Kierunki i specjalności OLD

Informacje ogólne

Studia stacjonarne – kierunek: Inżynieria Środowiska

Studia niestacjonarne – kierunek: Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne – kierunek: Ochrona Środowiska

Studia stacjonarne – kierunek: Biogospodarka

EuroAquae+ – The Joint Master Course

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia Stacjonarne

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, prowadzone są trzy kierunki nauczania: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogospodarka.

Kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych), a kierunki Ochrona Środowiska i Biogospodarka tylko w formie studiów stacjonarnych.

 

Studia niestacjonarne

Na kierunku inżynieria środowiska, na studiach niestacjonarnych, realizowane są studia zaoczne inżynierskie i zaoczne magisterskie. Prowadzona jest jedna specjalność: Inżynieria Komunalna. Na studiach niestacjonarnych 1 stopnia studenci, mogą pogłębić swoje zainteresowania poprzez wybór odpowiednich przedmiotów realizowanych w dwóch ostatnich semestrach w jednym z trzech bloków tematycznych: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) lub Zaopatrzenie w Wodę (ZW) lub Ochrona Gruntów i Gospodarowania Odpadami (OGiGO). Na studiach niestacjonarnych 2 stopnia studenci mogą pogłębić swoje zainteresowania poprzez wybór odpowiednich przedmiotów realizowanych w dwóch ostatnich semestrach.

 

Schemat kształcenia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

STUDIA STACJONARNE – KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia: I stopnia

Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG)

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji oraz oceny jakości pracy sieci i instalacji technicznych służących do kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska zewnętrznego, w zakresie: systemów ciepłowniczych tj. źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych; instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kotłowni wbudowanych oraz ciepłowni osiedlowych w budownictwie ogólnym i przemysłowym; systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym; instalacji gazowych.

 

Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISiW)

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Środowiska, na specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISiW)posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do realizacji, eksploatacji, utrzymania i remontów oraz oceny pracy podstawowych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej związanych z ochroną środowiska i budownictwem wodnym w zakresie: budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa; obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, w tym składowisk odpadów; urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ścieków na wiejskich i miejskich terenach zasiedlonych oraz w zakładach przemysłowych; sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Ponadto uzyskał przygotowanie do oceny i właściwego wykorzystania materiałów i tworzyw do śródlądowych budowli wodnych i obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

 

Specjalność: Inżynieria Terenów Zurbanizowanych

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Inżynieria Terenów Zurbanizowanych (ITZ), wykształcony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej posiada ugruntowaną wiedzę oraz wysokie umiejętności techniczne umożliwiające rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich o charakterze organizacyjnym, inwestycyjno-realizacyjnym i eksploatacyjnym w zakresie bezpiecznego funkcjonowania obszarów zurbanizowanych miast i gmin.

Absolwent ITZ posiada wyspecjalizowane umiejętności rozwiązywania zadań eksploatacyjnych, projektowych oraz organizacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej, a także inżynierii i ochrony środowiska
w skali miasta i zurbanizowanej gminy. W szczególności, posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie umożliwiające zaspokajanie w sposób ciągły bieżących potrzeb ludności w miastach i gminach w zakresie:

 • gospodarki odpadami, oczyszczania miast, ładu i porządku przestrzennego,
 • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • bezpieczeństwa środowiskowego, a zwłaszcza przeciwdziałania smogowemu zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, a także ochrony przed odorami i hałasem,
 • rekultywacji terenów zanieczyszczonych lub zdegradowanych, oraz
 • przestrzegania zasad ochrony komponentów środowiska – wody, gleby i powietrza.

Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o metodach, technologiach, instalacjach i urządzeniach stosowanych w gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi, oczyszczaniu miast oraz umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi umożliwiającymi gromadzenie, przetwarzanie, zarządzanie i interpretację danych i planowanie technologiczne.

Wiedza ta obejmuje także szeroko pojęte technologie proekologiczne, racjonalną gospodarkę zasobami (m.in. gospodarkę o obiegu zamkniętym), świadomą ochronę i kształtowanie środowiska zewnętrznego oraz bezpieczeństwo i komfort ludzi zamieszkujących obszary zurbanizowane (między innymi ochronę przed zanieczyszczeniami atmosfery oraz uciążliwościami hałasu i odorów).

Studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przygotowują absolwenta do pracy w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji instalacji, urządzeń i obiektów komunalnych, do planowania i opracowywania ocen oddziaływania obiektów komunalnych na środowisko a także planowania i zgodnej z prawem realizacji przedsięwzięć służących bezpieczeństwu środowiskowemu i komfortowi życia ludności zamieszkującej na terenach zurbanizowanych. Absolwent ITZ zna podstawowe akty prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy i przepisy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Absolwent ITZ przygotowany jest do:

 • nadzorowania technologicznego, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i obiektów inżynierskich związanych z gospodarką komunalną, w szczególności na terenach zurbanizowanych,
 • opracowywania koncepcji technologicznych instalacji i urządzeń stosowanych w inżynierii komunalnej,
 • przygotowywania wymaganych prawem dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki komunalnej na terenach zurbanizowanych,
 • opracowywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki komunalnej,
 • opracowywania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz istniejących obiektów i instalacji.

Absolwent ITZ znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach projektujących, wykonujących i eksploatujących instalacje i sieci komunalne,
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem i obsługą terenów zurbanizowanych (miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, zakłady przetwarzania odpadów, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, itp.),
 • biurach projektowych i firmach konsultingowych, handlowych i usługowych świadczących usługi dla gospodarki komunalnej,
 • zakładach przemysłowych (w zakresie ich powiązań funkcjonalnych z infrastrukturą miejską oraz inżynierią i ochroną środowiska),
 • branżowych firmach produkcyjno-handlowych,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • wyższym i średnim szkolnictwie technicznym,
 • placówkach naukowo-badawczych.

 

Specjalność: Environmental Engineering

The Programme in Environmental Engineering (EE) aims at a general engineering practice related to the protection of environment and sustainable development. At the undergraduate level, principal engineering skills are gained and built upon the more general command of basic subjects such as mathematics, physics, chemistry and biology. Alumni, owing the professional Engineer’s title, will be capable to handle various environmental issues at industrial companies, supervise equipment operation, carry measurements, participate in environmental impact assessment procedures at the local level. Graduates (Masters) will be able to develop their individual professional practice, to carry independently environmental impact assessments, to design and govern environment protection measures in companies, to maintain monitoring networks and to provide expertise to local and regional authorities for decision making. All the students are given general knowledge of processes in major constituents of environment components as well as in basic environmental technologies, e.g., atmospheric physics and chemistry, and air pollution control, hydrology, water resources and water protection, water and sewage processing, groundwater, soil protection and land reclamation, waste management. Further, environmental aspects of the energy production and use are stressed. Alumni are also familiar with some general environmental issues such as climatic change, ozone layer depletion, land use changes and global water scarcity and contamination. At the graduate level, some broader knowledge will be acquired, including environmental law and economy, impact analysis, mathematical modelling, environment quality assessment and management. These are linked to either the national and the EU perspectives. Background in basic subjects is extended through courses in selected fields of physics and mathematics. Graduates specialize in individual topics through the choice of elective courses in various areas of environment and environmental technologies. Graduates in Environmental Engineering are prepared to work for the industry, transportation companies, land reclamation and waste management companies, water & sewer companies, design studios and consulting companies, national, regional and local environmental agencies and services, environmental inspection and monitoring units.

 

 

Studia: II stopnia

Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW)

Absolwent specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem i wentylacją. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: źródeł ciepła konwencjonalnych
i niekonwencjonalnych, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, systemów wentylacji pożarowej, instalacji gazowych, instalacji chłodniczych, układów sterowania i automatyzacji procesów.

 

Specjalność: Systemy Ciepłownicze i Gazownicze

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych metod
projektowania i zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi. Posiada
również szczegółową wiedzę z dziedziny wytwarzania, magazynowania i użytkowania
energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych oraz metod konwersji energii.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie aplikacji GIS, symulacji,
optymalizacji, hydrauliki sieci oraz zarządzania ryzykiem w sieciach płynowych.
Potrafi projektować sieci przesyłowe i dystrybucyjne gazu oraz sieci
dystrybucji ciepła/chłodu, posiada dobrą znajomość aparatury
kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej oraz nowoczesnych technologii w budowie i
eksploatacji sieci ciepłowniczych i gazowniczych. Potrafi samodzielnie, jaki i
współdziałając w zespole, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych oraz metod zarządzania projektami rozwiązywać problemy z
dziedziny energetyki cieplnej, gazowej i wodorowej, w tym analizy hydrauliczne
sieci, analizy energetyczne źródeł, analizy ekonomiczne projektów
inwestycyjnych.

