Studia niestacjonarne

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć
Siatki programowe
Zasady rejestracji
Dyplomanci
Opłaty
Formularze do pobrania


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć
Siatki programowe
Zasady rejestracji
Dyplomanci
Opłaty
Formularze do pobrania

KONTAKTSTUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA   

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

 

PLAN ZAJĘĆ   

 

Inżynieria Środowiska 

studia I stopnia niestacjonarne, semestr 1

studia I stopnia niestacjonarne, semestr 3

studia I stopnia niestacjonarne, semestr 5

studia I stopnia niestacjonarne, semestr 7

 

Studia I stopnia semestr 2
Studia I stopnia semestr 4
Studia I stopnia semestr 6
Studia I stopnia semestr 8

 

SIATKI PROGRAMOWE  

 

Siatki programowe studiów niestacjonarnych I stopnia

 

 

 

ZASADY REJESTRACJI  

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Załącznik nr 3 Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

kierunek: Inżynieria Środowiska specjalność: Inżynieria Komunalna

kierunek: Inżynieria Środowiska  specjalność: Inżynieria Komunalna

 

 

DYPLOMANCI   

 

Terminy egzaminów dyplomowych

 

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
I GAZOWNICZYCH

19 października 2021 r. (wtorek) godz. 930
23 listopada 2021 r. (wtorek) godz. 930
14 grudnia 2021 r. (wtorek) godz. 930
18 stycznia 2022 r. (wtorek) godz. 930
22 lutego 2022 r. (wtorek) godz. 930

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI
I OGRZEWNICTWA
13 października 2021 r (środa) godz. 900
17 listopada 2021 r. (środa) godz. 900
15 grudnia 2021 r. (środa) godz. 900
19 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 900
9 lutego 2022 r. (środa) godz. 900

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
BIOGOSPODARKA
28 października 2021 r. (czwartek)
04 listopada 2021 r. (czwartek)
09 grudnia 2021 r. (czwartek)
27 stycznia 2022 r. (czwartek)
03 lutego 2022 r. (czwartek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
19 października 2021 r. (wtorek)
23 listopada 2021 r. (wtorek)
15 grudnia 2021 r. (środa)
18 stycznia 2022 r. (wtorek)
16 lutego 2022 r. (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)
18 października 2021 r.(poniedziałek) godz. 900
22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 900
20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 900
17 stycznia 2022 r.(poniedziałek) godz. 900


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI
20 października 2021 r. (środa)
18 listopada 2021 r. (czwartek)
17 grudnia 2021 r. (piątek)
19 stycznia 2022 r. (środa)
16 lutego 2022 r. (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

14 października 2021 r. (czwartek)
16 listopada 2021 r. (wtorek)
13 grudnia 2021 r. (poniedziałek)
25 stycznia 2022 r. (wtorek)
15 lutego 2022 r. (wtorek)

 

Praca dyplomowa – zasady – informacje 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów I stopnia (8 semestralnych) może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu VI semestru studiów.

Student I stopnia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 109) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 marca bieżącego roku akademickiego.

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej w terminie najpóźniej 3 tygodnie przed końcem semestru.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do obowiązującego terminu. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium)
a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Do wersji elektronicznej pracy dyplomowej powinno być dołączone podpisane oświadczenie autora pracy. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD.

Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów. W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD przez promotora.
Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ)  powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego.

Student przed obroną składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie na odległość,
• dodatkowe informacje do suplementu.

Po złożeniu dokumentów pracownicy Dziekanatu przeprowadzają postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrony w tym min. sporządzają raport suplementu do dyplomu w USOSweb, o czym dyplomant zostaje powiadomiony przez e-mail wysłany na adres w domenie PW.

