obszarze wybranej zlewni (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
108 Wykorzystanie SIP do oceny zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych w wybranej zlewni (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
109 Charakterystyka reżimu hydrologicznego wybranej rzeki (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
110 Żegluga w Polsce – możliwości i ograniczenia rozwoju dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
111 Mobilność i biodostępność metali w układzie gleba-roślina Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
112 Rola gleb w sekwestracji węgla Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
113 Potencjał roślin wykorzystywanych w procesach fitoremediacji Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
114 Przegląd metod remediacji gleb zanieczyszczonych metalami Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
115 Wpływ zanieczyszczenia gleby związkami ropopochodnymi na wzrost i rozwój wybranego gatunku trawy Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
116 Rola i znaczenie makroelementów (azotu) we wzroście i rozwoju roślin Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
117 Wpływ wybranych nawozów mineralnych i organicznych na właściwości gleb Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

 

Lp. Temat pracy – studia niestacjonarne Promotor
1 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu dr inż. Piotr Manczarski
2 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów dr inż. Piotr Manczarski
3 Koncepcja technologiczna modernizacji instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów na wybranym przykładzia dr inż. Piotr Manczarski
4 Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wybranego rejonu obsługi wraz z propozycją poprawy dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
5 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
6 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
7 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu związanego z gospodarką odpadami (odzysku lub unieszkodliwiania) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
8 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
9 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
10 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta (dot. większych miast w Polsce) – oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
11 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
12 Termiczne przekształcanie odpadów – przegląd metod dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
13 Przegląd technologii recyklingu organicznego metodą fermentacji metanowej frakcji ulegającej biodegradacji z odpadów komunalnych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
14 Aspekty prawne i organizacyjne dla instalacji recyklingu organicznego i odzysku energetycznego odpadów ulegających biodegradacji . Przegląd rozwiązań zagranicznych i perspektywy wdrożenia w Polsce. dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
15 Przegląd i ocena przykładowej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji metodą ferementacji metanowej dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
16 Inwentaryzacja istniejących w Polsce instalacji biogazowych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
17 Koncepcja monitoringu oddziaływania na środowisko dla dużej oczyszczalni ścieków (IK-nie stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
18 Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i/lub odpadowej oraz możliwości ograniczenia ich uciążliwości (IK-niestacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig

 

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza aktywności w zakresie wyboru sposobów przemieszczania się w systemie transportowym miasta. Dr inż. Artur Badyda
2. Analiza alternatywnych strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy i związanych z nimi szans i zagrożeń dla środowiska miejskiego. Dr inż. Artur Badyda
3. Analiza bezpieczeństwa podróżowania w sieci drogowo-ulicznej Warszawy. Dr inż. Artur Badyda
4. Analiza jakości powietrza atmosferycznego w warunkach dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Warszawy. Dr inż. Artur Badyda
5. Analiza potrzeb, kosztów i korzyści wynikających z wprowadzania systemu pasów dla autobusów (tzw. bus-pasów) w miastach. Dr inż. Artur Badyda
6. Analiza zależności zmian natężenia hałasu komunikacyjnego od natężenia i struktury ruchu pojazdów i związanych z tym zagrożeń. Dr inż. Artur Badyda
7. Analiza zależności zmian poziomu zanieczyszczeń powietrza od natężenia i struktury ruchu pojazdów i związanych z tym zagrożeń. Dr inż. Artur Badyda
8. Oddziaływanie transportu na jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej. Dr inż. Artur Badyda
9. Rozwój systemu komunikacji zbiorowej szansą dla poprawy jakości powietrza w Warszawie. Dr inż. Artur Badyda
10. Charakterystyka chemiczne osadów dennych rzek polskich Naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczenia wód kadmem. Dr Małgorzata Wojtkowska
11. Mikrozanieczyszczenia nieorganiczne wód i ich wpływ na środowisko. Dr Małgorzata Wojtkowska
12. Analiza stężeń wybranych metali w rzece Wiśle na wysokości Warszawy. Dr Małgorzata Wojtkowska
13. Charakterystyka i występowanie związków mineralnych w środowisku wodnym. Dr Małgorzata Wojtkowska
14. Ocena stopnia kumulacji metali ciężkich w biomasie występującej w Potoku Służewieckim w okresie wegetacyjnym. Dr Małgorzata Wojtkowska
15. Usprawnienie przepływu informacji w zakresie emisji pomiędzy podmiotami korzystającymi ze środowiska a jednostkami administracji państwowej Dr inż. Mariusz Rogulski
16. Propozycja działań promujących kampanię „Sprzątanie świata” Dr inż. Mariusz Rogulski
17. Koncepcja systemu mobilnego monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
18. Analiza możliwości wyboru typu obiektów do instalacji mobilnych urządzeń do prowadzenia monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
19. Przegląd możliwości urządzeń służących do monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
20. Określenie grup docelowych zainteresowanych przenośnymi urządzeniami do monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
21. Przegląd mobilnych systemów do badania jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
22. Wpływ składowiska odpadów na wybrane elementy środowiska naturalnego. dr Krystyna Niesiobędzka
23. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. dr Krystyna Niesiobędzka
24. Fizykochemiczna ocena jakości wody w hodowlanym stawie rybnym. dr Krystyna Niesiobędzka
25. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń powodowanych przez emisję substancji niebezpiecznych z tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu na przykładzie m.st. Warszawy dr Dariusz Dmochowski
26. Nowoczesne technologie stosowane do redukcji i oczyszczania niebezpiecznych składników spalin, pochodzących z procesów spalania konwencjonalnych paliw dr Dariusz Dmochowski
27. Materiały budowlane zawierające azbest jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska naturalnego dr Dariusz Dmochowski
28. Analiza możliwości wystąpienia zagrożeń biologiczno-chemicznych dla ludności rekreacyjnie korzystającej ze zbiornika wód powierzchniowych położonego na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie dr Dariusz Dmochowski
29. Analiza metod pobierania i gromadzenia danych o środowisku dr inż. Witold Sikorski
30. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego procesu Fentona. dr Małgorzata Kucharska
31. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem procesu elektrochemicznego utleniania. dr Małgorzata Kucharska
32. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utlenianiania. dr Małgorzata Kucharska
33. Badania nad usuwaniem chloro fenoli ze ścieków za pomocą wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utleniania. dr Małgorzata Kucharska
34. Metale ciężkie docierające do mieszkań w środowisku wielkomiejskim. Dr Elżbieta Krajewska
35. Presje antropogeniczne wywierane na środowisko wodne wybranej rzeki Dr Elżbieta Krajewska

 