Strona specjalności: www.scig.is.pw.edu.pl

Specjalność: Inżynieria Wodna (IW)

Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Inżynieria Wodna (IW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera Inżynierii Środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną dającą podstawę do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania i realizacji budowy oraz kierowania i eksploatacji w zakresie: regulacji rzek, zabudowy potoków górskich, ochrony przeciwpowodziowej; śródlądowych dróg wodnych i portów; zbiorników przemysłowych i komunalnych ujęć wody, pompowni, budowli przemysłowych oraz zrzutu wody i ścieków; budowli i urządzeń do gromadzenia i składowania odpadów przemysłowych; zapór, jazów i innych budowli piętrzących oraz zbiorników wodnych; siłowni wodnych; regulacji stosunków wodnych, melioracji przemysłowych i komunalnych.

 

Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZwWiOŚ) posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem, realizacją
i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także modernizacją i rozbudową elementów tych systemów. Dotyczy to w szczególności takich obiektów jak: ujęcia wody podziemnej i powierzchniowej, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Jest też przygotowany w zakresie podstaw technologicznych do projektowania systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Absolwent może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, biurach projektów, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji oraz w jednostkach samorządowych pełniąc funkcję specjalisty d/s ochrony środowiska.

 

Specjalność: Gospodarka Odpadami

Absolwent specjalności Gospodarka odpadami (GO) posiada wiedzę technologiczną, teoretyczną
i praktyczną, w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji i systemów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, oczyszczania miast oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Posiada umiejętność organizacji i eksploatacji systemów oczyszczania miast, planowania strategicznego w zakresie gospodarki odpadami, sporządzania przeglądów ekologicznych przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony powierzchni ziemi. Posiada umiejętność biegłego posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi projektowanie technologiczne oraz przetwarzanie i zarządzanie danymi. Zna obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami. Wiedza ta poparta jest umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach licznych zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz praktyk przeddyplomowych. Absolwent potrafi posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów m. in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz w administracji. Posiada zasób wiedzy niezbędny dla kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Specjalność: Environment Protection Engineering

The Graduate (M.Sc.) Programme in Environment Protection Engineering (EPE) aims at a general engineering practice related to the mitigating of negative impacts of human activity on the environment, protection of environment and sustainable development. It is primarily addressed to the alumni of the Undergraduate (B.Sc.Eng.) Programme in Environmental Engineering or other undergraduate programs in engineering, such as civil, mechanical or chemical engineering. Students are trained for positions as consulting engineers, environmental affairs engineers for industrial and transportation companies, land reclamation and waste management companies, water and sewer companies, design studios and consulting companies, civil servants in national, regional and local environmental agencies and services, environmental inspection and monitoring units.

Programme participants broaden their background in environmental physics, chemistry and biology, familiarize with techniques of environmental data analysis and mathematical modelling, and develop practical skills in designing and governing environment protection measures. They receive training in a wide range of environmental technologies such as water and waste water treatment technology, air pollution control, water and soil quality control, solid and hazardous waste management, environmental aspects of energy production and use.

On successful completion of this programme, alumni should be able to: conduct environmental impact assessments, design and govern environment protection measures in companies, maintain monitoring networks and provide expertise to local and regional authorities for decision making, apply their knowledge and problem solving abilities in new or unfamiliar professional or academic environments within multidisciplinary context related to environment protection engineering, integrate knowledge and handle complexity of environmental phenomena even with incomplete or limited information, communicate effectively, clearly and unambiguously with the engineering community, local and regional authorities and with society at large, use a full range of learning skills to study and solve environment protection problems in self-directed and autonomous manner.

STUDIA NIESTACJONARNE – KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Studia: I stopnia

Specjalność: inżynieria komunalna

Absolwent specjalności Inżynieria Komunalna (IK) studiów pierwszego stopnia kierunku posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz umiejętność korzystania
z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W czasie studiów uzyskał wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, zdobył umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów technicznych związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, ciepłownictwem i ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, gazownictwem, zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów i oczyszczeniem miast. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia: II stopnia

Specjalność: inżynieria komunalna Absolwent specjalności Inżynieria Komunalna (IK)posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną, przede wszystkim w zakresie: monitoringu
i ochrony środowiska miejskiego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Wiedza ta daje Absolwentowi podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, planowania i programowania inwestycji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi
i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany zwłaszcza do projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych elementów komunalnej infrastruktury technicznej
i ochrony środowiska. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

