Uprawnienia

Po studiach I stopnia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA można uzyskać uprawnienia w specjalności:

  • Instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
  • Inżynieryjnej hydrotechnicznej (po specjalności ISiW) – uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie
  • Konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia wykonawcze i projektowe w ograniczonym zakresie

Po ukończeniu trzeciego roku studiów można rozpocząć praktykę zawodową na poczet przyszłych uprawnień.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są uprawnieni do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko (art 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

Zmiana rozmiaru fontu