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Ocena warunków środowiska wewnętrznego w wybranych budynkach/grupach pomieszczeń (badania obiektywne i subiektywne), dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
2 Modelowanie wymiany ciepła człowiek – otoczenie dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
3 Analiza cieplnego wpływu człowieka na środowisko w pomieszczeniach dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
4 Wpływ sytuacji specjalnych (np stres) na odczuwanie środowiska cieplnego dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
5  Ocena parametrów cieplnych odzieży dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
6  Analiza zachowań człowieka w budynkach dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
7 Przegląd kryteriów doboru paneli grzewczo-chłodzących bazujących na rurkach ciepła Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
8 Projekt układu regulacji w 2- / 3- funkcyjnym węźle ciepłowniczym Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
9 Projekt układu sterowania pracą centrali instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
10 Projekt stanowiska do ustawiania parametrów sterownika skonfigurowanego Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
11 Wykorzystanie systemów BIM – Building Information Modeling w projektowaniu Dr inż. Piotr Bartkiewicz
12 Wykorzystanie systemu Google Sketchup w modelowaniu budynków Dr inż. Piotr Bartkiewicz
13 Wykorzystanie aplikacji mobilnych do projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji. Dr inż. Piotr Bartkiewicz
14 Projekt wentylacji i klimatyzacji sal kinowych /szkoły tańca/ filharmonii Dr inż. Anna Charkowska
15 Projekt wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego w oparciu o wytyczne projektowania instalacji  rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia Dr inż. Anna Charkowska
16 Projekt instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem systemu dwuczynnikowego w budynku biurowym (np. z zastosowaniem klimakonwektorów wentylatorowych, belek chłodniczych) Dr inż. Marta Chludzińska
17 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych / w obiekcie przemysłowym / w obiekcie służby zdrowia Dr inż. Marta Chludzińska
18 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej / budynkach mieszkalnych / obiektach przemysłowych Dr inż. Jacek Hendiger
19 Projekt instalacji ogrzewania niskotemperaturowego w budynku jednorodzinnym wraz analizą możliwości zastosowania alternatywnego źródła ciepła Dr inż. Anna Charkowska
20 Współpraca instalacji ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku biurowym Dr inż. Paweł Kędzierski
21 Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku jednorodzinnym Dr inż. Paweł Kędzierski
22 Wariantowy projekt instalacji ogrzewania w budynku jednorodzinnym poddanym termomodernizacji Dr inż. Paweł Kędzierski
23 Projekt ogrzewania w systemie podłogowo-konwekcyjnym z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii Dr inż. Paweł Kędzierski
24 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym po jego termomodernizacji Dr inż. Paweł Kędzierski
25 Wpływ zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na charakterystykę energetyczną budynku wraz z projektem instalacji ogrzewania Dr inż. Paweł Kędzierski
26 Projekt instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego wraz ze sprawdzeniem wymagań dotyczących oszczędności energii Dr inż. Paweł Kędzierski
27 Projekt instalacji ogrzewania w budynku energooszczędnym Dr inż. Paweł Kędzierski
28 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej w systemie rozdzielaczowym / trójnikowym / pętlicowym Dr inż. Anna Kowalczyk
29 Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej po przeprowadzonej termomodernizacji Dr inż. Anna Kowalczyk
30 Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej po przeprowadzonej termomodernizacji Dr inż. Anna Kowalczyk
31 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym wraz z doborem źródła ciepła Dr inż. Anna Kowalczyk
32 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej Dr inż. Anna Kowalczyk
33 Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego / wielorodzinnego / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej Dr inż. Anna Kowalczyk
34 Projekt modernizacji stanowiska dydaktycznego do badania sprawności temperaturowej wymiennika krzyżowego i określania wartości współczynnika COP dla pompy ciepła w centrali wentylacyjnej. Dr inż. Dariusz Ksionek
35 Projekt modernizacji stanowiska dydaktycznego do badania grzejnika konwekcyjnego (opracowanie instrukcji do ćwiczenia, dokumentacja CAD, dobór urządzeń) Dr inż. Dariusz Ksionek
36 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym z kotłem gazowym / powietrzną pompą ciepła / pompą ciepła woda-woda jako źródłem ciepła Dr inż. Dariusz Ksionek
37 Projekt wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym / oszklonego atrium w budynku biurowym Dr inż. Grzegorz Kubicki
38 Projekt wentylacji i klimatyzacji dla sali operacyjnej Dr inż. Grzegorz Kubicki
39 Projekt systemu ogrzewania powietrznego i odciągów miejscowych dla hali przemysłowej Dr inż. Grzegorz Kubicki
40 Projekt systemu wentylacji i odciągów miejscowych dla salonu samochodowego z zapleczem serwisowym Dr inż. Grzegorz Kubicki
41 Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przedszkola / w obiekcie o charakterze wystawienniczo-handlowym Dr inż. Grzegorz Kubicki
42 Monitoring i analiza zapotrzebowania na energię wybranego budynku Dr inż. Maciej Mijakowski
43 Projekt systemu wentylacji i chłodzenia dla budynku jednorodzinnego wraz z analizą energetyczno – ekonomiczną Dr inż. Maciej Mijakowski
44 Projekt systemu ogrzewania i wentylacji dla budynku jednorodzinnego wraz z analizą energetyczno – ekonomiczną Dr inż. Maciej Mijakowski
45 Projekt systemu ogrzewania i wentylacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z analizą odzysku ciepła odpadowego Dr inż. Maciej Mijakowski
46 Projekt instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowego podłogowego w domu jednorodzinnym wraz z analizą kosztów Dr inż. Olgierd Niemyjski
47 Termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do celów ogrzewniczych. Analiza opłacalności Dr inż. Olgierd Niemyjski
48 Analiza ekonomiczna projektu domu jednorodzinnego oraz instalacji c.o. przy zmianie współczynnika U zgodnie z Warunkami Technicznymi Dr inż. Olgierd Niemyjski
49 Koncepcja zasilania w ciepło Miasta wraz z analizą wariantową kosztów eksploatacyjnych sieci Dr inż. Olgierd Niemyjski
50 Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii do ogrzewania budynków Dr inż. Olgierd Niemyjski
51 Koncepcja zasilania w ciepło wydzielonego rejonu miasta z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z analizą wariantową kosztów eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej Dr inż. Olgierd Niemyjski
52 Dostosowanie budynku jednorodzinnego do standardów budownictwa niskoenergetycznego oraz analiza kosztów inwestycji Dr inż. Olgierd Niemyjski
53 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym / biurowo-konferencyjnym / przemysłowym Dr inż. Joanna Rucińska
54 Projekt instalacji centralnego ogrzewania z doborem źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Dr inż. Joanna Rucińska
55 Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku niskoenergetycznym Dr inż. Joanna Rucińska
56 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Dr inż. Joanna Rucińska
57 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku biurowego / hotelowego / kina dr inż. Jerzy Sowa
58 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku jednorodzinnego dr inż. Jerzy Sowa
59 Projekt instalacji wentylacyjnej i chłodzenia budynku jednorodzinnego dr inż. Zenon Spik
60 Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej hali basenu pływackiego dr inż. Zenon Spik
61 Projekt instalacji ogrzewania powietrznego domu jednorodzinnego opartego na gazowym kotle nadmuchowym / na niskotemperaturowym źródle ciepła (pompa ciepła lub kocioł gazowy kondensacyjny) dr inż. Zenon Spik
62 Projekt instalacji centralnego ogrzewania domu jednorodzinnego, przy wykorzystaniu kominka z płaszczem wodnym jako wspomagającego źródła ciepła dr inż. Zenon Spik
63 Projekt instalacji centralnego ogrzewania opartej na kotle kondensacyjnym współpracującym z kolektorami słonecznymi dr inż. Zenon Spik
64 Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w kocioł opalany węglem, kocioł gazowy kondensacyjny i pompę ciepła (budynek jedno lub wielorodzinny) dr inż. Zenon Spik
65 Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w grzejniki podłogowe płaszczyznowe, grzejniki podłogowe konwekcyjne i klasyczne grzejniki konwekcyjne dr inż. Zenon Spik
66 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w aspekcie termomodernizacji budynku dr inż. Zenon Spik
67 Projekt instalacji wody lodowej wraz ze źródłem chłodu w budynku biurowym dr inż. Zenon Spik
68 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku jednorodzinnego dr inż. Zenon Spik
69 Projekt instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego / podłogowego / podłogowo-konwekcyjnego w wybranym budynku jednorodzinnym / wielorodzinnym / użyteczności publicznej itp. dr inż. Michał Strzeszewski
70 Projekt instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego z zastosowaniem zasobnika buforowego dr inż. Adrian Trząski
71 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie hotelowym / przemysłowym / basenowym / kinowym / służby zdrowia / biurowym / w restauracji dr inż. Piotr Ziętek
72 Projekt instalacji grzewczej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku jednorodzinnym dr inż. Piotr Ziętek
73 Projekt instalacji grzewczej i chłodniczej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dr inż. Piotr Ziętek
74 Projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych z zastosowaniem systemu powietrzno-wodnego dr inż. Anna Charkowska
75 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego w szpitalu dr inż. Anna Charkowska
76 Projekt wentylacji i klimatyzacji sal operacyjnych z zastosowaniem nawiewników z przepływem jednokierunkowym dr inż. Anna Charkowska
77 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji archiwum dr inż. Anna Charkowska
78 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji sal ekspozycyjnych w muzeum dr inż. Anna Charkowska
79 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji galerii obrazów dr inż. Anna Charkowska
80 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji sali kinowej dr inż. Anna Charkowska
81 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji hali sportowej dr inż. Anna Charkowska
82 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji klubu fitness dr inż. Anna Charkowska
83 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku hotelowym dr inż. Anna Charkowska
84 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji zaplecza gastronomicznego dr inż. Anna Charkowska
85 Projekt systemu wentylacji i klimatyzacji kuchni gorącej w restauracji dr inż. Anna Charkowska
86 Projekt systemu wentylacji bytowej w garażu zamkniętym dr inż. Anna Charkowska
87 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym z zastosowaniem dwustopniowego systemu uzdatniania powietrza dr inż. Anna Charkowska

 

Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1. Odpady komunalne, analiza możliwości ich zagospodarowania z uwzględnieniem ich termicznego przekształcania. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
2. Analiza zasad określania mocy zamówionej w systemach ciepłowniczych Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
3. Charakterystyka systemów ciepłowniczych z akumulatorem ciepła na przykładzie EC Siekierki, EC Kraków , EC Białystok i EC Bielsko Biała. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
4. Kierunki modernizacji obiegów wodnych ciepłowni komunalnej. Określenie sprawności hydraulicznej tych obiegów przed i po modernizacji dla wybranego obiektu. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
5. Charakterystyka dużych akumulatorów ciepła. Zasady doboru i ich włączania w system ciepłowniczy zasilany z EC i ciepłowni komunalnej. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
6. Próżniowe i atmosferyczne odgazowanie wody uzupełniającej sieci ciepłownicze. Charakterystyka i dobór urządzeń dla wybranego źródła ciepła. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
7. Charakterystyka porównawcza produkcji chłodu z wykorzystaniem agregatów sprężarkowych, absorpcyjnych i adsorpcyjnych Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
8. Techniczne aspekty spalania biomasy (zakres do uzgodnienia) Dr inż. Maciej Chorzelski
9. Projekt 2-funkcyjnego węzła ciepłowniczego zasilanego z m.s.c. w Warszawie. Dr inż. Maciej Chorzelski
10. Możliwości ograniczenia emisji ze średnich źródeł spalania (od 1 do 50 MW) w związku z perspektywą wprowadzenia nowej dyrektywy UE. Dr inż. Maciej Chorzelski
11. Analiza pracy i możliwości poprawy pracy układów pompowych w istniejącym źródle ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
12. Możliwości ograniczenia emisji ze spalarni odpadów komunalnych – zagadnienia wybrane ( dobra znajomość j. angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
13. Możliwości zastosowania technologii BAT w źródłach ciepłowniczych (j. Ang. ). Dr inż. Maciej Chorzelski
14. Porównanie dostępnych na rynku kotłów na paliwo stałe o mocy (w paliwie) 1-5 MW. Dr inż. Maciej Chorzelski
15. Zgazowanie węgla, biomasy, odpadów komunalnych i osadów ściekowych. (Wskazana znajomość chemii i j. angielskiego). Dr inż. Maciej Chorzelski
16. Analiza możliwości budowy nowego miejskiego źródła ciepła z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i limitów emisji CO2. (magisterski). Dr inż. Maciej Chorzelski
17. Analiza celowości wprowadzania układów skojarzonych w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
18. Zastosowanie oleju termicznego(termalnego) jako nośnika ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
19. Analiza celowości wprowadzania układów produkcji ciepła opartych o OZE w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
20. Sposoby doboru materiałów na rury ( instalacyjne, ciepłownicze) w zależności od zastosowania. Dr inż. Maciej Chorzelski
21. Zagadnienia korozji w rurociągach stalowych.( j. ang.) Dr inż. Maciej Chorzelski
22. Analiza możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego. Dr inż. Maciej Chorzelski
23. Możliwość oceny żywotności rurociągów ciepłowniczych ( wskazana znajomość wytrzymałości materiałów, chemii(korozja) i języka angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
24. Wpływ pojęcia „efektywny system ciepłowniczy” na istniejące systemy ciepłownicze. Dr inż. Maciej Chorzelski
25. Badania opłacalności techniki kondensacyjnej w kotłach na paliwo stałe (warunkowo- jeśli zostanie uruchomione stanowisko badawcze). Dr inż. Maciej Chorzelski
26. Ew. temat dyplomu zaproponowany i wykonywany we współpracy z VEOLIĄ. Dr inż. Maciej Chorzelski
27. Istnieje możliwość indywidualnego ustalania tematu pracy – np. w oparciu o materiały dyplomanta ( osoby zatrudnione w firmach ciepłowniczych czy zakładach przemysłowych) Zakres prac: analiza możliwości obniżenia zużycia energii w systemie cieplnym zakładu, porównanie rozwiązań technicznych węzłów ciepłowniczych projektowanych w oparciu o zalecenia VEOLIA/SPEC i PEC w miejscowości XXX, zagadnienia modernizacji układów pompowych etc. Dr inż. Maciej Chorzelski
28. Analiza zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło systemowe grupy budynków z możliwością przyłączenia nowych odbiorców. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
29. Metody zmniejszenia wskaźnika nakładu energii pierwotnej ciepła systemowego. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
30. Analiza ekonomiczna budowy lokalnej instalacji trigeneracji dla grupy budynków biurowych. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
31. Analiza modernizacji budynku wielorodzinnego ze zmianą źródła ciepła. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
32. Analiza ekonomiczna, ekologiczna i energetyczna zasilania budynku zamieszkania zbiorowego w ciepło i energię elektryczną Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
33. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dr inż. Małgorzata Kwestarz
34. Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w skali mikro Dr inż. Małgorzata Kwestarz
35. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
36. Analiza ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej wpływ na plan remontowy Dr inż. Małgorzata Kwestarz
37. Analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania biogazu generowanego w biogazowi przemysłowej/rolniczej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
38. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania energii wiatru na terenie zurbanizowanym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
39. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynowania ciepła w skali domu jednorodzinnego Dr inż. Małgorzata Kwestarz
40. Analiza regulacji prawnych na rynku ciepła w Polsce na przykładzie konstrukcji i analizy wrażliwości taryfy za ciepło Dr inż. Małgorzata Kwestarz
41. Analiza techniczno-ekonomiczna stosowanych technologii oczyszczania spalin w elektrociepłowni miejskiej spalającej węgiel kamienny i gaz ziemny w kontekście gospodarki niskoemisyjnej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
42. Analiza finasowo-prawna rynku paliw w Unii Europejskiej z perspektywy możliwości zakupu gazu ziemnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Polsce Dr inż. Małgorzata Kwestarz
43. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji węzłów ciepłowniczych grupowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
44. Analiza techniczno-ekonomiczna układów pompowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
45. Kotłownia opalana gazem/olejem/węglem/biomasą jako źródło zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego/usługowego/użyteczności publicznej (wykorzystanie i rozwinięcie zagadnień z przedmiotu Źródła ciepła) Dr inż. Jarosław Olszak
46. Efekty działań modernizacyjnych w istniejącym budynku (jeśli student ma dostęp domu jednorodzinnego wybudowanego przed laty – remont i dostosowanie go do dzisiejszych wymagań technicznych, tzw. „stary dom do remontu”) Dr inż. Jarosław Olszak
47. Zaopatrzenie w ciepło budynku mieszkalnego (jednorodzinnego, wielorodzinnego)w oparciu o najlepsze dostępne techniki. Analiza wybranych rozwiązań. Dr inż. Jarosław Olszak
48. Wykorzystanie energii z OZE do zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny lub wielorodzinny, wykorzystanie energii słonecznej, wymienników gruntowych  lub biomasy) Dr inż. Jarosław Olszak
49. Stanowisko do wyznaczania charakterystyki pompy obiegowej. Wykonanie modelu, przygotowanie instrukcji ćwiczenia (pompa z regulowaną prędkością obrotową, przewody z PP łączone przez zgrzewanie) Dr inż. Jarosław Olszak
50. Audyty energetyczne budynków mieszkalnych. Porównanie wyników audytów z rzeczywistym zużyciem ciepła po termomodernizacji. (jest dostęp do wykonanych audytów i do danych historycznych zużycia ciepła w budynkach) Dr inż. Jarosław Olszak
51. Efekt energetyczny, ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji budynku mieszkalnego zasilanego w ciepło z kotłowni lokalnej/węzła ciepłowniczego. Dr inż. Jarosław Olszak
52. Badanie efektywności energetycznej wybranego źródła ciepła. (np. opomiarowanie kotła/pompy ciepła w domu, do którego dyplomant ma dostęp, przeprowadzenie pomiarów, obróbka wyników) Dr inż. Jarosław Olszak
53. Temat do uzgodnienia z dyplomantem, uwzględniający jego zainteresowania i doświadczenie Dr inż. Jarosław Olszak
55. Analiza rozwiązań technicznych prowadzenia sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w skarpach. Dr inż. Małgorzata Ziombska
56. Rozwiązania projektowe sieci ciepłowniczej doprowadzającej nośnik ciepła do zespołu budynków Dr inż. Małgorzata Ziombska
57. Projekt instalacji kolektorów cieczowych dla domu jednorodzinnego. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
58. Projekt instalacji gruntowej pompy ciepła dla domu jednorodzinnego. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
59. Analiza współpracy rurowego gruntowego wymiennika ciepła z instalacją wentylacyjną w budynku jednorodzinnym Dr inż. Andrzej Wiszniewski
60. Projekt i analiza opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dr inż. Andrzej Wiszniewski
61. Przepływ gazu w stanie ustalonym dla gazociągów średniego ciśnienia – przykłady obliczeń. Dr inż. Maciej Witek
62. Zastosowanie różnych typów gazomierzy do pomiarów objętości gazu ziemnego – analiza porównawcza. Dr inż. Maciej Witek
63. Zastosowanie reduktorów w instalacjach redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – przykłady doboru. Dr inż. Maciej Witek
64. Reduktory do zastosowań na przyłączach gazowych – analiza rozwiązań technicznych. Dr inż. Maciej Witek
65. Stacje gazowe w systemach dystrybucji gazu – rozwiązania projektowe Dr inż. Maciej Witek
66. Metody zewnętrzne wykrywania nieszczelności w gazociągach. Dr inż. Łukasz Kotyński
67. Programowe metody wykrywania nieszczelności w gazociągach. Dr inż. Łukasz Kotyński
68. Aplikacje do symulacji sieci wodociągowych – praktyczne możliwości wykorzystania. Dr inż. Łukasz Kotyński
69. Aplikacje do symulacji sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych – praktyczne możliwości wykorzystania. Dr inż. Łukasz Kotyński

