Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej. Cz. II

Autorzy: Z. Kańska, A. Grabińska-Łoniewska, M. Łebkowska, E. Rzechowska

Przedstawiony układ doświadczeń niniejszego skryptu dotyczy podstaw morfologii, fizjologii i systematyki organizmów występujących w wodzie, glebie i powietrzu, a także uwzględnia ich rolę jako wskaźników stopnia zanieczyszczenia ww. środowisk. Część I obejmuje analizę mikrobiologiczną wody, gleby i powietrza dla celów sanitarnych oraz analizę biologiczną wody ze szczególnym uwzględnieniem systemu saprobów. Część II dotyczy metod biologicznych unieszkodliwiania ścieków i odpadów, zapobiegania eutrofizacji wód powierzchniowych, jak również badań, służących ocenie pracy wodnych instalacji przemysłowych oraz urządzeń do uzdatniania wody.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu