Strefa socjalna

Organizacja systemu socjalnego na Wydziale
Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej
Kredyty studenckie
Zakwaterowanie
Stypendia
Ubezpieczenie
Badania lekarskie studentów (Medycyna Pracy)


 

ORGANIZACJA SYSTEMU SOCJALNEGO NA WYDZIALE  

 

System świadczeń socjalnych dostępnych dla studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska obejmuje: 

 • stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów (FPMSiD) Politechniki Warszawskiej, 
 • zakwaterowanie w domach studenckich, 
 • kredyty studenckie,
 • stypendia fundowane. 

Podstawowe informacje dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow 

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ  Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022 – wstępne listy rankingowe:

Biogospodarka – studia 1. stopnia, semestr letni 2021/2022


 

Podstawowym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu  świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i składanie wniosków na aktualnych formularzach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich (https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego). Wnioski należy wypełniać ELEKTRONICZNIE, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu. Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

Wnioski o przyznanie stypendium od października należy składać do dnia 15.10.2021 (piątek), w pokoju 136.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz stypendium rektora za osiągnięcia dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe złożone po 15.10.2021 pozostaną bez rozpatrzenia. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK. Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Aktualny Regulamin i wnioski do pobrania ze strony Biura Spraw Studenckich PW: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia

 

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Studenckich z dnia 30 września 2020 r., składanie i procedowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o zapomogę odbywać się będzie z wykorzystaniem uczelnianego systemu USOSweb (zakładka dla wszystkich – wnioski). Natomiast pozostałe wnioski są przyjmowane i procedowanie w sposób tradycyjny.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska rekomenduje:

– osobiste dostarczenie wniosku w godzinach pracy Dziekanatu (pok.136);

– pozostawianie w kopercie kompletu dokumentów (oryginałów) na portierni Wydziału – opisanej „Dziekanat Studiów Stacjonarnych/ Niestacjonarnych” ( w zależności na jakich studiach student jest zarejestrowany) z dopiskiem „Stypendium”.

 

Po sprawdzeniu kompletności wniosku, jeśli będą braki formalne, student zostanie o tym poinformowany drogą mailową (na maila w domenie PW).

 

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.

 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosi 3819 zł (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2020-roku,278,8.html)

 

KREDYTY STUDENCKIE  

 

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. 

Aktualne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Zapotrzebowanie na zaświadczenia o nauce do kredytu studenckiego proszę zgłaszać osobiście w pok. 136 lub e-mailem pod adres: 
joanna.wisniewska2@pw.edu.pl

Zaświadczenia wydawane są w terminie do 5 dni. 
Zaświadczenia należy odbierać osobiście. 

 

ZAKWATEROWANIE  

 

Politechnika Warszawska dysponuje ok. 5000 miejscami w 10 domach studenckich w Warszawie oraz ok. 500 miejscami w Domu Studenckim “Wcześniak” w Płocku. Akcja kwaterunkowa rozpoczyna się już w kwietniu, chociaż przez cały rok można ubiegać się o miejsce w naszym Banku Miejsc, który znajduje się w DS Akademik, 02-038 Warszawa, ul. Akademicka 5, tel 22 234 44 16. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://kwaterunek.sspw.pl

Regulamin domu studenckiego:
http://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/87742f689a3893abe8

 

INNE STYPENDIA  

 

Stypendium im. M. Króla 

Do 24 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

W załączeniu znajduje się formularz wniosku, który po wypełnieniu i potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika dziekanatu, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesyła na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl. W załączeniu znajduje się również regulamin, wyjaśniający zasady i tryb przyznawania stypendium.

Przed złożeniem wniosku Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich, bardzo proszę skontaktować się z Panią Joanną Wiśniewską – drogą mailową lub telefoniczną – celem potwierdzenia danych we wniosku. E-mai: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl, telefon: 22 234 61 34.