 

BIOGOSPODARKA

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Projekt instalacji fotowoltaicznej do zasilania energią elektryczną sezonowego domu letniskowego prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
2 Projekt instalacji fotowoltaicznej do zasilania energia elektryczną całorocznego domu letniskowego prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
3 Chemiczne sieciowanie peptydów i polipeptydów dr inż. Piotr Grzybowski
4 Badanie skuteczności dezynfekcji odpadów biologicznych przy użyciu SO2 dr inż. Piotr Grzybowski
5 Badania wpływu zawartości Pt oraz Pd na właściwości katalizatorów elektroutleniania kwasu mrówkowego dr Artur Małolepszy
6 Wpływ obecności nanodyspersji tlenu i powietrza na aktywność biomasy osadu czynnego dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW., mgr inż. Karol Ulatowski
7 Opracowanie kompleksowej (łącznie z ogrzewaniem) instalacji fotowoltaicznej do zasilania w energię całorocznego domu o powierzchni 200 m2  prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
8 Opracowanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania w energię stacji do ładowania samochodów elektrycznych  prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
9 Synteza i analiza właściwości pokryć z polikatecholamin do zastosowań w Biotechnologii prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

 

Wydział Inżynierii Materiałowej   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1. Charakterystyka kompozytów pianek poliuretanowych z napełniaczami naturalnymi  produktami ubocznymi przemysłu rolno- spożywczego dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW
2. Charakterystyka kompozytów termoplastów polimerowych z napełniaczami naturalnymi  produktami ubocznymi przemysłu rolno- spożywczego dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska   

Lp. Temat pracy Promotor
1 Badanie odpadów ogrodowych pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska mgr inż. Urszula Pieniak
2 Badania w zakresie efektywności metod biologicznego oczyszczania gazów w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce (przegląd, analiza i ocena) dr inż. Krystyna Lelicińska
3 Badania odpadów spożywczych z gospodarstw domowych pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska mgr inż. Urszula Pieniak
4 Badania odpadów gastronomicznych pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
5 Badania odpadów z targowisk pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
6 Zastosowanie metody suszenia biologicznego w gospodarce odpadami na przykładzie wybranej instalacji/wybranych instalacji – badania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
7 Badania właściwości technologicznych osadów ściekowych pod kątem ich zagospodarowania dla wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
8 Badanie odpadów bionaczyń pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
9 Analiza i ocena możliwości pozyskiwania i przekształcania biomasy jako wkład w biogospodarkę regionu (dla wybranego regionu) dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
10 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
11 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
12 Gospodarka bioodpadami komunalnymi jako element GOZ dla wybranego województwa dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
13 Koncepcja technologiczna biogazowni rolniczej dr inż. Krystyna Leliciński i dr inż. Piotr Manczarski
14 Badania technologiczne wpływu warunków zbierania wybranych frakcji bioodpadów na możliwości ich zagospodarowania dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska i dr inż. Krystyna Lelicińska
15 Analiza i ocena możliwości zastosowania fusów z kawy jako środka wspomagającego proces kompostowania w kompostowniku przydomowym dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska i dr inż. Krystyna Lelicińska
16 Analiza technologiczna właściwości wybranych rodzajów bioodpadów wytwarzanych w przykładowym zakładzie przetwórczym (np. branża spożywcza) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska i dr inż. Krystyna Lelicińska
17 Wpływ zaszczepienia w testach biodegradacji chlorowcopochodnych węglowodorów w środowisku wodnym dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
18 Analiza krajowych strategii rozwoju biogospodarki w Unii Europejskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
19 Analiza regionalnych strategii rozwoju biogospodarki w Polsce dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
20 Analiza efektywności oczyszczania ścieków z zastosowaniem biomasy immobilizowanej na ruchomych nośnikach dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW i mgr inż. Justyna Walczak
21 Analiza szybkości procesu nitryfikacji w reaktorze ze złożem ruchomym dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
22 Analiza szybkości procesu denitryfikacji w reaktorze ze złożem ruchomym dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
23 Analiza efektywności usuwania związków C, N i P w reaktorze hybrydowym dr hab. inż. Moniki Żubrowska-Sudoł, prof. PW i mgr inż. Justyna Walczak
24 Wpływ wstępnej obróbki biomasy wtórej metodą hydrodynamicznej dezintegracji na jej charakterystykę dr hab. inż. Moniki Żubrowska-Sudoł, prof. PW
25 Wpływ przygotowania substratów metodą hydrodynamicznej dezintegracji na efektywność procesu fermentacji metanowej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW i dr inż. Katarzyna Umiejewska
26 Analiza efektywności usuwania związków C, N i P z zastosowaniem biomasy immobilizowanej na ruchomych nośnikach oraz biomasy zawieszonej; praca 2 osobowa dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
27 Biomasa wtórna jako źródło surowców (1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
28 Odzysk azotu i fosforu z osadów ściekowych oraz organicznej frakcji odpadów komunalnych na drodze hydrodynamicznej dezintegracji (2 os.)

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; dr inż. Justyna Walczak

29 Biodegradowalna frakcja odpadów komunalnych jako kosubstrat w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych (1 os.)

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni; dr inż. Justyna Walczak

STUDIA MAGISTERSKIE  

 

 

Zakład Biologii   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Występowanie mikroorganizmów chorobotwórczych na terenach rekreacyjnych w Warszawie i okolicach. Dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska
2 Analiza jakości powietrza wewnętrznego w obiektach Politechniki Warszawskiej. Dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska
3 Genotoksyczność ścieków z dodatkiem nanocząstek  w stosunku do skorupiaków Daphnia magna. Dr Nina Doskocz

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków   

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza opłat za korzystanie ze środowiska w wybranym obiekcie (IŚ, 1 os.)* dr inż. Beata Karolinczak
2. Analiza opłat za usługi wodne w wybranym obiekcie (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
3. Ocena śladu węglowego wybranej oczyszczalni ścieków (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
4. Ocena śladu węglowego wybranego zakładu gospodarki komunalnej (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
5. Ocena LCA wybranego systemu gospodarki komunalnej (IŚ, 1 os.) dr inż. Beata Karolinczak
6. Eksploatacyjne badania niezawodności instalacji  wodociągowych w kompleksie budynków biurowych (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
7. Analiza struktury zużycia wody w jednostce osadniczej (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
8. Analiza  zużycia wody w Ciechanowie  w czasie pandemii COVID-19 (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
9. Odnowa przewodów żeliwnych na przykładzie wybranej sieci wodociągowej (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
10. Alternatywne systemy zaopatrzenia w wodę – analiza i ocena dostępnych technologii. (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
11. Analiza zakresu stosowania bezwykopowych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
12. Urządzenia do monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych on-line – przegląd i ocena wybranych urządzeń (IŚ, 1 os.) prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
13. Analiza systemów zaopatrzenia w wodę jako element SmartCity. (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
14. Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej w jednostce osadniczej przy wykorzystaniu programu EPANET (IŚ, 1 os.)  dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
15. Analiza hydrauliczna sieci kanalizacyjnej jednostki osadniczej X przy wykorzystaniu programu SWMM (IŚ, 1 os.)  dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
16. Analiza energochłonności niekonwencjonalnych systemów kanalizacyjnych. (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
17. Koncepcja monitoringu sieci wodociągowej w gminie X (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
18. Koncepcja monitoringu w aspekcie modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej w miejscowości X (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
19. Analiza zasad doboru i rozwiązań lokalnych stacji doczyszczania wody (LSDW) w budynkach użytkowania zbiorowego. (szpitale, hotele, biurowce, restauracje, itp.). (IŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
20. Badania przebiegu oczyszczania barwnej wody podziemnej na filtrach węglowych wspomaganych wstępnym utlenianiem KMnO4. (IŚ, 1-2 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
21.