Dyplomant po otrzymaniu powiadomienia jest zobowiązany do:
– weryfikacji i zatwierdzenia danych zawartych w suplemencie,
– zatwierdzenia danych osobowych, które zostaną umieszczone na dyplomie,
– wskazania liczby dyplomów i suplementów, które chce otrzymać,
– wniesieniu opłaty za dyplom i/lub suplement, o ile taka została naliczona. Opłata zostanie automatycznie naliczona po wskazaniu przez dyplomanta liczby dyplomów i/lub suplementów. Opłatę należy wnieść na swój numer rachunku studenckiego dostępny w USOSweb/Rozliczenia.

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 15 dnia
każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego.

Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS-APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez promotora w tym systemie,
• złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• zatwierdzenie w USOSweb raportu suplementu, wraz z akceptacją danych osobowych i wskazaniem liczby dyplomów i suplementów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent odbiera dyplom z suplementem z Działu Ewidencji Studentów PW (Pl. Politechniki 1 pok. 114). Informacja o gotowości tych dokumentów będzie dostępna w USOSweb (wyświetli się na głównej stronie, po zalogowaniu). Warunkiem odbioru dyplomu z suplementem jest rozliczenie elektronicznej karty obiegowej, która zostanie uruchomiona w USOSweb przez pracowników Dziekanatu https://is.pw.edu.pl/e-obiegowka-instrukcja/

Od 1 stycznia 2017 r. stosowane są OKŁADKI na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).
Okładkę (2 szt.) należy odebrać w Dziekanacie przy składaniu dokumentów do obrony pracy dyplomowej.
Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w : Zarządzeniu Rektora nr 43/2016, Zarządzeniu Rektora nr 57/2016, wyjaśnienie dotyczące czcionek.

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

Formularze dla dyplomantów: 

 

OPŁATY   

Decyzja nr 95 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzja nr 123 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 89 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia  4 maja 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 98 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lipca 2019 r.  w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Decyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdf

Wszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.

Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> Rozliczenia

W tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.

Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.

Studia inżynierskie 2600 zł*13%/365

podstawy prawne:

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA   

 

Harmonogram zjazdów 2021/2022

Harmonogram 21/22

PLAN ZAJĘĆ   

 

Inżynieria Środowiska 

studia II stopnia niestacjonarne, semestr 1

studia II stopnia niestacjonarne semestr 3

 

Studia II stopnia semestr 2
Studia II stopnia semestr 4

 

 

SIATKI PROGRAMOWE  

Siatki programowe studiów niestacjonarnych II stopnia

test

 

ZASADY REJESTRACJI  

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Załącznik nr 4  Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

kierunek: Inżynieria Środowiska  specjalność: Inżynieria Komunalna

 

 

DYPLOMANCI   

 

Terminy egzaminów dyplomowych

 

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH
I GAZOWNICZYCH

19 października 2021 r. (wtorek) godz. 930
23 listopada 2021 r. (wtorek) godz. 930
14 grudnia 2021 r. (wtorek) godz. 930
18 stycznia 2022 r. (wtorek) godz. 930
22 lutego 2022 r. (wtorek) godz. 930

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI
I OGRZEWNICTWA
13 października 2021 r (środa) godz. 900
17 listopada 2021 r. (środa) godz. 900
15 grudnia 2021 r. (środa) godz. 900
19 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 900
9 lutego 2022 r. (środa) godz. 900

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
BIOGOSPODARKA
28 października 2021 r. (czwartek)
04 listopada 2021 r. (czwartek)
09 grudnia 2021 r. (czwartek)
27 stycznia 2022 r. (czwartek)
03 lutego 2022 r. (czwartek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
19 października 2021 r. (wtorek)
23 listopada 2021 r. (wtorek)
15 grudnia 2021 r. (środa)
18 stycznia 2022 r. (wtorek)
16 lutego 2022 r. (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)
18 października 2021 r.(poniedziałek) godz. 900
22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 900
20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 900
17 stycznia 2022 r.(poniedziałek) godz. 900


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI
20 października 2021 r. (środa)
18 listopada 2021 r. (czwartek)
17 grudnia 2021 r. (piątek)
19 stycznia 2022 r. (środa)
16 lutego 2022 r. (środa)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

14 października 2021 r. (czwartek)
16 listopada 2021 r. (wtorek)
13 grudnia 2021 r. (poniedziałek)
25 stycznia 2022 r. (wtorek)
15 lutego 2022 r. (wtorek)

 

Praca dyplomowa – zasady – informacje 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów

Student II stopnia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 109) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 kwietnia roku akademickiego (po 1 semestrze)

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia mają obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do obowiązującego terminu. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium) a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD. Do wersji elektronicznej pracy dyplomowej powinno być dołączone podpisane oświadczenie autora pracy. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD.

Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z kompletem dokumentów. W dniu złożenia w Dziekanacie podania o dopuszczenie, praca dyplomowa musi być już zatwierdzona w module USOS-APD przez promotora.
Student, który jest zainteresowany konkretnym terminem egzaminu dyplomowego (terminarz egzaminów dyplomowych prowadzi Sekretariat WIBHIŚ)  powinien złożyć komplet dokumentów i posiadać zatwierdzoną przez promotora pracę w APD w terminie 30 dni przed wybranym terminem egzaminu dyplomowego.

Student przed obroną składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie na odległość,
• dodatkowe informacje do suplementu.

Po złożeniu dokumentów pracownicy Dziekanatu przeprowadzają postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrony w tym min. sporządzają raport suplementu do dyplomu w USOSweb, o czym dyplomant zostaje powiadomiony przez e-mail wysłany na adres w domenie PW.

Dyplomant po otrzymaniu powiadomienia jest zobowiązany do:
– weryfikacji i zatwierdzenia danych zawartych w suplemencie,
– zatwierdzenia danych osobowych, które zostaną umieszczone na dyplomie,
– wskazania liczby dyplomów i suplementów, które chce otrzymać,
– wniesieniu opłaty za dyplom i/lub suplement, o ile taka została naliczona. Opłata zostanie automatycznie naliczona po wskazaniu przez dyplomanta liczby dyplomów i/lub suplementów. Opłatę należy wnieść na swój numer rachunku studenckiego dostępny w USOSweb/Rozliczenia.

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 15 dnia
każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego.

Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału
(sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego (sporządzanej w Dziekanacie) i umieszcza na koncie studenta w USOS-APD w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisami w USOS,
• wgranie do modułu USOS-APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez promotora w tym systemie,
• złożenie w Dziekanacie podania o dopuszczenie wraz kompletem wymaganych dokumentów,
• zatwierdzenie w USOSweb raportu suplementu, wraz z akceptacją danych osobowych i wskazaniem liczby dyplomów i suplementów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).
W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Absolwent odbiera dyplom z suplementem z Działu Ewidencji Studentów PW (Pl. Politechniki 1 pok. 114). Informacja o gotowości tych dokumentów będzie dostępna w USOSweb (wyświetli się na głównej stronie, po zalogowaniu). Warunkiem odbioru dyplomu z suplementem jest rozliczenie elektronicznej karty obiegowej, która zostanie uruchomiona w USOSweb przez pracowników Dziekanatu https://is.pw.edu.pl/e-obiegowka-instrukcja/

Od 1 stycznia 2017 r. stosowane są OKŁADKI na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).
Okładkę (2 szt.) należy odebrać w Dziekanacie przy składaniu dokumentów do obrony pracy dyplomowej.
Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w : Zarządzeniu Rektora nr 43/2016, Zarządzeniu Rektora nr 57/2016, wyjaśnienie dotyczące czcionek.

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość zostały określone w Zarządzeniu nr 99/2020 Rektora PW. O formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan.

 

Formularze dla dyplomantów: 

 

OPŁATY  

Decyzja nr 95 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2021/2022 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Decyzja nr 123 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 89 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia  4 maja 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020Opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020Decyzja nr 98 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lipca 2019 r.  w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiejOpłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiówDecyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdfWszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> RozliczeniaW tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.Studia magisterskie 3100 zł*13%/365podstawy prawne:

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 Zmiana rozmiaru fontu