Formularz wniosku
Regulamin 


Stypendia Ministra w roku akademickim 2022/2023

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra wraz z przykładowymi wnioskami dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe–rok-akademicki-20222023

Wnioski proszę składać w Dziekanacie  (pok. 136) po uprzednim umówieniu się drogą e-mail (joanna.wisniewska2@pw.edu.pl) na spotkanie.


Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej mają możliwość ubiegania się o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. Aktualne informacje dostępne są tutaj: https://bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego


Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Termin składania wniosków w roku akademickim 2021/2022 – od 1 czerwca 202 do dnia 15 czerwca 2022 roku.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia proszę składać w Dziekanacie (po uprzednim kontakcie mailowym: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl) lub pozostawienie dokumentów w kopercie z adnotacją „Dziekanat” w pojemniku „Dziekanat” przy portierni wydziału.

Wskazówka do wypełnienia wniosku: w nagłówku (lewa górna strona) proszę pozostawić puste pole „Imię i nazwisko” oraz „Funkcja”.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej: https://bss.pw.edu.pl/Stypendia/Nagrody-i-wyroznienia-dla-studentow-i-doktorantow-Politechniki-Warszawskiej


Stypendium im. Stefana i Haliny Krzemińskich

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Regulamin stypendium dostępny jest tutaj.

wniosek  Stypendium im. Stefana i Haliny Krzemińskich

 


Stypendia im. Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy ogłasza nową edycję stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są m. in.do studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, osiągają dobre wyniki w nauce, mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi, działają społecznie. Bliższe informacje dostępne są tutaj: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

 

UBEZPIECZENIE

 

Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

 

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony przez jednego z rodziców u niego w zakładzie pracy. Studenci, którzy ukończyli 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), studenci proszeni są o kontakt mailowy z Dziekanatem (ilona.suska@pw.edu.pl). Do wiadomości proszę dołączyć wypełniony formularz ZUS ZZA oraz Wniosek (oba druki do pobrania niżej).


Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią – składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.
W wyjątkowych sytuacjach student, który nie ukończył 26 roku życia może być ubezpieczony przez uczelnię, za zgodą Dziekana. Takimi przypadkami są m.in. śmierć rodziców.


Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:
  • nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
  Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
 2. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta/doktoranta Politechniki Warszawskiej. W przypadku ubezpieczenia członka rodziny studenta należy również uzupełnić Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta/doktoranta Politechniki Warszawskiej.
 3. Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:
  • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA
 4. Student zostaje objęty ubezpieczeniem od dnia złożenia kompletnych dokumentów.

Student podejmując pracę zarobkową, w przypadku, gdy pracodawca będzie odprowadzał składki zdrowotne, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Uczelni, składając Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta Politechniki Warszawskiej, członka rodziny (ilona.suska@pw.edu.pl).


 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2022 (rok akad. 2022/2023)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2022 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2022 r.

 • firma ubezpieczająca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • okres ubezpieczenia: 01.10.2022 – 30.09.2023
 • suma ubezpieczenia: 63 000 zł
 • składka roczna: 56 zł

 

Uwaga:

 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne:

 •  o numerze: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 •  tytuł przelewu: NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko

 Formy zgłoszenia szkody:

 1. Na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl
 2. Telefonicznie lub numer telefoniczny infolinii: +48 225 999 522 lub 42 66 66 500 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)
 3. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 4. W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

 – Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Lekarska 4, 00-610 Warszawa

Informacja o ubezpieczeniu NNW 
OWU NNW


 

BADANIA LEKARSKIE STUDENTÓW (MEDYCYNA PRACY)

 

Student w trakcie studiów powinien posiadać ważne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny pracy. W przypadku utraty ważności tych badań należy skontaktować się z dziekanatem celem otrzymania skierowania.
Badania lekarskie można wykonać m.in. w MWOMP w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25, tel.kom.695 695 413 w godz.7.30-15.00: www.mwomp.pl  
Ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszego studiowania należy dostarczyć do dziekanatu.

 

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora PW z dnia 8.10.2021 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz badań lekarskich kandydatów na studia i do szkół doktorskich oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej:

 

Lista placówek wykonujących badania finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

Zmiana rozmiaru fontu