Badania nad przebiegiem oczyszczania barwnej wody podziemnej na złożach węglowych i braunsztynowych (IŚ, 1-2 os.)

dr inż. Małgorzata Perchuć
22. Doświadczenia z rozruchu komunalnej oczyszczalni ścieków (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
23. Analiza i ocena gospodarki wodno-ściekowej w wybranym zakładzie przemysłowym (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
24.

Analiza efektywności technologicznej oczyszczania ścieków na oczyszczalni przemysłowej (IŚ, 1 os.)

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
25. Analiza i ocena pracy oraz koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków (IŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
26. Analiza przebiegu i efektywności procesu nitryfikacji w reaktorze deamonifikacyjnym (IŚ, 1 os.) dr inż. Justyna Walczak
27. Analiza przebiegu i efektywności procesu beztlenowego utleniania amoniaku (IŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
28. Analiza efektywności współfermentacji  osadów ściekowych z wybranymi odpadami organicznymi (IŚ, 2 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
29. Substancje rosnącego ryzyka w ściekach komunalnych – rodzaje, źródło pochodzenia, wpływ na środowisko, metody usuwania (IŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
30. Analiza możliwości odzysku surowców w komunalnych oczyszczalniach ścieków (IŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
31. Analiza zasad doboru i rozwiązań lokalnych stacji doczyszczania wody (LSDW) w budynkach użytkowania zbiorowego. (szpitale, hotele, biurowce, restauracje, itp.). (OŚ, 1 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
32. Badania przebiegu oczyszczania barwnej wody podziemnej na filtrach węglowych wspomaganych wstępnym utlenianiem KMnO4. (OŚ, 1-2 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
33. Badania nad przebiegiem oczyszczania barwnej wody podziemnej na złożach węglowych i braunsztynowych (OŚ, 1-2 os.) dr inż. Małgorzata Perchuć
34. Doświadczenia z rozruchu komunalnej oczyszczalni ścieków (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
35. Analiza i ocena gospodarki wodno-ściekowej w wybranym zakładzie przemysłowym (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
36. Analiza efektywności technologicznej oczyszczania ścieków na oczyszczalni przemysłowej (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
37. Analiza i ocena pracy oraz koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków (OŚ, 1 os.) dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
38. Analiza przebiegu i efektywności procesu nitryfikacji w reaktorze deamonifikacyjnym (OŚ, 1 os.) dr inż. Justyna Walczak
39. Analiza efektywności współfermentacji  osadów ściekowych z wybranymi odpadami organicznymi (OŚ, 2 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
40. Substancje rosnącego ryzyka w ściekach komunalnych – rodzaje, źródło pochodzenia, wpływ na środowisko, metody usuwania (OŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
41. Analiza możliwości odzysku surowców w komunalnych oczyszczalniach ścieków (OŚ, 1 os.) dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

 

Studia niestacjonarne

1. Analiza techniczno-ekonomiczna zamkniętych obiegów wody na przykładzie myjni samochodowych (IŚ, 1 os.) dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

*IŚ – Inżynieria Środowiska, OŚ – Ochrona Środowiska

Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki   

Lp. Temat pracy Promotor
1 Projekt zamknięcia stalowego jazu w postaci zasuwy prostej/klapy soczewkowej/segmentu itp. wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
2 Projekt konstrukcji stalowych wrót wspornych śluzy wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
3 Projekt stalowej belki podsuwnicowej w hali elektrowni wodnej wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
4 Projekt jednopłaszczowego zbiornika stalowego o osi pionowej na materiały płynne wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
5 Projekt konstrukcji rurociągu naziemnego/podziemnego wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
6 Projekt technologii wykonania wybranego stopnia piętrzącego dr inż. Agnieszka Machowska
7 Właściwości betonu modyfikowanego dodatkiem ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
8 Właściwości zawiesin twardniejących z dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
9 Właściwości zaczynów/zapraw z dodatkiem ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
10 Wpływ porowatości oraz zawartości frakcji pyłowej i iłowej na wartość współczynnika filtracji w gruntach słaboprzepuszczalnych dr inż. Jacek Stasierski
11 Wpływ porowatości i uziarnienia na wartość ssania macierzystego i retencji w gruntach o średniej i niskiej przepuszczalności dr inż. Jacek Stasierski
12 Koncepcja przysposobienia Kanału Augustowskiego do transgranicznego ruchu turystycznego doc. dr inż. Piotr Kuźniar
13 Zmiany bilansu rumowiska wleczonego Wisły Środkowej i Dolnej na przestrzeni XIX-XX w. doc. dr inż. Piotr Kuźniar
14 Koncepcja basenu pływającego (kąpieliska) na Wiśle w Warszawie doc. dr inż. Piotr Kuźniar
15 Koncepcja bramy przeciwpowodziowej w Porcie Praskim w Warszawie doc. dr inż. Piotr Kuźniar
16 Studium użeglownienia europejskich dróg wodnych na terenie Polski doc. dr inż. Piotr Kuźniar
17 Koncepcja pomiaru parcia dynamiczego zwartego i rozproszonego swobodnego strumienia wody (praca koncepcyjno – doświadczalna) prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
18 Analiza zmian w pracy i stanu technicznego rurociągu ciśnieniowego oraz galerii żelbetowej do przerzutu wód rzeki Nacyny dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni
19 Przestrzenna analiza wieloletnich procesów filtracji w rejonie stopnia wodnego Rybnik. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni
20 Analiza możliwości zastosowania turbin typu VORTEX w MEW dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni
21 Analiza możliwości zastosowania różnego typu turbin przy istniejącym piętrzeniu dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni
22 Analiza możliwości wykonania głębokiego posadowienia w trudnych warunkach gruntowych dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni
23 Analiza bezpieczeństwa zapory ziemnej w przypadku awarii elementów uszczelniających dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni
24 Projekty instalacji przeciwpożarowych (tryskacze, mgła wodna, hydranty) w budynkach niskich, średnich i wysokich o różnych przeznaczeniach do użytkowania. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
25 Projekt instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
26 Projekty instalacji kanalizacyjnych dualnych (zielony certyfikat budynków).  dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
27 Projekt zagospodarowania wód opadowych. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
28 Sposoby mocowania instalacji. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
29 Obliczenia parametrów hydraulicznych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rowy, przepusty itp.) dr hab. inż. Agnieszka Malesińska

