IDUB PW: Analiza obecności mikroplastików w wodzie oraz adsorpcji różnorodnych zanieczyszczeń na ich powierzchni

Tytuł projektu: Analiza obecności mikroplastików w wodzie oraz adsorpcji różnorodnych zanieczyszczeń na ich powierzchni
Kierownik projektu: mgr inż. Aleksandra Bogdanowicz
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Źródła finansowania: YOUNG PW, IDUB

Opis projektu:
Mikroplastiki to fragmenty tworzyw sztucznych o wymiarach z przedziału 1 μm-5 mm. Przeprowadzone dotychczas pomiary wykazały ich obecność zarówno w środowisku (wodzie, glebie, powietrzu), jak również w produktach przeznaczonych do spożycia. Co więcej, mikroplastiki mogą adsorbować na swojej powierzchni zanieczyszczenia (m.in. metale ciężkie) pochłonięte z otaczającego środowiska, a zatem stanowić nośniki dla różnego rodzaju szkodliwych substancji. Oznacza to, że po przedostaniu się do wnętrza ludzkiego organizmu (na skutek oddychania zanieczyszczonym powietrzem lub spożywania skażonych produktów) mogą one stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia. Choć na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie tematem zanieczyszczenia mikroplastikiem, szczególnie w środowisku naukowym, wciąż istnieje wiele zagadnień, które wymagają odpowiednich badań służących określeniu skali tego problemu. Należą do nich m.in.: występowanie, jak również zachowanie (w tym sorpcja szkodliwych substancji na powierzchni) rozpatrywanych mikrozanieczyszczeń w środowisku słodkowodnym, a także skuteczność ich eliminacji z wody podczas jej uzdatniania w istniejących układach technologicznych. Biorąc to pod uwagę, projekt ma celu: (1) identyfikację mikroplastików w wodach funkcjonujących jako ujęcia oraz w wybranych punktach systemu zaopatrzenia w wodę, jak również (2) ocenę możliwości adsorpcji wybranych zanieczyszczeń (takich jak metale ciężkie i barwniki organiczne) przez mikroplastiki, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistych.

 

Zmiana rozmiaru fontu