Wymiana międzynarodowa

Informacje ogólne
ERASMUS+
ERASMUS+ STAŻE
ATHENS
WaterEurope
Stypendia MOSTECH
Inne programy


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Wydział prowadzi szeroką współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi zarówno w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i technicznych, jak również dydaktyki. Ogólnie współpraca ta prowadzona jest w następującym zakresie:

 • międzynarodowych programów studenckich i naukowo-dydaktycznych z różnymi uczelniami europejskimi (Austria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Włochy.)
 • kształcenie studentów cudzoziemców w Polsce oraz polskich studentów, a także pracowników naukowych za granicą
 • bilateralnej i wielostronnej współpracy naukowej z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i technicznymi
 • organizowania i udziału w międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych.

Owocem tej współpracy są wspólne badania naukowe, publikacje naukowe, udział w seminariach i konferencjach, krótkoterminowe i długoterminowe staże naukowe studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, praktyki, a także wykonywanie prac dyplomowych przez studentów ostatnich lat studiów w zagranicznych ośrodkach. Wielu pracowników naukowych Wydziału jest członkami Międzynarodowych Stowarzyszeń Naukowych, co ułatwia nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie badań naukowych, publikacji i programów nauczania.

ERASMUS+

 

Program ERASMUS+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Bliższe informacje na temat programu można znaleźć tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus

Studenci w ramach programu mają możliwość uczestnictwa w realizacji semestru zajęć na uczelni zagranicznej oraz odbycie stażu/praktyk zagranicznych.

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są dostępne na stronie CWM (https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Zasady-wyjazdow)

Założeniem uczestnictwa w zajęciach na uczelni zagranicznej jest realizację programu w ramach Indywidualnego Programu Studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS. Aplikacja na wyjazdy na studia odbywa się za pośrednictwem systemu USOS. Wnioski na wyjazd na kolejny rok akademicki, należy składać na początku semestru letniego roku poprzedzającego.

Aktualne informacje dotyczące wyjazdów na studia oraz niezbędnych dokumentów i wniosków dostępne są tutaj: https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

Rekrutacja Erasmus+ 2021/2022 studia

W okresie 15.03.2021 r. – 31.03.2021 r. odbędzie się Rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022.

Aplikować proszę poprzez system USOS (USOSweb). Po zapisaniu aplikacji na wyjazd Erasmus+ 2021/2022 należy wniosek wydrukować, podpisać i wysłać skany lub zdjęcia wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego, dokumentami potwierdzającymi działalność studencką (działalność w Samorządzie Studentów, ESN, kołach naukowych itp.) na adres: ewelina.zietek@pw.edu.pl.

 

ERASMUS+ staże

 

Studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej mogą odbyć staż zagraniczny(praktyki). Rekrutacja na wyjazdy w ramach stażu odbywa się na bieżąco. Aplikacje (wniosek xls) należy składać w pok. 136 u Pani Eweliny Ziętek. Aktualne informacje na temat praktyk zagranicznych dostępne są tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze

 

ATHENS

 

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku – w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 16-24 listopada 2019 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

 • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się w dniu 01.09.2019 r. i potrwa do 01.10.2019 r.
 • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy     z danej dziedziny) i wybrać do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
 • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z podpisem i pieczątką Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 03.10.2019 r. (czwartek) do godz. 14.00.
 • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail:  Dominika.Frak@pw.edu.pl

WaterEurope

 

Stypendia MOSTECH

 

Studenci Politechniki Warszawskiej po zaliczeniu II roku studiów mogą odbyć część studiów na innej krajowej Uczelni Technicznej w ramach “Systemu mobilności studentów MOSTECH“. Politechnika Warszawska przystąpiła do systemu Uchwałą nr 208/XLV/2005 Senatu PW z dnia 27 kwietnia 2005 r. Pełna lista uczelni sygnatariuszy porozumienia znajduje się na stronie www.kaut.agh.edu.pl.

Porozumienie MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,
 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Obsługę techniczną porozumienia zapewnia Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Treść porozumienia oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.kaut.agh.edu.pl

Procedura aplikacyjna

Studenci zainteresowani odbyciem części studiów na innej polskiej uczelni technicznej w ramach systemu MOSTECH powinni:

1. Sprawdzić na stronie internetowej www.kaut.agh.edu.pl dostępną liczbę miejsc na uczelniach przyjmujących.

2. Wypełnić, za pośrednictwem ww. strony internetowej, zgłoszenie na wybraną przez siebie uczelnię.

3. Wydrukować wypełnione zgłoszenie.

4. Uzyskać opinię swojego Dziekana i złożyć wniosek w Dziekanacie w wyznaczonym terminie.

5. Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia z biura KAUT, powiadomić o tym Wydział.

Termin składania wniosków:

– na semestr zimowy : do 30 kwietnia

– na semestr letni      : do 15 listopada

INNE PROGRAMY

Politechnika Warszawska ma w swojej ofercie szereg umów dotyczących wymiany bilateralnej. W ramach poszczególnych umów, studenci mogą odbywać część zajęć na uczelni zagranicznej. Każda z umów określa szczegółowe warunki uczestnictwa. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Wymiana-bilateralna

Zmiana rozmiaru fontu