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska   

Lp. Temat pracy – studia stacjonarne Promotor
1 Analiza udziału cząstek drobnych PM2,5 w steżeniu PM10 na stacjach miejskich i pozamiejskich w Polsce w porównaniu do wybranych krajów UE (2 osoby) prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Analiza zmienności depozycji zwiazków kwaśnych w ekosystemach leśnych Polski prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
3 Analiza zmienności charakterystyk pyłu zawieszonego w wybranych okresach czasowych prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
4 Analiza zmienności sezonowej zawartości materii węglowej w pyle PM2,5 w Warszawie dr inż. Magdalena Reizer
5 Analiza metod stosowanych w Polsce w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami (na przykładach… wg danych RDOŚ) (GO-stacjonarne/IK niestacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
6 Analiza metod stosowanych w Polsce w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów infrastrukturalnych (na przykładach… wg danych RDOŚ) (OŚ/GO-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
7 Analiza metod stosowanych w Polsce w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów przemysłowych (na przykładach… wg danych RDOŚ) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
8 Analiza metod stosowanych w Polsce w prognozach oddziaływania na środowisko w procedurach SOOŚ (na przykładach… wg danych RDOŚ) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
9 Surface energy balance parameterization in atmospheric models Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
10 Analysis of nocturnal inversions forecasts for basins located in mountainous regions Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
11 Air pollution in Polish cities during stagnation conditions Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
12 Estimation of wind power production potential at selected sites in Poland Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
13 Turbulence parameterization schemes in 1-dimensional atmospheric boundary layer model Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
14 Parametryzacja bilansu cieplengo powierzchni ziemi w modelach atmosferycznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
15 Analiza rozwoju inwersji przyziemnych w trakcie eksperymentu CASES-99 Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
16 Analiza rozwoju inwersji przyziemnych w wynikach modelowania mezoskalowego Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
17 Studium stanu zanieczyszczenia atmosfery w aglomeracjach w warunkach stagnacji Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
18 Analiza prognozowanych stanów stagnacji w kotlinach górskich w okresie zimowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
19 Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w otoczeniu autostrady – symulacje porównawcze dla wybranych modeli. dr inż. Małgorzata Zdunek
20 Identyfikacja możliwości wystąpienia groźnych zjawisk burzowych w drobnoskalowej prognozie numerycznej z modelu GEM – analiza wybranych przypadków dr inż. Małgorzata Zdunek
21 Weryfikacja prognozy gwałtownej zmiany prędkości wiatru według modelu GEM w kontekście wykorzystania obliczeń dla potrzeb energetyki wiatrowej dr inż. Małgorzata Zdunek
22 Analiza porównawcza sprawdzalności prognozy groźnych zjawisk pogodowych dla wybranych modeli numerycznych dr inż. Małgorzata Zdunek
23 Sprawdzalność prognozy temperatur ekstremalnych dla obszaru Polski pochodzącej z symulacji modelem GEM-LAM dr inż. Małgorzata Zdunek
24 Sprawdzalność prognozy opadu w symulacji modelem GEM-LAM dla wybranej zlewni z wykorzystaniem metody obiektowej SAL dr inż. Małgorzata Zdunek
25 Interpolacja przestrzenna wybranych wskaźników jakości wody w Zbiorniku Zegrzyńskim dr inż. Grzegorz Sinicyn
26 Wyznaczenie prawdopodobieństwa błędnej oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla wybranego województwa na podstawie monitoringu z jednego cyklu gospodarowania wodami. dr inż. Małgorzata Loga
27 Analiza mozliwosci modelowania wartosci wskaźników biologicznych dla JCWP nie objetych monitoringiem przy wykorzystaniu GIS do przestrzennej analizy presji. dr inż. Małgorzata Loga dr inż. Grzegorz Sinicyn
28 Optymalizacja częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
29 Ocena technologiczno-organizacyjna Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wybranego województwa (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
30 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (na wybranym przykładzie) wraz z koncepcją dostosowania do obowiązujących wymagań (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
31 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
32 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla termicznego przekształcania odpadów na technologię prowadzenia zakładów spalania odpadów w Polsce (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
33 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla przetwarzania odpadów na technologię prowadzenia zakładów MBP w Polsce (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
34 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranej gminie, mieście (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
35 Projekt organizacyjno-systemowy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy (z uwzględnieniem propozycji m. in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
36 Program gospodarki odpadami dla wybranego zakładu przemysłowego (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
37 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast – przegląd, analiza, ocena i koncepcja zastosowania w wybranym rejonie obgsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
38 Program gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
39 Program oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
40 Koncepcja technologiczna gospodarki odpadami budowlanymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
41 Analiza porównawcza systemów oczyszczania miasta na przykładzie Warszawy i wybranej stolicy w Unii Europejskiej (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
42 Program ograniczenia uciążliwości zapachowej wybranego zakładu odzysku/unieszkodliwiania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
43 Koncepcja technologiczna gospodarki wybranym strumieniem odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe itp.) dla określonego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
44 Analiza rozwiązań systemowych i technologicznych w zakresie gospodarki wybranymi strumieniami odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego itp.) (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
45 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
46 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
47 Program gospodarki odpadami dla wybranego szpitala (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
48 Program gospodarki odpadami medycznymi dla wybranego województwa (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
49 Program ograniczenia uciążliwości zapachowej wybranego zakładu odzysku/unieszkodliwiania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
50 Koncepcja technologiczna pozyskiwania i zagospodarowania biomasy dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
51 Przegląd i analiza wypełnień biofiltrów oraz ocena możliwości zastosowania w metodach biologicznego oczyszczania gazów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
52 Logistyka transportu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
53 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
54 Gospodarka odpadami w galwanizerniach (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
55 Analiza rozwoju metod mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla wybranego województwa (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
56 Analiza porównawcza dopuszczalnych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w Polsce i  i wybranych krajach UE (np. w Hiszpanii). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
57 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 5 największych miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
58 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie i wybranej stolicy Europejskiej. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
59 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi, z przemysłu spożywczego) w Polsce z wykorzystaniem metody PEST (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
60 Analiza organizacji rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (praca studialna). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
61 Analiza organizacji rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce (praca studialna). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
62 Analiza możliwości realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w wybranej branży przemysłu. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
63 Wpływ turystyki na jakość i koszty gospodarki odpadami (na przykładzie wybranego regionu turystycznego/wybranych miast) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
64 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi, komunalnymi osadami ściekowymi) w Polsce z wykorzystaniem metody SWOT (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
65 Gospodarka ubocznymi produktami pochodzenia zwięrzęcego (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
66 Program gospodarki odpadami w wybranym zakładzie przemysłowym dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
67 Program gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
68 Program gospodarki odpadami dla wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
69 Program gospodarki odpadami medycznymi dla wybranego województwa dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
70 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast – przegląd, analiza, ocena i koncepcja zastosowania w wybranym rejonie obgsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
71 Program oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
72 Analiza systemu oczyszczania terenów miejskich na przykładzie wybranych stolic/ miast europejskich. dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
73 Analiza porównawcza systemów oczyszczania miasta na przykładzie Warszawy i wybranej stolicy w Unii Europejskiej dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
74 Program ograniczenia uciążliwości zapachowej wybranego zakładu odzysku/unieszkodliwiania odpadów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
75 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
76 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
77 Koncepcja gospodarki odpadami budowlanymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
78 Koncepcja technologiczna pozyskiwania i zagospodarowania biomasy dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
79 Koncepcja technologiczna gospodarki wybranym strumieniem odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe itp.) dla określonego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
80 Analiza rozwiązań systemowych i technologicznych w zakresie gospodarki wybranymi strumieniami odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego itp.) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
81 Przegląd i analiza wypełnień biofiltrów oraz ocena możliwości zastosowania w metodach biologicznego oczyszczania gazów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
82 Logistyka transportu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
83 Badania odpadów ogrodowych z gospodarstw domowych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
84 Zastosowanie metody suszenia biologicznego w gospodarce odpadami na przykładzie wybranej istalacji – badania dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
85 Badania właściwości technologicznych osadów ściekowych pod kątem ich zagospodarowania dla wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
86 Analiza rozwoju metod mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla wybranego województwa dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
87 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
88 Ocena technologiczno-organizacyjna Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wybranego województwa dr inż. Piotr Manczarski
89 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (na wybranym przykładzie) wraz z koncepcją dostosowania do obowiązujących wymagań dr inż. Piotr Manczarski
90 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów dr inż. Piotr Manczarski
91 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranego zakładu odzysku w tym recyklingu odpadów (np. MBP) dr inż. Piotr Manczarski
92 Projekt organizacyjno-systemowy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy (z uwzględnieniem propozycji m. in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) dr inż. Piotr Manczarski
93 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla termicznego przekształcania odpadów na technologię prowadzenia zakładów spalania odpadów w Polsce dr inż. Piotr Manczarski
94 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla przetwarzania odpadów na technologię prowadzenia zakładów MBP w Polsce dr inż. Piotr Manczarski
95 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranej gminie, mieście dr inż. Piotr Manczarski
96 Analiza porównawcza dopuszczalnych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w Polsce i  i wybranych krajach UE (np. w Hiszpanii). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
97 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 5 największych miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
98 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie i wybranej stolicy Europejskiej. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
99 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi) w Polsce z wykorzystaniem metody PEST dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
100 Analiza organizacji rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (praca studialna). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
101 Analiza organizacji rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce (praca studialna). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
102 Analizac możliwości realziacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w wybranej branży przemysłu. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
103 Wpływ turystyki na jakość i koszty gospodarki odpadami (na przykładzie wybranego regionu turystycznego/wybranych miast) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
104 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi, komunalnymi osadami ściekowymi) w Polsce z wykorzystaniem metody SWOT dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
105 Gospodarka ubocznymi produktami pochodzenia zwięrzęcego dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
106 Analysis and assessment of municipal solid waste management for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
107 Analysis and assessment of selective collection of municipal waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
108 Current status of municipal solid waste management for your country dr inż. Piotr Manczarski
109 Conception of mechanical-biological waste treatment for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
110 Conception of segregation of municipal solid waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
111 Analysis of medical waste management system in the selected country. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
112 Analysis of the possibilities of disposal of waste generated in hospitals in the context of existing legislation (in selected country). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
113 Bilans wodnogospodarczy jako podstawa dla opracowań planistycznych oraz decyzji administracyjnych na przykładzie zlewni wybranej rzeki (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa)” dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska, dr inż. Sylwester Tyszewski
114 Ocena stanu hydromorfologicznego cieków zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska, dr inż. Sylwester Tyszewski
115 Opracowanie modelu symulacyjnego bilansu wodnogospodarczego dla wybranej zlewni z wykorzystaniem funkcji arkusza MS Excel dr inż. Sylwester Tyszewski
116 Metody remediacji z zastosowaniem związków mobilizujących metale w glebie Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
117 Metody remediacji gleb ze szczególnym uwzględnieniem związków wspomagających fitostabilizację metali w glebach Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
118 Określenie projektu planu remediacji dla wybranego terenu  Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
Lp. Temat pracy – studia niestacjonarne Promotor
1 Analiza wpływu pełnej implementacji Dyrektywy IED na krajowy bilans emisji głównych zanieczyszczeń powietrza prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Ocena Technologiczno-organizacyjna Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wybranego województwa dr inż. Piotr Manczarski
3 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (na wybranym przykładzie) wraz z koncepcją dostosowania do obowiązujących wymagań dr inż. Piotr Manczarski
4 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów dr inż. Piotr Manczarski
5 Projekt organizacyjno-systemowy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy (z uwzględnieniem propozycji m. in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) dr inż. Piotr Manczarski
6 Program gospodarki odpadami dla wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
7 Program gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
8 Program oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
9 Koncepcja technologiczna gospodarki odpadami budowlanymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
10 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
11 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
12 Logistyka transportu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
13 Analiza możliwości zastosowania przydomowych biogazowni – na wybranym przykładzie dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
14 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
15 Koncepcja technologiczna zagospodarowania biomasy dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
16 Analiza możliwości zastosowania termicznego przekształcania odpadów – dla wybranych metod dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Irena Roszczyńska
17 Wpływ rozwoju infrastruktury ciepłowniczej i gazowej w wybranej gminie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w tym obszarze. dr inż. M. Markiewicz

 

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza potrzeb, kosztów i korzyści wynikających z wprowadzania stref ograniczonego ruchu indywidualnego w miastach i systemów opłat za korzystanie z sieci drogowej miast. Dr inż. Artur Badyda
2. Analiza uwarunkowań w zakresie eksploatowania farm wiatrowych w Polsce. Dr inż. Artur Badyda
3. Koncepcja realizacji niskoemisyjnego osiedla w dużej aglomeracji miejskiej. Dr inż. Artur Badyda
4. Pomiarowa weryfikacja obliczeniowych metod wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu pojedynczych stacji bazowych telefonii komórkowej usytuowanych w pobliżu radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych. Dr inż. Artur Badyda, Mgr inż. Stefan Różycki
5. Poziomy pól elektromagnetycznych o częstotliwościach wykorzystywanych w radiokomunikacji ruchomej, jako miara dobowej aktywności ludności zamieszkującej wybrane obszary. Weryfikacja hipotezy. Dr inż. Artur Badyda, Mgr inż. Stefan Różycki
6. Źródła uciążliwości akustycznych i ich wpływ na jakość środowiska w warunkach miejskich. Dr inż. Artur Badyda
7. Ujednolicenie systemów raportowania na przykładzie emisji do powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
8. System informacyjny wspomagający prowadzenie akcji „Sprzątanie świata” Dr inż. Mariusz Rogulski
9. Bodźce motywujące podmioty korzystające ze środowiska do zmniejszania opłat za korzystanie ze środowiska Dr inż. Mariusz Rogulski
10. Integracja systemu uprawnień do emisji z opłatami za korzystanie ze środowiska Dr inż. Mariusz Rogulski
11. Platforma informacyjna o inicjatywach ekologicznych Dr inż. Mariusz Rogulski
12. Koncepcja systemu informacyjnego prezentującego dane z mobilnych stacji monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
13. Standaryzacja danych pochodzących z monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
14. Propozycja wyboru ciągów komunikacyjnych do badań za pomocą mobilnych urządzeń do monitoringu jakości powietrza na przykładzie Warszawy Dr inż. Mariusz Rogulski
15. Analiza i ocena wybranych technik ekstrakcyjnych stosowanych w analityce specjacyjnej metali ciężkich w glebach. dr Krystyna Niesiobędzka
16. Metale ciężkie w układzie gleba-roślinność w środowisku wielkomiejskim. dr Krystyna Niesiobędzka
17. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, wynikające z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym w rejonach silnie zurbanizowanych na przykładzie m.st. Warszawy dr Dariusz Dmochowski
18. Badania nad możliwością remobilizacji wybranych metali ciężkich z osadów dennych do toni wodnej na przykładzie cieku wodnego położonego przy Kępie Potockie w Warszawie dr Dariusz Dmochowski
19. Porównanie kosztów oczyszczania ścieków za pomocą koagulacji i żelaza metalicznego Dr Jan Bogacki
20. Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem ferrytów Dr Jan Bogacki
21. Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem żelaza metalicznego Dr Jan Bogacki
22. Możliwości stosowania meta-analizy w magnetometrii glebowej Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki –prof. PW
23. Ekstrapolacja geostatystyczna w badaniach środowiskowych Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki –prof. PW
24. Zastosowanie dzielonego ruchomego okna w magnetometrii glebowej Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki –prof. PW
25. Porównanie metod analizy wielokryterialnej w ocenie oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji infrastrukturalnej Dr inż. Wiktor Treichel
26. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w procesie elektrochemicznego utleniania z wykorzystaniem elektrody trójwymiarowej. dr Małgorzata Kucharska
27. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego procesu Fentona. dr Małgorzata Kucharska
28. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem procesu elektrochemicznego utleniania. dr Małgorzata Kucharska
29. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utlenianiania. dr Małgorzata Kucharska
30. Badania nad usuwaniem chloro fenoli ze ścieków za pomocą Wysokoefektywnych Procesów Utleniania. dr Małgorzata Kucharska
31. Ocena stopnia zanieczyszczenia spływów powierzchniowych w aspekcie fizyczno-chemicznych właściwości pyłów ulicznych. Dr Elżbieta Krajewska
32. Badanie możliwości uwalniania metali ciężkich zdeponowanych w pyłach ulicznych do fazy wodnej. Dr Elżbieta Krajewska
33. Analiza stanu środowiska w konińskim zagłębiu górniczo-energetycznym na podstawie danych satelitarnych. Dr inż. Karol Przeździecki

