Kierunki i specjalności

Naukowcy opisują świat takim, jaki jest; 
inżynierowie tworzą go takim, jakim nigdy nie był.
(von Karman)
Zapraszamy Was do tej przygody!

KIERUNKI STUDIÓW

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, prowadzone są trzy kierunki nauczania:

 • Inżynieria Środowiska (stacjonarny i niestacjonarny),
 • Ochrona Środowiska (stacjonarny),
 • Biogospodarka (stacjonarny).  

SCHEMATY KSZTAŁCENIA

STUDIA 1 STOPNIA

Stacjonarne

Na studiach stacjonarnych 1 stopnia, na kierunkach Ochrona Środowiska i Biogospodarka nie ma wyodrębnionych specjalności, zaś w ramach kierunku Inżynieria Środowiska funkcjonują trzy specjalności wybierane po 3. semestrze studiów inżynierskich:

 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja;
 • Inżynieria Sanitarna i Wodna;
 • Inżynieria Terenów Zurbanizowanych.

W ramach kierunku: Inżynieria Środowiska, funkcjonuje również specjalność prowadzona w języku angielskim, Environmental Engineering, na którą prowadzona jest osobna rekrutacja.  

Niestacjonarne

Na kierunku Inżynieria Środowiska, na studiach niestacjonarnych 1 stopnia, prowadzona jest jedna specjalność: Inżynieria Komunalna. Studenci mogą pogłębić swoje zainteresowania poprzez wybór odpowiednich przedmiotów realizowanych w dwóch ostatnich semestrach w jednym z trzech bloków tematycznych:

 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW),
 • Zaopatrzenie w Wodę (ZW),
 • Ochrona Gruntów i Gospodarowania Odpadami (OGiGO). 

STUDIA 2 STOPNIA

Stacjonarne

Niestacjonarne

EuroAquae+ – The Joint Master Course

Kurs magisterski EuroAquae+ opracowany został z myślą o elastycznej realizacji w wielu instytucjach. Dzięki swojej modułowej strukturze, umożliwia i zachęca do mobilności studentów. Organizowany jest w ramach partnerstwa pomiędzy następującymi europejskimi uczelniami:

 • Uniwersytet w Nicei – Université Nice Sophia Antipolis – Membre de Université Côte d’Azur (UNS, Francja) – instytucja koordynująca
 • Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU, Niemcy)
 • Politechnika Warszawska (PW, Polska)
 • Uniwersytet w Newcastle (NU, Zjednoczone Królestwo)
 • Politechnika Katalońska (UPC, Hiszpania)

Program obejmuje cztery semestry, zaś wszystkie przedmioty na uczelniach partnerskich mają charakter modułowy. Kandydaci na magistrów EuroAquae+ muszą w ciągu 4 semestrów uzyskać łącznie 120 punktów ECTS, aby spełnić wymagania magistra. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o stypendia Erasmus Mundus Scholarships.

Program jest zorganizowany w formie kontinuum pedagogicznego:

 • Kurs rozpoczyna się we wrześniu (I semestr) każdego roku i ma formę formalnego nauczania, w tym pracy w terenie, wykładów, tutoriali, seminariów oraz projektu badawczego.
 • Studenci studiów magisterskich EuroAquae+ mogą rozpocząć I semestr studiów na którejkolwiek z 3 uczelni partnerskich: UNS, BTUC i UPC. W II semestrze wszyscy studenci EuroAquae+ uczęszczają na zajęcia w uniwersytecie w Newcastle. III semestr jest realizowany tylko na pozostałych czterech uczelniach partnerskich (UNS, BTUC, UPC i WUT), natomiast IV semestr może być realizowany w instytucji przemysłowej lub w którejkolwiek z uczelni partnerskich.
 • W każdym semestrze studenci otrzymują 30 punktów ECTS.

Fundamentalną ideą tego programu jest mobilność. Wykorzystywana jest do rozwijania i promowania wspólnej wizji i możliwości zawodowych, porzez różne ośrodki naukowe. Studenci muszą zrealizować co najmniej 30% (1 semestr) programów nauczania w innej instytucji niż ich europejska instytucja macierzysta, w której spędzili semestr I. Mobilność jest stosowana w semestrach II, III i IV. Organizacja kursu przedstawiona jest na poniższym schemacie.

Siatki przedmiotów realizowanych w ramach projektu

Strona internetowa projektu

Szczegółowych informacji udzielają: Dr inż. Grzegorz Sinicyn Dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska

Zmiana rozmiaru fontu