Dane pomiarowe IMGW-PIB

Dnia 8 maja 2013 roku zostało zawarte porozumienie (aneksowane w dniu 6 marca 2020 r.) pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym (IMGW-PIB) a Politechniką Warszawską dotyczące współpracy i udostępniania danych pomiarowych. Pracownicy, studenci oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej mają możliwość bezpłatnego wykorzystywania danych IMGW-PIB do celów naukowo-badawczych. Przedstawicielem Uczelni ds. udostępniania danych został Paweł Gilewski z Zespołu Gospodarki Wodnej i Hydrologii Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Mapa przestrzenna stacji hydro i meteo wchodzących w skład sieci pomiarowej IMGW dostępna jest pod adresem: www.monitor.pogodynka.pl 

Procedura udostępniania danych IMGW-PIB

 1. Wysłanie wstępnej wersji wniosku o udostępnienie danych wraz z ich specyfikacją (rodzaj, parametry, stacje pomiarowe, zakres czasowy, stopień agregacji czasowej) na adres email mgr inż. Pawła Gilewskiego
 2. W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi należy złożyć w pokoju 604 (na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska):
  • podanie o udostępnienia danych
  • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej
  • wykaz urządzeń na których będą przetwarzane dane
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania przez IMGW-PIB dane zostaną przesłane na wskazany w podaniu adres email
 4. Za każdym razem w przypadku wykorzystania danych IMGW-PIB należy powoływać się na źródło danych
 5. Po zakończeniu realizacji pracy w której wykorzystano udostępnione w ramach porozumienia dane IMGW-PIB należy złożyć w pokoju 604 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wydrukowany egzemplarz pracy

W podaniu o udostępnienie danych należy zawrzeć następujące informacje:

 1. w przypadku prac inżynierskich/magisterskich: tytuł pracy, nazwisko i imię promotora i magistranta/dyplomanta na studiach inżynierskich, nazwę jednostki, w której praca jest wykonywana
 2. w przypadku prac doktorskich: tytuł pracy, nazwisko i imię opiekuna naukowego (promotora) i doktoranta, krótki opis planowanej rozprawy doktorskiej, informacja o przewidywanym terminie wszczęcia przewodu lub kopia uchwały właściwej do prowadzenia przewodu doktorskiego Rady Dyscypliny o otwarciu przewodu doktorskiego dla celów którego dane mają być udostępnione (tylko w przypadku doktorantów posiadających wszczęty przewód doktorski). Po wszczęciu przewodu doktorant dostarcza kopię uchwały właściwej do prowadzenia przewodu doktorskiego Rady Dyscypliny o wszczęciu przewodu
 3. w przypadku prac habilitacyjnych: wykaz dotychczasowego dorobku naukowego osoby zainteresowanej bezpośrednio udostępnieniem danych potrzebnych do przygotowania rozprawy habilitacyjnej, krótki opis planowanej rozprawy z uzasadnieniem potrzeby udostępnienia danych
 4. w przypadku publikacji naukowych/ projektów badawczych wystarczy podpis ubiegającego się i przedstawiciela uczelni
 5. w przypadku wystąpienia o dane do celów dydaktycznych – krótki opis wykładu/ćwiczeń/ projektu, do którego dane są potrzebne – podpis ubiegającego się, przedstawiciela jednostki odpowiedzialnej za przedmiot (kierownika Zakładu/Katedry) oraz przedstawiciela Uczelni
 6. specyfikację danych (rodzaj, parametry, stacje pomiarowe, zakres czasowy, stopień agregacji czasowej)

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są poniżej w zakładce dokumenty.

Dokumenty

 1. Podanie o udostępnienie danych
 2. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej
 3. Formularz wykazu urządzeń, na których będą przetwarzane dane
 4. Porozumienie między IMGW-PIB a PW z dnia 8 maja 2013 roku
 5. Aneks do Porozumienia z dnia 6 marca 2020 roku
 6. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie danych (dostępny na stronie: https://dane.imgw.pl/introduction)

Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji na temat udostępniania danych IMGW-PIB udziela  mgr inż. Paweł Gilewski

Zmiana rozmiaru fontu