Koła naukoweKoło Naukowe Biogospodarki

Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa

Koło Naukowe Hydroinformatyki

Koło Naukowe Inżynierii Wodnej

Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Politechniki Warszawskiej

Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Warszawskiej

Studenckie Koło Biologiczne 

KOŁO NAUKOWE BIOGOSPODARKI   

Koło Naukowe Biogospodarki zostało reaktywowane w maju 2022 r. Skupia wokół siebie studentów zainteresowanych biogospodarką, gospodarką obiegu zamkniętego i zrównoważonym rozwojem w wielu gałęziach przemysłu. Promujemy również sam kierunek Biogospodarka, który jest współtworzony przez trzy uczelnie: Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką oraz Wojskową Akademię Techniczną.

Poza treściami edukacyjnymi, którymi dzielimy się poprzez nasze social media, planujemy projekty takie jak:

 • wyjścia na tereny zakładów związanych z biogospodarką,
 • spotkania z przedsiębiorstwami oferującymi zatrudnienie i praktyki dla studentów,
 • projekty dotyczące badań implementacji biogospodarki w Polsce oraz świadomości społeczeństwa na jej temat, połączone z akcjami edukacyjnymi dla przyszłych studentów i dzieci,
 • uczestnictwo w badaniach laboratoryjnych dotyczących bioenergii, wykorzystania biomasy, recyklingu wody i odpadów.

Dzięki interdyscyplinarności biogospodarki, do Naszego Koła zapraszamy studentów każdego kierunku. Niezależnie, czy interesuje was bioenergetyka, biotechnologia, produkcja żywności, kosmetyków czy biomateriałów – w KN Biogospodarki każdy znajdzie swoje miejsce! Wdrażaniu zrównoważonego rozwoju jest możliwe we wszystkich dyscyplinach, które mogą interesować przyszłego inżyniera.

Opiekunka KN Biogospodarki:

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Obecny Zarząd Koła:

Prezeska Julia Ługowska

I Wiceprezes Jakub Fenert

II Wiceprezes Krzysztof Woch

Kontakt:

E-mail: kn.biogospodarka@pw.edu.pl

Strona internetowa: https://sites.google.com/view/knbiogospodarki/dzia%C5%82ania-202223

Facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Biogospodarki-113359894726823

Instagram: https://instagram.com/knbiogospodarki?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


KOŁO NAUKOWE CIEPŁOWNICTWA I OGRZEWNICTWA   

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie fb_icon.png 

Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej „KoCiO” działa przy Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej od 1991 r.

Głównym celem naszego działania jest pogłębianie wiedzy z dziedziny ciepłownictwa i ogrzewnictwa, jak również dyskusja na temat możliwości technicznych prężnie rozwijającej się branży ciepłowniczej.
Naszą misję realizujemy najchętniej poprzez praktyczne poznawanie nowych, a zarazem ekologicznych technik wytwarzania ciepła. Zajmujemy się również sposobami jego dostarczania i racjonalnego wykorzystania u odbiorców. Ciekawi nas bogactwo tematów związanych z zagadnieniami technicznymi dotyczącymi modernizacji Polskiego systemu ciepłowniczego, ale także możliwości dywersyfikacji źródeł energii i ciepła.

 • Organizujemy wyjazdy o charakterze naukowym na terenie całej Polski.
 • Dajemy możliwość pogłębiania wiedzy praktycznej poprzez wyjścia na funkcjonujące obiekty,
 • Planujemy projekty instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy pomocy najnowszych technologii,
 • Organizujemy szkolenia dla studentów podejmując współpracę z firmami z branży,
 • Tworzymy modele edukacyjne dla studentów.

Studiowanie nie musi oznaczać monotonnej nauki koncentrującej się przede wszystkim na pojmowaniu wiedzy teoretycznej.
Jako studenci Politechniki Warszawskiej, chcemy tworzyć ciekawą alternatywę studiowania poprzez łączenie nauki praktycznej wiedzy inżynierskiej i rozwoju osobistego przez udział w organizacji wielu ciekawych przedsięwzięć na Politechnice.
Członkowie KoCiO to ludzie otwarci, którzy cenią sobie zarówno wiedzę jak i kreatywne podejście do powierzanych im obowiązków.

Opiekun KN KOCiO:

dr inż. Piotr Narowski

Obecny zarząd:

Prezes – Aleksander Konca 

Wiceprezes ds. Szkoleń – Maja Pękul
Wiceprezes ds. Projektów – Karolina Olczak
Wiceprezes ds. Social Mediów – Michał Kamiński 

Kontakt: 

Adres e-mail: zarzad.kocio@pw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/kocio.pw/ 
Instagram: https://instagram.com/kn_kocio?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kocio/

 


 


 

KOŁO NAUKOWE HYDROINFORMATYKI   

 

Początek działalności: 6.11.2019 r.

Koncepcja Koła Naukowego narodziła się podczas wyjazdów terenowych i wykonywania pomiarów na potrzeby realizacji prac dyplomowych – wówczas studenci pomagali w realizacji jednego z projektów naukowych NCN na odcinku rzeki Biebrzy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Podczas tych wyjazdów dyskutowaliśmy wiele o etapach wykonywania analiz dotyczących zarządzania zasobami wodnymi. Doszliśmy do wniosków, że istnieje duża potrzeba, aby umożliwić studentom nabycia praktyki podczas wszystkich etapów – od zbierania danych w terenie poprzez analizę tych danych, modelowanie procesów środowiskowych aż po końcową interpretację uzyskiwanych wyników. Założeniem Koła Naukowego jest umożliwienie studentom, Członkom Koła Naukowego, w czynnym uczestnictwie we wszystkich wymienionych etapach. Dzięki takiej okazji Członkowie Koła stają się pożądanymi pracownikami ze względu na zdobytą praktykę w realizacji projektów. Oferujemy również możliwość udziału w szkoleniach i uzyskanie certyfikatów znajomości dedykowanego oprogramowania do modelowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, udział w konferencjach naukowych. Podejmujemy próbę realizacji każdego pomysłu związanego z wodami, zarówno powierzchniowymi jak i podziemnymi.

Założycielami koła są Natalia Horak, Patryk Stanek oraz Mikołaj Żochowski. Realizują oni pomysły wspólnie na spotkaniach Koła pod opieką naukową dr Marii Grodzkiej-Łukaszewskiej oraz we współpracy z dr Grzegorzem Sinicynem.

Rozpoczęte projekty:

 • Budowa interaktywnej piaskownicy – urządzenie umożliwiające kreowanie ukształtowania terenu, zachowanie wód powierzchniowych, wywoływanie opadów i wiele innych. Pozwalające na zabawę zjawiskami związanymi z modelowaniem wód
 • Szkolenie z oprogramowania do modelowania wód podziemnych, zakończone uzyskaniem certyfikatu przez uczestników

 

KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII WODNEJ   

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Początki działalności

Pomysł, a za nim inicjatywa powołania Koła Inżynierii Wodnej sięgają już pierwszego roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej, kiedy to za Rektoratu prof. Zygmunta Straszewicza i Dziekanatu prof. Czopowskiego przy Wydziale Inżynierii Budowlanej i Rolnej, powstało pierwsze zrzeszenie studentów mające na celu wzajemną pomoc, pogłębianie wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych. W tym samym roku Koło założyło bibliotekę oraz zorganizowało pierwsze w środowisku Politechniki wydarzenie o charakterze społeczno-towarzyskim, znane pod nazwą “Czarna Kawa”. Jego prestiż miało podkreślać miejsce spotkań, na które wybrano hotel Bristol. W 1917 roku Koło zorganizowało pierwszą studencką praktykę wakacyjną, rozpoczęło działalność naukową – analizując stan melioracji na terenie byłej Kongresówki oraz podjęło organizację pierwszych wypraw naukowych. W 1919 roku Koło rozpoczęło działalność wydawniczą, opracowując skrypty prof. Rybczyńskiego, Pomianowskiego i Hummla.

