Studia niestacjonarne

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć
Siatki programowe
Zasady rejestracji
Dyplomanci
Opłaty
Formularze do pobrania


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć
Siatki programowe
Zasady rejestracji
Dyplomanci
Opłaty
Formularze do pobrania

KONTAKTSTUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA   

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

PLAN ZAJĘĆ   

6 sem.

8 sem.

 

Inżynieria Środowiska 

 

Rozkład zajęć semestru letniego znajduje się na indywidualnych kontach USOSweb

 

SIATKI PROGRAMOWE  

 

Siatki programowe studiów niestacjonarnych I stopnia

 

 

 

ZASADY REJESTRACJI  

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Załącznik nr 3 Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

kierunek: Inżynieria Środowiska specjalność: Inżynieria Komunalna

kierunek: Inżynieria Środowiska  specjalność: Inżynieria Komunalna

 

 

DYPLOMANCI   

  

Praca dyplomowa – zasady – informacje 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów I stopnia (8 semestralnych) może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu VI semestru studiów.

Student I stopnia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 109) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 marca bieżącego roku akademickiego.

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej w terminie najpóźniej 3 tygodnie przed końcem semestru.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do obowiązującego terminu. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium)
a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD.

Student powinien złożyć:
• wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie.
• wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie.

Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów. W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD przez promotora.
Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ)  powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego.

Student przed obroną składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
• dodatkowe informacje do suplementu.

Po złożeniu dokumentów pracownicy Dziekanatu przeprowadzają postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrony w tym min. sporządzają raport suplementu do dyplomu w USOSweb, o czym dyplomant zostaje powiadomiony przez e-mail wysłany na adres w domenie PW.

Dyplomant po otrzymaniu powiadomienia jest zobowiązany do:
– weryfikacji i zatwierdzenia danych zawartych w suplemencie,
– zatwierdzenia danych osobowych, które zostaną umieszczone na dyplomie,
– wskazania liczby dyplomów i suplementów, które chce otrzymać,
– wniesieniu opłaty za dyplom i/lub suplement, o ile taka została naliczona. Opłata zostanie automatycznie naliczona po wskazaniu przez dyplomanta liczby dyplomów i/lub suplementów. Opłatę należy wnieść na swój numer rachunku studenckiego dostępny w USOSweb/Rozliczenia.

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 15 dnia
każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego.

Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS-APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez promotora w tym systemie,
• złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• zatwierdzenie w USOSweb raportu suplementu, wraz z akceptacją danych osobowych i wskazaniem liczby dyplomów i suplementów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent odbiera dyplom z suplementem z Działu Ewidencji Studentów PW (Pl. Politechniki 1 pok. 114). Informacja o gotowości tych dokumentów będzie dostępna w USOSweb (wyświetli się na głównej stronie, po zalogowaniu). Warunkiem odbioru dyplomu z suplementem jest rozliczenie elektronicznej karty obiegowej, która zostanie uruchomiona w USOSweb przez pracowników Dziekanatu https://is.pw.edu.pl/e-obiegowka-instrukcja/

Obowiązek przekazywania do repozytorium ogólnopolskiego oraz archiwizowania w USOS-APD oraz w Bazie Wiedzy PW nie obejmuje pisemnych prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (podst. prawna: art. 347 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady oraz zakres udostępniania prac dyplomowych objętych ograniczeniami w ich udostępnianiu reguluje Zarządzenie nr 108 /2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych.

Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w :Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022
Dokumentacja procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice Warszawskiej: Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

Formularze dla dyplomantów: 

 

OPŁATY   

Decyzja nr 118/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2023/2024

Decyzja nr 112 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2022/202

Decyzja nr 113 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzja nr 95 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 98 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lipca 2019 r.  w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Decyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdf

Wszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.

Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> Rozliczenia

W tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.

Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.

Studia inżynierskie 2600 zł*13%/365

podstawy prawne:

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA   

 

 

Harmonogram zjazdów 2023/2024

Harmonogram zjazdów 2022/2023

Harmonogram 22/23

 

PLAN ZAJĘĆ   

 

 

1 sem.

3sem.

 

 

Inżynieria Środowiska 

 

 

Rozkład zajęć semestru letniego znajduje się na indywidualnych kontach USOSweb

 

 

SIATKI PROGRAMOWE  

Siatki programowe studiów niestacjonarnych II stopnia

Nowa siatka programowa obowiązująca od roku 2023/2024

Siatki programowe studiów niestacjonarnych II stopnia

test

 

ZASADY REJESTRACJI  

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Załącznik nr 4  Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

kierunek: Inżynieria Środowiska  specjalność: Inżynieria Komunalna

 

 

DYPLOMANCI   

 

Terminy egzaminów dyplomowych

 

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH

22 marca 2023 (środa)
19 kwietnia 2023 (środa)
17 maja 2023 (środa)
14 czerwca 2023 (środa)
17 lipca 2023 (środa)
6 września 2023 (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI
I OGRZEWNICTWA