 

Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa   

 

Lp. Temat pracy   Promotor
1. Porównanie metodyk określania strat ciepła budynków do gruntu wg normy PN–EN 12831:2006 i PN-B-03406:1994.   dr inż. Michał Strzeszewski
2. Porównanie metodyk określania obciążenia cieplnego budynków wg normy PN–EN 12831:2006 i PN-B-03406:1994.   dr inż. Michał Strzeszewski
3. Współpraca ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego.   dr inż. Michał Strzeszewski
4. Współpraca ogrzewania podłogowego i ściennego.   dr inż. Michał Strzeszewski
5. Straty ciepła od przewodów centralnego ogrzewania.   dr inż. Michał Strzeszewski
6. Analiza pracy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym.   dr inż. Michał Strzeszewski
7. Ogrzewania niskotemperaturowe.   dr inż. Michał Strzeszewski
8. Wpływ stosowania ogrzewań niskotemperaturowych na efektywność źródeł ciepła.   dr inż. Michał Strzeszewski
9. Wybór układu instalacji c.o. w przypadku remontu budynku… (typ budynku).   dr inż. Michał Strzeszewski
10. Wpływ stopnia wyposażenia budynku pensjonatu w instalacje wewnętrzne na wskaźnik nieodnawialnej energii EP.   mgr inż. Anna Kowalczyk
11. Analiza zmian charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych w zależności od usytuowania w budynku wielorodzinnym.   mgr inż. Anna Kowalczyk
12. Wpływ danych wejściowych wynikających z Rozporządzenia dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynku na zmianę wskaźników nieodnawialnej energii pierwotnej EP i końcowej EK.   mgr inż. Anna Kowalczyk
13. Ocena energetyczna i ekonomiczna likwidacji mostków cieplnych w budynku poddanym termomodernizacji.   mgr inż. Anna Kowalczyk
14. Analiza możliwości zmiany budynku klasycznego, wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami na budynek pasywny na etapie projektowania.   mgr inż. Anna Kowalczyk
15. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej słoma o mocy cieplnej np.200 kw.   prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
16. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej zrębami drzewnymi o mocy cieplnej np.300 kw.   prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
17. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej drewnem kawałkowym o mocy cieplnej np.150 kw.    prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński
18. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej peletami o mocy cieplnej np.100 kw.   prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
19. Biogazownia rolnicza jako odnawialne źródła energii w układzie kogeneracyjnym.   prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
20. Zastosowanie w ciepłownictwie układów CHP.   prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński
21. Odzyskiwanie ciepła w układach wentylacyjno – klimatyzacyjnych.   prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
22. Analiza działań termo modernizacyjnych budynku wielorodzinnego w aspekcie poprawy charakterystyki energetycznej budynku.   dr inż. Zenon Spik
23. Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania instalacji wody lodowej oraz systemu VRV w średniej wielkości budynku biurowym.   dr inż. Zenon Spik
24. Ocena możliwości obniżenia energochłonności procesów klimatyzacyjnych przy zastosowaniu wymiennika ciepła z nawilżaniem adiabatycznym.   dr inż. Zenon Spik
25. Ocena możliwości obniżania energochłonności procesów klimatyzacyjnych przy zastosowaniu złoża adsorpcyjnego z czynnikiem ciekłym.   dr inż. Zenon Spik
26. Analiza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego za pomocą normy PN-B-03406 oraz PN EN 12831.   dr inż. Zenon Spik
27. Analiza wpływu przyjmowanych wartości temperatury czynnika grzejnego instalacji centralnego ogrzewania na koszty inwestycyjne instalacji.   dr inż. Zenon Spik
28. Analiza wpływu przyjmowanych wartości temperatury czynnika chłodniczego na koszty inwestycyjne instalacji chłodniczej.   dr inż. Zenon Spik
29. Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania pomp ciepła w budynku jednorodzinnym w aspekcie wyboru dolnego źródła ciepła.   dr inż. Zenon Spik
30. Porównanie układów hydraulicznych instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej w aspekcie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.   dr inż. Zenon Spik
31. Analiza techniczno – ekonomiczna układu klimatyzacji zespołu pomieszczeń typu clean room.   dr inż. Zenon Spik
32. Przegląd metod, systemów i urządzeń do utrzymania zadanej wilgotności powietrza wewnętrznego.   dr inż. Maciej Mijakowski
33. Pomiar i analiza parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2) w wybranym budynku użyteczności publicznej.   dr inż. Maciej Mijakowski
34. Pomiar i analiza parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2) w wybranym budynku mieszkalnym.   dr inż. Maciej Mijakowski
35. Analiza funkcjonowania centrali klimatyzacyjnej oparta na pomiarze parametrów powietrza w punktach charakterystycznych centrali.   dr inż. Maciej Mijakowski
36. Analiza funkcjonowania centrali klimatyzacyjnej współpracującej z wymiennikiem gruntowym oparta na pomiarze parametrów powietrza w punktach charakterystycznych centrali.   dr inż. Maciej Mijakowski
37. Analiza możliwości wykorzystania masy termicznej i higroskopijnej do stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego.   dr inż. Maciej Mijakowski
38. Symulacja rocznego zużycia energii w budynku przesłoniętym drzewem.   dr inż. Maciej Mijakowski
39. Symulacja rocznej efektywności energetycznej wytwornicy wody lodowej z analizą porównawczą.   dr inż. Maciej Mijakowski
40. Opracowanie uproszczonej godzinowej metody obliczeń energetycznych dla odzysku chłodu z powietrza usuwanego wspomaganego adiabatycznym chłodzeniem.   dr inż. Maciej Mijakowski
41. Analiza parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2) oraz zużycie energii elektrycznej i cieplnej w wybranym budynku użyteczności publicznej.   dr inż. Maciej Mijakowski
42. Symulacja rocznego zużycia energii przez centralę wentylacyjną wykorzystującą technikę „dessicant cooling”.   dr inż. Maciej Mijakowski
43. Przegląd i opis technologii klimatyzacyjnych dostępnych na rynku polskim pod kątem efektywności energetycznej.   dr inż. Maciej Mijakowski
44. Usystematyzowanie, analiza statystyczna i wnioski z pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego.   dr inż. Maciej Mijakowski
45. Symulacja rocznego zużycia energii przez centralę wentylacyjną z odzyskiem chłodu z powietrza usuwanego wspomaganego adiabatycznym chłodzeniem.   dr inż. Maciej Mijakowski
46. Zasady projektowania zintegrowanego w procesie budowlanym   dr inż. Piotr Bartkiewicz
47. Przegląd nowoczesnych systemów komputerowego wspomagania projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji   dr inż. Piotr Bartkiewicz
48. Zdalne zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi   dr inż. Piotr Bartkiewicz
49. Oceny systemów budynkowych w świetle certyfikacji budynków zgodnych ze zrównoważonym rozwojem   dr inż. Piotr Bartkiewicz
50. Klimatyzacja w hotelu lub budynku biurowym o wysokim standardzie   Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
51. Klimatyzacja w Sali widowiskowej lub sportowej   Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
52. Wentylacja lub klimatyzacja w obiekcie przemysłowym   Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
53. Projekt wentylacji pożarowej w obiekcie użyteczności publicznej   Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
54. Modelowanie zmienności zanieczyszczenia pomieszczeń pyłami dla różnych typów instalacji wentylacyjnych   dr inż. Jerzy Sowa
55. Budynki jako miejsce schronienia w przypadku nagłego zagrożenia toksyczną chmurą   dr inż. Jerzy Sowa
56. Modelowanie systemów wentylacji typu DCV (Demand Controlled Ventilation) w programie CONTAM   dr inż. Jerzy Sowa
57. Modelowanie jakości powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu modeli konwekcyjno-dyfuzyjnych (CFD) w programie CONTAM.   dr inż. Jerzy Sowa
58. Badanie odczuwanej jakości powietrza w wybranych pomieszczeniach wydziału IŚ PW   dr inż. Jerzy Sowa
59. Analiza wrażliwości miesięcznej metody określania całorocznego zużycia energii na potrzeby wentylacji i klimatyzacji na zmienność parametrów wejściowych   dr inż. Jerzy Sowa
60. Analiza wrażliwości godzinowej metody określania całorocznego zużycia energii na potrzeby wentylacji i klimatyzacji na zmienność parametrów wejściowych   dr inż. Jerzy Sowa
61. Analiza wrażliwości stężeń zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach określanych przy pomocy wielostrefowych modeli makro na zmienność parametrów wejściowych   dr inż. Jerzy Sowa
62. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych   dr inż. Anna Charkowska
63. Analiza wpływu temperatury i prędkości powietrza na odczucia dyskomfortu w pomieszczeniach biurowych   dr inż. Anna Charkowska
64. Ocena komfortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych na podstawie ankiet i pomiarów   dr inż. Anna Charkowska
65. Ocena komfortu i dyskomfortu cieplnego w salach dydaktycznych – studium przypadku   dr inż. Anna Charkowska
66. Zastosowanie adaptacyjnego modelu komfortu cieplnego do oceny warunków środowiska cieplnego w pomieszczeniach biurowych   dr inż. Anna Charkowska
67. Analiza zastosowania i efektywności oczyszczania powietrza przez wielostopniowy system filtracji powietrza w funkcji kategorii jakości powietrza zewnętrznego   dr inż. Anna Charkowska
68. Analiza zapewniania wymaganej jakości i czystości powietrza wewnętrznego przez wybrane rozwiązania filtracji powietrza   dr inż. Anna Charkowska
69. Analiza funkcjonalna i ekonomiczna wentylacji bytowej w garażach zamkniętych: kanałowej i strumieniowej   dr inż. Anna Charkowska
70. Porównanie metodyk obliczania zysków ciepła w wyniku nasłonecznienia dla budynku biurowego ze studium przypadku   dr inż. Anna Charkowska
71. Analiza zapotrzebowania na energię chłodniczą budynku biurowego zależnie od lokalizacji pomieszczeń i nasłonecznienia   dr inż. Anna Charkowska
72. Analiza porównawcza wybranych wariantów systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku biurowego z instalacją chłodniczą ze stałym i zmiennym strumieniem czynnika chłodniczego   dr inż. Anna Charkowska
73. Analiza porównawcza wentylacji mieszającej i wyporowej w pomieszczeniach wielkokubatorowych   dr inż. Anna Charkowska
74. Porównanie efektywności stosowania wybranych rozwiązań odzysku ciepła w instalacji wentylacji i klimatyzacji   dr inż. Anna Charkowska
75. Analiza techniczno – użytkowa systemów wentylacji i klimatyzacji w blokach operacyjnych ze studium przypadku   dr inż. Anna Charkowska
76. Analiza porównawcza rozwiązań wentylacji i chłodzenia powietrza w pokojach chorych w szpitalu ze studium przypadku   dr inż. Anna Charkowska
77. Analiza warunków środowiskowych w salach operacyjnych na podstawie dostępnych materiałów źródłowych   dr inż. Anna Charkowska
78. Ocena komfortu i dyskomfortu cieplnego zespołu medycznego w sali operacyjnej   dr inż. Anna Charkowska
79. Analiza warunków środowiskowych i komfortu cieplnego w salach operacyjnych   dr inż. Anna Charkowska
80. Analiza przepływu powietrza w sali operacyjnej z uwzględnieniem wpływu aparatury medycznej i lamp operacyjnych na kształt strumienia powietrza   dr inż. Anna Charkowska
81. Porównanie wybranych rozwiązań rozdziału powietrza w salach operacyjnych   dr inż. Anna Charkowska
82. Analiza porównawcza wybranych systemów wentylacji dla budynków oświatowych   dr inż. Anna Charkowska
83. Analiza ekonomiczno-energetyczna systemu wentylacji hal basenowej   dr inż. Anna Charkowska
84. Analiza porównawcza metod obliczeniowych strumienia powietrza wentylacyjnego dla hali basenowej   dr inż. Anna Charkowska
85. Analiza porównawcza wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego w hali basenowej na podstawie rzeczywistych zysków wilgoci i metodyk obliczeniowych   dr inż. Anna Charkowska
86. Ocena całorocznego zużycia energii przez system wentylacji i klimatyzacji hali basenowej   dr inż. Anna Charkowska
87. Analiza porównawcza wpływu wartości parametrów powietrza wewnętrznego i temperatury wody na wielkość strumienia powietrza nawiewanego do hali basenowej   dr inż. Anna Charkowska
88. Analiza kosztów inwestycyjnych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej hali basenowej zależnie od zastosowanej metodyki obliczeniowej   dr inż. Anna Charkowska
89. Analiza zastosowania wybranych rozwiązań odzysku ciepła w centralach basenowych   dr inż. Anna Charkowska
90. Analiza porównawcza rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej dla wybranych obiektów   dr inż. Anna Charkowska
91. Analiza rozwiązań systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych w aptekach szpitalnych z zaleceniami projektowymi   dr inż. Anna Charkowska
92. Analiza wpływu warunków środowiskowych na kształtowanie klimatu w obiektach muzealnych w celu zachowania prawidłowych warunków przechowywania zbiorów   dr inż. Anna Charkowska
93. Analiza wpływu warunków środowiskowych na kształtowanie klimatu w archiwach   dr inż. Anna Charkowska
94. Wpływ warunków zewnętrznych na kształtowanie warunków wewnętrznych w obiektach zabytkowych z wentylacją naturalną   dr inż. Anna Charkowska
95. Zastosowanie wentylacji wyporowej w halach przemysłowych   dr inż. Anna Charkowska
96. Analiza ekonomiczna i funkcjonalna wybranych rozwiązań wentylacji hal przemysłowych z nawiewnikami dalekiego zasięgu   dr inż. Anna Charkowska
97. Nowoczesne urządzenia i systemy odciągów miejscowych – analiza rozwiązań z zaleceniami projektowymi i przykładem zastosowania   dr inż. Anna Charkowska
98. Urządzenia odpylające – rozwiązania i analiza porównawcza skuteczności   dr inż. Anna Charkowska
99. Porównanie metod obliczeniowych strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych ze stadium przypadku   dr inż. Anna Charkowska
100. Analiza zastosowania wybranych rozwiązań odzysku ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   dr inż. Anna Charkowska
101. Analiza metod obliczeniowych i zaleceń projektowych wentylacji w budynku mieszkalnym zgodnie z PKN-CEN/TR 14788:2012 ze studium przypadku   dr inż. Anna Charkowska