STUDIA STACJONARNE – KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA

Strona internetowa kierunku

 
Studia I stopnia

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Ochrona Środowiska posiada wiedzę umożliwiającą organizowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, głównie w ujęciu lokalnym. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii. Posiada wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby. Absolwent posiada umiejętność wykonywania badań i oceny stanu/jakości środowiska oraz interpretacji zachodzących w nim zmian i proponowania rozwiązań technicznych, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Potrafi wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent potrafi posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent może podjąć pracę: na obiektach związanych z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (zbiorniki retencyjne, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakłady przekształcania odpadów, itp.), w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się remediacją gleb i gruntów oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, miejskich i gminnych przedsiębiorstwach oczyszczania, w przedsiębiorstwach zajmujących zbiórką, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, w działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, w administracji rządowej i samorządowej (Ministerstwo Środowiska, fundusze ochrony środowiska, wydziały ochrony środowiska urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych), w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną środowiska, w biurach projektowych specjalizujących się w przeglądach (audytach) ekologicznych, projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i ocenach oddziaływania na środowisko, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dostarczających urządzenia i aparaturę ochrony środowiska, w przedsiębiorstwach (firmach) zajmujących się alternatywnymi źródłami energii oraz w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

 

Studia II stopnia

Specjalność: Ekoinżynieria

Absolwent specjalności Ekoinżynieria posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie i projektowanie przedsięwzięć oraz organizowanie, zarządzanie, prowadzenie działalności i podejmowanie decyzji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym. Posiada niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów oraz o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w atmosferze, wodach i glebie. Potrafi wykorzystać wiedzę techniczną a także znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w działalności przemysłu, gospodarce komunalnej, oraz na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej i samorządowej. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji technicznych obiektów wykorzystujących procesy technologiczne i biotechnologiczne oczyszczania ścieków, gruntów i gazów przemysłowych; planowania i realizacji przedsięwzięć pozyskiwania użytecznych wyrobów z surowców odpadowych, a także do zarządzania środowiskiem wg norm ISO, EMAS i czystszej produkcji, w tym zintegrowanymi systemami gospodarki wodno-ściekowej, remediacji gruntów i oczyszczania gazów. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (urzędy gminne, starostwa, urzędy wojewódzkie, ministerstwa, urzędy marszałkowskie), w biurach projektowych, firmach konsultingowych, zakładach przemysłowych, w firmach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów gospodarki komunalnej, w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska oraz zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem.

 

Specjalność: Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska

Absolwent specjalności Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. W szczególności przygotowany jest do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym do: planowania i kierowania wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, racjonalnego zarządzania zużyciem energii, wody i surowców, gospodarki odpadami i kontroli emisji, wykorzystywania proekologicznych instrumentów w promocji przedsiębiorstw. Absolwent potrafi tworzyć, organizować i realizować strategie zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów, ze specjalnym uwzględnieniem gospodarki terenami cennymi przyrodniczo, nowoczesnej gospodarki komunalnej w aglomeracjach miejskich oraz miejskich systemów zrównoważonego transportu publicznego. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko i podejmowania decyzji w procesach rozwoju infrastruktury, a w szczególności: rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z rozwojem infrastruktury, projektowania i prowadzenia programów promocyjnych i konsultacji społecznych, pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych z nowoczesnym zarządzaniem środowiskiem. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w działach ochrony środowiska dużych przedsiębiorstw przemysłowych branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, chemicznej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budową nowoczesnej infrastruktury (w tym drogowej); w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska (w Inspekcji Ochrony Środowiska, w urzędach marszałkowskich, w urzędach wojewódzkich, w ministerstwach, w urzędach miast, gmin i starostwach); w biurach projektowych i firmach konsultingowych zajmujących się projektowaniem i rozwojem systemów pomiarowo monitoringowych a także w firmach informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska i instytucjach zajmujących się zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem.

 

Specjalność: Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Absolwent specjalności Ochrona i Kształtowanie Środowiska posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wodnego, ochrony atmosfery oraz ochrony powierzchni ziemi w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Posiada umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi dla pomiaru, analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku, potrafi rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, występujące we wszystkich sferach działalności gospodarczej i komunalnej. Zna procedury ochrony środowiska, posiada umiejętność przetwarzania przestrzennej informacji środowiskowej. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Jest przygotowany do: zarządzania, prognozowania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach wodnogospodarczych, projektach służących ochronie atmosfery i klimatu w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, projektach dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych, projektów zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen środowiskowych, wykonywania ocen istniejących obiektów, w tym analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, uczestnictwa w projektach minimalizacji odpadów i czystszej produkcji, uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach zajmujących się gospodarką wodną oraz gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych; zarządzania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach służących ochronie atmosfery i klimatu; prowadzić i uczestniczyć w projektach dotyczących oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych, pracować w firmach zajmujących się ochroną powierzchni ziemi, oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, prowadzenia badań i pomiarów środowiska gruntowo-wodnego.

