mgr inż. Sonam Wangchuck

W roku akademickim 2015/2016 student studiów anglojęzycznych na WIBHiIŚ (Environment Protection/Engineering Environmental Engineering) pan mgr inż. Sonam Wangchuck z Bhutanu rozpoczął pisanie pracy magisterskiej pod opieką pana prof. dr hab. inż. Jarosława Zawadzkiego. W związku z tym, że zainteresowania magistranta były związane z  teledetekcją powierzchni Ziemi, w szczególności obszarów górskich wybrano następujący  temat pracy: Glacial lake formation and expansion in Himalaya, Bhutan: a study using satellite remote sensing and GIS. (Tworzenie się i ekspansja jezior lodowcowych w Himalajach, w Bhutanie: badania z zastosowaniem teledetekcji satelitarnej i GIS). Zagadnienie to jest bardzo istotne, gdyż lodowce w Himalajach, które zasilają wielkie rzeki zarówno indyjskie i chińskie i ich topnienie powoduje wiele potencjalnych zagrożeń. Do obserwacji jezior lodowcowych pan mgr inż. Sonam Wangchuck wykorzystywał satelity zarówno optyczne jak i radarowe.

Przykładowe zdjęcia z prezentacji pracy magisterskiej przedstawione na obronie pana mgr inż. Sonama Wangchucka

Praca ta została obroniona na ocenę bardzo dobrą, w kwietniu 2016 i jest dostępna np. pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/301637112_Glacial_lake_formation_and_expansion_in_Himalaya_Bhutan_a_study_using_satellite_remote_sensing_and_GIS lub w Archiwum Prac Dyplomowych PW.   

Zdjęcie wykonane po obronie pracy magisterskiej pana mgr inż. Sonama Wangchucka. Od lewej prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzkiego (promotor),  mgr inż. Sonam Wangchuck, dr inż. Witold Sikorski (członek komisji egzaminacyjnej), dr inż. Piotr Fabijańczyk (recenzent), dr inż. Piotr Manczarski (przewodniczący komisji egzaminacyjnej)

W trakcie pisania pracy magisterskiej pan mgr inż. Sonam Wangchuck wystąpił (z sukcesem) o grant do The Rufford Foundation (https://www.rufford.org/rsg/) związany z tematyką pracy magisterskiej.  Temat grantu był następujący: Hazard assessment of Luggye glacial lake: an alternative long term approach for conserving aquatic habitat, Punatshang Chhu, Bhutan (Ocena zagrożenia jeziora polodowcowego Luggye: alternatywne długoterminowe podejście do ochrony siedlisk wodnych, Punatshang Chhu, Bhutan).

Grant został zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami. Na podkreślenie zasługuje, że jednym z etapów grantu była kilkuosobowa wyprawa w Himalaje. Szczegółowe informacje o tym grancie i tej wyprawie można znaleźć na stronach https://www.rufford.org/projects/sonam_wangchuk oraz

https://www.rufford.org/projects/sonam_wangchuk (raport końcowy).

Jednocześnie pan mgr inż. Sonam Wangchuck rozpoczął (z sukcesem) starania o studia doktorskie na Uniwersytecie w Zurichu (Szwajcaria), kontynuując nadal współpracę z Alma Mater. W wyniku tej współpracy w 2019r.  opublikowano w jednym z najlepszych na świecie czasopiśmie międzynarodowym poświęconym  tematyce obserwacji satelitarnej środowiska pracę: Towards automated mapping and monitoring of potentially dangerous glacial lakes in Bhutan Himalaya using Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar data, Wangchuk S., Bolch T., Zawadzki J. International Journal of Remote Sensing, 2019, 40 (12): 4642-4667.

Na zakończenie wyrażę swoją prywatną opinię o panu mgr inż. Sonamie Wangchucku. Był to bardzo pracowity i zdolny student, który właściwie wykorzystał swój czas na naszym Wydziale. Bardzo cieszy mnie, że uzyskuje on tak dobre wyniki naukowe w skali międzynarodowej, które mam nadzieję będą podstawą jego dalszej kariery. Współpraca z nim była dla mnie przyjemnością.

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki

Zmiana rozmiaru fontu