Formularze zgłoszeń oraz programy otwartego publikowania

  • publikacji (artykułu) w czasopiśmie naukowym pdf rtf
  • wydawnictwa zwartego (podręcznika akademickiego lub monografii) pdf rtf
  • fragmentu (rozdziału) wydawnictwa zwartego pdf rtf
  • sprawozdania z realizacji projektu badawczego, grantu, pracy statutowej pdf rtf
  • raportu (naukowo-badawczego, prezentacji, bibliografii, dokumentacji, posteru, witryny, bazy danych, oprogramowania) pdf rtf
  • nagrody, wyróżnienia pdf rtf

Baza Wiedzy PW zawiera informacje o prowadzonych pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów, gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium, stanowiącym ważną część systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Open Access i programy otwartego publikowania – informacje ogólne: https://bg.pw.edu.pl/index.php/open-access-i-programy-otwartego-publikowania

Open Access – finansowanie – z podziałem na programy: https://bg.pw.edu.pl/index.php/open-access-i-programy-otwartego-publikowania/oa-finansowanie

Zmiana rozmiaru fontu