Chrom – Piękny i Bestia?

Prowadząca: dr Małgorzata Kucharska i mgr Monika Wiśniewska-Wawryniuk
Czas: 4h (wykład 1h + laboratorium 3h)

Celem zajęć teoretycznych i praktycznych jest zapoznanie uczniów z techniką instrumentalną – spektrofotometrią (kolorymetrią).Uczniowie będą mieli okazję samodzielnie oznaczyć ilościowo zawartość Cr(VI) w badanej próbce wody otrzymanej do analizy.

Na wykładzie uczniowie dowiedzą się:

  • Czym jest i do czego służy spektrofotometria?
  • Co można zbadać metodą UV-VIS?
  • Jak brzmi prawo Lamberta-Beera?

Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie nauczą się:

  • Jak przygotowywać roztwory wzorcowe o różnej zawartości Cr(VI).
  • Jak wywołać reakcję barwną za pomocą 1,5-difenylokarbazydu.
  • Dokonać pomiaru absorbancji roztworów wzorcowych i absorbancji roztworu badanej próbki.
  • Wykreślać krzywą wzorcową i na jej podstawie określać zawartość Cr(VI) w badanej próbce wody.
  • Formułować wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

 

Zmiana rozmiaru fontu