Studia niestacjonarne

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć
Siatki programowe
Zasady rejestracji
Dyplomanci
Opłaty
Formularze do pobrania


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć
Siatki programowe
Zasady rejestracji
Dyplomanci
Opłaty
Formularze do pobrania

KONTAKT 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA   

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Lp. Semestr zimowy
1. 09-11.10.2020
2. 23-25.10.2020
3. 06-08.11.2020
4. 20-22.11.2020
5. 11-13.12.2020
6. 18-20.12.2020
7. 08-10.01.2021
8. 15-17.01.2021
  SESJA ZIMOWA
9. 29-31.01.2021
10. 05-07.02.2021

 

Lp. Semestr letni
1. 26-28.02.2021
2. 19-21.03.2021
3. 26-28.03.2021
4. 09-11.04.2021
5. 23-25.04.2021
6. 07-09.05.2021
7. 28-30.05.2021
8. 11-13.06.2021
  SESJA LETNIA
9. 18-20.06.2021
10. 25-27.06.2021
11. 03-05.09.2021

 

PLAN ZAJĘĆ   

 

Inżynieria Środowiska 

Studia I stopnia semestr 2
Studia I stopnia semestr 4
Studia I stopnia semestr 6
Studia I stopnia semestr 8

 

SIATKI PROGRAMOWE  

 

Siatki programowe studiów niestacjonarnych I stopnia

 

 

 

ZASADY REJESTRACJI  

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Załącznik nr 3 Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

kierunek: Inżynieria Środowiska specjalność: Inżynieria Komunalna

kierunek: Inżynieria Środowiska  specjalność: Inżynieria Komunalna

 

 

DYPLOMANCI   

 

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH
19 marca 2021 r. (piątek) godz. 9:30
16 kwietnia 2021 r (piątek) godz. 9:30
21 maja 2021 r.(piątek) godz. 9:30
11 czerwca 2021 r.(piątek) godz. 9:30
26 lipca 2021 r.(poniedziałek) godz. 9:30
08 września 2021 r. (piątek) godz. 9:30

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA
17 marca 2021 r. (środa) godz. 9:00
14 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 9:00
12 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00
17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9:00
21 lipca 2021 r.(środa) godz. 9:00
08 września 2021 r.(środa) godz. 9:00

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH BIOGOSPODARKA
24 marca 2021 r.(środa)
19 kwietnia 2021 r.(poniedziałek)
17 maja 2021 r.(środa)
21 czerwca 2021 r.(poniedziałek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
15.03.2021 r. (poniedziałek)
22.04.2021 r. (czwartek)
20.05.2021 r. (czwartek)
21.06.2021 r. (poniedziałek)
12.07.2021 r. (poniedziałek)
14.09.2021 r. (wtorek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)
22 marca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
17 maja 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
13 września 2021 r. ( poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI
10 marca 2021 (środa)
15 kwietnia 2021 (czwartek)
17 maja 2021 (poniedziałek)
17 czerwca 2021 (czwartek)
19 lipca 2021 (poniedziałek)
2 września 2021 (czwartek)
13 września 2021 (poniedziałek)


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
24 marca 2021 r.
19 kwietnia 2021 r.
17 maja 2021 r.
21 czerwca 2021 r.

 

Praca dyplomowa – zasady – informacje 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów I stopnia (8 semestralnych) może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu VI semestru studiów.

Student I stopnia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 6) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 marca bieżącego roku akademickiego.

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej w terminie najpóźniej 3 tygodnie przed końcem semestru.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do obowiązującego terminu. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium)
a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie przez studenta-dyplomanta następujących wymagań:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium), potwierdzonych wpisem do Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (SOS), Karty Okresowych Osiągnięć Studenta (USOS),
 • złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą oraz wprowadzenie elektronicznej wersji pracy do systemu USOS-APD (https://apd.usos.pw.edu.pl) najpóźniej w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Wydziału,
 • Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie na odległość
 • złożenie kompletnej dokumentacji najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy dyplomowej następujące dokumenty:
 1. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 2. wypełnioną Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta wraz z indeksem,
 3. wypełniony druk „Dodatkowe Informacje do Suplementu”, (załącznik nr 3),
 4. stronę tytułową pracy podpisaną przez promotora,
 5. streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 6. streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 7. oświadczenie autora pracy podpisane przez kierującego pracą dyplomową,
 8. załącznik do dyplomu zawierający dane osobowe,
 9. 4 zdjęcia w formacie 3.5 cm x 4,5 cm,
 10. dowód uiszczonej opłaty za dyplom (60 zł); opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer konta, indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb,  pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl w tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty ,,opłata za dyplom”
 11. w przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w języku angielskim oraz suplementu w języku angielskim student składa dodatkowo następujące dokumenty:
 • uzupełniony wniosek o ww. odpis,
 • stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim,
 • tłumaczenie streszczenia w języku angielskim,
 • 1 zdjęcie,
 • pokwitowanie opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł).

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w terminie 14 dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty decyzji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego

Wymogi edytorskie prac dyplomowych

Zarządzenie 43/2016 i Zarządzenie 57/2016 Wyjaśnienia  dotyczące czcionek zalecanych do użycia przy redagowaniu strony tytułowej pracy dyplomowej

W przypadku niedopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego i jednocześnie zostaje skreślony z listy studentów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

Formularze dla dyplomantów: 

 

OPŁATY   

Decyzja nr 123 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 89 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia  4 maja 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 98 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lipca 2019 r.  w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Decyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdf

Wszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.

Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> Rozliczenia

W tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.

Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.

Studia inżynierskie 2600 zł*13%/365

podstawy prawne:

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA   

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Lp. Semestr zimowy
1. 09-11.10.2020
2. 23-25.10.2020
3. 06-08.11.2020
4. 20-22.11.2020
5. 11-13.12.2020
6. 18-20.12.2020
7. 08-10.01.2021
8. 15-17.01.2021
  SESJA ZIMOWA
9. 29-31.01.2021
10. 05-07.02.2021

 

Lp. Semestr letni
1. 26-28.02.2021
2. 19-21.03.2021
3. 26-28.03.2021
4. 09-11.04.2021
5. 23-25.04.2021
6. 07-09.05.2021
7. 28-30.05.2021
8. 11-13.06.2021
  SESJA LETNIA
9. 18-20.06.2021
10. 25-27.06.2021
11. 03-05.09.2021

 

PLAN ZAJĘĆ   

 

Inżynieria Środowiska 

Studia II stopnia semestr 2
Studia II stopnia semestr 4

 

SIATKI PROGRAMOWE  

 

Siatki programowe studiów niestacjonarnych II stopnia


 

ZASADY REJESTRACJI  

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia znowelizowanych Zasad studiowania i rejestracji dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

Załącznik nr 4  Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

kierunek: Inżynieria Środowiska  specjalność: Inżynieria Komunalna

 

 

DYPLOMANCI   

 

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH
19 marca 2021 r. (piątek) godz. 9:30
16 kwietnia 2021 r (piątek) godz. 9:30
21 maja 2021 r.(piątek) godz. 9:30
11 czerwca 2021 r.(piątek) godz. 9:30
26 lipca 2021 r.(poniedziałek) godz. 9:30
08 września 2021 r. (piątek) godz. 9:30

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W ZAKŁADZIE KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA
17 marca 2021 r. (środa) godz. 9:00
14 kwietnia 2021 r. (środa) godz. 9:00
12 maja 2021 r. (środa) godz. 9:00
17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 9:00
21 lipca 2021 r.(środa) godz. 9:00
08 września 2021 r.(środa) godz. 9:00

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH BIOGOSPODARKA
24 marca 2021 r.(środa)
19 kwietnia 2021 r.(poniedziałek)
17 maja 2021 r.(środa)
21 czerwca 2021 r.(poniedziałek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA
15.03.2021 r. (poniedziałek)
22.04.2021 r. (czwartek)
20.05.2021 r. (czwartek)
21.06.2021 r. (poniedziałek)
12.07.2021 r. (poniedziałek)
14.09.2021 r. (wtorek)

TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
NA KIERUNKU EE, EPE, GO
(IK – KOiKS, ZIBJS, ZB)
22 marca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
17 maja 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00
13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 14:15 – 18:00


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA WODNEGO
I HYDRAULIKI
10 marca 2021 (środa)
15 kwietnia 2021 (czwartek)
17 maja 2021 (poniedziałek)
17 czerwca 2021 (czwartek)
19 lipca 2021 (poniedziałek)
2 września 2021 (czwartek)
13 września 2021 (poniedziałek)


TERMINY OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH
W ZAKŁADZIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
24 marca 2021 r. (środa)
19 kwietnia 2021 r.(poniedziałek)
17 maja 2021 r.(środa)
21 czerwca 2021 r.(poniedziałek)

 

Praca dyplomowa – zasady – informacje 

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów

Student II stopnia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 6) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 kwietnia roku akademickiego (po 1 semestrze)

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia mają obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego.

Dziekan na wniosek promotora lub studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o 3 miesiące w stosunku do obowiązującego terminu. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium) a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie przez studenta-dyplomanta następujących wymagań:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium), potwierdzonych wpisem do Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (SOS), Karty Okresowych Osiągnięć Studenta (USOS),
 • złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą oraz wprowadzenie elektronicznej wersji pracy do systemu USOS-APD (https://apd.usos.pw.edu.pl) najpóźniej w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Wydziału,
 • Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie na odległość
 • złożenie kompletnej dokumentacji najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy dyplomowej następujące dokumenty:

 1. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 2. wypełnioną Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta wraz z indeksem,
 3. wypełniony druk „Dodatkowe Informacje do Suplementu”, (załącznik nr 3),
 4. stronę tytułową pracy podpisaną przez promotora,
 5. streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 6. streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 7. oświadczenie autora pracy podpisane przez kierującego pracą dyplomową,
 8. załącznik do dyplomu zawierający dane osobowe,
 9. 4 zdjęcia w formacie 3.5 cm x 4,5 cm,
 10. dowód uiszczonej opłaty za dyplom (60 zł); opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer konta, indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb,  pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl w tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i imię, numer indeksu, cel wpłaty ,,opłata za dyplom”
 11. w przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w języku angielskim oraz suplementu w języku angielskim student składa dodatkowo następujące dokumenty:

 • uzupełniony wniosek o ww. odpis,
 • stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim,
 • tłumaczenie streszczenia w języku angielskim,
 • 1 zdjęcie,
 • pokwitowanie opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł).

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w terminie 14 dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty decyzji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego

Wymogi edytorskie prac dyplomowych

Zarządzenie 43/2016 i Zarządzenie 57/2016)Wyjaśnienia  dotyczące czcionek zalecanych do użycia przy redagowaniu strony tytułowej pracy dyplomowejW przypadku niedopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego i jednocześnie zostaje skreślony z listy studentów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

Formularze dla dyplomantów: 

 

OPŁATY   

Decyzja nr 123 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 89 /2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia  4 maja 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020Opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2019/2020Decyzja nr 98 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1 lipca 2019 r.  w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiejOpłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiówDecyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdfWszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> RozliczeniaW tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.Studia magisterskie 3100 zł*13%/365podstawy prawne:

 

FORMULARZE DO POBRANIA   

 Zmiana rozmiaru fontu