Relacja: 2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference: Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector

W dniach 12-14 lutego 2020 roku w nowoczesnej przestrzeni Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się 2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference: Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector (IWA YWP Warsaw 2020) zorganizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA Poland – YWP (International Water Association Poland – Young Water Professionals) przy współudziale następujących uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Lubelskiej.

Wydarzenie objęli patronatem honorowynastępujące instytucje: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa, co podkreśliło rangę tego wydarzenia i było dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.

Patronat Medialny Konferencji zapewniły czasopisma i portale branżowe takie jak: czasopismo naukowo-techniczne „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, miesięcznik „INSTAL”, miesięcznik „Wodociągi i kanalizacja” oraz portle www.teraz.środowisko.pl i www.woda-ścieki.com.

W wydarzeniu, które miało na celu wzajemną wymianę doświadczeń, wzięło udział  128 uczestników reprezentujących krajowe i zagraniczne jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa związane z inżynierią środowiska.

Otwarcie konferencji (fot. Krystian Dobuszański).

Podczas dwudniowych obrad młodzi naukowcy wygłosili 35 referatów w następujących sesjach tematycznych: Session 1: Water Treatment, Session 2: Wastewater Treatment – part I, Session 3: Protection of Water Resources, Session 4: Wastewater Treatment – part II, Session 5: Wastewater Treatment – part III, Session 6: Urban Infrastructure and Waste Management. W ramach Konferencji obyła się również sesja posterowa (zaprezentowano 32 plakaty).

Pierwszy dzień konferencji (fot. Krystian Dobuszański)

Drugiego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja, podczas której Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference: Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector Panidr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni oraz Pan Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni wręczyli następujące nagrody: „Best Presentation Award” dla Pani Małgorzaty Szopińskiej z Politechniki Gdańskiej za referat pt. „Occurrence of surface active agents and formaldehyde introduced into Admiralty Bay via wastewater discharge”, „Municipal Water Supply And Sewerage Company in Warsaw JSC Award” dla Pani Katarzyny Affek z Politechniki Warszawskiej za referat pt. „Should we be concerned about detrimental effects of by-products formed during disinfection of treated wastewater?”oraz „Poster Award” dla Pani Agnieszki Garlickiej z Politechniki Warszawskiej za plakat pt. „Anaerobic co-digestion of thickened excess sludge and animal manure”.

Drugi dzień konferencji (fot. Krystian Dobuszański)

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy konferencji, dzięki uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., mogli wziąć udział w wycieczce technicznej na Stację Uzdatniania Wody „Filtry” mieszczącą się przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie.

Trzeci dzień konferencji (fot. Krystian Dobuszański)
Zmiana rozmiaru fontu