Przez następne lata Koło konsekwentnie rozszerzało aktywność oświatową i naukową wydając wraz z Kołem Inżynierii Lądowej pismo Ars Technica, działając na forum międzyuczelnianym na rzecz podniesienia jakości pracy i kształcenia na uczelniach technicznych w Polsce, organizując praktyki i wyprawy naukowe oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym i towarzyskim, z których dochody przeznaczane były na wspieranie inicjatyw edukacyjnych i finansowanie pomocy naukowych. W lipcu 1924 roku zorganizowana zostaje wyprawa do Szwajcarii i Włoch, gdzie wizytowano między innymi obiekty autorstwa prof. Narutowicza.

Czasy współczesne

Obecnie Koło Naukowe Inżynierii Wodnej działa przy Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W zakresie działalności Koła leży przede wszystkim wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu inżynierii wodnej, organizacja studenckich badań naukowych, budowa i modernizacja stanowisk laboratoryjnych, organizowanie spotkań, wykładów oraz wypraw naukowych i zajęć terenowych. Podczas zorganizowanych do tej pory wypraw studenci Politechniki mogli poza Polską poznać m. in. obiekty hydrotechniczne na terenie Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch, Holandii i Ukrainy. Niełatwo jest wskazać ważny lub ciekawy obiekt hydrotechniczny, na którym nie byłoby dotąd przedstawicieli Koła Naukowego Inżynierii Wodnej.

Najważniejsze zadania Koła:

Do najważniejszej zadań Koła Naukowego Inżynierii Wodnej należy realizowanie projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu geotechniki, hydrotechniki, energetyki odnawialnej oraz modelowania numerycznego. Dotychczasowe projekty były realizowane głównie w ramach grantów JM Rektora Politechniki Warszawskiej. Najważniejsze z nich to:

 • Koncepcja kanału domykającego Szlak Wielkich Jezior Mazurskich
 • Rozwój koryta Wisły Warszawskiej na przestrzeni XIX i XX wieku
 • Ocena biotechnicznych ubezpieczeń brzegów przepływowego zbiornika zaporowego
 • Analiza możliwości wykorzystania geofizycznych metod sejsmiki powierzchniowej do oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych (we współpracy z Zakładem Geologii Inżynierskiej UW)
 • Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych metod badawczych gruntu do oceny stanu technicznego ziemnych budowli hydrotechnicznych (we współpracy z Instytutem Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej UW)
 • Nowoczesne technologie pozyskiwania danych do przygotowywania modeli numerycznych betonowych obiektów hydrotechnicznych (we współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii – “Geoida”)
 • Projekt małej elektrowni wodnej
 • Zabezpieczenia przeciwpowodziowe obiektów budowlanych
 • Analiza i ocena skutków procesu erozji koryta Wisły Warszawskiej na przykładzie odcinka rzeki w rejonie ujścia Wilanówki
 • Alternatywne metody regulacji cieków na przykładzie zlewni rzeki Raby
 • Mała energetyka wodna na terenie Polski – historia, stan obecny, możliwości rozwoju (we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych)
 • Możliwości rozwoju małej energetyki wodnej oraz małej retencji w regionalnych strukturach odnawialnych źródeł energii (OZE)

Oprócz prac badawczych Koło zajmuje się budową modeli oraz stanowisk pokazowych i dydaktycznych. Obecnie w posiadaniu Koło znajdują się:

 • Model filtracji wody przez zaporę ziemną i podłoże
 • Stanowisko badawcze w postaci koryta hydraulicznego
 • Model kolumn filtracyjnych
 • Model turbiny akcyjnej Peltona


 


 

KOŁO NAUKOWE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ   

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Politechniki Warszawskiej zostało założone w 1993 roku przy Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (dawniej Inżynierii Środowiska) Politechniki Warszawskiej. Koło zrzesza studentów głównie z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale: Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska, ale wśród członków są również studenci innych kierunków, takich jak np. Automatyka i Robotyka. Opiekunem merytorycznym koła jest dr inż. Piotr Ziętek.

