Praktyki

UWAGA!!!!!
PRZED PODJĘCIEM PRAKTYK NALEŻY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZGŁOSIĆ SIĘ DO SWOJEGO OPIEKUNA PRAKTYK PO AKCEPTACJĘ MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK I ODBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH FORMULARZY NIEZBĘDNYCH DO BEZPROBLEMOWEGO ZALICZENIA PRAKTYK.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Przepisy prawne

Założenia programowe i programy praktyk

Terminy odbywania i czas praktyk

Miejsce odbywania praktyk

Opiekunowie praktyk

Odbywanie praktyk

Koordynacja działań na Wydziale i sprawozdawczość

Dokumenty związane

Oferty pracy, stażu, praktyk

Jak zaliczyć praktyki zawodowe?

Najczęściej zadawane pytania
 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH   

 

Dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
p. 434
tel. (22 234 79 78)

 

PRZEPISY PRAWNE   

Zarządzenie nr 45/2021 Rektora PW z dnia 21/05/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych

Załączniki:
on the adoption of the Regulations on financing obligatory student internships included in the first- and second-cycle and long-cycle Master’s full-time and part-time degree programmes

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PROGRAMY PRAKTYK   

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu dydaktycznego i są elementem praktycznej nauki zawodu. Celem odbywanych przez Studentów praktyk jest zapoznanie się z urządzeniami i procesami w skali technicznej, a także konfrontacja wiedzy zdobytej na Uczelni z rzeczywistością. W czasie praktyk, Studenci mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, w jednostkach samorządowych i administracji państwowej a także przedsiębiorstwach wykonawczych, eksploatacyjnych i projektowych.

Ramowe programy praktyk:

 1. Praktyka na studiach I stopnia na kier.IŚ na specjalność COWiG
 2. Praktyka na studiach I stopnia na kier. IŚ specjalność ISiW
 3. Praktyka na studiach I stopnia na kier. IŚ specjalność ITZ
 4. Praktyka na studiach II stopnia na kier. IŚ specjalność COW
 5. Praktyka na studiach II stopnia na kier. IŚ specjalność IW
 6. Praktyka na studiach II stopnia na kier. IŚ specjalność SCiG
 7. Praktyka na studiach II stopnia na kier. IŚ specjalność ZWiOŚ
 8. Praktyka na studiach II stopnia na kier. IŚ specjalność GO
 9. Praktyka na studiach I i II stopnia na kier. Ochrona Środowiska
 10. Praktyka na studiach I i II stopnia na kier. Biogospodarka
 11. Praktyka na studiach I i II stopnia na kier. EE
 12. Praktyka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kier. IŚ specjalność IK

 

TERMINY ODBYWANIA I CZAS TRWANIA PRAKTYK   

 

Dla Kierunku Inżynieria Środowiska:

 • studia inżynierskie – praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 6.
 • studia inżynierskie – praktyka zawodowa trwająca 8 tygodni na sem. 8.
 • studia magisterskie – praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 2.

Dla Kierunku Ochrona Środowiska:

 • studia inżynierskie – praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 6.
 • studia inżynierskie – praktyka zawodowa trwająca 8 tygodni na sem. 8.
 • studia magisterskie – praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 2.

Dla Kierunku Biogospodarka:

 • studia inżynierskie – praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 7.
 • studia magisterskie – praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 2.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich) obowiązkowa praktyka zawodowa trwa 8 tygodni. Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK   

 

Miejscem praktyk mogą być przedsiębiorstwa wykonawcze, eksploatacyjne, projektowe a także administracja państwowa i samorządowa oraz Jednostki Organizacyjne Politechniki Warszawskiej. Miejsce odbywania praktyki Studenci uzgadniają z Opiekunem. Wymogiem dla ustalenia miejsca praktyki jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów danej specjalności. W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca praktyki przez Studenta, pomocą w tym zakresie służy Opiekun Praktyki współpracujący z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Praktyki mogą odbywać się również w instytucjach zagranicznych lub w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów. Praktyki mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy, choć w tym drugim przypadku dokumentacja prowadzona jest dla każdego Studenta oddzielnie.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich organizuje zebranie, na którym przekazuje Studentom informacje dotyczące trybu i organizacji praktyk.

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK   

 

Dla studiów stacjonarnych:

Dla studiów niestacjonarnych:

 

ODBYWANIE PRAKTYK   

 

Student deklaruje Opiekunowi chęć odbycia praktyki w konkretnym miejscu (tzw. Podmiot Zewnętrzny) i uzyskuje jego akceptację.

Student ma obowiązek samodzielnego ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków przed przystąpieniem do realizacji praktyk.

Student odbywa praktykę zgodnie z ustalonym programem pod kierunkiem przedstawiciela wyznaczonego przez Podmiot Zewnętrzny. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich nadzoruje jej przebieg za pośrednictwem Opiekuna ewentualnie poprzez bezpośredni kontakt z Podmiotem Zewnętrznym lub/i Studentem odbywającym praktykę.

Po zakończeniu praktyki Student wraz z odpowiednim kompletem dokumentów (patrz – Jak zaliczyć praktyki zawodowe ?), zgłasza się do Opiekuna w celu uzyskania zaliczenia i wpisu do indeksu.

 

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ NA WYDZIALE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ   

 

Bezpośredni nadzór nad praktykami na Wydziale sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk. Do jego obowiązków należy zorganizowanie zebrania informacyjnego, nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk jak również coroczne sporządzanie sprawozdania ilościowego i w zakresie kosztów praktyk celem przekazania go do Biura Spraw Studenckich.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE   

 

Regulamin studiów na Politechnice Warszawskiej.

