Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska

Zeszyt 70


SPIS TREŚCI
Agnieszka Dąbska, Stanisław Pisarczyk
Osuwiska wykopów i nasypów komunikacyjnych
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące osuwisk występujących w wykopach i nasypach komunikacyjnych, podając ogólną ich charakterystykę oraz przyczyny powstawania. Szczegółowo omówione zostały czynniki wpływające na stateczność skarp nasypów i wykopów komunikacyjnych oraz przedstawiono sposób oceny stateczności skarp komunikacyjnych w ujęciu Eurokodu 7. 
Słowa kluczowe: wykopy i nasypy komunikacyjne, osuwiska, ocena stateczności.

Paweł Popielski, Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Marek Chadaj, Michał Krysiak, Błażej Smoliński
Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem metod geofizycznych i modelowania numerycznego
W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania nowoczesnych metod geofizycznych w ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych. Omówiono pokrótce podstawy teoretyczne pomiarów georadarowych, metody elektrooporowej oraz badań sejsmicznych. Zaprezentowano i przeanalizowano otrzymane wyniki pomiarów. Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzono obliczenia numeryczne rozpatrywanych przekrojów obwałowań w oprogramowaniu Z_Soil. PC, pod kątem zjawisk filtracyjnych i stateczności konstrukcji. We wnioskach końcowych podsumowano wady i zalety poszczególnych metod badawczych. Przedstawiono istniejące ograniczenia i możliwości zastosowania w praktyce. 
Słowa kluczowe: wały przeciwpowodziowe, hydrotechnika, geotechnika, GPR, metoda elektrooporowa, metody sejsmiczne, modelowanie numeryczne.

Marek Barański, Damian Kłobukowski, Rafał Makowski, Paweł Popielski, Błażej Smoliński, Tomasz Szczepański
Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem geofizycznych metod sejsmiki powierzchniowej
Wały przeciwpowodziowe są jednym z głównych elementów biernej ochrony przeciwpowodziowej. Są to ziemne obiekty budowlane, mające postać nasypu, zlokalizowane w pewnej odległości od koryta rzecznego. Obok zbiorników retencyjnych i zapór, to właśnie na wałach przeciwpowodziowych spoczywa zadanie zapewnienia bezpieczeństwa terenów zagospodarowanych gospodarczo oraz ludności lokalnej. W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych, geofizycznych oraz odwiertów i sondowań dynamicznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań prowadzonych metodą sejsmiki powierzchniowej. Przeprowadzono także numeryczną analizę filtracji oraz stateczności rozpatrywanych obwałowań w programie MES-Skarpa. Na podstawie uzyskanych danych scharakteryzowano warunki panujące w podłożu gruntowym oraz sformułowano wnioski końcowe. 
Słowa kluczowe: wały przeciwpowodziowe, hydrotechnika, geotechnika, geofizyka, badania polowe, sejsmika powierzchniowa, obliczenia numeryczne.

Dominika Mucha
Gazowa rtęć w powietrzu atmosferycznym na obszarze Polski
Począwszy od końca XX wieku zaczęto zauważać jak znaczący jest wpływ działalności człowieka na wzrost stężenia rtęci w stanie gazowym w powietrzu atmosferycznym. Kolejne badania potwierdzają, że zjawisko to ma swoje negatywne skutki, jednak nadal nie ma pewności, co do mechanizmów oddziaływania rtęci na zdrowie ludzkie. Brak jest kompletnych i prowadzonych na szeroką skalę pomiarów stężeń. Uniemożliwia to zastosowanie w sposób skuteczny modelu DPSIR1, który mógłby ułatwić ocenę skuteczności kompleksowej polityki ekologicznej państwa względem zanieczyszczenia rtęcią w stanie gazowym. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie naszego kraju pomiary rtęci w stanie gazowym prowadzone są jedynie na pięciu stacjach tła regionalnego. W artykule zostały porównane wyniki pomiarów z trzech stacji oraz inne wyniki pomiarów prowadzonych w ostatnich latach na terenie Polski przez różne zespoły badawcze. 
Słowa kluczowe: Hg, rtęć gazowa, TGM.

Zmiana rozmiaru fontu