22 marca 2023 (środa)
19 kwietnia 2023 (środa)
17 maja 2023 (środa)
14 czerwca 2023 (środa)
21 czerwca 2023 (środa)
19 lipca 2023 (środa)
6 września 2023 (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH BIOGOSPODARKA

8 marca 2023 (środa)
12 kwietnia 2023 (środa)
10 maja 2023 (środa)
21 czerwca 2023 (środa)
21 lipca 2023 (środa)
7 września 2023 (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
14 marca 2023 (wtorek)
25 kwietnia 2023 (wtorek)
16 maja 2023 (wtorek)
20 czerwca 2023 (wtorek)
17 lipca 2023 (poniedziałek)
6 września 2023 (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)

23 marca 2023 (czwartek)
27 kwietnia 2023 (czwartek)
25 maja 2023 (czwartek)
22 czerwca 2023 (czwartek)
17 (i/lub) 20 lipca (pon./czwartek) 2023
1 (i/lub 4)  września (piątek/pon.) 2023


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI

15 marca 2023 (środa)
25 kwietnia 2023 (wtorek)
25 maja 2023 (czwartek)
19 czerwca 2023 (poniedziałek)
17 lipca 2023 (poniedziałek)
8 września 2023 (piątek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

23 marca 2023 (czwartek)
27 kwietnia 2023 (czwartek)
25 maja 2023 (czwartek)
22 czerwca 2023 (czwartek)
18 lipca 2023 (czwartek)
4 września 2023 (czwartek)

Praca dyplomowa – zasady – informacje 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów

Student II stopnia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 109) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 kwietnia roku akademickiego (po 1 semestrze)

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia mają obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do obowiązującego terminu. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium) a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD.

Student powinien złożyć:
• wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie.
• wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie USOS APD Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej, po wcześniejszym uwierzytelnieniu się studenta w tym systemie.

Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów. W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD przez promotora.
Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ)  powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego.

Student przed obroną składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
• dodatkowe informacje do suplementu.

Po złożeniu dokumentów pracownicy Dziekanatu przeprowadzają postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrony w tym min. sporządzają raport suplementu do dyplomu w USOSweb, o czym dyplomant zostaje powiadomiony przez e-mail wysłany na adres w domenie PW.

Dyplomant po otrzymaniu powiadomienia jest zobowiązany do:
– weryfikacji i zatwierdzenia danych zawartych w suplemencie,
– zatwierdzenia danych osobowych, które zostaną umieszczone na dyplomie,
– wskazania liczby dyplomów i suplementów, które chce otrzymać,
– wniesieniu opłaty za dyplom i/lub suplement, o ile taka została naliczona. Opłata zostanie automatycznie naliczona po wskazaniu przez dyplomanta liczby dyplomów i/lub suplementów. Opłatę należy wnieść na swój numer rachunku studenckiego dostępny w USOSweb/Rozliczenia.

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 15 dnia
każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego.

Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS-APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez promotora w tym systemie,
• złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• zatwierdzenie w USOSweb raportu suplementu, wraz z akceptacją danych osobowych i wskazaniem liczby dyplomów i suplementów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent odbiera dyplom z suplementem z Działu Ewidencji Studentów PW (Pl. Politechniki 1 pok. 114). Informacja o gotowości tych dokumentów będzie dostępna w USOSweb (wyświetli się na głównej stronie, po zalogowaniu). Warunkiem odbioru dyplomu z suplementem jest rozliczenie elektronicznej karty obiegowej, która zostanie uruchomiona w USOSweb przez pracowników Dziekanatu https://is.pw.edu.pl/e-obiegowka-instrukcja/

Obowiązek przekazywania do repozytorium ogólnopolskiego oraz archiwizowania w USOS-APD oraz w Bazie Wiedzy PW nie obejmuje pisemnych prac dyplomowych zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (podst. prawna: art. 347 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady oraz zakres udostępniania prac dyplomowych objętych ograniczeniami w ich udostępnianiu reguluje Zarządzenie nr 108 /2021 Rektora PW z dnia 9 listopada 2021 w sprawie określenia zasad ograniczenia w udostępnianiu prac dyplomowych z nadaną klauzulą tajności lub utajnionych prac dyplomowych.

Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w :Zarządzenie nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022
Dokumentacja procesu dyplomowania w systemie USOS APD w Politechnice Warszawskiej: Zarządzenie nr 3/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

 

Formularze dla dyplomantów: 

 

OPŁATY  

Decyzja nr 118/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2023/2024

Decyzja nr 112 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2022/202

Decyzja nr 113 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzja nr 95 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020Decyzja nr 98 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lipca 2019 r.  w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiejOpłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiówDecyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdfWszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> RozliczeniaW tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.Studia magisterskie 3100 zł*13%/365podstawy prawne:

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 Zmiana rozmiaru fontu