Zarządzenie nr 45/2021 Rektora PW z dnia 21/05/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych

OFERTY PRACY, STAŻU, PRAKTYK   

 

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

 

JAK ZALICZYĆ PRAKTYKI ZAWODOWE?

DWA SPOSOBY NA ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH W PODMIOTACH ZEWNĘTRZNYCH

Wymagane formalności:

Sposób 1

Sposób 2

POROZUMIENIE

UMOWA (o pracę, zlecenie, o dzieło, o staż/praktykę)

Przed przystąpieniem do realizacji praktyk

Należy pobrać od Opiekuna praktyk:

1.   Skierowanie

2.   Porozumienie

 

Należy uzgodnić z Opiekunem praktyk, czy zakres świadczonej pracy jest zgodny z programem praktyk.

Dla zaliczenia praktyk należy złożyć u Opiekuna praktyk następujące dokumenty

1.    Porozumienie

2.    Sprawozdanie z przebiegu praktyk

 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy
 2. Sprawozdanie z przebiegu praktyk

 

ZALICZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

Wymagane formalności:

Sposób 1

POROZUMIENIE

Przed przystąpieniem do realizacji praktyk

Należy uzyskać:

1.    Zgodę Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk

2.    Akceptację szczegółowego planu praktyk przez Prodziekana do spraw Studiów

Należy pobrać od Opiekuna praktyk:

1.   Skierowanie

2.   Porozumienie

 

Dla zaliczenia praktyk należy złożyć u Opiekuna praktyk  następujące dokumenty

1.    Porozumienie

2.    Sprawozdanie z przebiegu praktyk

 

UWAGA! Student przed rozpoczęciem praktyki, ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyk.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA   

 

Czy praktykę można odbywać w okresie zajęć na uczelni (np. raz w tygodniu)?

Tak, jeśli łączny czas będzie spełniał wymagania.

Co zrobić, jeśli zakład pracy chciałby wprowadzić zamiany w standardowym porozumieniu lub zawrzeć zupełnie inne?

Wydział nie dokonuje żadnych zmian we wzorze istniejącego porozumienia. Jeśli zakład pracy dysponuje własnym porozumieniem, student powinienem dostarczyć 1 egz. takiego porozumienia do swojego Opiekuna ds. Praktyk. Takie porozumienie podlega weryfikacji przez Dział Prawny Politechniki Warszawskiej.

Porozumienie nie budzące zastrzeżeń prawników jest przez nich podpisywane. Oryginał pozostaje w aktach natomiast student otrzymuje kopię, podpisaną przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

Kopia porozumienia zakwestionowanego przez Dział Prawny PW – jest zwracana studentowi ze stosowaną adnotacją. (Oryginał pozostaje w aktach). Jeśli zakład pracy zaakceptuje wszystkie naniesione przez Dział Prawny PW poprawki student powinien raz jeszcze dostarczyć poprawione już porozumienie w celu uzyskania podpisu Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

Czy student może zaliczyć praktyki na podstawie zatrudnienia?

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w miejscu powiązanym z programem studiów danej specjalności, może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu:

 1. sprawozdania z przebiegu zatrudnienia,
 2. zaświadczenia o zatrudnieniu lub ew. umowy do wglądu.

Jednak ostateczną decyzję podejmuje Opiekun ds. Praktyk.

Czy student może zaliczyć praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rektora z 2021 roku, student nie może ubiegać się zaliczenie praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W jakim terminie po odbyciu praktyki należy zgłosić się po zaliczenie?

Studenci powinni zgłosić się do Opiekuna ds. Praktyk po zaliczenie praktyki w terminie konsultacji, najpóźniej do końca października roku, w którym odbyli praktykę.

Kiedy zaliczenie praktyki jest wymagane przez Dziekanat?

Na etapie uzyskiwania absolutorium.

Czy student odbywający praktykę musi być ubezpieczony?

Tak. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest ubezpieczenie studenta od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego student dokonuje we własnym zakresie.

Czy uczelnia wystawia skierowania i finansuje badania lekarskie związane z praktykami?

Tak. W tym celu zakład pracy przyjmujący praktykanta powinien wskazać studentowi dokładne wymogi odnośnie zakresu badań lekarskich a mianowicie: jeśli student będzie odbywał praktykę związaną z pracą na wysokości potrzebna jest dokładna informacja odnośnie wysokości – czyli badanie pod kątem praca na wysokości <3, jeśli student będzie odbywał praktykę w hałasie – koniecznie jest określenie wartości dB, jeśli z kolei będzie odbywał praktykę w laboratorium chemicznym – konieczne jest określenie związków chemicznych z jakimi może mieć doczynienia itp.

Następnie student powinien skontaktować się ze swoim Opiekunem ds. Praktyk, poinformować go o potrzebie skierowania na badania lekarskie a następnie przekazać Opiekunowi następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia a także PESEL oraz dokładne wymogi odnośnie zakresu badań lekarskich uzyskane z zakładu pracy.

Po przekazaniu tych wszystkich informacji przygotowywane jest skierowanie na badania lekarskie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Skierowanie odbiera się osobiście w pok. nr 112, kwitując własnoręcznym podpisem odbiór dokumentu.

Czy praktykę można odbyć w kilku zakładach pracy (np. w czterech firmach po 1 tygodniu w każdej)?

Tak, po uzyskaniu zgody Opiekuna ds. Praktyk.

Czy możliwe jest zaliczenie praktyki odbytej samodzielnie bez porozumienia i akceptacji opiekuna?

Nie. Każda forma, czas i miejsce odbycia praktyki muszą być uprzednio uzgodnione z Opiekunem ds. Praktyk.

Zmiana rozmiaru fontu