STUDIA STACJONARNE – KIERUNEK: BIOGOSPODARKA

Studia: I stopnia

Absolwent interdyscyplinarnego kierunku studiów Biogospodarka to inżynier przygotowany do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, w tym:

 • posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;
 • posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 • kieruje się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;
 • posiada umiejętność tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biogospodarki;
 • dysponuje wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku biogospodarka, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w zakresie szeroko rozumianej biogospodarki, a w tym w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii;
 • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu;
 • szkolnictwie zawodowym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, może rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może prowadzić własną działalność biznesową.

 

Studia II stopnia

Biogospodarka jest nowym kierunkiem studiów, podejmującym zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami biomasy, bioenergetyką, wytwarzaniem produktów z surowców odnawialnych, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy). W celu lepszego dostosowania absolwenta do rynku pracy w programie studiów uwzględniono nowe rozwiązania proponowane opracowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program studiów uwzględnia wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia, rozwijających kreatywność, umiejętności pracy w zespole (w tym kierowanie zespołem, organizacja pracy, motywacja i odpowiedzialność) oraz podnoszących świadomość związaną z odpowiedzialnością społeczną. Należy podkreślić, że w PW program jest realizowany we współpracy z innymi wydziałami, tj. Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz  Wydziałem Inżynierii Materiałowej.

Prezentacja oferty dydaktycznej na kierunku Biogospodarka II stopnia, specjalność: Biogospodarka w Inżynierii Środowiska (pdf)

 

EUROAQUAE+ – THE JOINT MASTER COURSE

Kurs magisterski EuroAquae+ opracowany został z myślą o elastycznej realizacji w wielu instytucjach. Dzięki swojej modułowej strukturze, umożliwia i zachęca do mobilności studentów. Organizowany jest w ramach partnerstwa pomiędzy następującymi europejskimi uczelniami:

 • Uniwersytet w Nicei – Université Nice Sophia Antipolis – Membre de Université Côte d’Azur (UNS, Francja) – instytucja koordynująca
 • Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU, Niemcy)
 • Politechnika Warszawska (PW, Polska)
 • Uniwersytet w Newcastle (NU, Zjednoczone Królestwo)
 • Politechnika Katalońska (UPC, Hiszpania)

Program obejmuje cztery semestry, zaś wszystkie przedmioty na uczelniach partnerskich mają charakter modułowy. Kandydaci na magistrów EuroAquae+ muszą w ciągu 4 semestrów uzyskać łącznie 120 punktów ECTS, aby spełnić wymagania magistra. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o stypendia Erasmus Mundus Scholarships.

Program jest zorganizowany w formie kontinuum pedagogicznego:

 • Kurs rozpoczyna się we wrześniu (I semestr) każdego roku i ma formę formalnego nauczania, w tym pracy w terenie, wykładów, tutoriali, seminariów oraz projektu badawczego.
 • Studenci studiów magisterskich EuroAquae+ mogą rozpocząć I semestr studiów na którejkolwiek z 3 uczelni partnerskich: UNS, BTUC i UPC. W II semestrze wszyscy studenci EuroAquae+ uczęszczają na zajęcia w uniwersytecie w Newcastle. III semestr jest realizowany tylko na pozostałych czterech uczelniach partnerskich (UNS, BTUC, UPC i WUT), natomiast IV semestr może być realizowany w instytucji przemysłowej lub w którejkolwiek z uczelni partnerskich.
 • W każdym semestrze studenci otrzymują 30 punktów ECTS.

Fundamentalną ideą tego programu jest mobilność. Wykorzystywana jest do rozwijania i promowania wspólnej wizji i możliwości zawodowych, porzez różne ośrodki naukowe. Studenci muszą zrealizować co najmniej 30% (1 semestr) programów nauczania w innej instytucji niż ich europejska instytucja macierzysta, w której spędzili semestr I. Mobilność jest stosowana w semestrach II, III i IV.
Organizacja kursu przedstawiona jest na poniższym schemacie.

Siatki przedmiotów realizowanych w ramach projektu

Strona internetowa projektu

Szczegółowych informacji udzielają:
Dr inż. Grzegorz Sinicyn
Dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska

Zmiana rozmiaru fontu