IDUB PW: Analiza wykorzystania energii cieplnej ze ścieków do zasilania w ciepło wybranych budynków znajdujących się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej (CiezeŚ)

Tytuł projektu: Analiza wykorzystania energii cieplnej ze ścieków do zasilania w ciepło wybranych budynków znajdujących się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej (CiezeŚ)
Kierownik projektu: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Okres realizacji: 24 miesiące
Źródła finansowania: IDUB PW

Opis projektu:

Projekt CiezeŚ zakłada wykorzystanie darmowego ciepła odpadowego ze ścieków do zasilania w ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wybranych budynków znajdujących się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej. Ciepło odpadowe ze ścieków stanowi swego rodzaju “odnawialne źródło ciepła” pochodzenia antropogenicznego, które w chwili obecnej nie jest wykorzystywane w Polsce w sposób systemowy.

Ciepło ze ścieków ujmowane będzie przez wymienniki ciepła zainstalowane w kolektorach ściekowych i przekazywane do parowaczy pomp ciepła, które będą je transformować na wyższy poziom temperatury i dostarczać do instalacji grzewczych w budynkach. Ciepło to może być wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ciągu całego roku lub do wspomagania instalacji centralnego ogrzewania w okresie zimowym i okresach przejściowych (jesień, wiosna).

Zastosowane rozwiązanie pozwoli m.in. na poprawę efektywności energetycznej obiektów Politechniki Warszawskiej, jak również dywersyfikację źródeł ciepła i wykorzystanie do produkcji ciepła odnawialnych źródeł energii. Ponadto wykonanie instalacji i prowadzenie badań z jej wykorzystaniem pozwolą na opracowanie procedur wdrażania takich rozwiązań w innych lokalizacjach w Warszawie i w Polsce. Ponadto rozwiązanie zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery dzięki ograniczeniu zużycia paliw kopalnych. Równocześnie wykonanie instalacji i prowadzenie badań podczas jej eksploatacji pozwolą na opracowanie procedur wdrażania takich rozwiązań w innych lokalizacjach w Warszawie i Polsce.

Partnerem projektu będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Warszawie S.A., które jest gestorem sieci kanalizacyjnej. Spółka MPWiK S.A. wyraziła żywe zainteresowanie realizacją projektu. Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego ze ścieków wpisuje się w obszar działalności przedsiębiorstwa,  jednak brak wiarygodnej i sprawdzonej metodyki doboru i obliczania efektywności instalacji stanowił znaczącą przeszkodę w realizacji prac. Spółka MPWiK S.A. zadeklarowała gotowość do dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w rejonie Kampusu Głównego jak również udział we wszelkiego rodzaju wizjach terenowych oraz wsparcie w zakresie pozyskania danych charakteryzujących sieć. Opracowana w ramach projektu metodyka doboru i obliczania instalacji odzyskiwania ciepła ze ścieków komunalnych będzie mogła być w przyszłości wykorzystana w procesach realizacji podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach sieci kanalizacyjnej.

Proponowany projekt i jego efekty wpisują się w Strategiczne Pola Oddziaływania, a dokładnie w pole nr 3 – „Zdrowe, zrównoważone środowisko życia”. Zastosowana technologia jest przyjazna środowisku, umożliwia znaczące wykorzystywanie w procesie grzewczym energii odnawialnej,  która jest obecnie bezpowrotnie tracona, i stanowi innowacyjne rozwiązanie, które może być wdrażane na terenie miast i osiedli przynosząc korzyści  zarówno ich mieszkańcom dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych (w tym odpadów) i poprawie jakości powietrza zewnętrznego przez likwidację niskiej emisji z tradycyjnych źródeł ciepła, jak i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne.

Zmiana rozmiaru fontu