Horizon Europe: Europejska sieć infrastruktur badawczych do transportu i zatłaczania CO2

Tytuł projektu: Europejska sieć infrastruktur badawczych do transportu i zatłaczania CO2
Kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
Jednostka wiodąca realizująca projekt w PW: WIBHiIŚ
Nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia: HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01
Okres realizacji: 01.01.2023 – 30.06.2026
Instytucja finansująca: Komisja Europejska

UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Wdrażanie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) w różnych sektorach przemysłu w całej Europie daje duże możliwości szybkiego ograniczenia emisji CO2. Transport i zatłaczanie CO2 do odwiertów są podstawowymi ogniwami łączącymi miejsca wychwytywania i magazynowania. Celem ENCASE jest przyczynienie się do bezpieczniejszego, bardziej opłacalnego i przyjaznego dla środowiska transportu CO2 i jego zatłaczania do odwiertów. ENCASE ma na celu ciągłe ulepszanie infrastruktur badawczych (IB) związanych z CCS, aby stanowiły podstawę badań i rozwoju technologii CCS, w ramach konsorcjum 7 wiodących na świecie ośrodków, wyposażonych w najnowocześniejsze przyrządy, narzędzia i metody naukowe.

Rolą zespołu badawczego z Politechniki Warszawskiej w konsorcjum ENCASE będzie opracowanie numerycznego modelu i narzędzi symulacyjnych do badania strumieni CO2 z zanieczyszczeniami w sieciach rurociągów, w celu śledzenia składu mieszaniny i oceny najbardziej odpowiedniej konfiguracji jednostek oczyszczających oraz przeprowadzenie analizy wrażliwości wyników obliczeń symulacyjnych modelu na zmiany parametrów termodynamicznych i transportowych mieszaniny. Jednocześnie opracowany i zweryfikowany zostanie numeryczny model wielofazowego przepływu CO2 w rurociągach, w celu uzupełnienia brakujących luk w wiedzy i poprawienia dokładność wyników symulacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na skalowanie średnicy i scenariusze sytuacji awaryjnych, takich jak dekompresja.

Wspólne rozwijanie technologii zwiększy możliwości IB, podniesie kompetencje ich personelu i umożliwi lepsze wyszukiwanie i wypełnianie kluczowych luk w stanie wiedzy. ENCASE zabezpieczy i zwiększy konkurencyjność europejskich IB poprzez silną współpracę z operatorami infrastruktury CCS, przedsiębiorstwami serwisowymi, środowiskiem akademickim i sektorem MŚP. Infrastruktury badawcze będą dostępne dla przemysłu/MŚP w celu prototypowania nowych urządzeń/technologii, np. koncepcji pomp, technologii pomiarowych i narzędzi symulacyjnych do monitorowania, symulacji i sterowania przepływami strumieni CO2 z zanieczyszczeniami. Wysokiej jakości dane wytworzone w ENCASE podniosą poziom wiedzy w przemyśle i środowisku akademickim, co przyczyni się do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i kształcenia przyszłych kadr dla przemysłu CCS. Zostaną opracowane laboratoria innowacji społecznych i podjęte inicjatywy zgodne z zasadami współtworzenia poprzez zaangażowanie różnych interesariuszy w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb społecznych i lepszej integracji IB w społecznościach lokalnych.

Sukces konsorcjum ENCASE przyczyni się do poprawy projektowania i eksploatacji infrastruktury CCS oraz do realizacji celów UE w zakresie klimatu. W ten sposób zwiększony potencjał badawczy zbudowany przez ENCASE przyniesie korzyści społeczności naukowej, przemysłowi, decydentom, środowisku i społeczeństwu.

 

Zmiana rozmiaru fontu