IDUB PW: Analiza możliwości uzyskania przez oczyszczalnie ścieków dodatniego bilansu energetycznego w wyniku zastosowania obróbki wstępnej wsadu kierowanego do komór fermentacyjnych

Tytuł projektu: Analiza możliwości uzyskania przez oczyszczalnie ścieków dodatniego bilansu energetycznego w wyniku zastosowania obróbki wstępnej wsadu kierowanego do komór fermentacyjnych
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Okres realizacji: 24 miesiące 
Źródła finansowania: IDUB, konkurs Young PW

Opis projektu:

Celem projektu jest analiza możliwości uzyskania przez oczyszczalnie ścieków pozytywnego bilansu energetycznego w wyniku zastosowania obróbki wstępnej osadu ściekowego przed procesem stabilizacji w komorze fermentacyjnej. Badania fermentacji mezofilowej będą prowadzone z wykorzystaniem systemu AMPTS (ang. Automatic Methane Potential Test System) w trybie hodowli ciągłej, co umożliwi dokładnie dokładne określenie czasu fermentacji oraz zidentyfikowanie potencjalnego zjawiska inhibicji procesu. Analizie zostanie poddana obróbka wstępna w postaci procesu dezintegracji realizowanego w dwóch wariantach technologicznych: wydzielona dezintegracja (Zadanie nr 1) oraz dezintegracja hybrydowa. (Zadanie nr 3). W ramach analizy wpływu dezintegracji wydzielonej planuje się przebadać obróbkę wstępną metodą dezintegracji hydrodynamicznej (dezintegrator hydrodynamiczny w posiadaniu zespołu wykonawców) oraz dezintegrację chemiczną (czynnik dezintegrujący NaOH), natomiast w drugim wariancie dezintegracja hybrydowa będzie połączeniem dwóch przebadanych w wariancie pierwszym metod. Każdy z wariantów zostanie podzielony na serie badawcze, w których analizowany będzie również wpływ parametrów procesowych, takich jak: gęstość energii (dezintegracja hydrodynamiczna) oraz dawka środka dezintegrującego (dezintegracja chemiczna). W ramach projektu analizowane będą właściwości reologiczne osadów surowych (przed obróbka wstępną) i osadów zdezintegrowanych w różnych wariantach (Zadanie nr 2 i 4) oraz osadów przefermentowanych (Zadanie nr 5), a także właściwości odwodnieniowe osadów przefermentowanych (Zadanie nr 5), co umożliwi analizę wpływu zastosowanej obróbki wstępnej na funkcjonowanie całego układu technologicznego, w tym również na gospodarkę energetyczną oczyszczalni. Przeprowadzenie tak kompleksowych badań będzie możliwe dzięki połączeniu potencjału naukowego wykonawców projektu specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach: tj. technologia zagospodarowania osadów ściekowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ich dezintegracji; reologia i hydraulika przepływu oraz obliczanie energochłonności procesów technologicznych. 

 

Zmiana rozmiaru fontu