Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

Studia przygotowują do wykonania audytów energetycznych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Studia podyplomowe adresowane są głównie do:

  • osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
  • kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych,
  • eksploatatorów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych,
  • inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacja zarówno systemów ciepłowniczych, jak tez wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
    oraz ciepła technologicznego.

Czas trwania:
10 zjazdów (22 godzin), od listopada do czerwca

Tryb:
hybrydowy

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:
Karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Termin zgłoszeń: 
Koniec października.

Dodatkowe informacje:
W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Sekretarz studium:
lic. Iwona Latecka
E-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl
Tel.: 22 234 7597

Kierownik studium:
dr inż. Olgierd Niemyjski
E-mail: olgierd.niemyjski@pw.edu.pl 


Ulotka studium:

 

Zmiana rozmiaru fontu