Głównym celem Koła Naukowego jest pogłębienie wiedzy zdobywanej przez studentów na zajęciach i wykładach. Koło zajmuje się zagadnieniami związanymi z tematyką wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, ale także odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele słoneczne, czy pompy ciepła oraz nowinkami instalacyjnymi dostępnymi na rynku.

Koło Naukowe oferuje studentom możliwość odbycia darmowych szkoleń z programów wykorzystywanych do projektowania instalacji, takich jak REVIT, czy oprogramowań wspomagających dobór urządzeń i instalacji. Organizuje również seminaria oraz spotkania z przedstawicielami firm zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą urządzeń i rozwiązań technicznych w zakresie HVAC. Ponadto członkowie Koła mogą brać udział w wyjazdach studyjnych i szkoleniach zewnętrznych organizowanych we współpracy z innymi placówkami naukowymi i firmami z branży.

Do jednych z pierwszych większych sukcesów Koła Naukowego należy zorganizowanie w 2005 roku Forum „Energia, Środowisko, Oszczędność w Budownictwie- Pokaż Co Potrafisz!”. Forum zostało połączone z targami firm branżowych, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Infrastruktury wraz z Narodową Agencją Poszanowania Energii oraz pismo Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej i Grzewczej „Polski Instalator”.

Bardziej aktualnym projektem jest utworzona przez członków Koła Naukowego makieta, projekt Combo – pokazująca efekt Coandy, czyli powietrza przyklejającego się do powierzchni sufitu. Makieta była pokazywana m.in. w trakcie „drzwi otwartych” naszego Wydziału, na Targach Kół Naukowych KONIK odbywających się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej oraz na 20. Pikniku Naukowym “Zdrowie” na Stadionie Narodowym.

W kwietniowym numerze magazynu „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” pojawi się artykuł napisany przez studentów Koła Naukowego Wentylacji i Klimatyzacji Politechniki Warszawskiej dotyczący ich wrażeń z udziału w branżowym Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja organizowanym w Warszawie przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

Jednymi z ostatnio organizowanych inicjatyw były:

 • Udział w Targach Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja, a także udział w warsztatach projektanta, panelach odnośnie pracy w branży oraz wspólny wieczór integracyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, aby umożliwić wzajemne poznanie studentów z Kół Naukowych różnych uczelni technicznych, nawiązać osobiste relacje i dobrze się bawić – wszystko w ramach Akcji Edukacja.
 • Dwudniowy wyjazd do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękinii, gdzie studenci mieli możliwość zobaczyć w praktyce działanie gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, a także dowiedzieć się więcej na temat paneli fotowoltaicznych i wodnych kolektorów słonecznych. Dodatkowo obejrzeć można było kotły stałopalne z podajnikami na pelet oraz ekogroszek. Wyjazd zakończył się wspólną integracją i obiadem w pięknym Krakowie.
 • Szkolenie o systemach VRV organizowane przez firmę Daikin, w trakcie którego prowadzący szkolenie krok po kroku tłumaczył wszystkim uczestnikom w jaki sposób łatwo, szybko i prosto wyznaczyć zyski ciepła w rozpatrywanym budynku, narysować instalację chłodniczą VRV, dobrać niezbędne urządzenia oraz wygenerować końcowy raport z obliczeniami. Każdy z uczestników otrzymał darmową studencką licencję programu branżowego VRV pro expert. Szkolenie zakończyło się ulubionym daniem każdego studenta, czyli pizzą.
 • Udział w kolejnej edycji targów ISH we Frankfurcie – największej międzynarodowej imprezie w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania oraz instalacji wodnych i sanitarnych. W targach wziął udział przedstawiciel Koła, dzięki dofinansowaniu polskiego producenta pomp ciepła – firmy FONKO OZE.
 • Dwudniowy wyjazd do Kielc na targi ENEX. W trakcie targów członkowie Koła wzięli udział w licznych konferencjach organizowanych przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, przy czym tematem przewodnim był ,,Dom bez rachunków”. Całość konferencji przybliżyła członkom Koła szczegółową zasadę działania pomp ciepła, różnorodność czynników chłodniczych oraz najnowsze rozwiązania połączenia technologii pomp ciepła z energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych.
 • Udział członków Koła w inicjatywie Farma Dobrej Woli, jedynym w Polsce nowatorskim projekcie studentów Politechniki Warszawskiej dotyczącym inteligentnych domów dla osób niepełnosprawnych.
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez Radę Kół Naukowych zrzeszonych na Politechnice Warszawskiej.

