Wymiana międzynarodowa

Informacje ogólne
ERASMUS+
ERASMUS+ PRAKTYKI
ATHENS
WaterEurope
Stypendia MOSTECH
Inne programy


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Wydział prowadzi szeroką współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi zarówno w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i technicznych, jak również dydaktyki. Ogólnie współpraca ta prowadzona jest w następującym zakresie:

 • międzynarodowych programów studenckich i naukowo-dydaktycznych z różnymi uczelniami europejskimi (Austria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Włochy.)
 • kształcenie studentów cudzoziemców w Polsce oraz polskich studentów, a także pracowników naukowych za granicą
 • bilateralnej i wielostronnej współpracy naukowej z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i technicznymi
 • organizowania i udziału w międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych.

Owocem tej współpracy są wspólne badania naukowe, publikacje naukowe, udział w seminariach i konferencjach, krótkoterminowe i długoterminowe staże naukowe studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, praktyki, a także wykonywanie prac dyplomowych przez studentów ostatnich lat studiów w zagranicznych ośrodkach. Wielu pracowników naukowych Wydziału jest członkami Międzynarodowych Stowarzyszeń Naukowych, co ułatwia nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie badań naukowych, publikacji i programów nauczania.

ERASMUS+

 

Program ERASMUS+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). 

Bliższe informacje na temat programu można znaleźć tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus

 

ERASMUS+ praktyki

 

Studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej mogą odbyć staż zagraniczny(praktyki). Rekrutacja na wyjazdy w ramach stażu odbywa się na bieżąco. Aplikacje (wniosek aplikacyjny) należy składać w pok. 136. Aktualne informacje na temat praktyk zagranicznych dostępne są tutaj: https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki i https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Zasady-wyjazdow

 

ATHENS

 

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10 godzin). Na zakończenie instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 11-18 marca 2023 r.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów na stronie rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do 31 stycznia. Oferta kursów na sesję Marzec 2023 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru.

Po zapoznaniu się z wymaganiami kursów, które są dostępne na stronie http://athensnetwork.eu/ należy wybrać do 6 tematów (sugerowane minimum to 3 przedmioty), a następnie:

 1. wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego,
 2. wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz Student Commitment,
 3. uzyskać podpis i pieczątkę dziekana lub prodziekana wydziału na formularzu rejestracyjnym,
 4. dostarczyć zaakceptowany przez dziekana formularz rejestracyjny oraz Student Commitment do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego (środa) do godz. 12.00.

UWAGA! W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisami kursów i zasadami uczestnictwa w programie.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska

Koordynator Programu ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: dominika.frak@pw.edu.pl

WaterEurope

 

Stypendia MOSTECH

 

Studenci Politechniki Warszawskiej po zaliczeniu II roku studiów mogą odbyć część studiów na innej krajowej Uczelni Technicznej w ramach “Systemu mobilności studentów MOSTECH“. Politechnika Warszawska przystąpiła do systemu Uchwałą nr 208/XLV/2005 Senatu PW z dnia 27 kwietnia 2005 r. Pełna lista uczelni sygnatariuszy porozumienia znajduje się na stronie www.kaut.agh.edu.pl.

Porozumienie MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,
 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Obsługę techniczną porozumienia zapewnia Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Treść porozumienia oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.kaut.agh.edu.pl

Procedura aplikacyjna

Studenci zainteresowani odbyciem części studiów na innej polskiej uczelni technicznej w ramach systemu MOSTECH powinni:

1. Sprawdzić na stronie internetowej www.kaut.agh.edu.pl dostępną liczbę miejsc na uczelniach przyjmujących.

2. Wypełnić, za pośrednictwem ww. strony internetowej, zgłoszenie na wybraną przez siebie uczelnię.

3. Wydrukować wypełnione zgłoszenie.

4. Uzyskać opinię swojego Dziekana i złożyć wniosek w Dziekanacie w wyznaczonym terminie.

5. Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia z biura KAUT, powiadomić o tym Wydział.

Termin składania wniosków:

– na semestr zimowy : do 30 kwietnia

– na semestr letni      : do 15 listopada

INNE PROGRAMY

Politechnika Warszawska ma w swojej ofercie szereg umów dotyczących wymiany bilateralnej. W ramach poszczególnych umów, studenci mogą odbywać część zajęć na uczelni zagranicznej. Każda z umów określa szczegółowe warunki uczestnictwa. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Wymiana-bilateralna

Zmiana rozmiaru fontu