 

Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych   

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Możliwości ograniczenia strat ciepła w budownictwie mieszkaniowym w świetle nowych uwarunkowań prawnych, nowych technologii i materiałów. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
2 Obliczenia strat ciepła w systemach ciepłowniczych i możliwości ich redukcji. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
3 Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń z ciepłowniczych źródeł spalania w świetle nowych uwarunkowań prawnych Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
4 Koncepcja modernizacji obiegów wodnych ciepłowni komunalnej dla wybranego obiektu. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
5 Analiza zastosowania układu tri-generacyjnego dla wybranego systemu ciepłowniczego. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
6 Ograniczenie strat ciepła dla akumulatora ciepła o pojemności V = 20 000 m3 o różnych wymiarach gabarytowych. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
7 Analiza techniczno – ekonomiczna i dobór akumulatora ciepła dla wybranego systemu ciepłowniczego zasilanego z EC. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
8 Wpływ zastosowania tri-generacji na wielkość strat przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej w okresie letnim. Analiza dla wybranego systemu ciepłowniczego Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
9 Techniczne aspekty spalania biomasy (zakres do uzgodnienia) Dr inż. Maciej Chorzelski
10 Projekt 2-funkcyjnego węzła ciepłowniczego zasilanego z m.s.c. w Warszawie. Dr inż. Maciej Chorzelski
11 Możliwości ograniczenia emisji ze średnich źródeł spalania (od 1 do 50 MW) w związku z perspektywą wprowadzenia nowej dyrektywy UE. Dr inż. Maciej Chorzelski
12 Analiza pracy i możliwości poprawy pracy układów pompowych w istniejącym źródle ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
13 Możliwości ograniczenia emisji ze spalarni odpadów komunalnych – zagadnienia wybrane ( dobra znajomość j. angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
14 Możliwości zastosowania technologii BAT w źródłach ciepłowniczych (j. Ang. ). Dr inż. Maciej Chorzelski
15 Porównanie dostępnych na rynku kotłów na paliwo stałe o mocy (w paliwie) 1-5 MW. Dr inż. Maciej Chorzelski
16 Zgazowanie węgla, biomasy, odpadów komunalnych i osadów ściekowych. (Wskazana znajomość chemii i j. angielskiego). Dr inż. Maciej Chorzelski
17 Analiza możliwości budowy nowego miejskiego źródła ciepła z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i limitów emisji CO2. (magisterski). Dr inż. Maciej Chorzelski
18 Analiza celowości wprowadzania układów skojarzonych w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
19 Zastosowanie oleju termicznego(termalnego) jako nośnika ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
20 Analiza celowości wprowadzania układów produkcji ciepła opartych o OZE w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
21 Sposoby doboru materiałów na rury ( instalacyjne, ciepłownicze) w zależności od zastosowania. Dr inż. Maciej Chorzelski
22 Zagadnienia korozji w rurociągach stalowych.( j. ang.) Dr inż. Maciej Chorzelski
23 Analiza możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego. Dr inż. Maciej Chorzelski
24 Możliwość oceny żywotności rurociągów ciepłowniczych ( wskazana znajomość wytrzymałości materiałów, chemii(korozja) i języka angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
25 Wpływ pojęcia „efektywny system ciepłowniczy” na istniejące systemy ciepłownicze. Dr inż. Maciej Chorzelski
26 Badania opłacalności techniki kondensacyjnej w kotłach na paliwo stałe (warunkowo- jeśli zostanie uruchomione stanowisko badawcze). Dr inż. Maciej Chorzelski
27 Ew. temat dyplomu zaproponowany i wykonywany we współpracy z VEOLIĄ. Dr inż. Maciej Chorzelski
28 Istnieje możliwość indywidualnego ustalania tematu pracy – np. w oparciu o materiały dyplomanta ( osoby zatrudnione w firmach ciepłowniczych czy zakładach przemysłowych) Zakres prac: analiza możliwości obniżenia zużycia energii w systemie cieplnym zakładu, porównanie rozwiązań technicznych węzłów ciepłowniczych projektowanych w oparciu o zalecenia VEOLIA/SPEC i PEC w miejscowości XXX, zagadnienia modernizacji układów pompowych etc. Dr inż. Maciej Chorzelski
29 Analiza zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło systemowe grupy budynków z możliwością przyłączenia nowych odbiorców. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
30 Metody zmniejszenia wskaźnika nakładu energii pierwotnej ciepła systemowego. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
31 Analiza ekonomiczna budowy lokalnej instalacji trigeneracji dla grupy budynków biurowych. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
32 Analiza modernizacji budynku wielorodzinnego ze zmianą źródła ciepła. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
33 Analiza ekonomiczna, ekologiczna i energetyczna zasilania budynku zamieszkania zbiorowego w ciepło i energię elektryczną Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
34 Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dr inż. Małgorzata Kwestarz
35 Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w skali mikro Dr inż. Małgorzata Kwestarz
36 Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
37 Analiza ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej wpływ na plan remontowy Dr inż. Małgorzata Kwestarz
38 Analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania biogazu generowanego w biogazowi przemysłowej/rolniczej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
39 Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania energii wiatru na terenie zurbanizowanym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
40 Analiza techniczno-ekonomiczna magazynowania ciepła w skali domu jednorodzinnego Dr inż. Małgorzata Kwestarz
41 Analiza regulacji prawnych na rynku ciepła w Polsce na przykładzie konstrukcji i analizy wrażliwości taryfy za ciepło Dr inż. Małgorzata Kwestarz
42 Analiza techniczno-ekonomiczna stosowanych technologii oczyszczania spalin w elektrociepłowni miejskiej spalającej węgiel kamienny i gaz ziemny w kontekście gospodarki niskoemisyjnej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
43 Analiza finasowo-prawna rynku paliw w Unii Europejskiej z perspektywy możliwości zakupu gazu ziemnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Polsce Dr inż. Małgorzata Kwestarz
44 Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji węzłów ciepłowniczych grupowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
45 Analiza techniczno-ekonomiczna układów pompowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
46 Kotłownie parowe: rozwiązania techniczne, poprawa efektywności energetycznej (wykorzystanie i rozwinięcie zagadnień z przedmiotu Ciepłownictwo) Dr inż. Jarosław Olszak
47 Badanie efektywności energetycznej urządzeń w ciepłowni geotermalnej. Praca badawcza na obiekcie w Mszczonowie. Dr inż. Jarosław Olszak
48 Analiza energooszczędnych rozwiązań technicznych w wybranym budynku wraz z doborem źródła ciepła Dr inż. Jarosław Olszak
49 Wykorzystanie danych historycznych zużycia energii do oceny energetycznej budynku (dane z faktur za ciepło/energię elektryczną) Dr inż. Jarosław Olszak
50 Kogeneracja w systemie ciepłowniczym. Rozwiązania techniczne wraz z analizą ekonomiczną. Dr inż. Jarosław Olszak
51 Podzielniki kosztów ciepła w budynku wielorodzinnym – weryfikacja rozliczeń z wykorzystaniem modelu budynku (Audytor OZC) Dr inż. Jarosław Olszak
52 Analiza strat ciepła w systemach ciepłowniczych z uwzględnieniem różnorodności systemów Dr inż. Jarosław Olszak
53 Ocena systemu ciepłowniczego na podstawie danych z 3 lat Dr inż. Jarosław Olszak
54 Analiza czynników wpływających na cenę ciepła w polskich systemach ciepłowniczych  
55 Straty ciepła w węźle ciepłowniczym. Przyczyny, konsekwencje, sposoby ograniczania  
56 Temat do uzgodnienia z dyplomantem, uwzględniający jego zainteresowania i doświadczenie  
57 Nowa ustawa o efektywności energetycznej z 2016 r – analiza wprowadzonych zmian w odniesieniu do poprzedniej ustawy. Dr inż. Małgorzata Ziombska
58 Analiza możliwości dostawy ciepła siecią niskoparametrową. Dr inż. Małgorzata Ziombska
59 Analiza wariantów dostarczania ciepła po likwidacji węzłów grupowych Dr inż. Małgorzata Ziombska
60 Analiza metod poprawy efektywności energetycznej w zakresie przesyłu ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej. Dr inż. Małgorzata Ziombska
61 Analiza techniczno-ekonomiczna włączenia sieci osiedlowej, zasilanej ze źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dr inż. Małgorzata Ziombska
62 Analiza sposobów poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego – studium przypadku Dr inż. Małgorzata Ziombska
63 Analiza możliwości zaopatrzenia w ciepło systemowe obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dr inż. Małgorzata Ziombska
64 Zgłaszane przez studentów tematy z zakresu ciepłownictwa  Dr inż. Małgorzata Ziombska
65 Opracowanie narzędzia obliczeniowego do wyliczania SPF gruntowej pompy ciepła wg metodyki PN-EN15316-4-2 Dr inż. Andrzej Wiszniewski
66 Koncepcja techniczno-ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego z maszynowni zasilającej centrum przetwarzania danych. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
67 Określenie warunków techniczno-ekonomicznych opłacalności zastosowania małego układu kogeneracyjnego w budynku szpitalnym w świetle obowiązujących przepisów. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
68 Analiza możliwości wykorzystania potencjału energetycznego odpadów komunalnych oraz ścieków do zasilania w energię na przykładzie średniej wielkości miasta. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
69 Wpływu zastosowania alternatywnych źródeł energii na możliwość obniżenia wskaźnika jednostkowego zużycia energii pierwotnej – EP, na przykładzie budynku użyteczności publicznej Dr inż. Andrzej Wiszniewski
70 Przepływ gazu w stanie ustalonym dla gazociągów wysokiego ciśnienia – analiza porównawcza równań. Dr inż. Maciej Witek
71 Zastosowanie różnych typów gazomierzy do pomiarów objętości gazu ziemnego – zasady doboru. Dr inż. Maciej Witek
72 Dobór reduktorów w stacjach gazowych – przykłady zastosowań. Dr inż. Maciej Witek
73 Dobór maszyn sprężarkowych wirowych w systemach gazowniczych – przykłady obliczeń. Dr inż. Maciej Witek
74 Charakterystyka techniczna i zasady doboru podstawowych urządzeń tłoczni gazu. Dr inż. Maciej Witek
75 Stacje pomiarowe w systemie przesyłowym gazu – rozwiązania projektowe Dr inż. Maciej Witek
76 Dopasowanie modelu przepływu do rzeczywistych danych pomiarowych. Dr inż. Łukasz Kotyński
77 Techniczne i ekonomiczne aspekty zwiększania przepustowości sieci gazowej Dr inż. Łukasz Kotyński
78