Zarząd Koła Naukowego w obecnej kadencji:

Prezes Koła – Melania Kotruchow,
Wiceprezes – Emilia Pleban,
Skarbnik – Bartłomiej Tokarzewski,
Sekretarz – Diana Kiryk


 

KOŁO NAUKOWE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

   

Celem działalności Koła Naukowego Wodociągów i Kanalizacji jest ułatwienie swoim członkom dostępu do informacji, materiałów i innych form aktywności, pozwalających rozszerzyć zakres wiadomości i umiejętności dotyczących szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej.

Działalność Koła opiera się przede wszystkim na rozszerzaniu i uzupełnianiu wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych poprzez:

 • organizację i udział w wyjazdach naukowych na obiekty wodno-kanalizacyjne,
 • analizę problemów związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją oraz szukanie przykładowych sposobów ich rozwiązania,
 • kontynuację oraz nawiązywanie nowych kontaktów z firmami oraz instytucjami branżowymi,
 • organizację i udział w wyjazdach na targi branżowe,
 • aktywność w projektach naukowych.

Rekrutację przeprowadzamy raz w roku, w semestrze zimowym – informacja pojawia się na grupach rocznikowych naszego Wydziału. Poza oficjalną rekrutacją zachęcamy do zgłaszania się do nas drogą mailową przez cały rok akademicki.

 

Opiekun KN Wodociągów i Kanalizacji:

dr hab. inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

 

Obecny Zarząd Koła:

Prezes: Patrycja Pieczyńska

Wiceprezes: Kinga Jarząbek

Sekretarz: Piotr Kisiel

 

Kontakt:

E-mail: kn.wodkan@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/knwodkanpw

Instagram:  @knwodkan

 


 

STUDENCKIE KOŁO BIOLOGICZNE   

 

Początek działalności – 16 kwietnia 2018 r.

Zajmujemy się głównie badaniami ekotoksykologicznymi, w tym m.in.:

 • Badaniem skuteczności dezynfekcji chloranem (I) sodu ścieków oczyszczonych w odniesieniu do inaktywacji mikroorganizmów oraz szkodliwości powstających w procesie produktów ubocznych dezynfekcji
 • Ekotoksykologiczną oceną skuteczności eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków kosmetycznych poddanych wysokoefektywnemu pogłębionemu procesowi utleniania (AOPs)

Osiągnięcia:

 • Prezentacja referatu Ocena inaktywacji bakterii i ekotoksyczności produktów ubocznych podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych metodą chlorowania podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Dyplomantów Kierunków Przyrodniczych i Techniczno-Przyrodniczych BIOPOTENCJAŁ – 8 czerwca 2018
 • Etap finałowy ogólnopolskiego konkursu na najlepszy studencki projekt naukowy POTENCJOMETR w kategorii Projekty Life Science – 17 listopada 2018 r.

Kontakt:

 

Zmiana rozmiaru fontu