Porównanie metod numerycznych do rozwiązywania ściśliwych równań Eulera z użyciem schematów wysokiego rzędu. (Comparison of numerical methods for solving compressible Euler equations using high-order schemes).

Dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
79

Modelowanie i symulacja uderzenia hydraulicznego w systemach rurociągów (gaz ziemny, CO2, H2). (Modeling and simulation of hydraulic shocks in pipeline systems (natural gas, CO2, H2).

Dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
80

Porównanie metod asymilacji danych z zastosowaniem do modelowania przepływu. (Comparison of data assimilation methods with application to flow modeling).

Dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
81

Modelowanie wielofazowego przepływu CO2 w rurociągach. (Modelling multiphase flow of CO2 in pipelines).

Dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn

 

BIOGOSPODARKA   

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

 

Lp. Temat pracy Promotor
1 Gospodarka o obiegu zamkniętym – koncepcja technologiczna dla wybranego rejonu obsługi

dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr inż. Krystyna Lelicińska

2 Analiza i ocena możliwości innowacyjnego wykorzystania biomasy odpadowej zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (praca badawcza) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr inż. Krystyna Lelicińska
3 Wpływ dezynfekcji ścieków oczyszczonych kwasem nadmrówkowyym na ich ekotoksyczność – Praca badawcza dla 1- 2 osób.  dr Katarzyna Affek
4 Analiza możliwości wykorzystania statelitów Sentinel-2 i Sentinel-3 do obserwacji roślinności w celu adaptacji miast do zmian klimatu

prof. dr hab. inż.Jarosław Zawadzki

5 Odzysk wody ze ścieków  komunalnych w technologii membranowej dr inż. Paweł Pietraszek, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni
6 Analiza efektywności oczyszczania wód osadowych w sekwencyjnym reaktorze porcjowym – Praca badawcza dla 2 osób. 

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak

7 Analiza kinetyki procesu nitryfikacji w reaktorach z biomasą immobilizowaną na ruchomych nośnikach – Praca badawcza dla 2 osób. 

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak

8 Analiza efektywności usuwania związków węgla, azotu i fosforu w rektorze hybrydowym ze złożem ruchomym – Praca badawcza dla 2 osób.

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak

 

Tematy prac dyplomowych zaproponowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w ramach fundowanego programu stypendialnego   

 

Tematy prac dyplomowych zaproponowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w ramach fundowanego programu stypendialnego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpwik.com.pl/o-firmie/kariera/stypendia

Rekomendowane tematy
1.    Analiza kosztów i korzyści zastosowania różnych rodzajów urządzeń pomiarowych monitoringu natężenia przepływu wody na sieci wodociągowej dla celów przeprowadzania krótkookresowych i długookresowych symulacji wydajności pracy sieci wodociągowej na hydraulicznym modelu matematycznym sieci wodociągowej.
2.    Analiza zastosowania alternatywnych rozwiązań zagospodarowania ciepła w celu koniecznego wychłodzenia pomieszczeń w obiektach technicznych i technologicznych generujących energię cieplną, takich jak serwerownie, rozdzielnie, sterownie, pompownie.
3.    Analiza techniczna czasookresów przeprowadzania badań diagnostycznych zespołów pompowych na wybranych obiektach.
4.    Koncepcja i konstrukcja elementu odzysku energii dla wybranego układu ciągu technologicznego uzdatniania wody bądź układu technologicznego oczyszczania ścieków (opcjonalnie przesyłu wody bądź ścieków) w oparciu o rozwiązania stosowane na rynku międzynarodowym.
5.    Analiza techniczno – ekonomiczna zastąpienia klasycznych kotłowni gazowych kogeneracją wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
6.    Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania naturalnego ciepła ścieków oczyszczonych do produkcji energii elektrycznej.
7.    Efektywność procesu biologicznej defosfatacji w technologii Biodenipho – Badania własne.
8.    Ocena efektywności sterowania procesem biologicznego oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu oprogramowania STAR2 oraz SCADA.
9.    Zastosowanie koagulantów w procesie odwadniania ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków „Czajka”  – optymalizacja procesu.
10.    Efektywność procesu zestalania i/lub stabilizacji w celu oceny możliwości zagospodarowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (DZ.U.2013 poz.38) Ministra Środowiska odpadów powstających w procesie termicznego unieszkodliwiania  osadów ściekowych – Badania własne.
11.    Ocena możliwości wykorzystania procesu dezintegracji prowadzonej wybranymi metodami w walce z bakteriami nitkowatymi – dobór parametrów procesu dezintegracji.
12.    Ocena możliwości intensyfikacji procesu denitryfikacji w wyniku stosowania dodatkowego źródła węgla- przegląd produktów dostępnych na rynku.
13.    Wpływ antybiotyków na proces biologicznego oczyszczalnia ścieków w technologii osadu czynnego.
14.    Ocena efektywności usunięcia zanieczyszczeń mikrobiologicznych  ze  ścieków oczyszczonych  (trzy wybrane metody).
15.    Optymalizacja pracy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w obiektach technologicznych Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
16.    Analiza pod kątem wykorzystania ciepła generowanego przez urządzenia elektroenergetyczne ( falowniki ) zainstalowane w rozdzielniach elektroenergetycznych.
17.    Analiza pod kątem wykorzystania  ciepła  generowanego przez silniki  generatorów napędzanych paliwem gazowym.
18.    Analiza pod kątem wykorzystania  ciepła  odprowadzanego do środowiska w chłodnicach wentylatorowych w STUOŚ.
19.    Zastosowanie substancji chemicznych do wspomagania stosowanych w oczyszczalniach miejskich biologicznych procesów oczyszczania ścieków.
20.    Zastosowanie substancji antyodorowych na miejskich oczyszczalniach ścieków oraz obiektach infrastruktury kanalizacyjnej.
21.    Eksploatacja zasobów wodnych na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej budowy interaktywnej makiety obrazującej pobór i przebieg procesu uzdatniania wody, jej przepływ do odbiorców, odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z ich odprowadzeniem do Wisły.

Zmiana rozmiaru fontu